[Εξώφυλλο]

Geophysical investigations in the Thermaikos basin = Γεωφυσική διασκόπηση τηε λεκάνης του Θερμαϊκου.

Konstantinos Chr. Chavanidis

Περίληψη


Η παράκτια λεκάνη του Θερμαϊκού είναι η επέκταση προς τα βορειοδυτικά της υπεράκτιας λεκάνης του Θερμαϊκού, που βρίσκεται γεωγραφικά στη βόρειο Ελλάδα. Αποτελεί μία ιζηματογενή λεκάνη, όπου ιζήματα που χρονολογούνται από το Παλαιογενές μέχρι το Τεταρτογενές επικαλύπτουν παλαιότερους οφιολιθικούς σχηματισμούς και σχηματισμούς βαθιάς θάλασσας της γεωτεκτονικής ζώνης του Αξιού, που χρονολογούνται στο Μεσοζωικό. Στην εν λόγω περιοχή έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες κατά τον προηγούμενο αιώνα, σε συνδυασμό με την όρυξη γεωτρήσεων, που έδωσαν σημαντικά αποτελέσματα σχετικά με την εξέλιξη της λεκάνης και τις πιθανές δομές αποθήκευσης υδρογοναθράκων που περιέχει. Για την πλήρη επεξεργασία των δεδομένων δυναμικού πεδίου, δηλαδή των βαρυτικών και μαγνητικών δεδομένων, αρχικά και των σεισμικών δεδομένων στη συνέχεια, ακολουθείται ένας αριθμός διαδικασιών και μεθόδων, με απώτερο σκοπό την κατασκευή μοντέλων βάθους που αναπαριστούν το πραγματικό γεωλογικό καθεστώς της περιοχής. Στην παρούσα Διατριβή, δεδομένα δυναμικών πεδίων, μαζί με σεισμικά δεδομένα και δεδομένα γεωφυσικών διαγραφιών, χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή μοντέλων βάθους δύο διαστάσεων για την παράκτια λεκάνη του Θερμαϊκού, καθώς επίσης και για την επιβεβαίωση ύπαρξης γεωλογικών δομών που πιθανώς περιέχουν κοιτάσματα υδρογοναθράκων ή, διαφορετικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υπόγειοι αποθηκευτικοί χώροι για ποσότητες φυσικού αερίου.
 
The onshore Thermaikos basin is the northwestern extension of offshore Thermaikos basin, located at northern Greece. It consists a sedimentary basin, where sediments dating from Paleogene to Quaternary are overlaying the older ophiolite and deep-sea Mesozoic formations of Axios geotectonic zone. At this area, a number of geological and geophysical surveys has been realized during the previous century, along with well drilling, that gave important results concerning the basin’s evolution and the possible hydrocarbon traps it contains. For the complete processing of potential field, i.e. gravity and magnetic, data initially and seismic data afterwards, numerous procedures and methods are followed, for the purpose of constructing depth models that simulate the actual underground geologic regime. Potential field data, along with seismic and logging data, were used at this Thesis in order to construct 2-D depth models of the basin and to confirm the existence of geologic structures that could contain hydrocarbon reserves or could, otherwise, be utilized as storage for natural gas quantities.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.