[Εξώφυλλο]

Χρήση της μεθόδου της Ηλεκτρικής Τομογραφίας για την ανεύρεση πιθανού σπηλαίου σε περιοχή του Τυρνάβου = The present thesis focuses on the application of the geophysical method of Electrical Tomography in an area near the town of Tyrnavos.

Μιχαήλ-Άγγελος Κωνσταντίνος Χισιρίδης

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή της γεωφυσικής μεθόδου της Ηλεκτρικής Τομογραφίας σε περιοχή πλησίον της κωμόπολης του Τυρνάβου.
Στόχο της αποτελεί η όσο το δυνατόν καλύτερη ψηφιακή απεικόνιση καρστικού σπηλαίου χαμηλού βάθους στο οποίο έχουμε προηγουμένος εισέλθει.
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε σημαντικούς ορισμούς για την εξοικείωση με τους όρους της εργασίας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα γεωγραφικά, τα γεωμορφολογικά, τα γεωλογικά και τα σεισμολογικά στοιχεία της περιοχής μελέτης.
Έπειτα, γίνεται αναφορά στα σπήλαια και ιδιαίτερα στην καρστική γεωμορφολογία και περιγράφονται οι γεωφυσικές μέθοδοι GPR, VLF και MASW.
Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις Ηλεκτρικές μεθόδους Γεωφυσικής διασκόπησης, περιγράφονται αναλυτικά η έννοια και η μέθοδος της ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης, οι κυριότερες διατάξεις των ηλεκτροδίων κατά της εφαρμογή της μεθόδου και τέλος η  Ηλεκτρική Τομογραφία.
Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε, τα βήματα κατά τις εργασίες υπαίθρου, καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας και στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα.
Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε.

The present thesis focuses on the application of the geophysical method of Electrical Tomography in an area near the town of Tyrnavos.
Its goal is the best possible digital display of a low-depth karst cave in which we have previously entered.
The introductory chapter refers to important definitions for familiarity with the terms of the paper.
The second chapter describes the geographical, geomorphological, geological and seismological data of the study area.
Then, caves and especially the karstic geomorphology are mentioned and the geophysical methods GPR, VLF and MASW are described.
The next chapter refers to Elecrical methods of Geophysical syrvey, describes in detail the concept and the method of electric resistivity, the main provisions of the electrodes against the application of the method and finally the Electrical Tomography.
The fifth chapter describes the equiptment used, the steps during the outdoor work, as well as the results of the research and the sixth chapter presents the conclusions.
The thesis is completed with the citation of the bibliography that has been used.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΒΙΒΛΙΑ

a. ‘Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική’, Παπαζάχος Β. Κ., Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 1996.

b. ‘Εφαρμοσμένη Γεωφυσική’, Τζελέντης Άκης, Παρασκευόπουλος Π., Εκδόσεις LiberalBooks, Αθήνα 2013.

c. ‘Εισαγωγή στη Γεωφυσική’, Παπαζάχος Κ., Παπαζάχος Β., Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 2008.

d. ‘Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας’, Μουντράκης Δ. Μ., Εκδόσεις UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη 2010.

e. ‘Τεχνική Υδρογεωλογία’, Βουδούρης Κ., Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2013.

f. ‘Φυσική Γεωγραφία’, Βουβαλίδης Κ., Εκδόσεις Δίσιγμα, 2011.

g. ‘Karst Geomorphologyand Hydrology’, Ford, D.C., Williams, P.W., Unwin Hyman, London 1989.

h. ‘Encyclopedia of Caves and Karst Science’, John Gunn, 2004.

i. ‘Encyclopedia of Caves, Second Edition’, William B. White, David C. Culver, 2012.

j. ‘Εισαγωγικά Μαθήματα στην Διερευνητική Γεωφυσική’, Ιωάννης Φ. Λούης, Αθήνα 2004.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

a. ‘Applications of Electrical Resistivity Tomography to the Detection of the Ermakia Cavity System’, Βαργεμέζης Γ., Τσούρλος Π., Παπαζάχος Κ., Κωστόπουλος Δ., Μάιος 2007.

b. ‘Analysis of different geophysical methods in the detection of an underground opening at a controlled test site’, Ορφανός Χ., Αποστολόπουλος Γ., Μάρτιος 2012.

c. ‘Integrated Ground Penetrating Radar, Electrical Resistivity Tomography and Multichannel Analysis of Surface Waves for Detecting Near-Surface Caverns at Duqm Area, Sultanate of Oman’, A.M.E. Mohamed, I. El-Hussain, A. Deif, S.A.S. Araffa, K. Mansour, G. Al-Rawas, June 2018.

d. ‘Contribution of geophysical methods to karst system exploration: An overview’,Chalikakis, Plagnes, Guerin et al. Hydrogeol J (2011).

e. ‘Site-specific shear wave velocity investigation for geotechnical engineering applications using seismic refraction and 2D multi-channel analysis of surface waves’, Adel Mohamed, Taha (2013).

ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΚΕΣ

a. ‘Συμβολή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής και της Τηλεπισκόπησης στην Υδρογεωλογία της Περιοχής Λάρισας-Τυρνάβου’, Δημογιάννη Σ., 2014.

b. ‘Η Διακύμανση της Στάθμης και η Ποιότητα των Νερών των Υδροφόρων Στρωμάτων της Περιοχής του Τυρνάβου’, Καραμουχτάρη Α., 2006.

c. ‘Τεκτονικές Συνθήκες Σπηλαιογένεσης στο Σπήλαιο Μελισσότρυπα Κεφαλόβρυσου Ελασσόνας’, Βαξεβανόπουλος, 2006.

d. ‘Βελτιστοποίηση μετρήσεων ηλεκτρική τομογραφίας στο πλαίσιο εφαρμογής της διαχρονικής παρακολούθησης φαινομένων’, Τσακιρμπάλογκου, 2016.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

a. www.iris-instruments.com/syscal-pro.html

b. ‘Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Τυρνάβου 2015-2019’, tirnavos.gr


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.