[Εξώφυλλο]

Γεωφυσική διερεύνηση των τοπικών εδαφικών συνθηκών σε σταθμό του εθνικού δικτύου επιταχυνσιογραφων στη Θεσσαλονίκη = Geophysical investigation of the local site conditions at a station of the National Network of Accelerographs in Thessaloniki.

Πασχαλία Ευθύμιος Τσιαλούκη

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των τοπικών εδαφικών συνθηκών σε σταθμό του Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων στη Θεσσαλονίκη με τη χρήση μεθόδων γεωφυσικής διασκόπησης και η  κατασκευή ενός  μοντέλου που θα περιγράφει τις συνθήκες αυτές. Από την εφαρμογή σεισμικών και ηλεκτρικών μεθόδων, μετρήσεων εδαφικού θορύβου (μέθοδος HVSR) και από την επεξεργασία σεισμικών δεδομένων που κατέγραψε ο σταθμός STL1 στο Στρατόπεδο Παύλου Μελά (Πολίχνη, Θεσσαλονίκη) προέκυψε ένα μοντέλο τριών στρωμάτων. Από το μοντέλο αυτό διακρίνεται ένα επιφανειακό στρώμα πάχους 10-12 μέτρων περίπου, το οποίο έχει υψηλές αντιστάσεις και μικρές σχετικά ταχύτητες επιμήκων κι εγκαρσίων κυμάτων που αποτελείται από χαλαρές αποθέσεις αδρόκοκκων υλικών. Ακολουθεί ένα στρώμα που φθάνει μέχρι τα 30-35 μέτρα βάθος περίπου, όπου επικρατεί μέιωση των αντιστάσεων και αύξηση των ταχυτήτων με σταδιακή μετάβαση σε πιο λεπτόκκοκκα υλικά και συμπαγή άργιλο. Τέλος, παρατηρείται ένα τρίτο στρώμα που φτάνει μέχρι το βάθος των 100-150 μέτρων περίπου και ακολουθούν τα κρυσταλλικά μεταμορφωμένα και πιο συμπαγή πετρώματα του υποβάθρου.

The aim of the present paper is the study of the local site conditions at a station of the National Network of accelerographs in Thessaloniki by the implementation of geophysical investigation methods and the construction of a model that will describe these conditions. After the application of seismic and electrical methods, Microtremor measurements (HVSR method) and the processing of seismic data from the accelerograph STL1 near Paulos Melas camp (Polichni, Thessaloniki), a 3-layer model was found. This model helps distinguish a surface layer approximately 10-12 meters thick, which has high resistιvities and relatively small velocities of longitudinal and transverse waves and this layer also composes of depositions of coarse-grained materials. Another layer that extends up to 30-35 meters of depth follows, where resistivities diminish and velocities increase with a graduate transition towards more fine-grained materials and compact clay. Finally, a third layer is being observed and it extends to a depth of roughly 100-150 meters and crystal metamorphic and more compact rocks of bedrock follow.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bard, P.-Y., 1999. Microtremor Measurement: A Tool for Site Effect Estimation. The Effects of Surface Geology on Seismic Motion, 1251-1279p.

Bard P.-Y. et al., 2010. From Non-invasive Site Characterization to Site Amplification: Recent Advances in the Use of Ambient Vibration Measurements. Chapter 5. 105-123.

Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations. SESAME European research project. December 2004

Martin A., Yong A., Stephenson W., Boatwright J., Diehl J. 2017. Geophysical characterization of seismic station sites in the United States-The importance of a flexible, multi-method approach. 16th World Conference on Earthquake, January 9th to 13th 2017, Santiago Chile. Paper N° 2160

Nakamura, Y., 1989. A Method for Dynamic Characteristics Estimation of Subsurface using Microtremor on the Ground Surface. Quarterly Report of Railway Technical Research Institute, (Vol. 30), 25-33p.

Nogoshi, M. and Igarashi, T., 1971. On the Amplitude Characteristics of Microtremor (Part 2) (in Japanese with English Abstract). Journal of Seismological Society of Japan (Vol. 24), 24-40p.

Savvaidis A., Rathje E., Cox B., Zalachoris G., Ayushi T., Yust M., Young B.. 2018. Site Characterization of TexNet Seismic Stations Using Different Geophysical Approaches.

Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics V GSP 293, 518-527.

Ελληνική βιβλιογραφία

Παπαζάχος, Β.Κ., Καρακαϊσης, Γ.Φ., Χατζηδημητρίου, Π.Μ. 2005. Εισαγωγή στη Σεισμολογία. Εκδόσεις ΖΗΤΗ

Παπαζάχος, Κ., Παπαζάχος, Β. 2013. Εισαγωγή στη Γεωφυσική. 2η έκδοση. Εκδόσεις ΖΗΤΗ

Παπαζάχος, Βασίλης Κ..1996. Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γεωφυσική.Εκδόσεις ΖΗΤΗ

Διαδικτυακές πηγές

http://www.geopsy.org/ (ανακτήθηκε την 17-02-2020)

https://www.guralp.com/sw/scream.shtml (ανακτήθηκε την 17-02-2020)

https://byjus.com/physics/p-wave/ (ανακτήθηκε την 30-10-2019)

https://slideplayer.com/slide/7544811/ (ανακτήθηκε την 30-10-2019)

https://www.geosphereinc.com/seis_refraction.html (ανακτήθηκε την 30-10-2019)

http://masw.com/Seismograph.html (ανακτήθηκε την 30-10-2019)

http://masw.com/MASW-Applications.html (ανακτήθηκε την 30-10-2019)

http://www.geo.auth.gr/courses/ggp/ggp762e/PDF/LEC3_NEW.pdf (ανακτήθηκε την 30-10-2019)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.