[Εξώφυλλο]

Η σεισμική ακολουθία της θάλασσας του Μαρμαρά (26 Σεπτεμβρίου 2019, Μ=5,7) = The earthquake sequence of Marmar;a sea (26 September 2019, M=5,7).

Ευαγγελία Θεόδωρος Χαραλαμπίδου

Περίληψη


Η διπλωματική εργασία αφορά τη μελέτη της σεισμικής ακολουθίας της Θάλασσας του Μαρμαρά, που συνόδευσε σεισμό μεγέθους Μ=5.7 και σημειώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10:59 GMT κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Ο κύριος σεισμός της ακολουθίας προκλήθηκε από δεξιόστροφο ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης (τμήμα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας), με χαρακτήρα μονοκατευθυντικής διάρρηξης Σε πρώτο στάδιο, στην εργασία παραθέτονται τα κύρια χαρακτηριστικά των σεισμικών ακολουθιών και οι τρόποι ανάλυσης και μελέτης τους. Έπειτα, δίδονται γενικά στοιχεία του κύριου σεισμού και της ακολουθίας, πληροφορίες σχετικά με τον σεισμογόνο χώρο, οι επιπτώσεις της σεισμικής δραστηριότητας και πραγματοποιούνται αναφορές σε ιστορικούς σεισμούς. Ακολουθεί αναλυτική μελέτη της σεισμικής ακολουθίας για τον καθορισμό της "ταυτότητας" της. Και τέλος, συνοψίζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μελέτη της.
Λέξεις-κλειδιά: Θάλασσα του Μαρμαρά, ρήγμα οριζόντιας μετατόπισης, μονοκατευθυντική διάρρηξη

The current thesis deals with the study of the seismic sequence of Marmara Sea, which accompanied an earthquake of magnitude M=5.7 on the 26th September 2019 at 10:59 GMT near the city of Istanbul. The main shock of the sequence was caused by a right-lateral fault (part of the North Anatolia Fault zone) of unilateral rupture. The structure of this dissertation is as follows: Firstly, the main characteristics of seismic sequences and their analysis methods are outlined. Secondly, the basic data of the main shock and the seismic sequence are given, alongside with information concerning the region of study and the impact of the specific seismic activity. In addition, reference to historical earthquakes are made. A detailed analysis of the seismic sequence of Marmara Sea is provided in order to determine its “identity”. Finally, the results of the study are summarized.
Key-words: Marmara Sea, right-lateral fault, unilateral rupture

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Gutenberg, Β. and C.F. Richter. Frequency of earthquakes in California, "Bull. Seism. Soc. Am.'', 34, 185-188, 1944.

Lomnitz C. Magnitude stability in earthquake sequences, "Bull. Seism. Soc. Am.'', 56, 247-249, 1966.

Mogi, Κ. Magnitude-Frequency Relationship for Elastic Shocks Accompanying Fractures of Various Materials and Some Related Problems in Earthquakes. “Bulletin of the Earthquake Research Institute”, University of Tokyo', 47, 395-317, 1962.

Papazachos, B.C., Delibasis, N., Laipis, N., Moumoulidis, G. and G. Purcaru. Aftershock sequences of some large earthquakes in the region of Greece. "Annal. Di Geofys.”, 20, 1‐93, 1967

Papazachos, B.C., Scordilis, E.M., Panagiotopoulos, D.G., Papazachos, C.B. and G.F. Karakaisis. Global relations between seismic fault parameters andmoment magnitude of earthquakes, “Bulletin of the Geological Society of Greece”, XXXVI, 3, 1482-1489, 2004

Papazachos, B.C., Karakaisis, G.F., Papazachos, C.B. and E.M. Scordilis. Perspectives for earthquake prediction in the Mediterranean and contribution of geological observations, “Robertson, A.H.F. & Mountrakis, D. (eds): Tectonic development of the Eastern Mediterranean Region, Geological Society, London, Special Publications”, 260, 689-707, 2006.

Παπαζάχος, Β.Κ., Γ.Φ. Καρακαΐσης, Π.Μ. Χατζηδημητρίου, «Εισαγωγή στη ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ», Εκδόσεις Ζήτη, 177-193, 217, 225, 2005

Παπαζάχος, Β. και Κ. Παπαζάχου, «ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», 83, 277, 2003

Παυλίδης, Σ.Β. «Γεωλογία των Σεισμών», 354-360, 2016.

Wessel, P. and Smith, W., New version of the Generic Mapping Tools. “EOS”, 76-329., 1995.

Yaltirak, C. Tectonic evolution of the Marmara Sea and its surroundings, “Marine Geology”, 190, 493-529, 2002.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

• Για αναζήτηση σεισμών:

https://deprem.afad.gov.tr/ddakatalogu?lang=en

http://www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lasteq.asp

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/latest-earthquakes/automaticsolutions/

https://www.emsc-csem.org/Earthquake/?filter=yes&start_date=2019-08-20&end_date=2019-10-02&min_lat=40&max_lat=42&min_long=27&max_long=30&min_depth=0&max_depth=100&min_mag=1.0&max_mag=8.0&min_intens=0&max_intens=8&view=2

• Αποτελέσματα σεισμικής δραστηριότητας:

https://www.protothema.gr/world/article/929193/seismos-59-rihter-stin-tourkia/

https://www.in.gr/2019/09/26/world/seismos-59-rixter-sti-konstantinoupoli/

https://www.tovima.gr/2019/09/26/vimatv/konstantinoupoli-ksypnisan-mnimes-apo-ton-foniko-seismo-tou-99/

https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/81301/thema-xronoy-enas-neos-megalos-seismos-stin-konstantinoypoli

https://www.kathimerini.gr/1044402/gallery/epikairothta/kosmos/seismos-57-rixter-sthn-kwnstantinoypolh---8-traymaties

• Γενικές πληροφορίες περιοχής μελέτης:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC

https://www.researchgate.net/publication/234179464_Tectonic_evolution_of_the_Marmara_Sea_and_its_surroundings

https://www.ldeo.columbia.edu/tamam/tamam-background/izmit-earthquake-and-marmara-sea

https://www.gfz-potsdam.de/en/section/seismic-hazard-and-risk-dynamics/projects/memo-mamara-sea-earthquake-model/

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00206819709465276?journalCode=tigr20

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09853111.2013.859346

https://en.wikipedia.org/wiki/1766_Istanbul_earthquake

https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=794756#testimonies

http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/event.php?id=gfz2019swmo

https://www.globalcmt.org/cgi-bin/globalcmt-cgi-bin/CMT5/form?itype=ymd&yr=2019&mo=9&day=26&otype=ymd&oyr=2019&omo=9&oday=26&jyr=1976&jday=1&

ojyr=1976&ojday=1&nday=1&lmw=5&umw=6&lms=0&ums=10&lmb=0&umb=10&llat=40&ulat=41&llon=27&ulon=29&lhd=0&uhd=200&lts=-9999&uts=9999&lpe1=0&upe1=90&lpe2=0&upe2=90&list=0

https://www.researchgate.net/publication/234179464_Tectonic_evolution_of_the_Marmara_Sea_and_its_surroundings

• Άλλες πηγές:

http://shakemaps.itsak.gr

http://www.geo.auth.gr

• Φωτογραφία εξωφύλλου:

https://www.newsbeast.gr/world/arthro/542592


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.