[Εξώφυλλο]

Μελέτη βέλτιστων μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας με διατάξεις ηλεκτροδίων τοποθετημένων στον τρισδιάστατο χώρο = Study of optimized ERT measuring arrays with electrodes placed in 3D space

Πρόδρομος Κωνσταντίνος Λούβαρης

Περίληψη


Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής μελετώνται βέλτιστες διατάξεις μέτρησης ηλεκτρικής τομογραφίας για ηλεκτρόδια των οποίων η θέση τους βρίσκεται σε γνωστές αλλά και σε τυχαίες θέσεις στον τρισδιάστατο χώρο. Η βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων υλοποιείται με τη μέθοδο του πίνακα διακριτικής ικανότητας (Stummer et al. 2004) όπως και με τη μέθοδο του Ιακωβιανού πίνακα (Αθανασίου 2009), ενώ πραγματοποιείται επέκταση των μεθόδων σε χρήση τρισδιάστατων ηλεκτρικών τομογραφιών. Επίσης δημιουργήθηκε αλγόριθμος ο οποίος βελτιστοποιεί πρωτόκολλα μετρήσεων βασισμένος στη μέθοδο του Ιακωβιανού πίνακα, ενώ παράλληλα υιοθετεί το κριτήριο της γραμμικής ανεξαρτησίας από τη μέθοδο του πίνακα διακριτικής ικανότητας. Προκειμένου να ελεγχθούν τόσο οι μέθοδοι βελτιστοποίησης όσο και οι τυχαίες θέσεις των ηλεκτροδίων, πραγματοποιήθηκαν πειράματα τόσο με συνθετικά μοντέλα όσο και με πραγματικές μετρήσεις πεδίου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μέθοδοι βελτιστοποίησης μπορούν να απεικονίσουν με επιτυχία τους στόχους επιτυγχάνοντας παρόμοια αποτελέσματα με τα πλήρη πρωτόκολλα.

This master thesis examines the optimized ERT arrays for fixed or arbitrary electrode positions in the three dimensional space. Optimized arrays are calculated using the resolution matrix method (Stummer et al. 2004) and the Jacobian matrix method (Athanasiou 2009) extending the methodology in the three-dimensional (3D) space. Moreover, an optimizing algorithm was developed on the basis of the Jacobian matrix method while simultaneously adopting the linear independence criterion from the resolution matrix method. The effectiveness of the optimization methods in 3D ERTs with electrodes at arbitrary positions was tested using synthetic models and real field data. Results show that optimized protocols can depict the targets quite satisfactorily.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abramowitz M and Stegun I. (1972) Handbook of Mathematical Functions With Formulas, Graphs and Mathematical Tables U.S. Department. of Commerce, Washington, D.C :

Aizebeokhai,P.A (2010). 2D and 3D geoelectrical resistivity imaging: Theory and field design. Scientific Research and Essays Vol. 5(23), pp. 3592-3605

Chávez R.E.,Cifuentes-Nava G.C, Tejero A, Hernandez-Quintero J.E, Vargas D.(2014). Special 3D electric resistivity tomography (ERT) array applied to detect buried fractures on urban areas: San Antonio Tecómitl, Milpa Alta, México

Iqbal, R.Z (2008). Computation of nodes and weights of Gaussian quadrature rule by using Jacobi's method. Master Thesis, University of Birmingham

Kearey P., Brooks M. Hill I.(2002). An Introduction to Geophysical Exploration John Wiley & Sons, Ltd

Loke M.H. (2004). Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys.

Loke, M.H and Barker, R.D. (2006). Practical technique for 3D resistivity surveys and data inversion. Geophysical Prospecting 44(3):499 - 523

Loke, M. H., Wilkinson, P. B., Uhlemann, S. S., Chambers, J. E. and Oxby, L. S. (2014). Computation of optimized arrays for 3-D electrical imaging surveys Geophysical Journal International 199,1751-1764

Loke, M.H.,Kiflu, H., Wilkinson, P.B., Harro, D, Kruse, S. (2015). Optimized arrays for 2D resistivity surveys with combined surface and buried arrays Near Surface Geophysics vol 13, 505-517.

McGillivray P. and Oldenburg D. (1990). Methods for calculating Frechet derivatives and sensitivities for the Non-linear inverse problem: A comparative study. Geophysical Prospecting,38, 499-524.

Menke W. (1984). Geophysical data analysis: Discrete Inverse Theory. Academic Press, London.

Milsom J. (2011) Field Geophysics John Wiley & Sons, Ltd

Papadopoulos, N. G., Tsourlos, P., Papazachos, C., Tsokas, G.N., Sarris, A., and Kim, J.H. 2011. An algorithm for fast 3D inversion of surface ERT data: Application on imaging buried antiquities. Geophysical Prospecting 59, 557-575.

Tejero-Adrande, A,Cifuentes-Nava, G. Chavez,R (2015) L- and Corner-arrays for 3D electric resistivity tomography: an alternative for geophysical surveys in urban zones Near Surface Geophysics 13(4):355-367

Stummer P.,Maurer H., Green A. (2004). Experimental design: Electrical resistivity data sets that provide optimum subsurface information Geophysics, vol 69,No.1, 120-139

Tsourlos P. I Inversion of Electrical Resistivity Tomography Data Deriving from 3D Structures. Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004

Tsourlos P.I and Ogilvy R.D. (1998). An algorithm for the 3-D inversion of tomographic resistivity and induced polarisation data: Preliminary results. Journal of the Balkan Geophysical Society, Vol 2, No. 2: 30-45.

Wilkinson, P.B., Chambers, J.E., Lelliott, M., Wealthall, G.P., Ogilvy, R.D. (2008). Extreme sensitivity of crosshole electrical resistivity tomography measurements to geometric factors. Geophysical Journal International, 173,49-62.

Wilkinson P.B. Loke M.H, Meldrum P.I, Chambers J.E, Kuras O., Gunn, D.A, Oligvy R.D. (2012). Practical aspects of applied optimized survey design for electrical resistivity tomography. Geophysical Journal International,189,428-440.

Σιμυρδάνης Κ. (2013).Ανάπτυξη τομογραφικών γεωφυσικών τεχνικών για τη μελέτη γεωτεχνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αθανασίου Ε. (2009).Ανάπτυξη αλγορίθμων για τη βέλτιστη στρατηγική μέτρησης και αντιστροφής δεδομένων ηλεκτρικής τομογραφίας, Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παπαζάχος Β.Κ (1986).Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις Ζήτη


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.