[Εξωφυλλο}

Τεχνικογεωλογική αξιολόγηση κατολισθητικών φαινομένων με τη χρήση γεωηλεκτρικών μεθόδων. Εφαρμογή σε πρανές οδοποιίας του κάθετου άξονα Ξάνθη - Εχίνος Ελληνοβουλγαρικά σύνορα =

Δέσποινα Ευσταθιάδου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο την  τεχνικογεωλογική αξιολόγηση του φαινομένου της κατολίσθησης με τη χρήση γεωηλεκτρικών μεθόδων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης. Εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου αποτέλεσε σε ένα πρανές οδοποιίας στο κάθετο  άξονα  Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα της Εγνατίας Οδού Α.Ε. όπου έχουν εκδηλωθεί κατολισθητικά φαινόμενα.  
 Στον ευρύτερο χώρο της περιοχής έρευνας απαντούν δύο γεωλογικοί σχηματισμοί της μάζας της Ροδόπης, από κάτω προς τα πάνω είναι η ηφαιστειοϊζηματογενής σειρά που περιλαμβάνει τους ρυολιθικούς τόφφους και τους ιγκνιμβρίτες και πάνω είναι η μολάσσα της λεκάνης της Θράκης. Προκειμένου να κατανοηθεί το μοντέλο της κατολίσθησης αρχικά αξιολογήθηκαν τα στοιχεία των δειγματοληπτικών γεωτρήσεων που έχουν εκτελεστεί στην ευρύτερη περιοχή. Έγινε ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων από τις επιτόπου και τις εργαστηριακές δοκιμές και με αυτό τον τρόπο καθορίστηκαν οι τεχνικογεωλογικές ενότητες που συμμετείχαν στην ολίσθηση έχοντας υπόψη και τη τεκτονική εξέλιξη της περιοχής. Στη συνέχεια  επεξεργάστηκαν οι μετρήσεις της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης που έγιναν στο ύπαιθρο και δημιουργήθηκε ένα δισδιάστατο μοντέλο, μια γεωηλεκτρική τομή του υπεδάφους. Με βάση τα παραπάνω κατασκευάστηκαν τέσσερα (4) μοντέλα με στόχο την ερμηνεία της κατολίσθησης και την κατανόηση των συνθηκών εκδήλωσής της.

This thesis is about the engineering geological evaluation of the landslide phenomena using geoelectrical methods, in this case using the electrical resistivity method. The application of this methodology was implement in a road cut, occurred along the vertical axis Xanthi – Echinos – Greek Bulgarian border, where landslide problems have been encountered.
In the wider area of the landslide two geological formations of the Rhodope mass are present, the molasses of the Thrace basin that overly volcanosedimentary series including rhyolite΄s tuffs and  ignimbrite. Initially the data of boreholes that had been executed in the region was evaluated first in order to understand the model of this landslide. Results from the in situ and laboratory test and field work, were processed in order to determine the engineering geological units of the road cut. In addition, the data from the electrical resistivity method that were measured in situ, were processed and a two dimensional section of the terrain was created. Based on the above work four (4) geotechnical models were created for the evaluation of the engineering geological characteristics and interpretation of this landslide.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Kilias A., e.a. (2012) 'The Thrace basin in the Rhodope province of NE Greece - A tertiaty supradetachment basin and its geodynamic implications ', Tectonophysics.

Kilias, A., Vamvaka, A., Falalakis, G., Sfeikos, A., Papadimitriou, E. and al., e. (2015) 'The Mesohellenic Trough and the Paleogene Thrace Basin on the Rhodope Masif, their Structural Evolution and Geotectonic Significance in the Hellenides', J Geol Geosci 4:198.

Marinos, P. and Hoek, E. (n.d) GSI: a geologically friendly tool for rock mass strength estimation. Proceedings of the GeoEng2000 at the international conference on geotechnical and geological engineering , Melbourne.

McDowell P., W., Barker, R.D., Butcher, A.P., Culshaw, M.G., Jackson, P.D., McCann, D.M., Skipp, B.O., Matthews, S.L. and Arthur, J.C.R. (2002) Geophysics in engineering investigations, London 2002.

Mustafa, Z., Sanlioglu, I. and Ozdemir, A. (2015) 'Monitoring landslides with geophysical and geodetic observations', Environ Earth Sci, pp. 6247-6263.

R. Clement, S.M. (2016) 'How should an electrical resistivity tomography laboratory test cell be designed? Numerical investigation of error on electrical resistivity measurement', Journal of Applied Geophysics, no. 127, pp. 45-55.

Tsiambaos, G. and Sabatakakis, N. (2004) 'Considerations on strength of intact sedimentary rocks', Engineering Geology, Elsevier, pp. 261-273.

Varnes, D.J. (1978) 'Slope Movements And Types And Processes.', Landslides Analysis and Control. Transportation Research Board Special Report, pp. 11-33.

Αποστολόπουλος, Γ. (2013) Σημειώσεις εφαρμοσμένης γεωφυσικής, Αθήνα.

Δημάκης, Ε. (1986/89) Υδρογεωλογικός χάρτης ορεινης περιοχής Ν. Ροδόπης, Ι.Γ.Μ.Ε.

Κ.Παπαζάχου, Β. (1996) Εισαγωγή στην εφαρμοσμένη γεωφυσική, Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ.

Κούκης, Γ.Χ. and Σαμπατακάκης, Ν.Σ. (2007) Γεωλογία τεχνικών έργων, Αθήνα: Παπασωτηρίου.

Μ.Μουντράκης, Δ. (2010) Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη: University studio press.

Παπαζάχος, Β. and Παπαζάχου, Κ. (2003) Οι σεισμοί της Ελλάδας, ΖΗΤΗ.

Τσελέντης, Ά. and Παρασκευόπουλος, Π. (2013) Εφαρμοσμένη γεωφυσική, Αθήνα: Liberal Books.

Χρηστάρας, Β. and Χατζηαγγέλου, Μ. (2011) Απλά βήματα στην εδαφομηχανική, Θεσσαλονίκη: University studio press.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.