[Εξώφυλλο]

Εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχήτων εκβολών του Γαλλικού ποταμού, μέω GIS και γεωδαιτικών τεχνικών = Flood hazard assessment in the wider area of Galikow river, using GIS and orogenic techniques.

Ευάγγελος Χαράλαμπος Σωτήρης

Περίληψη


Η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). O στόχος της είναι η εκτίμηση της πλημμυρικής επιδεκτικότητας των περιοχών που βρίσκονται ευρύτερα των εκβολών του Γαλλικού ποταμού, στην Κεντρική Μακεδονία. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δύο λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΠΣ) για την παραγωγή χαρτών, τα οποία είναι το QGIS και το ArcGIS. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι για την προσέγγιση που είναι, κυρίως, η πολυκριτηριακή ανάλυση με τη βοήθεια της Διαδικασίας της Αναλυτικής Ιεραρχίας και συμπληρωματικά μια γεωδαιτική μέθοδος.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται εισαγωγικές έννοιες σχετικές με τις φυσικές καταστροφές, τις πλημμύρες και ορισμένα υδρολογικά χαρακτηριστικά των ποταμών. Ακόμη, παρατίθενται κάποια βασικά στοιχεία των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν και ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την περιοχή μελέτης και την λεκάνη απορροής. Για την περιοχή μελέτης περιγράφονται βασικά γεωγραφικά, τοπογραφικά και γεωμορφολογικά στοιχεία της. Επιπρόσθετα, αναλύεται η γεωμορφολογία και η γεωλογία της λεκάνης απορροής του Γαλλικού, καθώς και της περιοχής μελέτης. Περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο τα φαινόμενα πλημμυρών και καθίζησης που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή των εκβολών του Γαλλικού ποταμού καθώς και οι γεωδαιτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τρίτο κεφάλαιο απαριθμούνται τα δεδομένα που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της εργασίας και τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η σειρά των βημάτων που ακολουθήθηκε για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και περιγράφεται εκτενώς η σύνθεση του χάρτη πλημμυρικής επιδεκτικότητας με τη βοήθεια της Διαδικασίας της Αναλυτικής Ιεραρχίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, υπάρχουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των επιπέδων (layers) στα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (GIS), που είναι οι χάρτες επιδεκτικότητας για κάθε παράμετρο της εργασίας. Εν τέλει, στο έκτο κεφάλαιο υπάρχουν τα συμπεράσματα της παραπάνω επεξεργασίας.

This thesis was devised in the context of the undergraduate program of Geology School at Aristotle University of Thessaloniki (A.U.Th.). The target of current thesis, is the assessment of flood susceptibility of regions which are located in the wider area of Gallikos mouth, in Central Macedonia. More specifically, it was utilized two software of Geographical Information Systems (GIS) in order to produce relative maps, which are QGIS and ArcGIS. Also, it was used two methods for this assessment which are mainly the multicriteria analysis with the help of Analytical Hierarchy Process (AHP) and supplementarily one geodetic technique.
In first chapter, introductory notions are presented which are related to natural disasters, floods, and specific hydrological characteristics of rivers. Furthermore, there are mentioned some basic elements of thesis’s methodology as well as the main target of it. The second chapter is related to area of interest (Gallikos mouth) and the whole river basin. As for the area of interest, there are described some elementary geographic, topographical and geomorphological features. Moreover, there is an analysis of geomorphology and geology of drainage basin and area of interest. In this chapter are also mentioned the flooding and subsidence phenomena which appear in the wider area of Gallikos mouth and the geodetic techniques. In third chapter, data and software of this thesis are enumerated. In fourth chapter, is analyzed the methodology that used to produce expectant results and the Analytical Hierarchy Process (AHP) is extensively described. In fifth chapter, there are the results of layers’ processing on Geographical Information Systems (GIS), which are susceptibility maps for each factor of thesis’s. Lastly, in sixth chapter, there are conclusions of the aforementioned processing.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Das, L.M., 2016. Morphometric Analysis of Jiya Dhol River Basin. International Journal of Science and Research, 5 (3), 1482-1486

Demek, J., (1972): Manual of detailed geomorphological mapping.

Academia, Prague, 344 p

Domakinis C., (2020). Use of Remote Sensing and Geographic Information Systems in mapping flood extent and assessing flood hazard. Application example: Evros’s tributary, Erythropotamos river. Doctoral Thesis, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, Annex Number of Scientific Annals of the School of Geology No, 216 pp.

Ghilardi M., Fouache E., Queyrel F., Syrides G., Vouvalidis K., Kunesch S., Styllas M., Stiros S., (2008). Human occupation and geomorphological evolution of the Thessaloniki Plain (Greece) since mid Holocene. Journal of Archaeological Science, 2008. DOI:10.1016/j.jas.2007.02.017

Loupasakis C., Rozos D., (2010). Land subsidence induced by the overexploitation of the aquifers in Kalochori village – New approach by means of the computational Geotechnical Engineering. 12th International Congress of Geological Society of Greece, Patras, May 2010.

Mattas C., Voudouris K., Panagopoulos A., (2014). Intergrated Groundwater Resources Management Using the DPSIR Approach in a GIS Environment: A Case Study from the Gallikos River Basin, North Greece. Water 2014, 6(4), 1043-1068 https://doi.org/10.3390/w6041043

Poulos S.E., Chronis G. Th., Collins M.B., Lykousis V., (2000) Thermaikos Gulf Coastal System, NW Aegean Sea: an overview of water/sediment fluxes in relation to air-land-ocean interactions and human activities. Journal of Marine Systems 25 2000 47–76. DOI: 10.1016/S0924-7963(00)00008-7

Psimoulis P., Ghilardi M., Fouache E., Stiros S,. (2007). Subsidence and evolution of Thessaloniki plain, Greece, based on historical leveling and GPS data. Elsevier, Engineering Geology 90, 55-70.

Saaty, T.L., (1980): The Analytical Hierarchy Process, NY, McGraw Hill

Schmudde, T.H. "Floodplain" in R.W. Fairbridge, The Encyclopedia of Geomorphology (New York: Reinhold, 1968), pp. 359-362.

Stiros S. (2001). Subsidence of the Thessaloniki (northern Greece) coastal plain 1960-1999. Elsevier, Engineering Geology 61, 243-256

Xiao, Y., Yi, S. and Tang, Z., (2017). Integrated flood hazard assessment based on spatial ordered weighted averaging method considering spatial heterogeneity of risk preference. Science of the Total Environment, 599-600, 1034–1046 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.218

Ελληνική Βιβλιογραφία

Αστάρας Θ., Οικονομίδης Δ., Μουρατίδης Α., (2011). Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ, Θεσσαλονίκη. σελίδες 48-51 και 102-104

Αστάρας Θ., (1997). Φωτοερμηνεία (Τηλεπισκόπηση) στις Γεωεπιστήμες. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) Εκδόσεις, Θεσσαλονίκη.

Βουδούρης Κ., (2013). Τεχνική Υδρογεωλογία. Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη. Σελίδες 34-37.

Ζερβοπούλου Α., (2010). Νεοτεκτονικά ρήγματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τα εδάφη θεμελίωσης. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Κουργιαλάς Ν., (2010). Ολοκληρωμένη διαχείριση - πρόβλεψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε σύνθετες γεωμορφολογικά περιοχές με χρήση μαθηματικών μοντέλων και GIS. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης.

Λέκκας, Ε., (2000). Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές. Έκδοση ACCESS, Αθήνα

Μάττας Χ., (2009). Υδρογεωλογική έρευνα στη λεκάνη του Γαλλικού ποταμού. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Μουντράκης Δ., (2010). Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη

Μουρατίδης Α., (2010). Συμβολή της υποστηριζόμενης από GPS και GIS Διαστημικής Τηλεπισκόπησης στην μορφοτεκτονική έρευνα της Κεντρικής Μακεδονίας. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

Παππά Μ., (2012). Καταγραφή πλημμυρών και εκτίμηση πλημμυρικής επιδεκτικότητας με τη βοήθεια τηλεπισκόπησης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ-GIS). Ένα παράδειγμα από τη ΒΑ Χαλκιδική. Διατριβή Ειδίκευσης. Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Τρανός Μ., (2011). Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις. Εκδόσεις University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Διαδικτυακές Πηγές

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού 2001 & 2011. https://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous

Ελληνικό Κτηματολόγιο. Θέαση ορθοφωτογραφιών περιόδου λήψης 2007-2009. http://forestry-gis-rs.blogspot.com/2010/07/blog-post.html

Υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων Α.Π.Θ.. Τμήμα Γεωλογίας, προπτυχιακά μαθήματα, Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). https://elearning.auth.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), 2018. Σχέδιο Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας. Αθήνα, Ελλάδα. https://floods.ypeka.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=280&Itemid=635

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), 2007. Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060&from=EL

Ιστότοποι

The British Geographer http://thebritishgeographer.weebly.com/river-landforms.html

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας https://floods.ypeka.gr/egyFloods/prokatarktiki_axiologisi /B_Prokatarktiki_Axiologisi_Kindynon_Plimmyras_Xartes/GR10.jpg

Νational Park Service-River Systems and Fluvial Landforms https://www.nps.gov/subjects/geology/fluvial-landforms.htm

Ένθετος χάρτης της Ελλάδας https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Greece_map_blank.svg

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Ψηφιακές Υπηρεσίες http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/450-greekcontent/eggeiesbeltioseis/sxedismowee/potamia/3538-galikos

Ελληνικό Κέντρο Βιότοπων Υγρότοπων- Περιοδικό Αμφίβιον http://www.ekby.gr/ekby/el/amphivion_el/issue63.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.