[Εξώφυλλο]

Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με τη χρήση ζεολιθικών τόφφων

Γεώργιος Π. Χαιρόπουλος, Θωμάς Μ. Πετράκης

Περίληψη


Συμπεράσματα και προτάσεις
Η υψηλή επιλεκτικότητα των φυσικών ζεόλιθων για το NH 4+ έχει
προωθήσει τη χρήση τους για την επεξεργασία ποικίλων επιβαρυμένων υδάτων,
αστικών λυμάτων, βιομηχανικών και γεωργικών υγρών αποβλήτων. Οι φυσικοί
ζεόλιθοι προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα αφαίρεσης μικροσκοπικής
ποσότητας ιόντων βαρέων μετάλλων και ραδιενεργού Cs + και Sr 2+ από τα
λύματα, ακόμη και κατά την παρουσία ανταγωνιστικών κατιόντων αλκαλίων ή
αλκαλικών γαιών. Εκτός από την ανταλλαγή κατιόντων, οι κρυσταλλικές
επιφάνειες των φυσικών ζεόλιθων μπορεί να δράσουν ως θέσεις προσρόφησης ή
φίλτρα για οργανικά μόρια και μικροοργανισμούς, οι οποίες μπορεί να
συμβάλλουν σημαντικά στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων. Σε κάποιες
περιπτώσεις, η τεχνολογία της χρήσης φυσικών ζεόλιθων έχει εξελιχθεί σε
σημείο ώστε να χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία αστικών και
βιομηχανικών υγρών αποβλήτων μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, πολυάριθμα
ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα και πρέπει να ακολουθηθούν πρόσθετοι
τομείς έρευνας πριν οι φυσικοί ζεόλιθοι να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
πλήρως για την επεξεργασία υδάτων και υγρών αποβλήτων.
...


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωσση

Αποστολίδης Ν.Α. (2010). Ορυκτολογία και δεσμευτική ικανότητα των ζεολιθοφόρων σχηματισμών Βορείου Γουρουνορέματος (Αβδέλλα Έβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές. Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, ΜΔΕ, Θεσσαλονίκη, 29p.

Βλάχου Μ. (2003). Τριτογενής ηφαιστειότητα της Σαμοθράκης και συνδεδεμένα με αυτήν βιομηχανικά ορυκτά (ζεόλιθοι, Κ-άστριοι). Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη, 379p.

Βογιατζής Δ. (2009). Χρήση ιπτάμενης τέφρας και φυσικού ζεόλιθου στην παρασκευή ελαφροβαρών κονιαμάτων. Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη, 172p.

Βογιατζής Δ., Χρηστάρας Β., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Καντηράνης Ν., Μοροπούλου Α. & Μπακόλας Α. (2008). Αξιολόγηση της Συμπαγοποίησης Κονιαμάτων Τσιμέντου-Άμμου-Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου με Τεχνικές Υπερήχων. 1 Πανελ. Συν. Δομικών Υλικών, Αθήνα, Πρακτ., Β, 1099-1110.

Βούτα Σ. (2009). Ορυκτολογία και δεσμευτική ικανότητα ζεόλιθου Βορείου Ξεροβουνίου (Αβδέλλα Έβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές. Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, ΜΔΕ, Θεσσαλονίκη 29 σελ.

Καλαμπαλίκη Σ. (2009). Ορυκτολογία και δεσμευτική ικανότητα ζεόλιθου Κεντρικού Ξεροβουνίου (Αβδέλλα Έβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές. Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, ΜΔΕ, Θεσσαλονίκη 35 σελ.

Μάραντος Ι. (2004). Μελέτη εξαλλοιώσεων Τριτογενών ηαφαιστιτών λεκάνης Φερών Ν. Έβρου, με έμφαση στη γένεση των ζεόλιθων και των πιθανών εφαρμογών τους. Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Διδακτορική Διτριβή, Χανιά, 264p.

Μισαηλίδης Π., Γκοντελίτσας Α. & Φιλιππίδης Α. (1994). Δέσμευση Καισίου από ζεολιθοφόρο πέτρωμα της περιοχής Μεταξάδων (Ν. Έβρου, Θράκη). 15 Πανελ. Συν. Χημείας, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., Α, 218-221.

Μυτιγλάκη Χ., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α. & Σταματάκης Μ. (2015). Δεσμευτική ικανότητα των ζεολιθικών τόφφων με Κλινοπτιλόλιθο, Ανάλκιμο, Φιλλιψίτη και Μορντενίτη της Νήσου Σάμου. Επιστ. Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 51-54.

Τζάμος Ε. (2009). Ορυκτολογία και δεσμευτική ικανότητα ζεόλιθου Νοτίου Ξεροβουνίου (Αβδέλλα Έβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές. Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, ΜΔΕ, Θεσσαλονίκη 42 σελ.

Τζάμος Ε., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι., Καντηράνης Ν., Παπαστέργιος Γ., Φιλιππίδης Α., Σικαλίδης Κ. & Τσιραμπίδης Α. (2011). Ικανότητα ανταλλαγής ιόντων ζεολιθικών τόφων Γουρουνορέματος (Αβδέλλα Έβρου) και πιθανές περιβαλλοντικές εφαρμογές. 4 Περιβαλ. Συν. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 8σ.

Τζάμος Ε., Φιλιππίδης Α., Τσιραμπίδης Α., Παπαδόπουλος Α., Αποστολίδης Ν., Βούτα Σ., Καλαμπαλίκη Σ., Παραγιός Ι. (2012). Ορυκτολογία, χημεία και ικανότητα ανταλλαγής ιόντων των ζεολιθικών τόφων Αβδέλλας-Μεταξάδων (Έβρος, Ελλάς). Επιστ. Επετ. Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 101, 119-124.

Τσιραμπίδης Α.E. (1991). Μελέτη των ζεολιθοφόρων ηφαιστειοκλαστικών ιζημάτων των Μεταξάδων Έβρου. Ορυκτός Πλούτος, 72, 41-48.

Φιλιππίδης Α. (2005). Εξυγίανση και προστασία των υδάτων της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 13 Σεμ. Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 73-84.

Φιλιππίδης Α. (2007). Ζεόλιθοι Δήμου Τριγώνου του Νομού Έβρου στη βιομηχανική, αγροτική, κτηνοτροφική και περιβαλλοντική τεχνολογία. Ημερίδα: Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο, Πετρωτά, Πρακτ., 89-107.

Φιλιππίδης Α. (2009). Διαχείριση αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με Ελληνικό φυσικό ζεόλιθο. Άρθρο ανασκόπησης. Συν. ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ, Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών, Βόλος, Πρακτ., 2, 829-836.

Φιλιππίδης Α. (2015α). Ποιοτικά χαρακτηριστικά και πολυάριθμες εφαρμογές των πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικών τόφων τύπου-HEU. Επιστ. Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 73-76.

...

Φιλιππίδης Α. (2015β). Η χρήση ζεολιθικών τόφφων Μεταξάδων-Αβδέλλας ως δομικοί λίθοι στη βιομηχανία κατασκευών. Επιστ. Επετηρίδα, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 77-80.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν. (2005). Βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές χρήσεις των φυσικών ζεόλιθων της Θράκης. Δελτ. Ελλ. Γεωλ. Εταιρ., 37, 90-101.

Φιλιππίδης Α. & Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2000). Δυνατότητα χρήσης Ελληνικών φυσικών ζεολίθων στην ανάπλαση λιγνιτωρυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου. 1 Συν. Επιτρ. Οικον. Γεωλ. Ορυκτ. & Γεωχ., ΕΓΕ, Κοζάνη, Πρακτ., 506-515.

Φιλιππίδης Α. & Κασώλη-Φουρναράκη Α. (2002). Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση Ελληνικών φυσικών ζεολίθων. 12 Σεμ. Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 75-82.

Φιλιππίδης Α. & Τσιραμπίδης Α. (2012). Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών ζεολίθων, περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, αγροτικές και υδατικές χρήσεις του Ελληνικού φυσικού ζεολίθου: Ανασκόπηση. Επιστ. Επετ. Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ, 101, 125-133.

Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Χαριστός Δ. & Τσιραμπίδης Α. (1997). Οι Ελληνικοί ζεόλιθοι ως μέσο απομάκρυνσης από το νερό ιχνοστοιχείων και ρύθμισης του pH. 4 Υδρογεωλ. Συν., Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 539-546.

Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Δρακούλης Α. & Βογιατζής Δ. (2006). Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 2 Συν. Συμβουλίου Περιβάλλοντος ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 273-279.

Φιλιππίδης Α., Σιώμος Α., Μπαρμπαγιάννης Ν. & Φιλιππίδης Σ. (2007α). Αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές με τη Χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. Συν. Δράση Jean Monnet, Βέροια, Πρακτ., 557-569.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι. (2007β). Καθαρισμός αστικών λυμάτων και παραγωγή άοσμης λυματολάσπης με τη χρήση πορώδους Ελληνικού φυσικού ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. 3 Πανελ. Συμπ. Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, 23-25.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παρ...αγιός Ι. (2007γ). Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με Ελληνικό φυσικό ζεόλιθο των Πετρωτών Έβρου. 3 Πανελ. Συμπ. Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, 110-112.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι. & Φιλιππίδης Σ. (2008α). Παραγωγή άοσμης λυματολάσπης, καθαρισμός υγρών αποβλήτων βαφείου και αστικών λυμάτων, με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 3 Περιβαλ. Συν. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 8σ.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι. & Φιλιππίδης Σ. (2008β). Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βαφείου και παραγωγή συνεκτικής ζεο-λάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 8 Υδρεγεωλ. Συν. Ελλάδας, Αθήνα, Πρακτ., 2, 783-788.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι. (2008γ). Καθαρισμός αστικών λυμάτων, παραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεο-λυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 8 Υδρεγεωλ. Συν. Ελλάδας, Αθήνα, Πρακτ., 2, 789-798.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι. (2009). Καθαρισμός αστικών λυμάτων και παραγωγή άοσμης-συνεκτικής λυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. ΥΔΡΟΓΑΙΑ, 425-434.

Φιλιππίδης Α., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κατσιάπη Μ. & Φιλιππίδης Σ. (2011α). Απομάκρυνση κυανοβακτηρίων με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. 4 Περιβαλ. Συν. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 9σ.

Φιλιππίδης Α., Τσιραμπίδης Α., Τζάμος Ε., Βογιατζής Δ., Παπαστέργιος Γ., Γεωργιάδης Ι., Παπαδόπουλος Α. & Φιλιππίδης Σ. (2011β). Καθαρισμός Υγρών Αποβλήτων της Βιομηχανικής Ζώνης Θεσσαλονίκης με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. 21 Πανελ. Συν. Χημείας, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 8σ.

Φιλιππίδης Α., Γκοντελίτσας Α., Τζάμος Ε., Γκαμαλέτσος Π. & Φιλιππίδης Σ. (2012). Παραγωγή άοσμης-συνεκτικής ζεο-λυματολάσπης και ζεο-λάσπης με φυσικό ζεόλιθο. 4 Διεθν. Συν. Ελλ. Εταιρ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αθήνα, Πρακτ., 355-360.

Ξενόγλωσση

Aiello R. & Nastro A. (1984). Evaluation of phillipsite tuff for removal of ammonia from aquacultural waste waters. In: Zeo-Agriculture (Pond & Mumpton, eds), Colorado, 239-244.

Baerlocher Ch., Meier W.M. & Olson D.H. (2001). Atlas of zeolite framework types. Elsevier, Amsterdam.

Barbieri M., Castorina F., Masi U., Garbarino C., Nicoletti M., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. & Mignardi S. (2001). Geochemical and isotopic evidence for the origin of rhyolites from Petrota (Northern Thrace, Greece) and geodynamic significance. Chemie der Erde, 61, 13-29.

Baykal B.B. & Guven D.A. (1997). Performance of clinoptilolite alone and in combination with sand filters for removal of ammonia peaks from domestic wastewater. Water Sci. Technol., 35, 47-54.

Bish D.L. & Ming D.W. (2001) Natural zeolites: occurrence, properties, applications. Minerological Society of America, Reviews in Mineralogy and Geochemistry, vol. 45, Washington DC.

Colella C. & Mumpton F. (2000). Natural zeolitesfor the third millennium. De Frede-Editore, Napoli.

Charistos D., Godelitsas A., Tsipis C., Sofoniou M., Dwyer J., Manos G., Filippidis A. & Triantafyllidis C. (1997). Interaction of natrolite and thomsonite intergrowths with aqueous solutions of different initial pH values at 25 C in the presence of KCl: Reaction mechanisms. Applied Geochemistry, 12, 693-703.

Filippidis A. (1993). New find of moissanite in the Metaxades zeolite-bearing volcaniclastic rocks, Thrace County, Greece. Neues Jahrbuch fur Mineralogie Monatshefte, 11, 521-527.

Filippidis A. (2008). Treatment and recycling of municipal and industrial waste waters using Hellenic Natural Zeolite. AQUA 2008, 3 Intern. Conf. Water Science & Technology, Athens, Proc., 5p.

Filippidis A. (2010a). Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 91-100.

Filippidis A. (2010b). Purification of municipal wastewaters and production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University, 100, 55-62.

Filippidis A. (2013). Industrial and municipal wastewater treatment by zeolitic tuff. Water Today, Jan., Vol.-V (X), 34-38.

Filippidis A. & Kantiranis N. (2007). Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic material. Desalination, 213, 47-55.

Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. (2000). Environmental uses of natural zeolites from Evros district, Thrace, Greece. Fifth Intern. Conf. Environmental Pollution, Thessaloniki, Proc., 149-155.

Filippidis A., Kougoulis C. & Michailidis K. (1988). Sr-bearing stilbite in a quartz-monzonite from Vathi, Kilkis, Northern Greece. Schweizerische Mineralogische und Petrographische Mitteilungen, 68,

-76.

Filippidis A., Godelitsas A., Charistos D., Misaelides P. & Kassoli-Fournaraki A. (1996). The chemical behavior of natural zeolites in aqueous environments: Interactions between low-silica zeolites and 1M NaCl solutions of different initial pH-values. Applied Clay Science, 11, 199-209.

Filippidis A., Kantiranis N., Drakoulis A. & Vogiatzis D. (2005). Quality, pollution, treatment and management of drinking, waste, underground and surface waters, using analcime-rich zeolitic tuff from Samos island, Hellas. 7 Hellenic Hydrogeol. Conf., Athens, Proc., 2, 219-224.

Filippidis A., Kantiranis N., Stamatakis M., Drakoulis A. & Tzamos E. (2007). The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks. Bull. Geol. Soc. Greece, 40(2), 723-735.

Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I. & Filippidis S. (2008a). Zeolites clean up. Industr...ial Minerals, 487 (Apr.), 68-71.

Filippidis A., Apostolidis N., Filippidis S. & Paragios I. (2008b). Purification of industrial and urban wastewaters, production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge using Hellenic Natural Zeolite. Second Intern. Conf. Small & Decentralized Water & Wastewater Treatment Plants, Skiathos, Proc., 403-408.

Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I. & Filippidis S. (2008c). Purification of dye-work and urban wastewaters, production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite. 1 Intern. Conf. Hazardous Waste Management, Chania, Proc., 8p.

Filippidis A., Apostolidis N., Paragios I. & Filippidis S. (2008d). Safe management of sewage sludge, produced by treatment of municipal sewage with Hellenic Natural Zeolite. AQUA 2008, 3 Intern. Conf. Water Sci. & Technology, Athens, Proc., 5p.

Filippidis A., Papastergios G., Apostolidis N., Paragios I., Filippidis S. & Sikalidis C. (2009). Oderless and cohesive zeo-sewage sludge produced by Hellenic Natural Zeolite treatment. 3 AMIREG Intern. Conf. Assessing the Footprint of Resource Utilization and Hazardous Waste Management, Athens, Proc., 96-100.

Filippidis A., Papastergios G., Apostolidis N., Filippidis S., Paragios I. & Sikalidis C. (2010a). Purification of urban wastewaters by Hellenic Natural Zeolite. Bull. Geol. Soc. Greece, 43(5), 2597-2605.

Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Papastergios G., Katsiapi M., Kantiranis N., Karamitsou V., Vogiatzis D. & Filippidis S. (2010b). Cyanobacteria removal by Hellenic Natural Zeolite. Third Intern. Conf. Small & Decentralized Water & Wastewater Treatment Plants, Skiathos, Proc., 383-387.

Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Kantiranis N., Katsiapi M., Papastergios G., Karamitsou V., Vogiatzis D. & Filippidis S. (2010c). Chroococcus (Cyanobacteria) removal by Hellenic Natural Zeolite. 8 Intern. Conf. Natural Zeolites, Sofia, 91-92.

Filippidis A., Tsirambides A., Kantiranis N., Tzamos E., Vogiatzis D., Papastergios G., Papadopoulos A. & Filippidis S. (2011). Purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (N. Greece) using Hellenic Natural Zeolite. Environ. Earth Sci., Springer Berlin, Advances in the Research of Aquatic Environment, 2, 435-442.

Filippidis A., Kantiranis N., Vogiatzis D., Tzamos E., Papastergios G. & Filippidis S. (2012). Odourless-cohesive zeosewage sludge production and urban wastewater purification by natural zeolite. Intern. Conf. Protection & Restoration of Environment XI, Thessaloniki, Proc., 582-588.

Filippidis A., Godelitsas A., Kantiranis N., Gamaletsos P., Tzamos E. & Filippidis S. (2013). Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (Greece) using natural zeolite. Bull. Geol. Soc. Greece, 47, 8p.

Filippidis A., Kantiranis N., Tziritis E., Tzamos E., Vogiatzis D. & Filippidis S. (2014). The use of Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) in the purification of Thessaloniki industrial area wastewaters. 10 International Hydrogeological Congress of Greece, Thessaloniki, Greece, 8-10/10/2014, Proceedings, 187-193.

Fragoulis D., Chaniotakis E. & Stamatakis M.G. (1997). Zeolitic tuffs of Kimolos island, Aegean sea, Greece and their industrial potential. Cement and Concrete Research, 27(6), 889-905.

Garcia J.E., Gonzales M.M., Notario J.S. & Arbelo C.D. (1992). Treatment of wastewater effluents with phillipsite-rich tuffs. Environ. Pollut., 76, 219-223.

Godelitsas A., Misaelides P., Charistos D., Filippidis A. & Anousis I. (1996a). Interaction of HEU-type zeolite crystals with Thorium aqueous solutions. Chemie der Erde-Geochemistry, 56, 143-156.

Godelitsas A., Misaelides P., Filippidis A., Charistos D. & Anousis I. (1996b). Uranium sorption from aqueous solutions on sodium-form of HEU-type zeolite crystals. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 208(2), 393-402.

Godelitsas A., Charistos D., Dwyer J., Tsipis C., Filippidis A., Hatzidimitriou A. & Pavlidou E. (1999). Copper (II)-loaded HEU-type zeolite crystals: characterization and evidence of surface complexation with N,N-diethyldithiocarbamate anions. Microporous and Mesoporous Materials, 33, 77-87.

Godelitsas A., Charistos D., Tsipis A., Tsipis C., Filippidis A., Triantafyllidis C., Manos G. & Siapkas D. (2001). Characterisation of zeolitic materials with a HEU-type structure modified by transition metal elements: Definition of acid sites in Nickel-loaded crystals in the light of experimental and quantum-chemical results. Chemistry Eur. Journal, 7(17), 3705-3721.

Godelitsas A., Charistos D., Tsipis C., Misaelides P., Filippidis A. & Schindler M. (2003). Heterostructures patterned on aluminosilicate microporous substrates: Crystallisation of cobalt (III) tris(N,N-diethyldithiocarbamato) on the surface of HEU-type zeolite. Microporous and Mesoporous Materials, 61, 69-77.

Gottardi G. & Galli E. (1985) Natural zeolites. Springer-Verlag, Berlin.

Gunn G.A. (1979). A WT plants makes wastewater potable. Water Wastes Engin., 16, 36-44.

Haidouti C. (1997). Inactivation of mercury in contaminated soils using natural zeolites. The Science of the Total Enviroment, 208, 105-109.

Hall A. & Stamatakis M.G. (1992). Ammonium in zeolitized tuffs of the Karlovassi basin, Samos, Greece. Canadian Mineralogist, 30, 423-430.

Hall A., Stamatakis M.G. & Walsh J.N. (1994). Ammonium enrichment associated with diagenetic

alteration in Tertiary pyroclastic rocks from Greece. Chemical Geology, 118, 173-183.

Halling-Soerensen B. & Hjuler H. (1992). Simultaneous nitrification and denitrification with an upflow fixed bed reactor applying clinoptilolite as media. Water Treat., 7, 77-88.

Horsch C.M. & Holway J.E. (1984). Use of clinoptilolite in salmon rearing. In: Zeo-Agriculture (Pond & Mumpton, eds), Colorado, 229-237.

Kallo D. (1995). Wastewater purification in Hungary using natural zeolites. In: Natural Zeolites’93 (Ming & Mumpton, eds), New York, 341-350.

Kallo D. (2001). Applications of natural zeolites in water and wastewater treatment. In: Natural Zeolites

for the Third Millennium (Colella & Mumpton, Eds), De Frede, Napoli, 519-550.

Kantiranis N., Filippidis A., Mouhtaris Th., Charistos D., Kassoli-Fournaraki A. & Tsirambidis A. (2002).

The uptake ability of the Greek natural zeolites. 6 Intern. Conf. Natural Zeolites, Thessaloniki,

-156.

Kantiranis N., Stamatakis M., Filippidis A. & Squires C. (2004). The uptake ability of the clinoptilolitic tuffs of Samos Island, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 36(1), 89-96.

Kantiranis N., Chrissafis C., Filippidis A. & Paraskevopoulos K. (2006). Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European Journal of Mineralogy, 18(4), 509-516.

Kantiranis N., Sikalidis C., Papastergios G., Squires C. & Filippidis A. (2010). Continuous extra-framework Na release from Greek Analcime-rich volcaniclastic rocks on exchange with NH 4 . Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University, 100, 81-87.

Kantiranis N., Sikalidis K., Godelitsas A., Squires C., Papastergios G. & Filippidis A. (2011). Extra-framework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH 4 . Journal of Environmental Management, 92, 1569-1576.

Kassoli-Fournaraki A., Stamatakis M., Hall A., Filippidis A., Michailidis K., Tsirambides A. & Koutles Th. (2000). The Ca-rich clinoptilolite deposit of Pentalofos, Thrace, Greece. 5 Intern. Conf. Natural Zeolites (Ischia, 21-29/9/1997) In: Natural Zeolites for the Third Millennium (Colella & Mumpton, Eds), De Frede, Napoli, 193-202.

Kesraoui-Quki S., Cheeseman C.R., Pery R. (1994). Natural zeolite utilization in pollution control: A review to applications to metal effluents. J. Tech. Biotechnol., 59, 121-126.

Kirov G.N., Filippidis A., Tsirambidis A., Tzvetanov R.G. & Kassoli-Fournaraki A. (1990). Zeolite-bearing rocks in Petrota area (Eastern Rhodope Massif, Greece). 2 Hellenic-Bulgarian Symp. (Thessaloniki, 14-17/10/1989), Geologica Rhodopica, 2, 500-511.

Kitsopoulos K.P. (1997a). The genesis of a mordenite deposit by hydrothermal alteration of pyroclastics on Polyegos Island, Greece. Clays and Clay Minerals, 45(5), 632-648.

Kitsopoulos K.P. (1997b). Comparison of the methylene blue absorption and the ammonium acetate saturation methods for determination of CEC values of zeolite-rich tuffs. Clay Minerals, 32, 319-322.

Kitsopoulos K.P. (1999). Cation-exchange capacity (CEC) of zeolitic volcaniclastic materials: Applicability of the ammonium acetate saturation (AMAS) method. Clays and Clay Minerals, 47(6), 688-696.

Kitsopoulos K.P. (2001). The relationship between the thermal behaviour of clinoptilolite and its chemical composition. Clays and Clay Minerals, 49(3), 236-243.

Kitsopoulos K. & Dunham A. (1994). Application of zeolitic volcanic tuffs from Greece (Lefkimi-Dadia, Metaxades, and Santorini island, Greece) as pozzolanic materials. Bull. Geol. Soc. Greece, 30(3), 323-332.

Kitsopoulos K.P. & Dunham A.C. (1998). Compositional variations of mordenite from Polyegos island, Greece: Na-Ca and K-rich mordenite. European Journal of Mineralogy, 10, 569-577.

Koutles Th., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. & Tsirambides A. (1995). Geology and geochemistry of the Eocene zeolitic-bearing volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. Estudios Geologicos, 51, 19-27.

Kyriakis S.C., Papaioannou D.S., Alexopoulos C., Polizopoulou Z., Tzika E.D. & Kyriakis C.S. (2002). Experimental studies on safety and efficacy of the dietary use of a clinoptilolite-rich tuff in sows: a review of recent research in Greece. Microporous and Mesoporous Materials, 51, 65-74. 3 -1

Liberti L., Limoni N., Lopez A., Passino R. (1996). The 10 m h RIM-NUT demonstration plant at west Bari for removing and recovering N and P from wasteater. Water Res., 20, 735-739.

Marantos I., Kosharis G., Perdikatsis V., Karantassi S., Michael C. & Papadopoulos P. (1997). A preliminary study on the zeolitic tuffs in the Komotini-Sappes, Tertiary basin, W. Thrace, NE Greece. In: Natural Zeolites-Sofia’95 (Kirov, Filizova & Petrov, Eds), Pensoft publ., Sofia-Moscow, 276-281.

Mercer B.W.Jr & Ames L.L. (1978). Zeolite ion exchange in radioactive and municipal wastewater treatment. In: Natural Zeolites (Sand & Mumpton, eds), Pergamon, Oxford, 451-462.

Misaelides P., Godelitsas A., Haristos D., Noli F., Filippidis A. & Sikalidis C. (1993). Determination of heavy metal uptake by the sodium form of heulandite using radiochemical techniques. Geologica Carpathica-Series Clays, 44(2), 115-119.

Misaelides P., Godelitsas A., Charistos V., Ioannou D. & Charistos D. (1994). Heavy metal uptake by zeoliferous rocks from Metaxades, Thrace, Greece: An exploratory study. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Articles, 183(1), 159-166.

Misaelides P., Godelitsas A., Filippidis A., Charistos D. & Anousis I. (1995a). Thorium and uranium uptake by natural zeolitic materials. The Science of the Total Environment, 173/174, 237-246.

Misaelides P., Godelitsas A. & Filippidis A. (1995b). The use of zeoliferous rocks from Metaxades-Thrace, Greece, for the removal of caesium from aqueous solutions. Fresenius Environmental Bulletin, 4, 227-231.

Mitchell S., Michels N.L., Kunze K. & Perez-Ramirez J. (2012). Visualization of hierarchically structured zeolite bodies from macro to nano length scales. Nature Chemistry, 4, 825-831.

Papaioannou D.S., Kyriakis S.C., Papasteriadis A., Roumbies N., Yannakopoulos A. & Alexopoulos C. (2002a). A field study on the effect of in-feed inclusion of a natural zeolite (clinoptilolite) on health status and performance of sows/gilts and their litters. Research in Veterinary Science, 72, 51-59.

Papaioannou D.S., Kyriakis S.C., Papasteriadis A., Roumbies N., Yannakopoulos A. & Alexopoulos C. (2002b). Effect of in-feed inclusion of a natural zeolite (clinoptilolite) on certain vitamin, macro and trace element concentrations in the blood, liver and kidney tissues of sows. Research in Veterinary Science, 72, 61-68.

Pe-Piper G. & Tsolis-Katagas P. (1991). K-rich mordenite from Late Miocene rhyolitic tuffs, Island of Samos, Greece. Clays and Clay Minerals, 39(3), 239-247.

Perraki Th. & Orfanoudaki A. (2004). Mineralogical study of zeolites from Pentalofos area, Thrace, Greece. Applied Clay Science, 25, 9-16.

Perraki Th., Kakali G. & Kontoleon F. (2003). The effect of natural zeolites on the early hydration of Portland cement. Microporous and Mesoporous Materials, 61, 205-212.

Savin S.M., Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A. & Filippidis A. (1993). Oxygen-isotope evidence for the alteration of the Eocene zeolite-bearing volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. 4 Intern. Conf. Natural Zeolites, Idaho, 180-181.

Skarpelis N., Marantos I. & Christidis G. (1993). Zeolites in Oligocene volcanic rocks, Dadia-Lefkimi area, Thrace, Northern Greece: Mineralogy and cation exchange properties. Bull. Geol. Soc. Greece, 28(2), 305-315.

Stamatakis M.G. (1989a). Authigenic silicates and silica polymorphs in the Miocene saline-alkaline deposits of the Karlovassi basin, Samos, Greece. Economic Geology, 84, 788-798.

Stamatakis M.G. (1989b). A boron-bearing potassium feldspar in volcanic ash and tuffaceous rocks from Miocene lake deposits, Samos Island, Greece. American Mineralogist, 74, 230-235.

Stamatakis M.G., Hall A. & Hein J.R. (1996). The zeolite deposits of Greece. Mineralium Deposita, 31, 473-481.

Tserveni-Gousi A.S., Yannakopoulos A.L., Katsaounis N.K., Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. (1997). Some interior egg characteristics as influenced by addition of Greek clinoptilolitic rock material in the hen diet. Archiv fur Geflugelkunde, 61(6), 291-296.

Tsirambides A. & Filippidis A. (2012). Exploration key to growing Greek industry. Industrial Minerals, 533 (Feb.), 44-47.

Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. & Soldatos K. (1989). Preliminary results on clinoptilolite-containing volcaniclastic sediments from Metaxades, NE Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 23(2), 451-460.

Tsirambides A., Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. (1993). Zeolitic alteration of Eocene volcaniclastic sediments at Metaxades, Thrace, Greece. Applied Clay Science, 7, 509-526.

Tsitsishvili G.V., Andronikashvili T.G., Kirov G.N. & Filizova L.D. (1992). Natural zeolites. Ellis Hornwood Ltd, Chichester, UK.

Tsolis-Katagas P. & Katagas C. (1989). Zeolites in pre-caldera pyroclastic rocks of the Santorini volcano, Aegean sea, Greece. Clays and Clay Minerals, 37(6), 497-510.

Tsolis-Katagas P. & Katagas C. (1990). Zeolitic diagenesis of Oligocene pyroclastic rocks of the Metaxades area, Thrace, Greece. Mineralogical Magazine, 54, 95-103.

Tzamos E., Filippidis A., Kantiranis N., Sikalidis C., Tsirambidis A., Papastergios G. & Vogiatzis D. (2010). Uptake ability of zeolitic rock from South Xerovouni, Avdella, Evros, Hellas. Bull. Geol. Soc. Greece, 43(5), 2762-2772.

Tzamos E., Kantiranis N., Papastergios G., Vogiatzis D., Filippidis A. & Sikalidis C. (2011). Ammonium exchange capacity of the Xerovouni zeolitic tuffs, Avdella area, Evros Prefecture, Greece. Clay Minerals, 46, 179-187.

Vogiatzis D., Kantiranis N., Filippidis A., Tzamos E. & Sikalidis C. (2012). Hellenic Natural Zeolite as a replacement of sand in mortar: Mineralogy monitoring and evaluation of its influence on mechanical properties. Geosciences, 2, 298-307.

Voudouris P., Magganas A., Kati M., Gerogianni N., Kastanioti G. & Sakelaris G. (2010). Mineralogical contraints to the formation of vein-type zeolites from Kizari area, Thrace Northern Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 43(5), 786-2797.

Williford C.W.Jr. & Reynolds W.R. (1992). Clinoptilolite removal of ammonia from simulated and natural cutfish pond waters. Appl. Clay Sci., 6, 277-291.

Yannakopoulos A.L., Tserveni-Gousi A.S. & Christaki E. (1998). Effect of natural zeolite on yolk:albumen ratio in hen eggs. British Poultry Science, 39, 506-510.

Yannakopoulos A., Tserveni-Gousi A., Kassoli-Fournaraki A., Tsirambides A., Michailidis K., Filippidis A. & Lutat U. (2000). Effects of dietary clinoptilolite-rich tuff on the performance of growing-finishing pigs. 5 Intern. Conf. Natural Zeolites (Ischia, 21-29/9/1997) In: Natural Zeolites for the Third Millennium (Colella & Mumpton, Eds), De Frede, Napoli, 471-481.

Yannakopoulos A., Tserveni-Gousi A., Fortomaris P., Arsenos G., Filippidis A. and Kassoli-Fournaraki A. (2002). Effects of dietary inclusion of natural Greek zeolite on the reproductive characteristics of sows. 6 Intern. Conf. Natural Zeolites, Thessaloniki, 393-394.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.