Εξώφυλλο

Διάκριση φαλάγγων του γένους Hipparion από την απολιθωματοφόρο θέση του Α. Μειοκαίνου της Χαλιδικής ΝΙΚΙΤΙ-2 (ΝΙΚ)

Νίκος Αϊβαλιώτης, Ιωάννης Καραμήτρος

Περίληψη


Η μελέτη των πρώτων και δεύτερων φαλαγγών της Νικήτη – 2 (ΝΙΚ), μας έδωσε την δυνατότητα να διακρίνουμε δύο είδη, τα  Hipparion deitrichi και Hipparion macedonicum, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για ακόμα ένα είδος το Hipparion sp. Η εργασία επικεντρώθηκε στην κατανομή των φαλαγγών στα αντίστοιχα είδη και στην διάκριση τους σε εμπρόσθιες και οπίσθιες.  Η ανάλυση με τα διαγράμματα διασποράς έδειξε ότι τα ζεύγη των μετρήσεων που επιτρέπουν το καλύτερο διαχωρισμό των φαλάγγων μεταξύ των ειδών, είναι η συσχέτιση Μέγιστου μήκους – Ελάχιστου πλάτους κατά την εσωτερικο-εξωτερική διεύθυνση και Ελάχιστου πλάτους κατά την εσωτερικο-εξωτερική διεύθυνση – Πλάτους ανώτερου τμήματος οστού κατά την εμπροσθοπίσθια διεύθυνση. Χρησιμοποιώντας αυτά τα ζεύγη μετρήσεων οι φάλαγγες διαχωρίστηκαν με βάση το μέγεθος τους στα δύο κύρια είδη της περιοχής τα Hipparion deitrichi ως μεγαλόσωμο και Hipparion macedonicum ως μικρόσωμο. Στα διαγράμματα αυτά υπάρχει ένδειξη ότι μία φάλαγγα δεν ανήκει σε κάποιο από αυτά τα δύο είδη. Τα διαγράμματα λογαριθμικής διαφοράς συνέβαλαν στο διαχωρισμό των φαλάγγων μεταξύ των ειδών αλλά και σε εμπρόσθιες και οπίσθιες. Τα αποτελέσματα για τον διαχωρισμό των ειδών ήρθαν σε συμφωνία με αυτά των διαγραμμάτων διασποράς. Ο διαχωρισμός των φαλάγγων σε εμπρόσθιες και οπίσθιες έγινε με βάση την αναλογία του μήκους σε σχέση με το πλάτος της φάλαγγας. Η PCA ήταν ίσως η μέθοδος με την μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα της, καθώς χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο κομμάτι των δεδομένων που υπάρχουν. Ο διαχωρισμός των φαλαγγών σε είδη και σε εμπρόσθιες και οπίσθιες έγινε με μεγάλη ευκολία χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα των άλλων δύο μεθόδων.  Οι πίνακες περιέχουν όλες τις μέχρι τώρα διαθέσιμες πληροφορίες για τις φάλαγγες της θέσης  Νικήτη – 2.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.