[Εξώφυλλο]

Ιζηματολογική μελέτη του Τριπόταμου ποταμού Νομού Ημαθείας = Sedimentological study of Tripotamos river, Imathia.

Αθανάσιος Γεώργιος Σαλτσογλου

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας είναι η ιζηματολογική μελέτη του ποταμού Τριπόταμου του Νομού Ημαθίας. Ο Τριπόταμος μπορεί να χωριστεί σε άνω ρου από το τμήμα των πηγών έως την πόλη της Βέροιας όπου είναι διαχωρισμένος σε τρεις κύριους κλάδους, σε μέσο ρου εντός της πόλης της Βέροιας όπου ρέει σε φαράγγι και σε κάτω ρου στο πεδινό τμήμα από την πόλη της Βέροιας μέχρι την τάφρο 66 (Αθανασιάδου 2017). Για το σκοπό της μελέτης πραγματοποιήθηκε επιτόπια έρευνα και συλλέχθηκαν δείγματα ιζημάτων από 8 θέσεις κατά μήκος του κυρίως ρου του ποταμού. Συνολικά αναλύθηκαν 12 δείγματα αναλύθηκαν με ιζηματολογικές μεθόδους. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν ότι στον άνω ρου του ποταμού πραγματοποιείται απόθεση κυρίως χονδρόκοκκου υλικού, κροκαλών, χαλικιών εντός της κοίτης και κροκαλών, χαλικιών και πολύ χονδρόκοκκης άμμου στις όχθες. Το γεγονός αυτό οφείλεται τόσο στην κλίση της κοίτης του ποταμού. Στο μέσο ρου, που διασχίζει την πόλη της Βέροιας, ο Τριπόταμος ρέει ως εγκυβωτισμένος μαίανδρος, όπου συγκεντρώνεται το σύνολο των νερών του, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ταχύτητα και η διαβρωτική του ικανότητα. Τα ιζήματα είναι κυρίως αμμοχάλικα, κροκάλες και μεγαλύτεροι ογκόλιθοι. Στον κάτω ρου του ο Τριπόταμος είναι τεχνητά εγκυβωτισμένος και ήδη λόγω των τεχνητών υδατοφραγμάτων έχει πραγματοποιηθεί στα ανάντι κατακράτηση των περισσότερων χονδρόκοκκων φερτών υλικών του. Έτσι στην αρχή του κάτω ρου τα ιζήματα αποτελούνται από αμμοχάλικα εντός της κοίτης και άμμους στις όχθες ενώ κοντά στην έξοδό του προς την Τάφρο 66 τα ιζήματα που αποτίθενται είναι ιλυώδεις άμμοι.

The aim of this thesis is the sedimentological study of the Tripotamos  river. Tripotamos river is situated in the Prefecture of Imathia, in the Northern Greece and, according to Athanasiadou (2017), can be divided in three segments. The upper segment, from the river’s springs to the city of Veria, is consisted by three main tributaries.  The central segment is crossing the city of Veria through a gorge and the lower one flows on the plain from the city of Veria until its end into the pit 66 (Athanasiadou 2017). Fieldwork was carried out and sediment samples from 8 sites along the main river were collected. A total of 12 samples were analyzed by sedimentological methods. The analysis results showed that the sediments of the upper segment (riverbed) are consisted mainly of coarse material, cobbles and pebbles. However, the riverbanks are composed of cobbles, pebbles and very coarse sand. This is because of the grade of the valley slope. The middle segment overpasses the city of Veria, through a narrow gorge where Tripotamos flows as a confined meander with an increasing speed and eroding ability. The sediments are mainly consisted of gravel with coarse sand, cobbles and boulders. In its lower segment, Tripotamos is artificially confined. The coarse material is restrained by a number of artificial barriers. Thus, near to the exit of the gorge, the sediments consist of sands with granules and pebbles while before the river exit to trench 66 the sediments deposited are muddy sands.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Blott J. S. (2008): GRADISTAT Version 6.0 A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconsolidated Sediments by Sieving or Laser Granulometer.

Bortolotti V., Chiari M., Marroni M., Pandolfi L., Principi G., Saccani E. 2013. Geodynamic evolution of ophiolites from Albania and Greece (Dinaric-Hellenic belt): one, two, or more oceanic basins?. International Journal of Earth Sciences, 102(3), 783-811.

Frisch W., Meschede M. 2007.Plattentektonik, Kontinentvers-chiebung und Gebirgsbildung.2. überarb. Auflage, Primus Verlag u. Wiss. Buchges, Darmstadt, 196 p.

Gawlick H.J., Frisch W., Hoxha L., Dumitrica P., Krystyn L., Lain R., Missoni S. and Schlagintweit F., 2008. Mirdita zone ophiolites and associated sediments in Albania reveal Neotethys Ocean origin. International Journal of Earth Sciences, 84, 865-881.

Katrivanos E., Kilias A. and Mountrakis D., 2013. Kinematics of deformation and structural evolution of the Paikon Massif (Central Macedonia, Greece): A Pelagonian tectonic window? NeuesJahrbuchfuerMineralogischeAbhandlungen, 269, 149-171.

Kilias A., Frisch W., Avgerinas A., Dunkl I., Falalakis G. and Gawlick H.J., 2010. Alpine architecture and kinematics of deformation of the northern Pelagonian nappe pile in the Hellenides. Austrian Journal of Earth Sciences, 103/1, 4-28.

Kilias, A.A., Tranos, M.D., Georgiadis, G.A., Mountrakis, D.M. (2016): Τhe emplacement of the Vermion nappe in the area of ΚatoSeli (Mt Vermion, Central Macedonia, Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece; Vol 50, No 1 (2016): 14th International Conference of the G.S.G.; 24-33 (EN)

Medwenitsch W. 1956.ZurGeologieVardarisch-Makedoniens (Jugoslawien), zum Problem der Pelagoniden. OestereichischeAkademie der Wissenschaften, Sitzung- sberichte der Mathematische-NaturwissensehaftlichenKlasse, Abteilung 1, 165, 397-473.

Mountrakis D., 1986. The Pelagonian Zone in Greece: a polyphase-deformed fragment of the Cimmerian continent and its role in the geotectonic evolution of the eastern Mediterranean. Journal of Geology, 94, 335-347.

Mountrakis D., Sapountzis E., Kilias A., Eleftheriadis G. and Christofides G., 1983.Paleogeographic conditions in the western Pelagonian margin in Greece during the initial rifting of the continental area. Canadian Journal of Earth Sciences, 20, 1673-1681.

Schenker F L., Burg J. P., Kostopoulos D., Moulas E., Larionov A., Quadt A. 2014. From Mesoproterozoic magmatism to collisional Cretaceous anatexis: Tectonomagmatic history of the Pelagonian Zone, Greece. Tectonics, 33(8), 1552-1576.

Αθανασιάδου Ε. (2014). Περιβαλλοντική διευθέτηση της κεντρικής κοίτης του χείμαρρου Τριπόταμου Ημαθίας, Πτυχιακή διατριβή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

Αθανασιάδου Ε. (2017). Υδρομορφολογικά χαρακτηριστικά του ποταμού Τριπόταμου Ημαθίας, προβλήματα και προτάσεις μέτρων αποκατάστασης, Μεταπτυχιακή διατριβή, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, σελ. 98.

Αλμπανάκης, Κ. (2011): Πρόταση δημιουργίας πρωτοκόλλου κοκκομετρικής ανάλυσης με τη μέθοδο του σιφωνίου (πιπέτας) με υποδεκαπλάσιο χρόνο ανάλυσης. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ.XLIV, σελ.19-28.

Κωνσταντινίδης Κ. 1989: «Τα εγγειοβελτιωτικά έργα στην πεδιάδα Θεσσαλονίκης»,Έκδοση Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Θεσ/νίκη.

Κωτούλας Δ. 1980: «Το πλημμυρικό πρόβλημα της Ελλάδος υπό το πρίσμα των πλημυρικών καταστροφών της Κ. Μακεδονία», Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων, Α.Π.Θ., ανακ. αριθμ 4, Θεσ/νίκη

Μουντράκης Δ., 1976. Συμβολή εις την γνώσιν της γεωλογίας του βορείου ορίου των ζωνών Αξιού και Πελαγονικής εις την περιοχή Κ. Λουτρακίου – Όρμας (Αλμωπίας). Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ. 164.

Ψιλοβίκος, Α &Ψιλοβίκος, Α. (2010): Ιζηματολογία, Εκδόσεις Τζιόλα, σελ. 358.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

URL1. http://www.igme.gr/geoportal/ (ΙΓΜΕ, Σεπτέμβριος, 2018)

URL2. Google Earth (http://www.google.com)

URL3.https://www.openstreetmap.org/search?query=%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82%20%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82#map=10/40.6103/22.1704 (open street map, Σεπτέμβριος, 2018).

URL4.http://wfdgis.ypeka.gr/ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ελληνική Γραμματεία Υδάτων).

URL5.http://web.archive.org/web/20100705024807/www.kedke.gr/uploads/N38522010_KALLIKRATIS_FEKA87_07062010.pdf(Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ Α87 της 07/06/2010

URL6.http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2011 (Ελληνική Στατιστική Αρχή).

URL7.https://www.google.gr/search?rlz=1C1CHZL_elGR752GR765&q=veroia+elevation&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLUz9U3MCxPyzNUQjC1-Jzzc3Pz84IzU1LLEyuLFzHKZydb6efkJyeWZObnwRlWqTmpZWAWAKA0cRdKAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjXtIDvscPeAhXMFSwKHTikAwEQMSgAMAN6BAgLEAk (Google, Veroia Elevation).

URL8.https://www.distancefromto.net/

URL9.http://www.env-edu.gr/Chapters.aspx?id=139 (Επιφανειακά Νερά, Υγρότοποι, Ποτάμια,Λίμνες).


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.