[Εξώφυλλο]

Μελέτη της σεισμικής ακολουθίας της Umbria-Marche (26 Σεπτεμβρίου 1997, Μ=6.0)

Γεώργιος Ψαθάς

Περίληψη


Περίληψη
Στις 26 Σεπτεμβρίου 1997 και ώρα 09:40 GMT εκδηλώθηκε ισχυρός σεισμός μεγέθους M = 6.0 στην κεντρική Ιταλία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Umbria-Marche με επίκεντρο το Annifo. Η παρούσα εργασία εξετάζει τα χαρακτηριστικά και τις επιπτώσεις του σεισμού αυτού καθώς και τις μετασεισμικές ιδιότητες της σεισμικής ακολουθίας. Ο κύριος σεισμός που προκλήθηκε από ένα κανονικό ρήγμα κλίσης μήκους περίπου 15 km με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ και αζιμούθιο περίπου 140°, προξένησε αρκετές ζημιές σε κτήρια ιστορικής σημασίας καθώς και το θάνατο 11 ανθρώπων. Ο κύριος σεισμός της ακολουθίας εκδηλώθηκε στο μέσον του σεισμικού ρήγματος και στη συνέχεια η δραστηριότητα επεκτάθηκε στα δύο άκρα του σεισμογόνου χώρου διαμορφώνοντας χαρακτηριστικά δικατευθυντικής διάρρηξης. Ο ισχυρότερος μετασεισμός (14/10/1997, 15:23 GMT, M = 5.8) εκδηλώθηκε πολύ κοντά στο επίκεντρο του κύριου σεισμού. Για τη μελέτη της σεισμικής ακολουθίας εξατάστηκαν πολλές παράμετροι και πιο συγκεκριμένα η κατανομή των εστιών των σεισμών σε συνάρτηση με τον χώρο και τον χρόνο και η κατανομή του μεγέθους πληρότητας των μετασεισμών καθώς και του μέσου μεγέθους τους. Από τη μελέτη της σεισμικής ακολουθίας και συγκεκριμένα από τη χρονική κατανομή των μετασεισμών, προέκυψε σαφής ένδειξη μη ομαλής εξέλιξής της, γεγονός που επαληθεύτηκε από την εκδήλωση των δύο ισχυρότερων (M ? 5.5) μετασεισμών.
Λέξεις κλειδιά: Σεισμική ακολουθία, Ιταλία, Umbria-Marche, σεισμικό ρήγμα, είδος διάρρηξης, χωρική κατανομή, χρονική κατανομή.

 
Abstract
On September 26, 1997 at 09:40 GMT a strong earthquake of magnitude M = 6.0 occurred in central Italy, more specifically at the Umbria-Marche territory with epicenter at Annifo. This paper investigates the characteristics and the effects of the earthquake and the properties of the aftershock sequence.  The main shock which was produced due to a normal dip-slip fault of about 15 km length and NW-SE at  about 140°, caused many damages to historical buildings and also the death of 11 people.  The fault rapture was bilateral, meaning that the focus of the main shock was located close to the center of the fault with the rupture propagating towards both its edges. The strongest aftershock (14/10/1997, 15:23 GMT, M = 5.8) occurred very close to the location of the epicenter of the main shock.  To study the seismic sequence  many parameters were examined and in particular the distribution of earthquake foci in space and with time as well as the completeness magnitude of its aftershocks. The study of this seismic sequence, and specifically the study of the time distribution of the aftershocks, revealed a strong evidence of abnormal evolution. This observation was verified with the generation of  the two strongest (M>5.5) aftershocks of the sequence.
Keywords: Seismic sequence, Italy, Umbria-Marche, seismic fault, kind of rupture, spatial distribution, time distribution.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Allen, C.R., Amand, P.S., Richter, C.F. and Nordquist, J.M. Relation between seismicity and geological structure in the southern California region. “Bull. Seism. Soc. Am”, 55, 752-797, 1965.

Baba, A.B., Papadimitriou, E.E., Papazachos, B.C., Papaioannou, Ch.A.andB.G.Karakostas. Unified local magnitude scale for earthquakes ofsouth Balkan area. “Pure Appl. Geophys.”, 157, 765-783, 2000.

Sarà, G., G. Barbetti, A. Boni, F. Marilli, R. Nudo and S. Viti, Umbria-Marches Earthquake of 26 September 1997: Damage Scenarios and Vulnerability Sources in the Not-Aseismic Masonry Buildings, 12 WCEE, 8pp.

Gutenberg, B. and C.F. Richter. Frequency of earthquakes in California. “Bull. Seism.Soc. Am.”, 34, 185-188, 1944.

Karakaisis, G.F., Karakostas, B.G., Papadimitriou, E.E., Scordilis, E.M. and Papazachos, B.C. Seismic sequences in Greece interpreted in terms of the barrier model. “Nature”, Vol. 315, 6016, 212-214, 1985.

Papazachos, B.C., Delibasis, N., Laipis, N., Moumoulidis, G. and G. Purcaru. Aftershock sequences of some large earthquakes in the region of Greece. “Annal. Di Geofys.”, 20, 1-93, 1967.

Papazachos, B.C. Foreshocks and earthquake prediction. “Tectonophysics”, 28, 213-226,1975.

Papazachos, B.C., Scordilis, E.M., Panagiotopoulos, D.G., Papazachos, C.B. and G.F. Karakaisis. Global relations between seismic fault parameters andmoment magnitude of earthquakes, “Bulletin of the Geological Society of Greece”, XXXVI, 3, 1482-1489, 2004.

Papazachos B.C., Kiratzi A.A., and B.G. Karacostas. Toward a Homogeneous Moment-Magnitude Determination for Earthquakes in Greece and the Surrounding Area. “Bulletin of the Seismological Society of America”, Vol. 87, 2, 474-483, 1997

Scordilis, E.M. Empirical global relations converting Ms and mb to moment magnitude. “Journal of Seismology”, 10, 225-236, 2006.

Παπαζάχος, Β.Κ., Γ.Φ. Καρακαΐσης και Π.Μ. Χατζηδημητρίου. «Εισαγωγή στη Σεισμολογία», 2005.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.