[Εξώφυλλο]

Διερεύνηση της δυνατότητας κατασκευής φράγματος στην περιοχή Παλαιόκαστρου Ελασσόνας = Investigation of the possibility of dam contruction in Paleokastro area (Elassona, Thessaly).

Αντώνιος Χρήστος Καρατόσιος

Περίληψη


Βασικό αντικείμενο της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής υδρευτικού φράγματος στο Παλαιόκαστρο Ελασσόνας και συγκεκριμένα στη λεκάνη του χειμάρρου Ξεριά με κατάλληλη μελέτη των υδρογεωλογικών συνθηκών και επιλογή κατάλληλου μεγέθους φράγματος. Αρχικά, γίνεται γενική περιγραφή των φραγμάτων, όπως είναι η χρησιμότητα των φραγμάτων και τα μειονεκτήματά τους όσον αφορά την επίδραση στο εγγύς περιβάλλον του φράγματος. Επίσης, αναλύονται τα είδη φραγμάτων με βάση το υλικό κατασκευής τους και τον τρόπο αντιμετώπισης της υδροστατικής πίεσης του ποταμού. Στη συνέχεια, στο 2 ο Κεφάλαιο της εργασίας περιγράφεται γενικά η περιοχή μελέτης και με αναφορά στα γεωμορφολογικά-γεωγραφικά, γεωλογικά και κλιματολογικά στοιχεία. Όσον αφορά τα κλιματολογικά στοιχεία, εξετάζονται οι κλιματολογικές συνθήκες στην υπό μελέτη λεκάνη, όπως τα ύψη κατακρημνισμάτων, η θερμοκρασία αέρα, το υδρολογικό ισοζύγιο, κ.ά. Παρατίθενται διάφοροι χάρτες, πίνακες και σχήματα σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων της περιοχής έρευνας, όπως βροχομετρικά δεδομένα, γεωλογικό καθεστώς, κ.ά. Στο 3 ο Κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται μια έρευνα στις υδρευτικές ανάγκες του πληθυσμού με τον υπολογισμό του μελλοντικού πληθυσμού με χρήση διαφόρων μεθόδων για την ομαλή λειτουργία του υπό μελέτη έργου ύδρευσης. Το 4 ο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στα τεχνικά στοιχεία της μελέτης κατασκευής του φράγματος, όπως το ύψος φράγματος, τα φερτά υλικά, η ζώνη-άξονας φράγματος κ.ά. Παρατίθενται διάφοροι πίνακες με συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη συνολική ετήσια εισροή και εκροή όσον αφορά τη παραγωγή νερού κ.ά. Ακόμη, παρουσιάζονται μια γεωμορφολογική διατομή και μια γεωλογική τομή κατά μήκος του άξονα του φράγματος και μία κάτοψη φράγματος με τα συνοδευτικά έργα του. Ένας συνολικός προϋπολογισμός για το κόστος κατασκευής του φράγματος αναλύεται στο 5 ο Κεφάλαιο με βάση τα τεχνικά και οικονομικά μεγέθη του. Στο τέλος της εργασίας εξάγονται τα βασικά συμπεράσματα για την έρευνα της υπό μελέτη περιοχής βάσει γεωλογικής, κλιματολογικής σκοπιάς και μελλοντικών υδρευτικών αναγκών του πληθυσμού. Επίσης, προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση τυχόν αστοχιών του φράγματος.

The main subject of this present Master's thesis is the investigation of the possibility of water dam construction in Paleokastro Elassona and specifically in the basin of the stream of Xeria with proper study of the hydrogeological conditions and selection of
appropriate dam size. Initially, general description of the dams is mentioned, such as the usefulness of the dams and their disadvantages with regard to the impact in the vicinity of the dam. Also, the types of dams are analyzed based on their construction material and how to face the hydrostatic pressure of the river. Then, in Chapter 2 of the thesis the study area is generally described and with reference to geomorphological-geographical, geological and climatic data. Regarding climatic data, the climatic conditions are examined in the study basin, such as precipitations, air temperature, hydrological balance, etc. Various maps, tables and charts are presented regarding the collection and processing of data from the study area, such as rainfall data, geological formations, etc. In Chapter 3 of the thesis, a survey is made on the water needs of the population by calculating the future population using various methods for the smooth operation of the studied water construction. Chapter 4 focuses on the technical data of the study dam construction, such as dam height, load materials, dam axis and zone, etc. Various tables are presented with data collection and processing for total annual water input and output about the water production, etc. Furthermore, a  geomorphological section and a geological section along the dam axis and a plan view of the dam with its accompanying constructions are presented. A total budget for the cost of constructing the dam is analyzed in Chapter 5 on the basis of its technical and financial sizes. At the end of this Master’s thesis, the main conclusions are drawn in study area on the basis of geological, climatic aspect and future water needs of the population. Solutions are also proposed to face any dam failures.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.