Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Bebien, J.

  • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
    Geodynamic significance of the Paikon massif in the Hellenides : contribution of the volcanic rocks studies = Γεωδυναμική σημασία της μάζας του Πάϊκου στις Ελληνίδες : συμβολή της μελέτης των ηφαιστειακών πετρωμάτων
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
    Blagiogranitic rocks in Albanian ophiolites = Πλαγιογρανιτικά πετρώματα στους αλβανικούς οφειόλιθους
    Λεπτομέρειες  PDF