[Εξώφυλλο]

Γεωλογικές συνθήκες σχετιζόμενες με τη δημιουργία κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου εντός της Κυπριακής ΑΟΖ = The Geological conditions favorable for the creation of oil and gas fielding in the exclusive Economical zone of the Republic of Cyprus .

Κωνσταντίνος Λουκάς Κλεάνθους

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο "Γεωλογικές συνθήκες σχετιζόμενες με τη δημιουργία κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου εντός της Κυπριακής ΑΟΖ" εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των προϋποθέσεων, για τη λήψη του πτυχίου μου από το τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Γεωργακόπουλο Ανδρέα.
    Αποτελεί την κορύφωση των σπουδών μου στο τμήμα Γεωλογίας και αποτελεί βιβλιογραφική εργασία, η οποία περιγράφει αναλυτικά όλες τις γεωλογικές συνθήκες που παρατηρήθηκαν μέχρι τη δημιουργία φυσικού αερίου και υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Κύπρου. Επιπρόσθετα παρουσιάζει και αναλύει όλες τις γεωλογικές πληροφορίες αναφορικά με τη λεκάνη της Λεβαντίνης, τον κώνο του Νείλου, τη λεκάνη του Ηροδότου και το ηπειρωτικό μπλοκ του Ερατοσθένη και περιγράφει αναλυτικά όλη τη γεωλογία πετρελαίων την οποία διδάχτηκα από τον επιβλέπων καθηγητή μου κ. Γεωργακόπουλο Ανδρέα.
    Σκοπός μου κατά τη διάρκεια της συγγραφής της, δεν ήταν μόνο η ορθή και όσο το δυνατόν πληρέστερη ανάλυση του θέματος. Καταβλήθηκε προσπάθεια, έτσι ώστε το περιεχόμενο της εργασίας να είναι σαφές και απόλυτα κατανοητό.
    Θα ήθελα στη συνέχεια να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Γεωργακόπουλο Ανδρέα, για τη βοήθεια και τις χρήσιμες πληροφορίες και γνώσεις μου προσέφερε, οι οποίες συνέλαβαν στη βελτίωση της εργασίας μου. Ευχαριστώ επίσης τον υποψήφιο διδάκτορα Μουσουλιώτη Άγγελο, χάρη στον οποίο ήμουν άρτια προετοιμασμένος για τη συγγραφή της εργασίας. Ευχαριστώ τους καθηγητές της σχολής που συνέλαβαν στην απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την επιτυχή φοίτησή μου και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας, αλλά κυρίως που ενίσχυσαν το ενδιαφέρον μου για τον κλάδο της Γεωλογίας.
    Το πρώτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου αναλύοντας τα στοιχεία που ορίζουν και οριοθετούν την Κυπριακή ΑΟΖ, τις Αδειοδοτήσεις που δόθηκαν και επεξηγώντας τις νομοθεσίες και τις ερευνητικές δραστηριότητες για την εύρεση των υδρογονανθράκων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται η τεκτονική και στρωματογραφία της λεκάνης της Λεβαντίνης. Εν συνεχεία στο τρίτο κεφάλαιο επεξηγούνται η στρωματογραφία του κώνου του Νείλου και το υποθαλάσσιο ριπίδιο του Νείλου. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη λεκάνη του Ηροδότου, ενώ το πέμπτο κεφάλαιο το ηπειρωτικό μπλοκ του Ερατοσθένη. Στο έκτο κεφάλαιο επεξηγούνται η διαδικασία δημιουργίας πετρελαίου, τα μητρικά πετρώματα, τα πετρώματα ταμιευτήρες και τα πετρώματα καλύμματα. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση των κοιτασμάτων της Λεβαντίνης και αυτών του Ηροδότου. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα για τις γεωλογικές συνθήκες οι οποίες σχετίστηκαν με τη δημιουργία κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

The present thesis entitled "The Geological conditions favorable for the creation of oil and gas fielding in the exclusive Economical zone of the Republic of Cyprus " was prepared as part of the completion of the prerequisites for obtaining my degree from the Department of Geology at the Aristotle University of Thessaloniki. It is the culmination of my studies in the Department of Geology and is a bibliographic work that describes in detail all the geological conditions observed until the creation of natural gas and hydrocarbons in the wider area of Cyprus. It also presents and analyzes all the geological information concerning the Levantine Basin, the Nile Cone, the Herodotus Basin, and the Eratosthenes continental block, and describes in detail all of the oil geology that I learned from my tutor.
During my writing, my purpose was not only the correct and complete analysis of the subject, but to also make the content of work clear and fully understandable.
I would like to express my thanks to my supervisor, Professor Georgakopoulos Andreas for the support, helpful information, and the knowledge he has provided, enable me to improve and deliver my work. I would also like to thank Ph.D. candidate Musouliotis Angelos, for whom I was well prepared to write the paper. My appreciation also goes out to the teachers of the faculty, who helped me acquire the knowledge necessary for my successful studies and the preparation of my undergraduate thesis, but most of all, they strengthened my interest in the field of Geology.
The chapters of the Thesis covers the following:
Chapter one focuses on the exclusive economic zone of Cyprus by analyzing the elements defining  the Cyprus EEZ, the Authorizations granted and explaining of the laws and research activities for hydrocarbon exploration.
The second chapter analyses the tectonics and stratigraphy of the Levantine basin.
The third chapter explains the Nile Cone stratigraphy and the Nile underwater ridge.
While the fourth chapter deals with Herodotus' basin
The fifth chapter deals with the continental block of Eratosthenes.
And the sixth chapter explains the process of oil production, parent rocks, rock reservoirs and rock coverings.
Chapter compares the Levantine and Herodotus deposits, and the final chapter presents the conclusions on the geological conditions associated with the creation of oil and gas deposits within the Cypriot EEZ.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βιβλιογραφία

BRUNETON A., KONOFAGOS E., FOSCOLOS E. A., (2012): Cretan Gas Fields–A New Perspective For Greece’s Hydrocarbon Resources.

BRUNETON A., KONOFAGOS E., FOSKOLOS E. A., (2012): The importance of Eastern Mediterranean gas fields for Greece and the EU.

CAMERLENGHI A., (1990): Anoxic Basins Of The Eastern Mediterranean. Marine Chemistry, 31 1-19 1, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam geological framework.

CITA M.B., BEGHI C., CAMERLENGHP A., KASTENS K.A., McCOY F.W., NOSETTO A., PARISI E., SCOLARP F. and TOMADIN L., (1984): Turbidites And Megaturbidites From The Herodotus Abyssal Plain (Eastern Mediterranean) Unrelated To Seismic Events. Marine Geology, 55: 79-101.

Elia, C., Konstantopoulos, P., Maravelis, A. and Zelilidis, A., 2013. THE TECTONO–STRATIGRAPHIC EVOLUTION OF EASTERN MEDITERRANEAN WITH EMPHASIS ON HERODOTUS BASIN PROSPECTIVITY FOR THE DEVELOPMENT OF HYDROCARBON FIELDS. Bulletin of the Geological Society of Greece, 47(4), pp.1970-1979.

FOSCOLOS A.,: Geological and geochemical evidences indicating the existence of large hydrocarbon deposits in the Libyan sea within the Greek exclusive economic zone (EEZ).

GARDOSH M., DRUCKMAN Y., BUCHBINDER B. and RYBAKOV M., (2006): The Levant Basin Offshore Israel: Stratigraphy, Structure, Tectonic Evolution and Implications for Hydrocarbon Exploration.

GARDOSH M., DRUCKMAN Y., (2006): Seismic Stratigraphy, Structure and Tectonic Evolution of the Levantine Basin, Offshore Israel. Geological Society, London, Special Publications, 260: 201-227.

HARRISON W. R., (2008): A Model For The Plate Tectonic Evolution Of The Eastern Mediterranean Region That Emphasizes The Role Of Transform (Strike-Slip) Structures. 1st WSEAS International Conference on ENVIRONMENTAL and GEOLOGICAL SCIENCE and ENGINEERING (EG'08) Malta, September 11-13.

KEMPLER D., (1998): Eratosthenes Seamount: The Possible Spearhead of Incipient Continental Collision in the Eastern Mediterranean. Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 160.

LONCKE L., GAULLIER V., MASCLE J., VENDEVILLE B., CAMERA L., (2006): The Nile Deep Sea Fan: An Example of Interacting Sedimentation, Salt Tectonics, and Inherited Subsalt Paleotopographic Features. Marine and Petroleum Geology, 23: 297-315.

MALDONADO A. and STANLEY J.D., (1976): The Nile Cone: Submarine Fan Development By Cyclic Sedimentation. Marine Geology, 20: 27-40.

MARAVELIS A., MANUTSOGLU E., KONSTANTOPOULOS P.,MAKRODIMITRAS G., ZOUMPOULI E., ZELILIDIS A., (2012): Hydrocarbon Plays and Prospectivity of the Mediterranean Ridge. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.

MASCLE J., ZITTER T., BELLAICHE G., DROZ L., GAULLIER V., LONCKE L., PRISMED SCIENTIFIC PARTY (2001): The Nile Deep Sea Fan: Preliminary Results From a Swath Bathymetry Survey. Marine and Petroleum Geology, 18: 471-477.

MONTADERT L., NICOLAIDES S., SEMB H. P., LIE O., (2009): «Petroleum Systems Offshore Cyprus».

NETZEBAND L. G., GOHL K., HÜBSCHER P. C., BEN-AVRAHAM Z., DEHGHANI A. G., GAJEWSKI D., LIERSCH P., (2006): The Levantine Basin – Crustal Structure and Origin. Tectonophysics, 418: 167-188.

NETZEBAND L. G., HÜBSCHER P. C., GAJEWSKI D., (2006): The Structural Evolution of the Messinian Evaporites in the Levantine Basin. Marine Geology, 230: 249-273.

REEDER S. M., ROTHWELL G. R., STOW A.V.D., (2000): Influence Of Sea Level And Basin Physiography On Emplacement Of The Late Pleistocene Herodotus Basin Megaturbidite, SE Mediterranean Sea. Marine and Petroleum Geology, 17: 199-218.

REEDER M., ROTHWELL G., STOW V.A. D., KAHLER G. AND KENYON H. N.,:. Turbidite Flux, Architecture And Chemostratigraphy Of The Herodotus Basin, Levantine Sea, SE Mediterranean.

REEDER M. S., (2000): Megaturbidites And The Late Quaternary Regional Sedimentology Of The Eastern And Central Mediterranean Sea. University of Southampton, Faculty of Science, School of Ocean and Earth Science, Doctoral Thesis, 381pp.

ROBERTS G., PEACE D., (2007): Hydrocarbon Plays and Prospectivity of the Levantine Basin, Offshore Lebanon and Syria From Modern Seismic Data. GeoArabia Vol. 12, No 3.

ROBERTSON H. F. A., KIDD B. R., IVANOV K. M., LIMONOV F. A., WOODSIDE M. J., GALINDO-ZALDIVAR J., NIETO L. AND THE SCIENTIFIC PARTY OF THE 1993 TTR-3 CRUISE: Eratosthenes Seamount: Collisional Processes in the Easternmost Mediterranean in Relation to the Plio – Quaternary Uplift of Southern Cyprus. Terra Nova, 7: 255-264.

ROTHWELL R. G., REEDER M. S., ANASTASAKIS G., STOW D.A.V., THOMSON J. and KHALER G., (2000): Low Sea-Level Stand Emplacement Of Megaturbidites In The Western And Eastern Mediterranean Sea. Sedimentary Geology,135,(1/4):75-88.

SCALERA G., (2006): The Mediterranean as a slowly nascent ocean.

SEMB H. P., (2009): Possible Seismic Hydrocarbon Indicators in Offshore Cyprus and Lebanon. GeoArabia 14: 49-66.

SEMB H. P., (2010): Offshore Cyprus and Lebanon, a Feature Hydrocarbon Player. 8th Biennial International Conference & Exposition on Petroleum Geophysics.

SMITH G.S., (1976): Diapiric Structures In The Eastern Mediterranean Herodotus Basin. Earth and Planetary Science Letters, 32: 62-68.

STANLEY J. D., (1973): Basin Plains In The Eastern Mediterranean: Significance In Interpreting Ancient Marine Deposits. Marine Geology, 15: 295-307 Herodotus Basin area Bullard Laboratories, Department of Earth Sciences.

TANNER J. S., (1983): A Detailed Survey In The Mediterranean Rise And Herodotus Basin Area. Geophjx. J. R. astr. SOC. 13: 173-195.

TARI G., HUSSEIN H. AND NOVOTNY B., (2010): Play Types and Hydrocarbon Potential of Deep-Water NW Egypt.

VARNAVAS S., PAPAIOANNOU J. and CATANI J., (1988): A Hydrothermal Manganese Deposit From the Eratosthenes Seamount, Eastern Mediterranean Sea. Marine Geology, 81: 205-214.

VIDAL N., ALVAREZ-MARRON J.,KLAESCHEN D., (2000): Internal Configuration of the Levantine Basin From Seismic Reflection Data (Eastern Mediterranean). Earth and Planetary Science Letters 180: 77-89.

VOOGD D. B., TRUFFERT C., CHAMOT-ROOKE N., HUCHON P., LALLEMANT S., AND LE PICHON X., (1992): Two-Ship Deep Seismic Soundings In The Basins Of The Eastern Mediterranean Sea (Pasiphae cruise). Geophys. J. Int., 109: 536-552.

Ελληνική βιβλιογραφία:

Γεωργακόπουλος Α: Κοιτασματολογία Πετρελαίου, Πανεπιστημιακές σημειώσεις

ΣΥΜΕΟΥ Β., (2010): Δυνατότητα Ανάπτυξης Πεδίων Υδρογονανθράκων Στα Νότια Παράλια Της Κύπρου.

Διαδικτυακοί Ιστότοποι:

https://www.slideshare.net/ekyklos/15102018-workshop-119604504

http://www.mcit.gov.cy/mcit/hydrocarbon.nsf/page16_gr/page16_gr?OpenDocument

https://sci-hub.tw/10.1190/1.1438485

https://www.offsite.com.cy/eidiseis/oikonomia/glaykos-energeia-imera-anakoinoseon-apo-tin-exxonmobil

https://energypress.gr/news/i-energeiaki-atzenta-toy-2019-tis-kyproy-se-proto-plano-oi-ereynes-ydrogonanthrakon

https://www.in.gr/2019/02/28/economy/kypros-5-8-trisekatommyria-kyvika-podia-fysiko-aerio-sto-glayko/

http://en.wikipedia.org/wiki/Nile_Delta

https://earth.google.com/web/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.