Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Brown, S.

  • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
    New structural evidence from the Mesozoic - Early tertiary Paikon unit, Northern Greece = Νέα τεκτονικά δεδομένα από τη Μεσοζωϊκή - Κάτω Τριτογενή Ενότητα του Πάϊκου, Βόρεια Ελλάδα
    Λεπτομέρειες  PDF