[Εξώφυλλο]

The Cervidae (Artiodactyla, Mammalia) from the Lower Pleistocene fossil site of Tsiotra Vryssi (Mygdonia Basin) = Τα ελαφοειδή της Κατω-Πλειστοκαινικής απολιθωματοφόρου θέσης Τσιότρα Βρύση (Λεκάνη Μυγδονίας).

Marianna Chr. Kokotini

Περίληψη


The family Cervidae is generally regarded as one of the most abundant group of herbivores, including a considerable number of both extant and extinct species. The systematics of fossil deer has been particularly debatable through the years, due to the lack of complete fossil collections along with substantial taxonomic disagreements within the research community. In deer systematics, the morphology of antlers and dentition are considered as the most determining characters.
This work deals with the systematics of the cervids from the Lower Pleistocene fossiliferous site of Tsiotra Vryssi (TSR). TSR is located in Mygdonia Basin (Macedonia, Northern Greece) and after a series of systematic excavations, it has provided a plethora of fossil specimen, including several ones belonging to two deer species: a small-sized and a large-sized one. The faunal assemblage of the fossiliferous site of TSR is dated at 1.8-1.2 Ma.
The small-sized cervid is regarded as a new species of the genus Cervus, mainly due to its particularly distinct antler morphology, as compared to known Plio-Pleistocene European cervids of similar size. The large-sized cervid is attributed to Praemegaceros sp. Certain ecomorphological observations, concerning the habitat of the mentioned cervids, are pointed-out. Finally, certain Greek Villafranchian cervid faunal assemblages are also discussed, and compared to the one of Tsiotra Vryssi.

Η οικογένεια των ελαφοειδών (Cervidae) θεωρείται ως μία από τις πιο ετερογενείς ομάδες φυτοφάγων θηλαστικών, καθώς περιλαμβάνει ένα υψηλό αριθμό, τόσο σύγχρονων όσο και απολιθωμένων μορφών. Το ζήτημα της συστηματικής των ελαφοειδών παραμένει ανοικτό, κυρίως λόγω της απουσίας επαρκούς απολιθωμένου υλικού, καθώς και της ύπαρξης ισχυρών διχογνωμιών ανάμεσα στην ερευνητική κοινότητα. Ως σημαντικότεροι χαρακτήρες στη συστηματική των Cervidae, κρίνονται οι μορφολογίες των κεράτων και των δοντιών.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη συστηματική των ελαφοειδών της Κατω-Πλειστοκαινικής απολιθωματοφόρου θέσης Τσιότρα Βρύση. Η θέση βρίσκεται στη Λεκάνη της Μυγδονίας (Μακεδονία) και ύστερα από μια σειρά συστηματικών ανασκαφών, απέδωσε σημαντικό αριθμό απολιθωμένου υλικού, συμπεριλαμβανομένων αυτών ενός μικρόσωμου και ενός μεγαλόσωμου ελαφοειδούς. Η πανιδική συνάθροιση της θέσης χρονολογείται περί τα 1.8-1.2 εκ. έτη πριν.
Ο μικρού μεγέθους αντιπρόσωπος της οικογένειας αποδίδεται σε νέο είδος του γένους Cervus, κυρίως λόγω της αρκετά διαφοροποιημένης μορφολογίας των κεράτων, σε σύγκριση με τα ως τώρα γνωστά παρομοίου μεγέθους Πλειο-Πλειστοκαινικά ελαφοειδή της Ευρώπης. Το μεγάλου μεγέθους ελαφοειδές αποδίδεται στο γένος Praemegaceros. Αναφέρονται ακόμη συγκεκριμένες οικομορφολογικές παρατηρήσεις που αφορούν τα ενδιαιτήματα των προαναφερθέντων ελαφοειδών. Τέλος, αναλύονται και συγκρίνονται επιλεγμένες συναθροίσεις ελαφοειδών Βιλλαφράγκιας ηλικίας του Ελλαδικού χώρου, με αυτή της Τσιότρα Βρύσης.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Abbazzi, L., 2010. La fauna de cérvidos de Barranco León y Fuente Nueva-3, in: Toro, I., Martínez Navarro, B., Agustí, J. (Eds.), Ocupaciones humanas en el Pleistoceno Inferior y Medio de la Cuenca de Guadix-Baza. Consejería de Cultura, Junta de Andalucía, Arqueología Monografías, Sevilla, 273-290.

Athanassiou, A., 1996. Contribution to the study of the fossil mammals of Thessaly, Greece. PhD thesis, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, pp. 1-393 (in Greek).

Athanassiou, A., 2006. Reghinio, a new mammal locality from the Plio-Pleistocene of Central Greece. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Monatshefte, 116-128.

Azanza, B., Rössner, G. E., Ortiz-Jaureguizar, E., 2013. The early Turolian (late Miocene) Cervidae (Artiodactyla, Mammalia) from the fossil site of Dorn-Dürkheim 1 (Germany) and implications on the origin of crown cervids. Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments, 93, 217-258.

Azzaroli, A., 1947. I cervi fossili della Toscana. Palaeontographia Italica, 43, 46-81.

Azzaroli, A., 1992. The cervid genus Pseudodama n. g. in the Villafranchian of Tuscany. Palaeontographia Italica, 79, 1-41.

Baygusheva, V.S., 1994. On skull construction of the large-sized deer of the Khaprovian mammal assemblage. Paleoteriologia, 236-252 (in Russian).

Baygusheva, V. S., Titov, V. V., 2013. Large deer from the Villafranchian of Eastern Europe (Sea of Azov Region): evolution and paleoecology. Quaternary international, 284, 110-122.

Bonifay, M. F., 1981. Les Praemegaceros du Pléistocène moyen de la grotte de l'Escale à Saint-Estève-Janson (Bouches-du-Rhône). Leur intérêt dans le contexte biostratigraphique européen. Quaternaire, 18, 109-120.

Brooke, V., 1878. On the classification of the Cervidae with the synopsis of the existing species. Proceedings of the Zoological Society of London 46, 883-928

Bubenik, G. A., Bubenik, A. B., 2012. Horns, pronghorns, and antlers: evolution, morphology, physiology, and social significance. Springer Science & Business Media. pp. 1-562.

Cap, H., Aulagnier, S., Deleporte, P., 2002. The phylogeny and behaviour of Cervidae (Ruminantia Pecora). Ethology Ecology & Evolution, 14, 199-216.

Cronin, M. A., 1991. Mitochondrial-DNA phylogeny of deer (Cervidae). Journal of Mammalogy, 72, 553-566.

Croitor, R. V., 2001. Functional morphology of small-sized deer from the Early and Middle Pleistocene of Italy: implication for paleolandscape reconstruction. The World of Elephants: 1st International Congress, Rome.

Croitor, R., 2006a. Early Pleistocene small-sized deer of Europe. Hellenic Journal of Geosciences, 41, 89-117.

Croitor, R., 2006b. Taxonomy and systematics of large-sized deer of the genus Praemegaceros Portis, 1920 (Cervidae, Mammalia). In: R.D. Kahlke, L.C. Maul, P.P.A. Mazza (Eds), Late Neogene and Quaternary biodiversity and evolution: Regional developments and interregional correlations. Volume I. Courier Forschungsinstitut Senckenberg 256, 91-116.

Croitor, R., 2009. Phylogeny and speciation in Quaternary cervid genera Eucladoceros and Praemegaceros (Cervidae, Mammalia). In Seventh Romanian Symposium on Palaeontology (p. 29).

Croitor, R., 2011. A skull of Praemegaceros pliotarandoides (Cervidae, Mammalia) from the Taman Peninsula (South-West Russia). Acta Palaeontologica Romaniae, 7, 113-121.

Croitor, R., 2012. Lower Pleistocene ruminants from Monte Riccio (Tarquinia, Italy). Oltenia. Studii şi conumicări. Ştiinţele naturii, 28, 221-226.

Croitor, R., 2017. Description of a new deer species (Cervidae, Mammalia) from the Early Pliocene of Eastern Europe, with a review of early dispersals and palaeobiogeography of the subfamily Cervinae. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie-Abhandlungen, 283, 85-108.

Croitor, R., 2018. Plio-Pleistocene deer of Western Palearctic: Taxonomy, systematics, phylogeny. Academy of Sciences of Moldova, Chişinău, pp. 1-140.

Croitor, R., 2019. A new form of wapiti Cervus canadensis Erxleben, 1777 (Cervidae, Mammalia) from the Late Pleistocene of France, Palaeoworld, doi: https://doi.org/10.1016/j.palwor.2019.12.001

Croitor, R., Bonifay M.-F., 2001. Étude préliminaire des cerfs du gisement Pleistocène inférieur de Ceyssaguet (Haut-Loire). Paleo, 13, 129-144.

Croitor, R., Kostopoulos D. S., 2004. On the systematic position of the large-sized deer from Apollonia, Early Pleistocene, Greece. Paläontologische Zeitschrift, 78, 137-159.

Croitor, R., & Brugal, J., 2007. New insights concerning Early Pleistocene cervids and bovids in Europe: dispersal and correlation. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 259, 47.

Curran, S. C., 2012. Expanding ecomorphological methods: geometric morphometric analysis of Cervidae post-crania. Journal of Archaeological Science, 39, 1172-1182.

Curran, S. C., 2015. Exploring Eucladoceros ecomorphology using geometric morphometrics. The Anatomical Record, 298, 291-313.

David, A., 1992. A new deer species (Cervidae, Mammalia) from the late Pliocene deposits of Moldova (in Russian). Buletinul Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova.

Seria Ştiinţelor Chimice şi Biologice, 1, 67-68.

Davis, L. B., 2010. Precontact Archaeology and Prehistory of the Central Montana High Plains (No. 5). BLM, Montana State Office. pp. 1-292.

Di Stefano, G., Petronio, C., 2002. Systematics and evolution of the Eurasian Plio-Pleistocene tribe Cervini (Artiodactyla, Mammalia). Geologica Romana, 36, 311-334.

Fernández, M. H., Vrba, E. S., 2005. A complete estimate of the phylogenetic relationships in Ruminantia: a dated species-level supertree of the extant ruminants. Biological reviews, 80, 269-302.

Garrido, G., 2008. La asociación de los géneros Croizetoceros, Metacervoceros y Eucladoceros (Cervidae, Artiodactyla, Mammalia) en el yacimiento de Fonelas P-1 (Cuenca de Guadix, Granada). Vertebrados del Plioceno superior terminal en el suroeste de Europa: Fonelas P-1 y el Proyecto Fonelas. Cuadernos del Museo Geominero, 10, 365-396.

Geist V., 1998. Deer of the World: Their Evolution, Behaviour, and Ecology. Mechanicsburg, PA: Stackpole Books, pp. 1-421.

Gentry, A. W., Rössner, G. E., Heizmann, E. P. J., 1999. Suborder Ruminantia. The Miocene Land Mammals of Europe. München. 225-258.

Gilbert, C., Ropiquet, A., Hassanin, A., 2006. Mitochondrial and nuclear phylogenies of Cervidae (Mammalia, Ruminantia): systematics, morphology, and biogeography. Molecular phylogenetics and evolution, 40, 101-117.

Giusti, D., Konidaris, G. E., Tourloukis, V., Marini, M., Maron, M., Zerboni, A., Thompson, N., Koufos, G. D., Kostopoulos, D. S., Harvati, K., 2019. Recursive anisotropy: a spatial taphonomic study of the Early Pleistocene vertebrate assemblage of Tsiotra Vryssi, Mygdonia Basin, Greece. Boreas, 48, 713–730.

Gkeme, A., 2016. Study of the Pleistocene equids of the Eltgen collection (localities Livakos, Kapetanios, Polylakkos, W. Macedonia). Master’s thesis, Aristotle University of Thessaloniki. pp. 1-169

Gkeme, A., Koufos, G. D., Kostopoulos, D. S., 2017. The Early Pleistocene stenonoid horse from Libakos (Western Macedonia, Greece): Biochronological and palaeoecological implications and dispersal events. In 15th RCMNS Congress (Athens).

Grubb, P., 2000. Valid and invalid nomenclature of living and fossil deer. Acta Theriologica 45, 289-307.

Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D., 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica 4, 9.

Hassanin, A., Delsuc, F., Ropiquet, A., Hammer, C., Van Vuuren, B. J., Matthee, C., Ruiz-Garcia, M., Catzeflis, F., Areskoug, V., Nguyen, T.T., Couloux, A., 2012. Pattern and timing of diversification of Cetartiodactyla (Mammalia, Laurasiatheria), as revealed by a comprehensive analysis of mitochondrial genomes. Comptes rendus biologies, 335, 32-50.

Heckeberg, N. S., Wörheide, G., 2019. A comprehensive approach towards the systematics of Cervidae (No. e27618v1). PeerJ Preprints.

Heintz E., 1970. Les cervidés villafranchiens de France et d’Espagne. Mémoires du Muséum national d’histoire naturelle. Série C, Sciences de la terre, 22, 1-303 + Figures et tableaux, pp. 1-206.

Hillson, S., 2016. Mammal bones and teeth: an introductory guide to methods of identification. Routledge. pp. 1-132.

Janis, C., 1976. The evolutionary strategy of the Equidae and the origins of rumen and cecal digestion. Evolution, 30, 757-774.

Janis, C. M., 1990. Correlation of cranial and dental variables with body size in ungulates and macropodoids. In: Damuth, J. and MacFadden, B. J. (Eds.), Body Size in

Mammalian Paleobiology: Estimation and Biological Implications. Cambridge University Press, Cambridge, pp. 255-299.

Kahlke, H.-D., 1956. Die Cervidenreste aus den altpleistozänen Ilmkiesen von Süßenborn bei Weimar. Akademie Verlag, I-III, 1-62; Berlin.

Kaiser, T. M., Croitor, R., 2004. Ecological interpretations of early Pleistocene deer (Mammalia, Cervidae) from Ceyssaguet (Haute-Loire, France). Geodiversitas, 26, 661-674.

Kockel, F., Mollat, H., Walther, H.W., 1977. Erläuterungen zur geologischen Karte der Chalkidiki und angrenzender Gebiete 1:100.000 (Nord-Griechenland). Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, pp. 1-119.

Köhler, M., 1993. Skeleton and habitat of recent and fossil ruminants. Münchner Geowissenschaftliche Abdhandlungen, 25, 1-88.

Konidaris, G. E., Tourloukis, V., Kostopoulos, D. S., Thompson, N., Giusti, D., Michailidis, D., Koufos G. D., Harvati, K., 2015. Two new vertebrate localities from the Early Pleistocene of Mygdonia Basin (Macedonia, Greece): preliminary results. Comptes Rendus Palevol, 14, 353-362.

Konidaris, G. E., Kostopoulos, D. S., Koufos, G.D., Tourloukis, V., Harvati K., 2016 Tsiotra Vryssi: a new vertebrate locality from the Early Pleistocene of Mygdonia Basin (Macedonia, Greece). XIV Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists. Haarlem, Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen.

Kostopoulos, D. S., Athanassiou, A., 2005. In the shadow of bovids: suids, cervids and giraffids from the Plio-Pleistocene of Greece, in: Crégut-Bonnoure, É., (Ed.), Les Ongulés Holarctiques du Pliocène et du Pléistocene. Quaternaire, Hors-Série. 2, 179–190.

Kostopoulos, D. S., Maniakas I., Tsoukala E., 2018. Early bison remains from Mygdonia Basin (Northern Greece). Geodiversitas 40, 283-319.

Kostopoulos, D. S., 1996. The Plio-Pleistocene artiodactyls of Macedonia (Greece); systematics, palaeoecology, biochronology, biostratigraphy. Unpublished PhD Thesis, Aristotle University of Thessaloniki. (In Greek with English summary).

Koufos, G. D., Syrides, G. E., Kostopoulos, D. S., Koliadimou K. K., 1995. Preliminary results about the stratigraphy and the palaeoenvironment of Mygdonia Basin, Macedonia, Greece. Geobios, M.S. 18, 243-249.

Koufos, G. D., Kostopoulos, D. S., 2016. The Plio-Pleistocene large mammal record of Greece: Implications for early human dispersals into Europe. In Paleoanthropology of the Balkans and Anatolia. Springer, Dordrechtpp, 269-280.

Koufos, G. D., Konidaris, G. E., Harvati, K., 2018. Revisiting Ursus etruscus (Carnivora, Mammalia) from the Early Pleistocene of Greece with description of new material. Quaternary International, 497, 222-239.

Koufos, G. D., 2014. The Villafranchian carnivoran guild of Greece: implications for the fauna, biochronology and paleoecology. Integrative zoology, 9, 444-460.

Koufos, G. D., 2016. Neogene and Quaternary continental biostratigraphy of Greece based on mammals. Bulletin of the Geological Society of Greece, 50, 55-64.

Koufos, G. D., 2018. New Material and Revision of the Carnivora, Mammalia from the Lower Pleistocene Locality Apollonia 1, Greece. Quaternary, 1, 6.

Kuznetsova, M. V., Kholodova, M. V., Danilkin, A. A., 2005. Molecular phylogeny of deer (Cervidae: Artiodactyla). Russian Journal of Genetics, 41, 742-749.

Maniakas, I., Kostopoulos, D. S., 2017. Morphometric-palaeoecological discrimination between Bison populations of the western Palaearctic. Geobios, 50, 155-171.

Metcalfe, D., Jones, K. T., 1988. A reconsideration of animal body-part utility indices. American Antiquity, 53, 486-504.

Pales, L., Lambert, C., 1971. Atlas ostéologique: pour servir à l'identification des mammifères du Quaternaire. Les membres Herbivores. Centre National de la Recherche Scientifique. pp. 1-181.

Pfeiffer, T., 1999. Die Stellung von Dama (Cervidae, Mammalia) im System plesiometacarpaler Hirsche des Pleistozäns - Phylogenetische Rekonstruktion - Metrische Analyse. Courier Forschungsinstitut Senckenberg, 211, 1–218.

Psilovikos, A. A., 1977. Palaeogeographic development of the basin andlake of Mygdonia (Langada-Volvi area), Greece. Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, pp. 1-156.

Rook, L., Martínez-Navarro, B., 2010. Villafranchian: the long story of a Plio-Pleistocene European large mammal biochronologic unit. Quaternary International 219, 134–144.

Scott, K. M., 1983. Prediction of body weight of fossil Artiodactyla. Zoological Journal of the Linnean Society, 77, 199-215.

Scott, R. S., 2004. The comparative paleoecology of Late Miocene Eurasian hominoids. Ph.D. Dissertation. The University of Texas at Austin.

Spencer, L., 1995. Morphological correlates of dietary resource partitioning in the African Bovidae. Journal of Mammalogy 76, 448-471.

Tsoukala, E., Chatzopoulou, K., 2005. A new Early Pleistocene (latest Villafranchian) site with mammals in Kalamotó (Mygdonia Basin, Macedonia, Greece) – Preliminary report. Mitt. Komm. Quartärforsch. Österr. Akad. Wiss, 14, 213-233.

van der Made, J., Tong, H. W., 2008. Phylogeny of the giant deer with palmate brow tines Megaloceros from west and Sinomegaceros from east Eurasia. Quaternary International, 179, 135-162.

van der Made, J., Dimitrijević, V., 2015. Eucladoceros montenegrensis n. sp. and other Cervidae from the Lower Pleistocene of Trlica (Montenegro). Quaternary International, 389, 90-118.

Vislobokova, I. A., Agadjanian, A. K., 2016. On the history of Early—Middle Pleistocene mammal faunas of the Central Balkans. Paleontological Journal 50.2, 187-201.

Vislobokova, I. A., 2011. Historical development and geographical distribution of giant deer (Cervidae, Megacerini). Paleontological Journal, 45, 674-688.

Vislobokova, I. A., 2012. Giant deer: Origin, evolution, role in the biosphere. Paleontological Journal, 46, 643-775.

Vislobokova, I. A., 2013. Morphology, taxonomy, and phylogeny of megacerines (Megacerini, Cervidae, Artiodactyla). Paleontological Journal, 47, 833-950.

Von den Driesch, A., 1976. A guide to the measurement of animal bones from archaeological sites. Peabody Museum Press. pp. 1-148.

Vos J. de, Mol D., Reumer, J. W. F., 1995. Early pleistocene Cervidae (Mammalia, Artiodactyla) from the Oosterschelde (the Netherlands), with a revision of the cervid genus Eucladoceros Falconer, 1868. Deinsea, 2, 95-121.

Yang, C., Li, P., Zhang, X., Guo, Y., Gao, Y., Xiong, Y., Wang L., Qi W., Yue, B., 2012. The complete mitochondrial genome of the Chinese Sika deer (Cervus nippon Temminck, 1838), and phylogenetic analysis among Cervidae, Moschidae and Bovidae. Journal of natural history, 46, 1747-1759.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.