[Εξώφυλλο]

Πετρολογική και γεωχημική μελέτη του πλουτωνίτη της Καστοριάς = Petrological and geochemical study of the Kastoria pluton.

Αντωνία Ιωάννης Δρετάκη

Περίληψη


Κύριο αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η πετρογραφία, η γεωχημική ανάλυση και η πετρογένεση του πλουτωνίτη της Καστοριάς. Ο πλουτωνίτης έχει ηλικία 302±15 Ma, και τοποθετείται γεωτεκτονικά στην Πελαγονική ζώνη. Χωρίζεται σε τρεις κύριους πετρογραφικούς τύπους: Βιοτιτικοί-κεροστιλβικοί πορφυροειδείς Γρανίτες (GR), Λεπτόκοκκα εγκλείσματα Χαλαζιακής Μονζονιτικής σύστασης (MME) και Απλιτικές διεισδύσεις (APL). Η παρατήρηση των δειγμάτων έγινε με οπτικό πολωτικό μικροσκόπιο, για την εύρεση της πετρογραφίας του πλουτωνίτη. Για την γεωχημική μελέτη του πλουτωνίτη, τα δείγματα αναλύθηκαν με την μέθοδο XRF και με την μέθοδο ICP-MS-LA. Από την πετρογραφική ανάλυση προέκυψε η ορυκτολογική σύσταση, που αποτελείται από: χαλαζία, μικροκλινή, πλαγιόκλαστο, πράσινη κεροστίλβη, βιοτίτη, τιτανίτη, αλλανίτη, απατίτη, ζιρκόνιο και μαγνητίτη. Ως δευτερογενή ορυκτά απαντώνται επίδοτο, χλωρίτης, ακτινόλιθος, σερικίτης και ασβεστίτης. Από την ανάλυση των γεωχημικών δεδομένων, φαίνεται ότι ο πλουτωνίτης ανήκει στην ασβεσταλκαλική σειρά υψηλού Κ και χαρακτηρίζεται υπεραργιλικός έως μεταργιλικός Ι-τύπου. Το γεωτεκτονικό περιβάλλον που προσδιορίστηκε είναι ενεργού ηπειρωτικού περιθωρίου, με πηγή προέλευσης τον μανδύα, με επιρροή από τον φλοιό. Ο αρχικός ισοτοπικός λόγος 87 Sr/ 86 Sr είναι 0.690 στο υπόβαθρο, 0.690 έως 0.707 στον ΜΜΕ και 0.704 έως 0.706 στον GR, με μέσο όρο 0.7058, ανάμεσα στους δύο πετρογραφικούς τύπους, τιμές που δείχνουν μανδυακή προέλευση.

The main object of this thesis is the petrological and geochemical analysis and petrogenesis of Kastoria pluton. The age of the pluton is 302±15 Ma, and it belongs to the Pelagonia Terrane. Three main petrographic types can be recognized: Biotite-Hornblende porphyry
Granite (GR), Mafic Microgranular Enclaves composed of Quartz Monzonite (MME) and Aplitic Intrusions (APL). The samples were examined with Polarized light microscope, to conduct the petrological analysis of the pluton. The results of XRF and ICP-MS-LA were analyzed to conduct the geochemical analysis. The main rock-forming minerals are quartz, microcline, plagioclase, hornblende, biotite, titanite, allanite, apatite, zircon and magnetite. The secondary minerals are epidote, chlorite, actinolite, sericite and calcite. From the geochemical analysis, Kastoria pluton belongs to calcalkaline series of high K and is characterized as a peraluminous to metaluminous I-type granite. The geochemical character of the pluton indicates association with ocean- crust subduction zone and a mantle-derived magma, with crust contamination. The initial isotopic ratio of 87 Sr/ 86 Sr is 0.690 in the basement rocks, 0.690 to 0.707 in ΜΜΕ and 0.704 to 0.706 in GR, with an average of 0.7058 between the two petrographic types, values that demonstrate mantle source, with crust contamination.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.