Εξώφυλλο

Παράκτια γεωμορφολογία και ιζηματολογική μελέτη Παλαίρου Αιτωλοακαρνανίας

Σοφία Γεωργίου, Αμαλία Ρούφη

Περίληψη


Συμπεράσματα

Με  βάση  την  έρευνα  για  τη  μελέτη  της  παραλίας  της  Παλαίρου,  όπου πραγματοποιήθηκε  επιτόπια  έρευνα  με  την  κατασκευή  και  μελέτη  των  μορφολογικών τομών  σε  διαφορετικές  θέσεις  κατά  μήκος  της  παραλίας  και  συλλέχθηκαν  δείγματα  τα οποία  αναλύθηκαν  στο  εργαστήριο.  Τα  δεδομένα  των  αναλύσεων  επεξεργάστηκαν  με  το  πρόγραμμα Gradistat (BLOTT, 2008) και μελετήθηκαν τα αποτελέσματα.  Όπως  προαναφέρθηκε  οι  μορφολογικές  τομές  της  παραλίας  ποταμάκι  διακρίνονται  σε δυο ομάδες (σχήμα 8). Οι τρεις πρώτες τομές ανήκουν στη μια ομάδα και  δείχνουν ότι η  παραλία  σε  εκείνη  την  περιοχή  έχει  μεγαλύτερη  κλίση  και  μικρότερο  πλάτος.  Κατά συνέπεια  αναμένεται    τα  υλικά  στις  θέσεις  αυτές  να  είναι  πιο  χονδρόκοκκα  γεγονός  που όντως  ισχύει.    Στην  περιοχή  αυτή  τα  υλικά  είναι  κροκάλες  και  πολύ  χονδρό  χαλίκι  (μετρήσεις  1,2,3).    Οι  επόμενες  τέσσερις  τομές  δείχνουν  ότι  η  κλίση  της  παραλίας  είναι  μικρότερη  και  το  πλάτος  της  μεγαλύτερο  και  τα  υλικά  σε  εκείνες  τις  θέσεις  είναι  πιο λεπτόκοκκα.  Η κοκκομετρική ανάλυση έδειξε ότι πρόκειται για αμμοχάλικο, χαλίκι και ψιλή άμμο (μετρήσεις 4,5,6). Τέλος, στη μέτρηση 7 το υλικό αποτελείται από μεγάλες κροκάλες. Η μέτρηση αυτή προέρχεται από την ανατολική πλευρά της παραλίας. Στην πλευρά αυτή το πάχος της παραλίας είναι πολύ μικρό. Επιπλέον, οι κροκάλες έχουν ακανόνιστο σχήμα που δηλώνει ότι στην περιοχή αυτή δεν έχουμε έντονο κυματισμό. Αν συνέβαινε αυτό το σχήμα των κροκαλών θα ήταν πιο σφαιρικό και λείο. (ERIC BIRD, 2008). ...


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.