Λεπτομέρειες Συγγραφέα

., .

  • Τόμ. 27 (1991) - Πλήρη πρακτικά
    Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. Τόμος XXVII [Πλήρης τόμος] = Bulletin of the Geological Society of Greece. Volume XXVII [Complete volume].
    Περίληψη  PDF