Εξώφυλλο

Μελέτη των επεισοδίων καύσωνα στη Θεσσαλονίκη και εκτίμηση των χαρακτηριστικών αυτών κατά την επόμενη εικοσαετία.

Νικολέττα Πακαλίδου

Περίληψη


Στην παρούσα διατριβή ειδίκευσης γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν τα επεισόδια καύσωνα στη Θεσσαλονίκη τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Αντικειμενικός σκοπός του πρώτου μέρους είναι η μελέτη των επεισοδίων καύσωνα στη Θεσσαλονίκη για το χρονικό διάστημα 1960-2003 και για το πεντάμηνο Μάιος – Σεπτέμβριος. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται οι ωριαίες τιμές της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας κοντά στη επιφάνεια του εδάφους προκειμένου να υπολογισθούν οι ωριαίες τιμές των δεικτών Θερμοκρασίας – Υγρασίας (Temperature – Humidity Index – THI) και Έντονου Θέρους (Summer Simmer Index –SSI). Τα δεδομένα προέρχονται από τον Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γίνονται οι ετήσιες και μηνιαίες κατανομές των δεικτών αυτών, και εντοπίζονται οι μέγιστες συχνότητες εμφάνισης των επεισοδίων καύσωνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι δείκτες ΤΗΙ και SSI συγκρίνονται σε ετήσια και μηνιαία κλίμακα και οι ομοιότητες και διαφορές αυτών παρουσιάζονται και αξιολογούνται. Τέλος, τροποποιείται ο SSI (προκύπτει ο SSI ́) προκειμένου να γίνει περισσότερο εφαρμόσιμος στην περιοχή μελέτης. Αντικειμενικός σκοπός του δεύτερου μέρους της εργασίας ειδίκευσης είναι η προβολή των επεισοδίων καύσωνα σε τρεις μελλοντικές περιόδους: 2020-2035, 2050-2065 και 2070-2100. Χρησιμοποιούνται οι μέσες ημερήσιες τιμές της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Οι μεταβλητές προέρχονται από το Καναδικό μοντέλο γενικής κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας δεύτερης γενιάς (Coupled Global Climate Model 2 – CGCM2) και αναφέρονται στα κλιματικά σενάρια εκπομπής SRES A2 και SRES B2. Συγκρίνονται και αξιολογούνται οι μέσες τιμές της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας των μελλοντικών περιόδων με τις αντίστοιχες των παρατηρήσεων της περιόδου 1960-2003. Υπολογίζονται οι τιμές των δεικτών THI και SSI ́ για κάθε σενάριο και για κάθε μελλοντική περίοδο. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη σύγκριση των σχετικών συχνοτήτων των δύο δεικτών μεταξύ σεναρίων εκπομπής (2020-2035, 2050-2065 και 2070-2100) και παρατηρήσεων (1960-2003).

In this study, it is attempt that study the heatwave events in Thessaloniki in the past and in the future. The study divided in two parts. In the first part, heatwave incidents are considered in Thessaloniki for the period 1960-2003. Hourly air temperature and relative humidity are used for the months May, June, July, August, September. Data are derived by Meteorological Station of Institute Meteorology and Climatology of Aristotle University of Thessaloniki. Hourly bioclimatic indexes Temperature Humidity Index (THI) and Summer Simmer Index (SSI) are calculated. Annual and monthly distributions of these indexes are constructed, and maximum frequencies of heatwave are detected in Thessaloniki. THI and SSI are compared in annually and monthly scale and their similarities and differences are appeared and surveyed. Finally, SSI is changed (new SSI ́) because of apply in the area. In the second part, it is projected the frequency distributions of the heatwave events in Thessaloniki, for future periods up to 2100. To meet this objective, the observed hourly values of air temperature and relative humidity obtained at the Meteorological Station of the Department of Meteorology and Climatology of the Aristotle University of Thessaloniki are used. In addition, the average values of air temperature and relative humidity, which correspond to the three periods: 2020-2035, 2050-2065 and 2070-2100, for the month-period May to September, are used. These data information are derived through the Canadian model of general circulation of atmosphere CGCModel2 and incorporate the emissions scenarios SRES A2 and SRES B2. The average values of air temperature and relative humidity, among the future
periods and observations obtained during the period 1960-2003, are compared and evaluated. The bioclimatic indices, Temperature Humidity Index (THI) and Summer Simmer Index (SSI ́), are calculated for each emission scenarios, during the future periods. Finally, the relative frequency of the indices, between scenarios (2020-2035, 2050-2065 and 2070-2100) and observations (1960-2003), are compared.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.