[Εξωφυλλο}

Investigation of the depth and broadness of the dependence among behavioral stuctures in adult education class networks

Arsenios N. Tsokas

Περίληψη


A complete network analysis had been carried out in two Adult High Schools in Trikala and Ampelokipoi, Thessaloniki. The goal of the present research is to introduce new measures in statistical analysis, the certainty depth and the certainty broadness and  apply these measures in social network analysis. The aim is also to study the concentrationism of the relation types involved in network analysis, as well as the pervasiveness of the structures involved and reach conclusions about each one of them. The  diffused influence is also studied and, here, the notions of pure certainty depth and pure certainty broadness are introduced.

Πλήρης δικτυακή ανάλυση είχε εφαρμοστεί σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ενηλίκων στα Τρίκαλα και στους Αμπελοκήπους Θεσσαλονίκης. Στόχος της παρούσης έρευνας είναι η εισαγωγή νέων μέτρων στην στατιστική ανάλυση: η βεβαιότητα βάθους και η  βεβαιότητα ευρύτητας, και η εφαμογή αυτών των μέτρων στην ανάλυση δικτύων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Στόχος επίσης είναι η μελέτη του συγκεντρωτισμού κάθε τύπου σχέσης η οποία εμπλέκεται στην δικτυακή ανάλυση καθώς και η διεισδυτικότητα κάθε  μπλεκόμενης δομής και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Η διασπαρμένη επιρροή μελετάται επίσης και εδώ εισάγονται οι έννοιες της βεβαιότητας καθαρού βάθους και της βεβαιότητας καθαρής ευρύτητας.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.