[Εξώφυλλο]

Σνθεση και κατανομή της επιφυτικής μικροπανίδας (οστρακώδη και βενθονικά τμηματοφόρα) σε σύγχρονα παράκτια περιβάλλοντα του Αιγαίου = Stnthesis and distibution of epiphytal microfauna (ostracoda and benthic foraminifera) in modern Aegean coastal environmental.

Μαρία Αριστείδης Τζωρτζοπούλου

Περίληψη


Σκοπός της διατριβής ήταν η κατανόηση της συμπεριφοράς των συναθροίσεων της επιφυτικής μικροπανίδας των παράκτιων περιβαλλόντων του Αιγαίου και η συμπλήρωση οικολογικών στοιχείων για διάφορα είδη, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό φυσικών ή/και ανθρωπογενών περιβαλλοντικών αλλαγών. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή και ανάλυση της κατανομής και της οικολογίας της σύγχρονης θαλάσσιας μικροπανίδας σε δείγματα που συλλέχθηκαν από την Χίο και τα Ψαρά τον Αύγουστο του 2018. Συλλέχθηκαν σύνθετα φύκη χαρακτηριστικά βραχωδών υποβάθρων και μετά την επεξεργασία τους εξετάστηκε το κλάσμα >125μm. Προσδιορίστηκαν 33 είδη οστρακωδών και 34 είδη βενθονικών τρηματοφόρων. Οι συναθροίσεις των επιφυτικών οστρακωδών συνίστανται κυρίως από είδη των γενών Xestoleberis, Loxoconcha και Paradoxostoma, χαρακτηριστικές μακροφυκών αντίστοιχων ρηχών παράκτιων οικοσυστημάτων. Εξετάστηκε διεξοδικά η οικολογία όλων των ειδών των οστρακωδών και καταδείχθηκε η σημασία των φυκών ως ενδιαίτημα τόσο των επιφυτικών ειδών οστρακωδών, όσο και ειδών που τα χρησιμοποιούν τη θαλάσσια μακροχλωρίδα ως καταφύγιο. Eξετάστηκε επίσης η σημασία της δομικής περιπλοκότητας της θαλάσσιας μακροχλωρίδας. Επιπλέον, καταδείχτηκε ότι οι δείκτες ποικιλότητας των συναθροίσεων επηρεάστηκαν επίσης και από το βάθος συλλογής των δειγμάτων. Στις συναθροίσεις των βενθονικών τρηματοφόρων επικρατούν τα ετερότροφα μικρού μεγέθους miliolids και rotaliids και ακολουθούν τα συμβιωτικά βενθονικά τρηματοφόρα. Πρώτη φορά καταγράφεται η παρουσία του ξενικού είδους A. lobifera στο χώρο του ΒΑ Αιγαίου. Επιπλέον, στην τρέχουσα μελέτη πραγματοποιήθηκε σύγκριση με συναθροίσεις μικροπανίδας από τη Νήσο Άνδρο, όπου έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες μελέτες. Οι συναθροίσεις των οστρακωδών είναι παρόμοιας σύνθεσης αναφορικά με τα γένη που επικρατούν, με διαφορές σε επιμέρους είδη και είναι χαρακτηριστικές των οικοσυστημάτων φυσικής περιβαλλοντικής πίεσης. Αντίστοιχα, οι συναθροίσεις των βενθονικών τρηματοφόρων δεν παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση ως προς τα γένη που τις απαρτίζουν αλλά διαφοροποιούνται στα ποσοστά συμμετοχής σε αυτές σημαντικών ειδών-δεικτών όπως η A. lobifera. Οι διαφορές αυτές στην σύνθεση των μικροπανίδων μεταξύ Άνδρου και Χίου/Ψαρών πιθανόν οφείλονται στα φαινόμενα των Ετησίων ανέμων και του coastal upwelling που παρατηρούνται στο Αιγαίο κατά τους θερινούς μήνες.

 
Αγγλική Περίληψη

Aim of the present thesis was the investigation of the behavior of the epiphytal microfaunal assemblages from the coastal environments of the Aegean Sea and the completion of ecological data for several species, which are used to detect natural and/or anthropogenic environmental changes. The distribution patterns and the ecology of modern marine microfauna were recorded and analyzed from samples collected from Chios and Psara Islands during August 2018. Composite algae, characteristic of rocky backgrounds, were collected and after their laboratory treatment the fraction >125μm was examined. Totally, 33 ostracod species and 34 benthic foraminifera were identified. Epiphytal ostracod assemblages were consisted mainly of Xestoleberis, Loxoconcha and Paradoxostoma species, which are characteristic of macroalgal communities in similar shallow coastal ecosystems. The ecology of all ostracod species was thoroughly examined and the importance of algae as a habitat was demonstrated, for epiphytic ostracod species, as well as species that use the marine macroflora as a shelter. Additionally, the significance of the structural complexity of marine macroflora was examined. Furthermore, it was shown that the diversity indices were also influenced by the collection depth of the samples. Benthic foraminifera assemblages showed that the heterotrophs small size miliolids and rotaliids predominate, accompanied mainly by symbiotic benthic foraminifera. The alien species Amphistegina lobifera was recorded for the first time in the NE Aegean Sea. In addition, in the framework of the present study, a comparison with macrofaunal assemblages from Andros Island was performed, where similar studies have been carried out. The ostracod assemblages were of similar composition as far as the prevailing genera is concerned. There are differences regarding particular species, characteristic of ecosystems with natural environmental stress. Accordingly, the benthic foraminifera assemblages do not demonstrate significant differences to their composition in terms of the genera, but there are significant differences in the participation rates of indicator-species such as A. lobifera. These differences in the microfaunal composition between Andros Island and Chios / Psara Islands are probably due to the phenomena of Etesian winds and the coastal upwelling which are observed during the summer months in the Aegean Sea.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.