[Εξώφυλλο]

Η επίδραση της σχιστότητας στη μονοαξονική θλιπτική αντοχή μεταμορφωμένων πετρωμάτων του βορειελλαδικού χώρου = The effext of schistosity on the unioaxial compressive strength of metamorphic rocks of northen Greece.

Αθανασία Χ. Λιούκα

Περίληψη


Η δοκιμή μονοαξονικής θλίψης (Uniaxial Compressive Strength-UCS) αφορά τον ταχύ προσδιορισμό της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη άρρηκτου βράχου κατά την εφαρμογή αξονικού φορτίου. Με τον όρο αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη εννοούμε τη θραύση μετά από πίεση ενός δείγματος κατά μία μόνο διεύθυνση (κατακόρυφη) ενώ πλευρικά μπορεί να επεκτείνεται χωρίς κανένα εξωγενή περιορισμό. Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η μεταβολή της μονοαξονικής θλιπτικής αντοχής μεταμορφωμένων πετρωμάτων, συγκεκριμένα γνεύσιου και πρασινοσχιστόλιθου, σε σχέση με τη διεύθυνση της σχιστότητας την οποία αυτά εμφανίζουν. Τα δείγματα έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να δοκιμαστούν κάθετα, υπό γωνία και παράλληλα ως προς τη σχιστότητα. Οι εργαστηριακές δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, Εργαστήριο Γεωμηχανικής, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

The Uniaxial Compression Test is a laboratory test used to derive the Unconfined Compressive Strength (UCS) of a rock specimen by applying an axial load. The Unconfined Compressive Strength presents the maximum compressive stress (axial) that the specimen can sustain, before the failure occurs, while the specimen is under zero confining stress .In the current dissertation/thesis, the Uniaxial Compressive Strength Test is applied, in metamorphic rock specimens; more specifically gneiss and greenschist, respect to their schistosity. The samples have been formed so as to be tested vertically, at an angle and parallel to their schistosity. These tests were performed in the laboratory at the International Hellenic University.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Londe, P.(1987). The Malpasset dam failure, Engineering Geology, Vol.24, pp 295-329

Papadopoulos Z. & Marinos P., (1992). On the anisotropy of the Athenian Schist and its relation to weathering. Bull, of the I.A.E.G., Vol.45., pp 111-116.

ASTM (2002). Standard Test Method for Unconfined Compressive Strength of Intact Rock Core Specimens

HUDSON, J., & HARRISON, J. P. (1995). Engineering rock mechanics: an introduction to the principles. Tarrytown, NY, Pergamon.

Ozturk, C.A., Nasuf, E.(2013) . Tunneling and Underground Space Technology 37, pp 45–54

Turk N., Dearman W.R. (1986). A correction equation on the influence of length to diameter ratio on the uniaxial compressive strength of rocks, Engineering Geology, Vol. 22, Issue 3, pp 293-300

Κούκης Γ. , Σαμπατακάκης Ν., (2002). Τεχνική Γεωλογία

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ, Δ. (2010): Γεωλογία της Ελλαδος και γεωτεκτονική εξέλιξη. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Σαράντης Θ. Δημητριάδης (1988) : Eισαγωγή στην Πετρολογία των Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων, Εκδόσεις ΓΙΑΧΟΥΔΗ , σελ. 9-10.

Χρηστάρας, (2011). Απλά βήματα στην εδαφομηχανική. Θεσσαλονίκη: University Studio Press

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ :

http://dspace.aua.gr/xmlui/bitstream/handle/10329/5713/Karvouni_C.pdf?sequence=1

http://eclass.teipir.gr/openeclass/modules/document/file.php/MECH104/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B1%CE%BE%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%98%CE%BB%CE%AF%CF%88%CE%B7.pdf

http://enggeo-auth.weebly.com/

http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg105y/html/daonpiaoa.html

http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo425y/

http://www.geo.auth.gr/ege2004/articles/TG23_237.pdf

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/geosociety/article/viewFile/16653/14834

https://parallaximag.gr/life/texnes/spania-petromata-diigountai-allios-tin-istoria-tis-polis

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3988/1/06_chapter5.pdf

https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/3992/1/10_chapter9.pdf

https://www.google.com/maps/place/%CE%91%CE%B3.+%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82/@40.6411706,22.9289012,12.93z

/data=!4m5!3m4!1s0x14a8385aefc82737:0x400bd2ce2b9a3d0!8m2!3d40.6389975!4d22.9622564


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.