Εξώφυλλο

Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά των προσφάτων μεγάλων σεισμών της Ελλάδας

Μαρία Φεϊζίδου, Μαρία Φασούλα, Έλσα Σακελλαρίου

Περίληψη


Πρόλογος


Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο: «Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά των πρόσφατων μεγάλων σεισμών της Ελλάδας», είναι το αποτέλεσμα της μελέτης της ομάδας των φοιτητών του Γεωλογικού Τμήματος, της Σχολής Θετικών Επιστημών,
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που αποτελείται από τις Φεϊζίδου Μαρία, Φασουλά Μαρία και Σακελλαρίου Έλσα. Το αντικείμενο που μελετήθηκε είναι οι πρόσφατοι μεγάλοι σεισμοί της Αθήνας το 1999, της Σκύρου το 2001 και της Λευκάδας το 2003. Στην εισαγωγή αναπτύχθηκε η τεκτονική δομή, η σεισμικότητα και τα αίτια αυτής συνολικά για τον ελληνικό χώρο. Στα επόμενα κεφάλαια αναφέρονται για τον κάθε σεισμό ξεχωριστά, η σεισμογενής δομή με την οποία συνδέεται, η
κατανομή της μετασεισμικής ακολουθίας καθώς και η κατανομή της ολίσθησης.
Συμπερασματικά, γίνεται μία προσπάθεια σύγκρισης της σεισμικότητας και της σεισμικής επικινδυνότητας των περιοχών στις οποίες έλαβαν χώρα οι σεισμοί, καθώς και μια συνοπτική αντιπαράθεση των κυριότερων στοιχείων των σεισμών και αναφορά των σημαντικότερων επιπτώσεων αυτών.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.