[Εξώφυλλο]

Ιζηματολογικά χαρακτηριστικά των πλημμυρικών αποθέσεων του ποταμού Πηνειού ποταμού στο ανατολικό τμήμα της λεκάνης της Δυτικής Θεσσαλίας (Ζάρκος Τρικάλων = Sedimentological characteristics of the flood deposits of the Pinios river, in the eastern part of the basin of Western Thessaly (Zarkos, Trikala).

Ελένη Χ. Αναστασοπούλου

Περίληψη


Στην παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται η ιζηματολογική μελέτη της γεώτρησης ZRK-1 που διενεργήθηκε στη περιοχή Ζαρκομαγούλα,  Θεσσαλίας,με σκοπό τη ιζηματολογική διερεύνηση του πλημμυρικού πεδίου του Πηνειού ποταμού . Από την επεξεργασία των επτά (7) δειγμάτων που λήφθηκαν από γεώτρηση βάθους 5 μέτρων είναι δυνατό να διακριθούν 5 ορίζοντες. Ο πρώτος ορίζοντας από βάθος 0,10 m έως 0,54 m, αποτελείται από το καλλιεργημένο-οργωμένο “έδαφος”, και από αμμώδη-ιλυώδη υλικά με μικρά χαλίκια κατά τόπους. Ο δεύτερος ορίζοντας από 0,54 m έως 0,70 m βάθος αποτελείται από ιλυώδη-αργιλώδη λεπτόκοκκα υλικά με άμμο. Ο τρίτος ορίζοντας, από 0,75 m έως 1,95 m βάθος, αποτελείται από αμμώδη-πηλώδη υλικά. Ο τέταρτος ορίζοντας από 2,00 m έως 3,92 m και ο πέμπτος ορίζοντας από 4,05 m έως 4,94 m βάθος αποτελούνται από ιλυο-αργιλώδη ιζήματα όμως οι ορίζοντες παρουσιάζουν διαφορά στο χρώμα τους. Από τις αναλύσεις που έγιναν στο εργαστήριο φαίνεται πως ο πρώτος ορίζοντας παρουσιάζει αλλαγές που μπορεί να οφείλονται είτε σε αλλαγή στις συνθήκες απόθεσης είτε σε ανθρωπογενείς παράγοντες. Στον τρίτο ορίζοντα βρέθηκαν κεραμικά υλικά που υποδηλώνει ύπαρξη του αρχαιολογικού στρώματος και στον τέταρτο ορίζοντα η ανάλυση δείχνει πως η περιοχή πιθανά υπήρξε τμήμα έλους.

In the present dissertation, the sedimentological study of the ZRK-1 drilling, in the area of Zarkomagoula, Thessaly, is carried out, with the aim of sedimentological investigation of the floodplain of the Pinios river. From the processing of the seven (7) samples taken from a 5 meter deep drill, it is possible to distinguish 5 horizons. The first horizon from a depth of 0.10m to 0.54 m, consists of cultivated-plowed "soil", and sandy-muddy materials with small gravel in places. The second horizon from 0.54 m to 0.70 m depth consists of slurry-clay fine-grained materials with sand. The third horizon, from 0.75 m to 1.95 m deep, consists of sandy-clay materials. The fourth horizon from 2.00 m to 3.92 m and the fifth horizon from 4.05 m to 4.94 m

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ, Κ. (2011) : Πρόταση δημιουργίας πρωτοκόλλου κοκκομετρικής ανάλυσης με τη μέθοδο του σιφωνίου (πιπέτας) με υποδεκαπλάσιο χρόνο ανάλυσης. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XLIV, σελ.19-28.

ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ, Α & ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ, Α. (2010): Ιζηματολογία, Εκδόσεις Τζιόλα, σελ. 358.

ΓΑΛΛΗΣ, Κ. (1979). «Πλατειά Μαγούλα Ζάρκου». ΑΔ 29 (1973-1974) χρονικά μέροςΒ2:575-576.

Γαλλής, Κ. (1995). «Ζάρκο: «Πλατειά Μαγούλα». ΑΔ 45 (1990) μέρος Β1 χρονικά:

-214.

Η προϊστορική κατοίκηση της Δυτικής Θεσσαλίας. Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly17/01/2017 03:38:48 EET - 37.44.207.58.

Perles, C. 1999. «The Distribution of Magoules in Eastern Thessaly». ΣτοPaul Halstead, (ed.) Neolithic Society in Greece. Sheffield: Sheffield Academic

Press. Sheffield Studies in Aegean Archaeology 2. , 42-56

Κωτσάκης, Κ. (1996). «Θεσσαλία-Βόρειες Σποράδες». Στο Γεώργιος Παπαθανασόπουλος, (επιμ.)Νεολιθικός Πολιτισμός στην Ελλάδα. Αθήνα:

Ίδρυμα Νικολάου Π. Γουλανδρή - Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 49-57

.

Ο γεωλογικός χάρτης είναι από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - ΦΥΛΛΟ ΦΑΡΚΑΔΩΝ

Για τα διαγράμματα 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 έγινε χρήση του λογισμικού σχεδιασμού AutoCAD.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της υπαίθριας έρευνας και εργαστηριακής μελέτης από τους Συρίδης Γεώργιος, Αλμπανάκης Κωνσταντίνος, Αναστασοπούλου Ελένη.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.