[Εξώφυλλο]

Βελτιστοποίηση του δείκτη Drastic για την εκτίμηση της τρωτόττηας στην εξωτερική ρύπανση με στατιστικές μεθόδους: εφαρμογή στον υδροφορέα της λεκάνης της Φλώρινας

Πασχαλιά Δ. Μανδράλη

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε και επικαιροποιήθηκε το υδρογεωλογικό και υδροχημικό καθεστώς του αλλουβιακού υδροφορέα της λεκάνης της Φλώρινας. Επιπρόσθετα τροποποιήθηκε ο δείκτης DRASTIC για την εκτίμηση της τρωτότητας και τη διακινδύνευση του αλλουβιακού υδροφορέα στην εξωτερική ρύπανση. Η περιοχή έρευνας  βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της Ελλάδας, ανήκει γεωλογικά στην πελαγονική ζώνη και μορφολογικά περικλείεται από τρεις ορεινούς όγκους. Για τον σκοπό της εργασίας μετρήθηκε η στάθμη του υπόγειου νερού σε 59 γεωτρήσεις για δύο περιόδους (υγρή και ξηρή περίοδος 2016) και συλλέχθηκαν δείγματα νερού από 29 γεωτρήσεις. Σε αυτά πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις των κύριων ιόντων. Παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές στην περιεκτικότητα των νιτρικών NO3- (έως 68 mg/L) και θειϊκών ιόντων SO42- (έως 1020 mg/L), ως αποτέλεσμα της χρήσης λιπασμάτων στην περιοχή. Από την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων με το πρόγραμμα AquaChem ορίσθηκε ο υδροχημικός τύπος του νερού ως ασβεστούχος οξυανθρακικός. Δείκτες ποιότητας νερού χρησιμοποιήθηκαν ως μέτρο της ποιοτικής του κατάστασης και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το υπόγειο νερό είναι από αρκετά καλό έως μέτριο για άρδευση. Από την εκτίμηση της τρωτότητας με χρήση της μεθόδου Typical DRASTIC βρέθηκε υψηλή τρωτότητα στο νοτιοδυτικό και βορειοδυτικό άκρο της περιοχής όμως δεν παρουσιάζεται συσχέτιση με τα νιτρικά ιόντα. Κατά την βελτιστοποίηση του δείκτη DRASTIC λήφθηκαν υπόψη τόσο η συγκέντρωση των νιτρικών ιόντων όσο και οι χρήσεις γης και προέκυψαν οι δείκτες DRASTIC-N και DRASTIC-LN. Υψηλή τρωτότητα μέσω της DRASTIC-N εκδηλώνεται νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά της λεκάνης ενώ χαμηλότερη κεντρικά και βορειοανατολικά. Παρουσιάζει όμως και αυτή πολλή μικρή συσχέτιση με τα νιτρικά ιόντα. Η DRASTIC-LN εκφράζει την διακινδύνευση και συνδυάζει την DRASTIC-N με τις χρήσεις γης. Ο συντελεστής συσχέτισης με τα νιτρικά ιόντα εδώ δίνει θετική συσχέτιση. Αυξημένες τιμές διακινδύνευσης εμφανίζονται στο κεντρικό τμήμα και νοτιοανατολικά της λεκάνης καθώς ανάλογα με την καλλιέργεια χρησιμοποιούνται και αντίστοιχες ποσότητες λιπασμάτων. Συμπερασματικά σε εφαρμογές της DRASTIC σε αλλουβιακούς υδροφορείς θα ήταν χρήσιμο να συνδυάζονται και οι χρήσεις γης για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα.


In this paper is presented the hydrogeological and hydrochemicalhydrochemical regime in the alluvial aquifer of Florina basin, as well as the optimization of the DRASTIC indexto estimate groundwater vulnerability and pollution risk to external pollution.The study area covers an area of XX and located in northern Greece. It belongs to the pelagonal zone and is surrounded by three mountains. The climate is characterized as continental. Groundwater level measurements were performed in 59 boreholes for two periods (wet and dry periods of 2016). Furthermore, 29 groundwater samples were collected and analyzed for the main ions. Increased concentrations of  NO3- (up to 68 mg / L) and SO42- (up to 1020 mg / L) were observed as a result of the overuse of fertilizers in the area. The dominant water type is Ca-HCO3. Water quality indices were used to determine the quality status of groundwater and the results have shown that groundwater is good enough for irrigation. From the estimation of vulnerability using the typical DRASTIC method, high vulnerability characterizes the southwestern and northwestern parts of the area, however, there is no correlation with nitrate concentrations. The original DRASTIC index was modified based on nitrate concentration and land uses and hence DRASTIC-N and DRASTIC-LN were created. According to DRASTIC-N high vulnerability is located in the southwest and northwest parts of the basin, while low vulnerability areas are located in the center and northeast part of the study area. DRASTIC-N has low correlation with nitrate ions. DRASTIC-LN was used for the assessment of groundwater pollution risk. The correlation coefficient with nitrate ions is positive in this case. High risk is observed in the central and southeast part of the basin. Corresponding amounts of fertilizer are used depending on the crop. To conclude, the modified vulnerability and pollution risk map of the alluvial aquifer can be used from stakeholders in order to prevent groundwater quality deterioration.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Al-Adamat, R.A.N., I.D.L. Foster, S.M.J. Baban (2003) ‘Groundwater vulnerability and risk mapping for the basaltic aquifer of the Azraq basin of Jordan using GIS, Remote sensing and DRASTIC’. Applied Geography 23: 303-324.

Aller, L., T. Bennet, J.H. Lehr, R.J. Petty, G. Hackett (1987) ‘DRASTIC: a standardized system for evaluating groundwater pollution potential using hydrogeological setting’. EPA/600/2-87/035.

Antonakos, A.K., Lambrakis, N.J., (2007), Development and testing of three hydrid methods for the assessment of groundwater vulnerability to nitrates, based on the drastic method, an example from N.E. Korinthia, Greece. Journal of Hydrology 333 (2-4): 288-304.

Βασιλειάδης, I. (2005) ‘Γεωλογική – Υδρογεωλογική μελέτη της Βορειοανατολικής λεκάνης του νομού Φλώρινας’, Αδημοσίευτη Τεχνική Έκθεση, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, pp. 22

Babiker, I.S., Mohamed, M.A.A., Hiyama, T., Katok, K., (2005), A GIS-based drastic model for assessing aquifer vulnerability in Kakamigahara Heights, Gifu Prefecture, central Japan. Sci. Total Environ. 345: 127-140

Βουδούρης, Κ. (2008) ‘Θέματα Υδρογεωλογίας Περιβάλλοντος’. Διδακτικές σημειώσεις, Τμήμα Εκδόσεων ΑΠΘ, σελ. 248

Βουδούρης K., (2009) ‘Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος, Υπόγεια Νερά και Περιβάλλον’, Eκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη.

Busico, G., Kazakis, N., Colombani, N., Mastrocicco, M., Voudouris, K., Tedesco, D., (2017), A modified SINTACS method for groundwater vulnerability and pollution risk assessment in highly anthropized regions based on NO3- and SO42- concentrations. Science of the Total Environment 609: 1512-1523.

Civita, M. (1994): Le carte della vulnerabilita degli acquiferi all’inquinamento. Teoria & practica. (Aquifer vulnerability maps to pollution). Pitarora Ed., Bologna (in Italian).

Civita, M. , Regibus, C. (1995) ‘Sperimentazione di alcune metodologie per la valutazione della vulnerabilita degli aquiferi’. Quaderni di Geologia Applicata, Pitarora Ed., Bologna (in Italian).

Clesceri, L., A. Greenberg, Α., Trussell, R. (1989) ‘Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater’, 17thedition, APHA- AWWA - WEF, Washington D.C.

Ι..Γ.Μ.Ε. (1987) «Γεωλογικόςχάρτης, φύλλο Φλώρινας», κλίμακας 1: 50.000.

Ι..Γ.Μ.Ε. (1981) «Γεωλογικός χάρτης, φύλλο Βεύη», κλίμακας 1: 50.000.

Huan, H., Jinsheng W., Yanguo T., (2012) ‘Assessment and validation of groundwater vulnerability to nitrate based on a modified DRASTIC model: A case study in Jilin city of northeast China’. Science of the total Environment, Vol. 440: 14-23.

Καλλέργης, Γ., (2000). Εφαρμοσμένη – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. 2η έκδοση, τόμος Β, Τ.Ε.Ε., Αθήνα

Καζάκης, Ν., Βουδούρης, K., Παύλου, Α., Πατρικάκη, Ο. (2008) ‘Εκτίμηση της τρωτότητας του υδροφορέα της λεκάνης της Φλώρινας με τη μέθοδο DRASTIC και τη χρήση GIS’, Πρακτικά, 3ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, 14-17 Μαρτίου 2008, Θεσσαλονίκη.

Καζάκης, Ν., (2008), Εκτίμηση της τρωτότητας των υπόγειων νερών στην εξωτερική ρύπανση. Εφαρμογή στη λεκάνη της Φλώρινας. Διατριβή Ειδίκευσης. Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καζάκης N., (2013). Εκτίμηση της διακινδύνευσης της εξωτερικής ρύπανσης των υπόγειων νερών: εφαρμογή στη λεκάνη του Ανθεμούντα. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Kazakis, N., Voudouris, K., (2015), Groundwater vulnerability and pollution risk assessment of porous aquifers to nitrate: modifying the drastic method using quantitative parameters. J. Hydrol. 525: 12-25.

Μουντράκης, Δ., (1985): Γεωλογία της Ελλάδας, University Studio Press, σελ. 204.

Panagopoulos, G., Antonakos, A., Lambrakis, N., (2006): Optimization of the DRASTIC method for groundwater vulnerability assessment via the use of simple statistical methods and GIS. Hydrogeology Journal 14, 894-911

Ravikumar, P., Somashekar, R.K and Prakash, K.L.(2015) ‘A comparative study on usage of Durov and Piper diagrams to interpret hydrochemical processes in groundwater from SRLIS river basin, Karnataka, India’, Elixir Earth Sci. 80: 31073-31077.

Secunda, S., Collin, M.L., Melloul, A., (1998) ‘Groundwater vulnerability assessment using a composite model combining DRASTIC with extensive agricultural land use in Israel’s Sharon region’. Περιοδικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (1998) 54, 39-57

Subba Rao, N., Surya Rao, P., Reddy, G.V. et al. (2012): Chemical characteristics of groundwater and assessment of groundwater quality in Varaha river basin, Visakhapatnam district, Andhra Pradesh, India, Environmental Monitoring Assessment 184, 5189-5214.

Suthar, N., Bishnoi, P., Singh, S., Mutiyar, P.K., Nema, A.K., Patil, N.S. (2009) ‘Nitrate contamination in groundwater of some rural areas of Rajasthan Indian’, Jοurnal of Hazard Materials 171, 189-199.

Filintas, AG., Dioudis, P., Koutseris, Ε. and Papadopoulos, A. (2007) ‘Soils Nitrates GIS mapping, Irrigation Water and Applied N-fertilizer effects in soils nitrogen depletion in a drip irrigated experimental field in Thessaly basin’, 3rd IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Agios Nikolaos, Greece, pp. 487-492.

Foster, S.S.D. (1987): Fundamental concepts in aquifer vulnerability, pollution risk and protection strategy. In: van Duijvenbooden, W., Weageningh, H.G. (Eds) TNO Committee on Hydrological Research, The Hague. Vulnerability of soil and groundwater to pollutants, Proc. Inf. 38, 69-86.

Uricchio, V.F., Giordano, R., Lopez, N., (2004): A fuzzy knowledge-based decision support system for groundwater pollution and risk evaluation. Journal of Environmental Management 73: 189-197.

US Environmental Protection Agency, 1996. Environmental Indicators of Water Quality in the United States: Washington D.C., Office of water, EPA 841-R-96-002.

Van Stempvoort, D, Evert, L, Wassenaar, L. (1992) ‘Aquifer Vulnerability Index: A GIS compatible method for groundwater vulnerability mapping’. Canadian Water Resources Journal, 18: 25-37.

Varnes, D.J. (1984) ‘Commission on Landslides and other Mass –Movements – IAEG Landslide Hazard Zonation: A Review of Principles and Practices’. The UNESCO Press, Paris

Zwahlen, F. (2004) ‘Vulnerability and risk assessment mapping for the protection of carbonate (karst) aquifers, final report (COST action 620). European Commission Directorate XII Science, Research and Development, Report EUR 20912, Brussels (297 p).


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.