[Εξώφυλλο]

Study of the effect of temperature changes to the inversion results of electrical resistivity tomography data = Μελέτη της επίδρασης των θερμοκρασιακών μεταβολών στα αποτελέσματα αντιστροφής των δεδομένων της ηλεκτρικής τομογραφίας.

Konstantinos D. Polydoropoulos

Περίληψη


The electrical resistivity tomography (ERT) and the relationship between electrical resistivity and temperature are widely used in applications such as the detection of the subsurface temperature anomalies and the conversion of temperature effected subsurface geoelectrical properties to a reference temperature. In the present study, the conversion of the inverted ERT sections to a reference temperature is investigated. We study the case of the influence of the diurnal and seasonal temperature oscillations on the ground to the subsurface earth resistivities. We adopt a conversion (“correction”) method for the surface temperature effect which is relied on a) the calculation of the subsurface temperature profile and b) on applying empirical electrical resistivity-temperature conversion models to correct the inverted resistivities. To study the phenomenon and to validate the correction approach we performed extensive synthetic data tests using temperature “contaminated” geoelectrical models which are assumed to have either homogeneous or inhomogeneous thermal properties. The synthetic “contaminated” geoelectrical data were inverted using standard processing tools and the results were subjected to temperature correction i.e. conversion to a reference temperature using the scheme developed in this work. The synthetic data tests calculated using typical Mediterranean temperature oscillations and typical thermal properties suggest that the diurnal oscillation effects the resistivities significantly (i.e. >3% change) up to a depth of 0.3m below the  ground while the seasonal (annual) oscillation is significant up to a depth of approximately 10m. Note that these depths vary with different climate conditions and thermal properties. In the ERT measurement context the inversion results produced by ERT data-sets collected with inter-electrode sapcing of 7m or less, need to be considered for seasonal temperature effect if of course this is necessary for the study of the geoelectrical property variations (i.e. time-lapse ERT studies). Respectively data produced by arrays with spacing less than 1m need to considered for the correction of the diurnal temperature effect. In order to correct the seasonal oscillating resistivity horizons, we should utilize correction temperature profile which takes into account both the annual and the diurnal oscillation events. The correction approach we adopted assumes thermally homogeneous media. It performed well in all tested cases since it produced improved results even for thermally inhomogeneous synthetic models.

Οι ηλεκτρικές τομογραφίες (ERT) και η σχέση μεταξύ της ηλεκτρικής αντίστασης και της θερμοκρασίας χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές όπως ο εντοπισμός των θερμοκρασιών ανωμαλιών του υποβάθρου και η αναγωγή των θερμοκρασιακά επηρεασμένων ηλεκτρικών ιδιοτήτων του υπεδάφους  σε μια θερμοκρασία αναφοράς. Στην παρούσα μελέτη, ερευνάται η αναγωγή των αποτελεσμάτων της αντιστροφής δεδομένων ηλεκτρικής τομογραφίας σε μια θερμοκρασία αναφοράς. Μελετήθηκε η περίπτωση της επίδρασης της ημερήσιας και της εποχικής μεταβολής της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους στις ηλεκτρικές αντιστάσεις των σχηματισμών του υπεδάφους. Επίσης υιοθετήθηκε μια μέθοδος αναγωγής (διόρθωσης) των αποτελεσμάτων της αντιστροφής των ηλεκτρικών τομογραφιών, που έχουν επηρεαστεί από την επιφανειακή μεταβολή της θερμοκρασίας, η οποία βασίζεται: α) στον υπολογισμό του θερμοκρασιακού προφίλ των υπεδάφειων σχηματισμών και β) στην εφαρμογή εμπειρικών σχέσεων αναγωγής της ηλεκτρικής αντίστασης και της θερμοκρασίας. Για την αξιολόγηση του φαινομένου και της  μεθοδολογίας της διόρθωσης, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές με συνθετικά δεδομένα, χρησιμοποιώντας θερμοκρασιακά επηρεασμένα ηλεκτρικά μοντέλα τα οποία έχουν είτε ομογενής είτε ανομοιογενείς θερμικές ιδιότητες. Τα συνθετικά γεωηλεκτρικά δεδομένα υπέστησαν αντιστροφή χρησιμοποιώντας τυποποιημένα εργαλεία επεξεργασίας και κατόπιν υποβλήθηκαν σε διόρθωση θερμοκρασίας δηλαδή αναγωγή της ηλεκτρικής αντίστασης σε θερμοκρασία αναφοράς χρησιμοποιώντας ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε σε αυτή την εργασία. Οι δοκιμές με τα συνθετικά δεδομένα που θεωρήθηκε ότι επηρεάστηκαν από μια τυπική (μεσογειακής) θερμοκρασιακή μεταβολή για μέσα με τυπικές θερμικές ιδιότητες, φανερώνουν ότι η ημερήσια μεταβολή επηρεάζει ισχυρά της αντιστάσεις (π.χ μεταβολή >3%) μέχρι το βάθος των 0.3m από την επιφάνεια του εδάφους, ενώ η αντίστοιχη εποχική (ετήσια) μεταβολή επιδρά ισχυρά μέχρι περίπου τα 10m βάθος. Σημειώνεται ότι αυτά τα βάθη ποικίλλουν ανάλογα με τις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και τις ποικίλες θερμικές ιδιότητες των σχηματισμών του υπεδάφους. Στο πλαίσιο των μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας  η επίδραση της εποχιακής μεταβολής της θερμοκρασίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αποτελέσματα αντιστροφής που προέρχονται από διατάξεις ηλεκτροδίων όπου  τα ηλεκτρόδια απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστο 7m ή λιγότερο, στις περιπτώσεις βέβαια που ενδιαφερόμαστε για τη μελέτη της διαχρονικής μεταβολής της αντίστασης . Αντίστοιχα, η διόρθωση της ημερήσιας θερμοκρασιακής μεταβολής χρειάζεται να ληφθεί υπόψη σε δεδομένα που παράγονται από διατάξεις ηλεκτροδίων με απόσταση μικρότερη από 1m. Για τη διόρθωση των εποχικά μεταβαλλόμενων αντιστάσεων χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν θερμοκρασιακά προφίλ διόρθωσης που λαμβάνουν υπόψη τόσο την ετήσια όσο και την ημερήσια μεταβολή. Η προσέγγιση διόρθωσης που υιοθετήθηκε στην παρούσα εργασία προϋποθέτει θερμικά ομογενείς σχηματισμούς και έχει ικανοποιητική επίδοση σε όλες τις δοκιμές που εκτελέσαμε, καθώς παρήγαγε βελτιωμένα αποτελέσματα ακόμη και στις περιπτώσεις συνθετικών μοντέλων με μεγάλο βαθμό θερμικής ανομοιογένειας.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abu-Hamdeh, N. H. (2003). Thermal properties of soils as affected by density and water content. Biosystems Engineering, 86(1), 97–102. https://doi.org/10.1016/S1537-5110(03)00112-0

Allison L Bernstein C A Bower J W Brown M Fireman J T Hatcher H E Hayward G A Pearson R C Reeve, L. E., & Richards Wilcox L A Richards, A. L. (1954). Diagnosis and Improvement of United States Salinity Laboratory Staff. Retrieved from https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/20360500/hb60_pdf/hb60complete.pdf

Bayowa, O. G., & Olayiwola, N. S. (2015). Electrical Resistivity Investigation for Topsoil Thickness, Competence and Corrosivity Evaluation: A Case Study from Ladoke Akintola. https://doi.org/10.7763/IPCBEE

Brillante, L., Mathieu, O., Bois, B., Van Leeuwen, C., & Lévêque, J. (2015). The use of soil electrical resistivity to monitor plant and soil water relationships in vineyards. Retrieved from https://www.soil-discuss.net/1/C547/2015/soild-1-C547-2015-supplement.pdf

Brunet, P., Clément, R., & Bouvier, C. (2010). Monitoring soil water content and deficit using Electrical Resistivity Tomography (ERT) - A case study in the Cevennes area, France. Journal of Hydrology, 380(1–2), 146–153. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2009.10.032

Chambers, J. E. (2009). C18 Hydrogeophysical Monitoring of Landslide Processes Using Automated Time-Lapse Electrical Resistivity Tomography (ALERT). Retrieved from http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/9318/1/Hydrogeophys.pdf

Chambers, J. E., Gunn, D. A., Wilkinson, P. B., Meldrum, P. I., Haslam, E., Holyoake, S., … Wragg, J. (2014). 4D electrical resistivity tomography monitoring of soil moisture dynamics in an operational railway embankment. Near Surface Geophysics, 12(1), 61–72. https://doi.org/10.3997/1873-0604.2013002

COMSOL Multiphysics®. (n.d.). COMSOL Multiphysics® v. 5.2. www.comsol.com. COMSOL AB, Stockholm, Sweden.

Comsol: Postprocessing and Visualization : Car Windshield Antenna Effect on a Cable Harness (Car geometry used for the cover page figure) https://www.comsol.com/release/5.3/postprocessing-visualization

Corwin, D. L., & Lesch, S. M. (2005). Apparent soil electrical conductivity measurements in agriculture. Computers and Electronics in Agriculture, 46, 11–43. https://doi.org/10.1016/j.compag.2004.10.005

Kim J.H. (2017). Dc2Dpro, User's manual, Geoelectric Imaging Laboratory, KIGAM, Korea.

De Vries, D. A. (1975a). “The Thermal Conductivity of Soil.” Med. Landbouwhogeschool, Wageningen, Netherlands

Eindhoven University of Technology. (2009). Periodic soil temperature fluctuations. Eindhoven University of Technology, 1–18. Retrieved from http://archbps1.campus.tue.nl/bpswiki/images/6/6a/H3.pdf

Firmbach, L., Giordano, N., Mandrone, G., Comina, C., Mandrone, G., Kolditz, O., … Dietrich, P. (2013). Experimental heat flow propagation within porous media using electrical resistivity tomography (ERT) Landslide investigation and mitigation View project EGC 2013 Experimental heat flow propagation within porous media using electrical resistivity tomograph. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/257840826

Fu, X., & Leventhal, B. (2011). Understanding the impact of boundary and initial condition errors on the solution to a thermal diffusivity inverse problem, 156–174.

Gance, J., Malet, J.-P., Supper, R., Sailhac, P., Ottowitz, D., & Jochum, B. (2016). Permanent electrical resistivity measurements for monitoring water circulation in clayey landslides. Journal of Applied Geophysics, 126, 98–115. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2016.01.011

Genelle, F., Sirieix, C., Riss, J., & Naudet, V. (2012). Monitoring land fi ll cover by electrical resistivity tomography on an experimental site. Engineering Geology, 145–146, 18–29. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2012.06.002

Gunn, D. A., Chambers, J. E., Uhlemann, S., Wilkinson, P. B., Meldrum, P. I., Dijkstra, T. A., … Glendinning, S. (2015). Moisture monitoring in clay embankments using electrical resistivity tomography. Construction and Building Materials, 92, 82–94. https://doi.org/10.1016/J.CONBUILDMAT.2014.06.007

Hamdhan, I. N., & Clarke, B. G. (2010). Determination of Thermal Conductivity of Coarse and Fine Sand Soils. Proceedings World Geothermal Congress. Retrieved from https://www.geothermal-energy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2010/2952.pdf

Hayley, K., Bentley, L. R., & Gharibi, M. (2009). Time-lapse electrical resistivity monitoring of salt-affected soil and groundwater. Water Resources Research, 45(7). https://doi.org/10.1029/2008WR007616

Hayley, K., Bentley, L. R., Gharibi, M., & Nightingale, M. (2007). Low temperature dependence of electrical resistivity: Implications for near surface geophysical monitoring. Geophysical Research Letters, 34(18), 1–5. https://doi.org/10.1029/2007GL031124

Hayley, K., Bentley, L. R., & Pidlisecky, A. (2010). Compensating for temperature variations in time-lapse electrical resistivity difference imaging. GEOPHYSICS, 75(4), WA51-WA59. https://doi.org/10.1190/1.3478208

Hermans, T., Nguyen, F., Robert, T., & Revil, A. (2014). Geophysical methods for monitoring temperature changes in shallow low enthalpy geothermal systems. Energies, 7(8), 5083–5118. https://doi.org/10.3390/en7085083

Hillel, D. (2004). Introduction to environmental soil physics. Elsevier Academic Press.

Holden, P. A., & Fierer, N. (2003). Microbial Ecology, 216–224.

Jin, M., Mullens, T., Jin, M. S., & Mullens, T. (2014). A Study of the Relations between Soil Moisture, Soil Temperatures and Surface Temperatures Using ARM Observations and Offline CLM4 Simulations. Climate, 2(4), 279–295. https://doi.org/10.3390/cli2040279

Keller GV. Frischknecht FC. Electrical methods in geophysical prospecting. Pergamon Press Inc., Oxford; 1996.

Krautblatter, M., & Hauck, C. (2007). Electrical resistivity tomography monitoring of permafrost in solid rock walls. Journal of Geophysical Research:

Earth Surface, 112(2), 1–14. https://doi.org/10.1029/2006JF000546

Kummerow, J., & Raab, S. (2015a). Temperature Dependence of Electrical Resistivity - Part I: Experimental Investigations of Hydrothermal Fluids, 1876–6102. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.854

Kummerow, J., & Raab, S. (2015b). Temperature Dependence of Electrical Resistivity - Part II: A New Experimental Set-up to Study Fluid-saturated Rocks. Energy Procedia, 76, 247–255. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.855

Kusuda, T., & Achenbach, P. R. (1965). Summary of Research Report 8972: Earth Temperature and Thermal Diffusivity at Selected Stations in the United States. https://doi.org/10.6028/NBS.RPT.8972

Lewis, G. M., & Dethier, D. P. (2013). USING GEOPHYSICAL TECHNIQUES IN THE CRITICAL ZONE TO DETERMINE THE PRESENCE OF PERMAFROST. Retrieved from http://czo.colorado.edu/pub/2013/keck/G.Lewis_thesis_2013.pdf

Ma, R., McBratney, A., Whelan, B., Minasny, B., & Short, M. (2011). Comparing temperature correction models for soil electrical conductivity measurement. Precision Agriculture, 12(1), 55–66. https://doi.org/10.1007/s11119-009-9156-7

Martin, A. I. (2004). Hydrate Bearing Sediments - Thermal Conductivity Hydrate Bearing Sediments- Thermal Conductivity.

Matias, M., & Almeida, F. (2017). ERT and the Location of Mining Cavities in Anisotropic Media: A Field Example. In Cave Investigation. InTech. https://doi.org/10.5772/intechopen.68475

Merrill, M. W. (2018). Marriner W . Merrill journals , 1889-1906 A Register of the Collection, 107, 2017–2019.

Merritt, A. J., Chambers, J. E., Murphy, W., Wilkinson, P. B., West, L. J., Uhlemann, S., … Gunn, D. (2018). Landslide activation behaviour illuminated by electrical resistance monitoring. Earth Surface Processes and Landforms, 43(6), 1321–1334. https://doi.org/10.1002/esp.4316

Michot, D., Benderitter, Y., Dorigny, A., Nicoullaud, B., King, D., & Tabbagh, A. (2003). Spatial and temporal monitoring of soil water content with an irrigated corn crop cover using surface electrical resistivity tomography. Water Resources Research, 39(5), 1–20. https://doi.org/10.1029/2002WR001581

Muchingami, I., Hlatywayo, D. J., Nel, J. M., & Chuma, C. (2012). Electrical resistivity survey for groundwater investigations and shallow subsurface evaluation of the basaltic-greenstone formation of the urban Bulawayo aquifer. Physics and Chemistry of the Earth, 50–52, 44–51. https://doi.org/10.1016/j.pce.2012.08.014

Papazaxos Basilis (1996) Εισαγωγή στη γεωφυσική.

Rhoades, J. D., Chanduvi, F., & Lesch, S. (1999). Soil salinity assessment: Methods and interpretation of electrical conductivity measurements (pp. 1–150). FAO Irrigation and Drainage Paper No. 57. Rome, Italy: Food and Agriculture

Robertson, E. C. (1988). Thermal Properties of Rocks. US Department of the Interior: Geological Survey, 88–441.

res2Dinv , res2dmod (Loke et al., 2003) Geotomo Software

Sheets, K. R., & Hendrickx, J. M. H. (1995). Noninvasive Soil Water Content Measurement Using Electromagnetic Induction. Water Resources Research, 31(10), 2401–2409. https://doi.org/10.1029/95WR01949

Tian, Z., Lu, Y., Horton, R., & Ren, T. (2016). A simplified de Vries-based model to estimate thermal conductivity of unfrozen and frozen soil. European Journal of Soil Science, 67(5), 564–572. https://doi.org/10.1111/ejss.12366

Wang, J., Zhang, X., & Du, L. (2017a). A laboratory study of the correlation between the thermal conductivity and electrical resistivity of soil. Journal of Applied Geophysics, 145, 12–16. https://doi.org/10.1016/J.JAPPGEO.2017.07.009

Wang, J., Zhang, X., & Du, L. (2017b). A laboratory study of the correlation between the thermal conductivity and electrical resistivity of soil. Journal of Applied Geophysics, 145, 12–16. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2017.07.009

You, Y., Yu, Q., Pan, X., Wang, X., & Guo, L. (2013). Application of electrical resistivity tomography in investigating depth of permafrost base and permafrost structure in Tibetan Plateau. Cold Regions Science and Technology, 87(March), 19–26. https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2012.11.004


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.