[Εξώφυλλο]

Γεωλογική αποτύπωση της χερσονήσου της Σιθωνίας σε ψηφιακό γεωλογικό χάρτη, κλίμακας 1:50000 με σύγχρονες μεθόδους γεωπληροφορικής

Μαρία Σαββίδου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την κατασκευή ψηφιακού γεωλογικού χάρτη της χερσονήσου της Σιθωνίας (Χαλκιδική) από τον πρωτότυπο γεωλογικό χάρτη που έχει εκδοθεί από το ΙΓΜΕ το 1978, μέσω της χρήσης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS). Σκοπός είναι να εξεταστεί σε ποιο βαθμό είναι δυνατή η αξιοποίηση των γεωλογικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί σε παλαιότερο χρονικό διάστημα και παρουσιάζονται με στατικό τρόπο, αλλά και να διερευνηθεί καλύτερα η γεωλογία της χερσονήσου μέσω της επικαιροποίησης και διαχείρισης των πληροφοριών που απλά ήταν αποτυπωμένες στο «χαρτί». ...

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Christofides,G.,Perugini,D.,Koroneos,A.,Soldatos,T.,Poli,G.,Eleftheriadis,G.,Del Moro,A.,Neira,A.M.,2006. Interplay between geochemistry and magma dynamics dyring magma interaction. An example from the Sithonia Plutonic Complex (NE Greece). Lithos 95 (2007) 243-266.

Christofides,G., Koroneos,A.,Soldatos,T., Eleftheriadis,G.,Kilias, A.,2002. Eocene magmatism (Sithonia and Elatia pluton) in the Internal Hellenides and Implications for Eocene-Miocene, geological evolution of Rhodope Massif (Northern Greece). Acta Volcanologica-Vol.13(1-2)-2001:73-89.

Tranos, M., Kilias, A., Mountrakis, D.,1993. Emplacement and Deformation of Sithonian Granitoid Pluton (Macedonia Hellas).Δελτ.Γεωλ.Εταιρ.Τομ.XXVIII/1, σελ.195-210 ,Αθήνα 1993.

Μουντράκης Δ.Μ.,1985. Γεωλογία της Ελλάδος. University Studio Press, Θεσσαλονίκη

ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Γεωλογικός χάρτης φύλλο Χερσόνησος Σιθωνίας από το ΙΓΜΕ (1978)σε κλίμακα 1:50000.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.