Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Burton, P.

  • Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) - Άρθρα
    Shear wave velocity models from rayleigh wave dispersion in the Northern Aegean = Μοντέλα ταχύτητας εγκαρσίων κυμάτων από τη σχέδαση των κυμάτων Rayleigh στο Βόρειο Αιγαίο
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) - Άρθρα
    Μελέτη της δομής των επιφανειακών στρωμάτων της λεκάνης της Μυγδονίας με τη μέθοδο της αντιστροφής των επιφανειακών κυμάτων = Shallow crystal structure of the Mygdonia basin from rayleigh wave dispersion using the inversion method
    Λεπτομέρειες  PDF