[Εξωφυλλο}

Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Νικήτης Χαλκιδικής του Δήμου Σιθωνίας.

Κλεονίκη Β Αραμπατζή

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την υδρογεωλογική έρευνα της ευρύτερης περιοχής της Νικήτης Δήμου Σιθωνίας, Νομού Χαλκιδικής. Οι υδατικές ανάγκες της περιοχής καλύπτονται κυρίως από την εκμετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων. Για το λόγο αυτό απαιτείται η γνώση του υδατικού δυναμικού της περιοχής για την ορθολογική αξιοποίηση του.
 Η περιοχή έρευνας καταλαμβάνει έκταση 71,6 km2 , βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ο αριθμός μόνιμου πληθυσμού είναι επαρκής ώστε να θεωρείται πλέον κωμόπολη. Το κλίμα χαρακτηρίζεται ως Μεσογειακό ξηρού και θερμού θέρους.
 Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που καλύπτουν την περιοχή είναι ιζήματα Νεογενούς - Τεταρτογενούς ηλικίας, μεταϊζηματογενή πετρώματα που χρονολογούνται κατά το Τριαδικό - Μέσο Ιουρασικό και Μεσοζωϊκά μεταμορφωμένα και σχιστώδη πετρώματα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μικρή μάλλον σεισμικότητα.
 Το δενδριτικής μορφής υδρογραφικό δίκτυο χαρακτηρίζεται από ρέματα γενικής διεύθυνσης Βορρά - Νότου, που υδροφορούν κυρίως κατά περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Το υψόμετρο φτάνει τα 40 m από την επιφάνεια της θάλασσας.
 Οι υδρολογικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής καλύπτονται επαρκώς τους εννέα μήνες του χρόνου από τη λειτουργία επτά γεωτρήσεων, ενώ κατά τη θερινή περίοδο ενεργοποιούνται ακόμη τέσσερις, καθώς ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται. Όμως η συνολική ποσότητα νερού που διοχετεύεται στο δίκτυο υπολείπεται κατά πολύ από τις ανάγκες που έχουν υπολογιστεί για την περίοδο αιχμής με αποτέλεσμα τις περιοδικές διακοπές υδροδότησης. Υπάρχουν άλλες δύο γεωτρήσεις που όμως έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων.
 Όλες οι παραπάνω γεωτρήσεις που υποστηρίζουν το δίκτυο είναι υφιστάμενα κατασκευασμένα δημόσια έργα υδροληψίας που εμποδίζουν την ανεξέλεγκτη χρήση νερού από ιδιώτες και δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου διακυμάνσεως της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα.   

 This thesis aims to analyze hydro-geological survey findings referred to town Nikiti and the wider area of the municipality of Sithonia, County of Chalkidiki. The water demands of the area are mainly covered by the exploitation of local aquifers. In order to utilize rational the local water resources, the comprehensive knowledge of them is required.
 The case of this study covers an area of 71.6 km2, located in Northern Greece, in the region of Central Macedonia, while the permanent population  is sufficient to be considered as town. The climate is characterized as Mediterranean, dry and warm.
 The geological formations covering the region are sediments aged of Neogene – Quaternary periods, post sedimentary rocks dated during the Triassic - Middle Jurassic periods and Mesozoic metamorphic and schist rocks. The area is characterized by rather low seismic activity.
 The dendritic form hydrographic network is characterized by rivers with direction north - south, that aquifer especially during periods of heavy rainfall. The altitude reaches 40 m above sea level.
 The water needs of the residents of the area are adequately covered nine months of the year due to the operation of nine wells, while during the summer season four more are activated as the population multiplies. However the total amount of water fed into the network falls far short of the needs that have been calculated for the peak season, which leads to regular supply interruptions. There are also two other wells but they have been shut off due to technical problems.
 All these boreholes that support the existing network are public hydrant projects that prevent uncontrolled water usage by individuals and allow variation control of the water table.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. , ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ, Ι. κ.ά. (2002) ː “Χαλκιδική” (σελ.15,67,139,211), Έκδοση του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ορμύλια, Φεβρουάριος, Αθήνα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ, Τεχνικό τμήμα

ΔΡ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Χ. , ΔΡ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, Ε. (1986) ː “Σεισμική Μελέτη φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής”

Ι.Γ.Μ.Ε.-Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Α.Ε- Κέντρο Περιββαλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ, Δ. Μ. (1985) ː Γεωλογία της Ελλάδας, Εκδόσεις “University Studio Press”, Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΣ,Ι. (1981) ː “Χαλκιδική” (σελ.138-146), Εκδόσεις Μαλλιάρης- Παιδεία, Α΄ έκδοση, Θεσσαλονίκη

ΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2012) ː “Λειτουργία Υφιστάμενου Υδρευτικού δικτύου της περιοχής Νικήτης, Δήμου Σιθωνίας Νομού Χαλκιδικής”, Μάϊος

KOCKEL (2012) ː Franz. Erläuterungen zur Geologischen Karte der Chalkidhiki und angrenzender Gebiete 1:100.000 (Nord-Griechenland). Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.