[Εξωφυλλο}

Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών για την εκτίμηση ευστάθειας τεχνητών ορυγμάτων κατά μήκος του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Α.Ε : "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα". Εφαρμογή σε επιλεγμένα τεχνητά ορύγματα.

Γεώργιος Β. Μακαρίδης

Περίληψη


Η εργασία έχει ως αντικείμενο Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών για την εκτίμηση ευστάθειας τεχνητών ορυγμάτων κατά μήκος του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Α.Ε.: « Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα». Αρχικά, γίνεται εισαγωγή στο αντικείμενο του έργου. Συγκεκριμένα, δίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού, αναλύεται η μεθοδολογία και αναφέρονται οι στόχοι της εργασίας. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι γεωλογικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης. Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται στοιχεία για την μορφολογία του αναγλύφου, τα γεωυλικά που απαντώνται στην περιοχή, τη σεισμοτεκτονική και τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά των υλικών. Έπειτα, πραγματοποιείται στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που δίνονται από τα μητρώα 91 γεωτρήσεων. Η στατιστική επεξεργασία περιλαμβάνει τιμές παραμέτρων αντοχής για τα εδαφικά υλικά και τα βραχώδη πετρώματα της περιοχής του έργου. Οι τιμές αυτές προέρχονται από εργαστηριακές ή επί τόπου δοκιμές στα δείγματα των γεωτρήσεων. Σε επόμενη φάση, τα γεωυλικά κατατάσσονται σε 6 τεχνικογεωλογικές ενότητες ανάλογα με την φύση των υλικών, την αποσάθρωση τους και την αντοχή τους. Αμέσως μετά, αναλύονται τα γεωυλικά από τα οποία αποτελούνται δυο επιλεγμένα πρανή ενδιαφέροντος. Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται περιγραφή των πρανών και προσδιορίζονται ποιοτικά και ποσοτικά οι τεχνικογεωλογικές ιδιότητες των υλικών. Τα παραπάνω πορίσματα βρίσκουν εφαρμογή σε αναλύσεις ευστάθειας των προβλεπόμενων τεχνητών ορυγμάτων στις θέσεις των δυο πρανών αντίστοιχα. Τέλος, αναγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παραπάνω εργασία και η βιβλιογραφία πάνω στην οποία βασίστηκε αυτή.

The object of this thesis is the valuation of technical and geological conditions of the road of Xanthi – Echinos – Bulgarian borders. The thesis begins with the introduction which includes the technical characteristics, the methods used, the purposes of this study and the analytical description of the geology of the area. In addition, this chapter comprises information about the geomorphology, the geological formations that surround the construction, seismotectonics and the hydrogeological aspects of these formations. The next chapter emphasizes on the statistical analysis of data obtained from 91 borehole logs in the particular region. This analysis involves different values of strength parameters for soils and rocks, according to laboratory or in situ testing on cores from the boreholes mentioned above. Furthermore, the geological materials are classified into 6 categories depending on their lithology, their weathering condition and their strength. The next chapter includes the detailed description of the two slopes of interest and the analysis of their rock composition, as well as the qualitative and quantitative traits of these materials. The deductions mentioned above are used in the stability analysis of the cuts that will be excavated in the positions of the two slopes. Finally, the thesis ends with the conclusions drawn by this study and the bibliography used.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Μουντράκης Δημοσθένης, 2010, Γεωλογία και γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδας, εκδόσεις University Studio Press.

Μαρίνος Β., Μαρίνος Π., και Hoek E. 2004, Γεωλογικός δείκτης αντοχής GSI. Εφαρμογή, συστάσεις, περιορισμοί και πεδία μεταβολών ανάλογα με τον τύπο του. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, vol. XXXIV no.4, p.1773-1780.

Κοζομπόλης Β.Α., Πλυτάς Κ.Ε., Χλιμίντζας Γ.Ο., 2014, Συνοπτικό Γεωτεχνικό Τυπολόγιο.

Λουπασάκης Κωνσταντίνος, 2013, Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος «Τεχνική Γεωλογία Ι».

Οδηγίες σύνταξης μελετών έργων οδοποιίας (Ο.Σ.Μ.Ε.Ο.) - Κεφ.4 - Έκδοση Α3, 2001.

Μελέτες έργου

Γιαννάτος Γ., 2014, Οριστική γεωλογική μελέτη – Τεχνική έκθεση Β. έκδοση για το τμήμα Εχίνος-Μελίβοια.

Παπαντώνη Δ., Παναγόπουλος Αν. et al., 2014, Εκπόνηση της οριστικής γεωλογικής μελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων – μελετών στο τμήμα Ξάνθη-Σμίνθη του κάθετου άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα».

Μαυρογεώργης Στ., 2014, Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής μελέτης και των γεωτεχνικών αξιολογήσεων – μελετών στο τμήμα Σμίινθη-Εχίνος του κάθετου άξονα 70 «Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα».

Αλεξίου Μ. Χ., 2014, Εκπόνηση οριστικών μελετών σηράγγων στο τμήμα Μελίβοια-Σύνορα του κάθετου άξονα 70 της Eγνατίας οδού «Ξάνθη-Εχίνος-Ελληνοβουλγαρικά σύνορα».

Marinos, V., Marinos, P., Hoek, E., 2005, The geological strength index applications and limitations. Bulletin of Enginnering Geology and the Enviroment, vol.64 no.1, p.55-65.

Hoek, E., Kaiser, P.K., Bawden, W.F., 1997, Support of Underground excavations in Hard Rock. Rotterdam, Nethrlands: A.A. Balkema.

Hoek, E., Marinos, P., Marinos, V., 2004, Characterization and enginnering properties of techonically undisturbed but lithologically varied sedimentary rock masses. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences. Vol.42 no.2, p. 277-285

Barton N., et al. 1978, Suggested methods for the quantitative description of discontinuities in Rock Masses. International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, vol. 15, p. 319-368.

Marinos P. and Hoek, E. 2000. GSI – A geologically friendly tool for rock mass strength estimation. Proc. GeoEng2000 Conference, Melbourne. p. 1422-1442

Tsiambaos, G. and Sabatakakis, N. 2004. Considerations on strength of intact sedimentary rocks.vol. 72., p.261-273

ASTM D 2487-85, 1985. Standard test method for classification of soils for engineering purposes: Annual Book of ASTM standards, vol.04.08, p.395-408.

Papadopoulos, G.A., Vassilopoulou, A., (2001), Comninakis, P. and Papazachos, B. C., Comninakis P. E., Karakaisis, G.F., Karakostas, B.G., Papaioannou, Ch.A.,

Papazachos, C.B. and E.M. Scordilis (2000), A catalogue of earthquake in Greece and surrounding area for the period 550BC-1999, Publ. Geophys. Laboratory, University of Thessaloniki.

Διαδίκτυο

http://Egnatia.eu

http://www.gein.noa.gr/el/

Google Earth Pro


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.