[Εξώφυλλο]

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρησης και εφαρμοσιμότητα του στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Αικατερίνη Μαντέλα

Περίληψη


Το ISO 14001: 2004, αναφέρεται στην πιστοποίηση για την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για όλες τις δραστηριότητες σε όλες τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, της εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν όλοι οι έλεγχοι τεκμηρίωσης εφαρμογής του συστήματος από εγκεκριμένους επιθεωρητές διεθνών διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης.Οι επιθεωρητές διενεργώντας τον έλεγχο τεκμηρίωσης του συστήματος σε τρία χρονικά διαφορετικά πολυήμερα στάδια ελέγχου πέρασαν από εξονυχιστικό έλεγχο τη συμμόρφωση ως προς τις Νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις και την εφαρμογή των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου, εκτελώντας αυτοψίες σε όλο το πεδίο των δραστηριοτήτων και σε όλες τις εγκαταστάσεις της εταιρείας της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Μετά από τη θετική αξιολόγηση και ανάλυση όλων των στοιχείων και δεδομένων οι επιθεωρητές προχώρησαν στην κατάθεση πρότασης προς πιστοποίηση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Διεθνή φορέα ο οποίος και προέβει στην πιστοποίηση της ως μια εταιρεία που πληροί τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει το πρότυπο ISO 14001 : 2004 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση.Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του ΙSO 14001:2004 παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων ενός οργανισμού με σκοπό:την προστασία του περιβάλλοντος τη συνεχή βελτίωση, τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις, την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, τη βελτίωση της εικόνας της εταιρείας και της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Στην περίπτωση της Ελληνικός Χρυσός, η εταιρεία πιστοποιήθηκε για τον τρόπο που διαχειρίζεται την προστασία του περιβάλλοντος, σε συμμόρφωση με την Νομοθεσία και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις και σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου. Προκειμένου να γίνει αυτό, μελετήθηκε το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ στα Μεταλλεία Κασσάνδρας στην ΒΑ Χαλκιδική: από την γεωλογική έρευνα για τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων, τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή των νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, τον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων, την διακίνηση των υλικών (μετάλλευμα, προϊόντα, στερεά κατάλοιπα) μέχρι και τα έργα αποκατάστασης.Η Ελληνικός Χρυσός επέλεξε τον έλεγχο για την πιστοποίηση του προγράμματός της να τον κάνει η αυστηρότερη και πιο αναγνωρισμένη στην Ευρώπη εταιρεία πιστοποίησης ISO, και συγκεκριμένα η Lloyds Register Quality Assurance Limited (LRQA), διαπιστευμένη από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου UKAS. Προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση, την περιοχή επισκέφθηκε πολυμελές κλιμάκιο εγκεκριμένων επιθεωρητών που μελέτησε εξονυχιστικά την συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου, διενεργώντας τρία πολυήμερα στάδια ελέγχου τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με έλεγχο των δεδομένων και των στοιχείων, αλλά και με την διενέργεια αυτοψιών και συνεντεύξεων από επιλεγμένους τυχαία εργαζόμενους. Ο έλεγχος τεκμηρίωσης από τον φορέα πιστοποίησης έγινε σε δύο επίπεδα, στο διαχειριστικό και στο λειτουργικό. Για τον έλεγχο τεκμηρίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε διαχειριστικό επίπεδο οι επιθεωρητές μελέτησαν τα σχετικά έγγραφα, έλεγξαν την Περιβαλλοντική Πολιτική της Ανώτατης Διοίκησης της εταιρείας, έλεγξαν την οργάνωση και δομή του συστήματος, την συμμόρφωση και εφαρμογή των Νομοθετικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων και διαπίστωσαν ότι υπάρχει εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων αλλά και ότι η επικοινωνία γίνεται σωστά σε όλα τα επίπεδα των εργαζομένων, από τον Γενικό Δ/ντη μέχρι και τον τελευταίο φύλακα. Στο λειτουργικό επίπεδο, οι επιθεωρητές διενήργησαν τον έλεγχο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με επιτόπιες αυτοψίες σε όλους τους τομείς και σε όλες τις διεργασίες των εγκαταστάσεων της  εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα, αποτελεί το πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων: Αφού έκαναν αυτοψίες στο πεδίο, διαπίστωσαν ότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό και περιλαμβάνει την παρακολούθηση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων (ποιότητα νερού, εδάφους, αέρα, εδαφικές δονήσεις, όχληση από τον θόρυβο κ.α.). Για καθεμιά από αυτές τις παραμέτρους η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει τη βέλτιστη τεχνική ανά τον κόσμο (ΒΑΤ). Μπορεί η Ελληνικός Χρυσός να πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001 : 2004, ωστόσο ο έλεγχος δεν σταματά εδώ. Κάθε χρόνο το πιστοποιητικό θα ανανεώνεται και η εταιρεία θα αξιολογείται εκ νέου για την τήρηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που η ίδια έχει θέσει, και θα ελέγχεται η περιβαλλοντική της απόδοση. Οι επιθεωρητές του φορέα πιστοποίησης θα επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της Ελληνικός Χρυσός, θα μελετούν τα στοιχεία και δεδομένα (έγραφα / αρχεία), θα κάνουν επιτόπια έρευνα και θα εξετάζουν αν το πρόγραμμα για τη διαχείριση του περιβάλλοντος της εταιρίας τηρείται απαρέγκλιτα. Γενικώς, στο χώρο επικρατεί θετική αντιμετώπιση ως προς τα συςτήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Ως προς τη διάσταση του κλάδου δραστηριότητας των εταιρείων ξεχωρίζουν σημαντικά οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με υψηλότερο βαθμό εσωτερικής οργάνωσης.Επιχερήσεις με έντονα ρυπογόνες δραστηριόττες εμφανίζονται πιο δεικτικές και περισσότερο ενημερωμένες για συστήματα ΕΜS. Σε αντίθεση, μικρότερες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις με στοιχειώδη εσωτερική διοικητική δομή και επιχειρήσης εκ φύσεως περιβαλλοντικά «καθαρές» υστερούν σε σχέση με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Συνολικά, τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν υιοθετηθεί από τους «μεγαλύτερους παίκτες» και έχουν αρχίσει να διαχέονται στη βιομηχανία, όπως το παράδειγμα της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. Το Σύστημα πιστοποίησης στην Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε εξελικτική πορεία. Η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος επιτάσσει την αλλαγή νοότροπίας τόσο της ελληνικής επιχείρησης, όσο του κράτους και των πολιτών.


The certification by ISO companies is a key issue that has taken great extensions in globalization period. There is the impression that Greek companies have yet to understand the benefits of certification schemes. This thesis examines the applicability of the environmental management system at Kassandra mine facilities NE Chalkidiki. Therefore the survey was conducted in the company Hellas Gold SA, in Stratoni and is showing that the certification system is in Greece in evolving state.Environmental protection is a requirement of society, check under the corporate responsibility of each company, and imposition of an internationally increasingly stringent legislation. In recent years companies have realized that environmental protection is not only an obligation, but also a competitive advantage, either by creating a good image to the public (image) and through marketing (green companies), or by rationalizing the organization and production systems of companies.In this new environment, companies are seeking techniques that will help the setup of integrated, functional and efficient environmental management systems, able to meet existing requirements. Moreover a common and understandable language for communication on environmental issues is a scope for fulfillment. The environment concerns all companies, regardless of location, subject and size, but also concerns the state auditing agencies and society. It must be emphasized that auditing agencies and society have neither the time nor the necessary technical knowledge to understand the peculiarities of each company.Thus, as was the case with other issues, such as the quality or food safety, companies turned to internationally recognized standards which define the requirements of an environmental management system with most widespread standard named “ISO 14001”. This standard defines "the requirements of an environmental management system that allows an organization to develop and implement a policy and objectives which take into account legal requirements, the specific requirements of the organization, and all relevant information on environmental issues »(ISO, 2004).The aim of this thesis is to develop and evaluate the applicability of the ISO 14001 system in Kassandra Mining facilities in NE Chalkidiki penninsula. The development of an EMS requires an environmental impact assessment, identification of measures to reduce these impacts and planning for how these goals will be achieved. The most important element of the system, like any other management system, is the commitment of the company and mainly of the company’s management. Factors to be taken into account by an environmental management system is the environmental policy, identification of environmental impact of the company’s activities, the goals and objectives of the organization in relation to the environment, employee participation, the functional and exceptional processes related to the environment, the environmental management plan, documentation, the allocation of responsibilities, the training of all personnel, review and updating of the system and continuous improvement (Chavan, 2005).This thesis summarizes an Environmental Management System (EMS), a list of processes and practices that allow a company or mine to reduce the environmental impact of its activities and increase the operating efficiency of (USEPA, 2009).

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Frei, R. (1992). Isotope (Pb, Rb-Sr, S, O, C, U-Pb) geochemical investigations on Tertiary intrusives and related mineralizations in the Serbomacedonian Pb-Zn, Sb + Cu-Mo metallogenetic province in northern Greece. Ph.D. Thesis, ETH, Zurich, p. 231.

Vavelidis, M., Bassiakos, I., Begemann, F., Patriarcheas, K., Pernicka, E., Schmitt-Strecker, S., & Wagner, G. (1985). Geologie und Erzvorkommen der Insel Sifnos. In G. Wagner, & C. Weisgerber (Eds.), Der Anschnitt: Silber, Blei und Gold auf Sifnos; Praehistorische und antike Metallproduktion (Vol. 3, pp. 59-80). Bochum.

Vavelidis, M., Pernicka, E., & Wagner, G. (1983). Untersuchungen in den Pb-Ag und Au- Vorkommen von NE-Chalkidiki (Nordgriechenland). Beihefte zum Eurp. J. Miner., 61, pp. 212-213.

Wagner, G. (1950). Einführung in die Erd- und Landschaftsgeschichte. Öhringen: Verlag der Hohenlohe'schen Buchhandlung F. Rau.

Wagner, G., Pernicka, E., Seeliger, T., Oztunali, O., Baranyi, I., Begemann, F., & Schmitt- Strecker, S. (1985). Geologische Untersuchungen zur fruhen Metallurgie in NW- Anatolien. MTA, 101/102, pp. 45-81.

Wagner, G., Pernicka E., Vavelidis, M., Baranyi, I., & Bassiakos, I. (1986).Archaeometallurgische Untersuchungen auf Chalkidiki. Anschnitt, 38(5-6), pp. 166-186

Wagner, G, Pernicka, E., Vavelidis, M., Baranyi, I., & Bassiakos, I. (1986). Archaeometallurgische Untersuchungen auf Chalkidiki. Anschnitt, 38(5-6), pp. 166-186.

Βαβελίδης, Μ. (2009). Η µεταλλευτική και µεταλλουργική δραστηριότητα στη Μακεδονία και Θράκη, µε αναφορά στη λατοµική δραστηριότητα, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Στο Ε. Ε. Χαρτοθήκη (Επιµ.), Μεταλλεία-Τόποι-Πόλεµοι, Αναγνώσεις χαρτών από το αρχείο της Επιθεώρησης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Ανάπτυξης (σσ. 17-86). Θεσσαλονίκη: ΖΗΤΗ.

Βαβελίδης, Μ., & Μέλφος, Β. (2012). Αρχαιοµεταλλουργική έρευνα στην περιοχή Κηπουρίστρα Ολυµπιάδας (Αρχαία Στάγειρα), ΒΑ Χαλκιδική. Στο Επιστηµονική Επετηρίδα του Τµήµατος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστηµών Α.Π.Θ. (Τόµ 101, σ. 9-16). Θεσσαλονίκη.

Βακαλόπουλος, Α. (1989). Πηγές της Ιστορίας της Μακεδονίας 1354-1833. (Μ. Βαφειάδου, Επιµ.) Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών.

Βαρλάς Γ, Γιαλούρης Γιώργος, Κουρκούτας Γ., Τμήμα Διοίκηκης επιχειρήσεων, ΜΒΑ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 454-462, Τρόπος κατανόησης πιστοποιήσιμων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από τους υπεύθυνους ελληνικών βιομηχανιών.

Κραουνάκης – Γκώγκος Δημήτριος, Εκτίμηση των επιπτώσεων στο τοπίο από τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις στη θέση Σκουριές στη Χαλκιδική, με εφαρμογή της μεθοδολογίας LETOPID, Νοέμβριος 2014,ΕΜΠ.

Κορκοβέλου Βασιλική, Προετοιμασία και προδιαγραφή του προτύπου ISO 14001 και εφαρμογή του στην υαλουργία Γιούλα Α.Ε.,Φεβρουάριος 2013.

Kydonakis, K., Kostopoulos, D., Poujol,M., Brun, J.-P., Papanikolaou, D., Paquette, J.L., 2014b., The dispersal of the Gondwana super-fan system in the eastern Mediterranean: newinsights from detrital zircon geochronology. Gondwana Res. 25 (25), 1230–1241.

Kydonakis, K., Brun, J.-P., Sokoutis, D., 2015a. North Aegean core complexes, the gravity spreading of a thrust wedge. J. Geophys. Res. Solid Earth 120 (1), 595–616.

Kydonakis, K., Moulas, E., Chatzitheodoridis, E., Brun, J.-P., Kostopoulos, D., 2015b. Firstreport on Mesozoic eclogite-facies metamorphism preceding Barrovian overprint from the western Rhodope (Chalkidiki, northern Greece). Lithos 220–223, 147–163.

Kydonakis, K., Brun, J.-P., Poujol,M.,Monié, P., Chatzitheodoridis, E., 2015. Inferences on the Mesozoic P-T-t evolution of the North Aegean from the isotopic record of the Chalkidiki block, (in preparation).

Mιχαηλίδης Κ Δημήτριος, Διπλωματική εργασία: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας για την διεκπεραίωση και διαχείριση των χωματουργικών εργολαβιών των ορυχείων της ΔΕΗ, Φεβρουάριος 2016

Παπάγγελος, Ι. (1991). Το κοινόν του Μαντεµίου. Η διαχρονική πορεία του κοινοτισµού στη Μακεδονία, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Αυτοτελείς Εκδόσεις.

Παπαγρηγορίου, Σ., Παπαδάκη, Α., Κατσέλης, Ι., Κοτζαγεώργης, Γ., Μπεκιάρης, Ι., Τέντες, Γ., & κ.α. (2010). Μελέτη περιβαλλοντικών πειπτώσεων µεταλλευτικών - µεταλλουργικών εγκαταστάσεων της Εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική. Αθήνα: ENVECO Α.Ε.

Προστασία, ∆ιαχείριση και Οικονοµία Περιβάλλοντος.

Περαντώνης, Γ. (1982). Γένεση των πορφυριτικών κοιτασµάτων Χαλκιδικής και ∆υτκής Θράκης. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Σισµανίδης, Κ. (1996). Αρχαία Στάγειρα 1990-1996. ΑΕΜΘ 10Α, (σσ. 279-295).

Χιονίδης, Γ. (1977). Οι Μακεδόνες πρόσφυγες της Σκοπέλου. Μακεδονικά, 17, σσ. 135-136.

ΚΥΑ ΕΠΟ για τα έργα α) « ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» και β) «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής, Α.Π. Οικ.201745 / 26 Ιουλίου 2011.

Enveco Α.Ε. (2010). Τεχνική Μελετη Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών εγκαταστάσεων της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, Αθήνα

Enveco Α.Ε. (2010). Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Μεταλλευτικών – Μεταλλουργικών εγκαταστάσεων της εταιρίας Ελληνικός Χρυσός στη Χαλκιδική, Αθήνα

Τεχνική Μελέτη Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών, Νοέμβριος 2011

Τεχνική Μελέτη Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μαύρες Πέτρες, Οκτωβριος 2010

Τεχνική Μελέτη Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας, Νοέμβριος 2011

Άρθρο από το περιοδικό Μεταλλευτικά Νεά, τεύχος Οκτωβρίου 2014

Εγχειρίδιο Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

ISO 14001:2004, Environmental management systems — Requirements with guidance for use

ISO 19011, Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

The ISO 14000 Family of International Standards, International Organization for Standardization, Geneva, 2002

MARGUGLIO, B. W. Environmental Management Systems. Mi lwaukee: ASQC, 1991. 194 p

BRITISH STANDARDS INSTITUTION. Specification for environmental management systems. BS7750. London, 1992

ISO/DIS 14001 Environmental management systems - speci f icat ion with guidance for use, 1995

Marcos Antonio Lima de Oliveira Cer t i f ied Qual ity Engineer – ASQC CETEAD's Quality Nucleus Co-ordinator - Internat ional Conference on Qual ity - Yokohama, Japan October , 1996

BS 7750

Isis Freder icks and David McCal lum, INTERNATIONAL STANDARDS FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS: ISO 14000, published in Canadian Environmental Protect ion, August 1995.

Chavan, Ȃ., 2005, “An appraisal of environment management systems, A competitiveadvantage for smal businesses”, Management of Environmental Quality: An International Journal, 16(5), 444-463.

Kassolis, M.G., 2007, ”The diffusion of environmental management in Greece through rationalist approaches: driver or product of globalisation?”, Journal of Cleaner Production, 15, 1886-1893.

www.hellas.gold.com

https://www.iso.org/home.html

http://www.ypeka.gr/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.