Η επίδραση της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας της ανατολικής μεσογείου στην δημιουργία ιζηματογενών ακολουθιών στην Λεβαντινή Λεκάνη και ο ρόλος τους στην δημιουργία κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Ανδρέας Π. Ανδρέου

Περίληψη


Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στο θέμα γένεσης και ανάπτυξης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Η παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πραγματεύεται την τεκτονική αλλά και στρωματογραφική εξέλιξη της Λεβαντίνης λεκάνης, καθώς και την προέλευση των ιζημάτων που την πλήρωσαν και αν αυτά είναι ικανά να οδηγήσουν σε γένεση υδρογονανθράκων. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι διαδικασίες που απαιτούνται ώστε να υπάρξει ανάπτυξη ενός κοιτάσματος. Παρατίθεται και περιγράφεται αναλυτικά η ακολουθία της Λεβαντίνης και μέσω σεισμικών τομών προσδιορίζονται πιθανές θέσεις υδρογονανθράκων. Τέλος γίνεται μια αναφορά στα πιο πρόσφατα ανακαλυφθέντα κοιτάσματα της Λεκάνης και εξάγονται συμπεράσματα που αφορούν στην ύπαρξη συστημάτων υδρογονανθράκων τα οποία μπορούν να παράξουν τεράστιες ποσότητες υδρογονανθράκων και να τροφοδοτήσουν πολλές δομές παγίδευσης σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο.

The region of Eastern Mediterranean Sea is of a great interest in reference to the topic of genesis and development of hydrocarbon deposits. The present Master Thesis deals with the tectonic and stromatographic evolution of Levantine Basin as well as the origin of the sediments that have filled it and whether they are capable of generating hydrocarbons. Additionally, the processes required to develop a field are presented. The sequence stratigraphy of the Levantine is listed and described in detail and through seismic section potential hydrocarbon positions are identified. Finally, a reference is made to the most recent discoveries of the basin and conclusions are drawn regarding the existence of hydrocarbon systems which can produce massive quantities of hydrocarbons and charge many structural traps across the whole of Eastern Mediterranean.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.