[Εξώφυλλο]

Διερεύνηση της κατολισθησης στο ορυχείο Αμυνταίου με μεθόδους δορυφικής τηλεπισκόπησης και GIS = Investigation of the landslide in Amyntaio's mine, with satellite remote sensing methods and GIS.

Ελένη Κ. Σαλαπασίδου

Περίληψη


Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, πραγματεύεται το φαινόμενο της κατολίσθησης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου του 2017 στην περιοχή του Αμυνταίου. Αρχικά, περιγράφονται τα δομικά μέρη μιας κατολίσθησης και παρατίθενται τα αίτια που την προκαλούν, οι συνέπειες της στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και έπειτα παρουσιάζονται τα ενεργητικά και τα παθητικά μέτρα αντιστήριξης του φαινομένου. Ακόμα, αναλύονται τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευνας, δηλαδή τόσο  η τηλεπισκόπηση όσο και τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών αλλά και ο συνδυασμός των δύο αυτών επιστημών. Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής μελέτης, η μεταλλευτική δραστηριότητας της, καθώς και περιγράφεται αυτολεξεί μέσα από κείμενα του διαδικτύου το συμβάν της κατολίσθησης. Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά των δεδομένων Landsat-8, Sentinel-2, Sentinel-1 που χρησιμοποιήθηκαν με συγκεκριμένη μεθοδολογία ενώ τελικά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα για την συγκεκριμένη κατολίσθηση.

This thesis deals with the landslide that took place on the 10th of June 2017 in the area of Amyntaio, Florina, northern Greece. Initially, the structure of a landslide is described and the causes that are responsible for the phenomenon, as well as the consequences, both for the natural environment and for the human societies, are highlighted. Additionally, reference is made to the active and the passive measures that can be taken from the government to prevent similar events or mitigate existing ones. Extensive reference is also given to the study area and the relevant mining activity. The main tools of the research are remote sensing, G.I.S and the combination of these technologies. Furthermore, reports from different websites that describe the event in detail are provided. Subsequently, the data that were used to reach the results of this study are described. Finally, the results and conclusions from studying the specific landslide phenomenon are presented.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.