[Εξώφυλλο]

Μελέτη της έκπλυσης βαρέων μετάλλων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας - ματγαϊκού ασβεστίλοθοθ- ζεολιθικού τόφφου τύπου HEU (καινοπτιθλόλιθος-ευλανδίτης) = Study of heavy metals leaching from mixtures of fly ash–marl–HEU-type (clinοptilolite- heulandite) zeolitic tuff.

Ανθή Δημήτριος Κατσαρά

Περίληψη


Μελετήθηκε η εκπλυσιμότητα μιγμάτων ιπτάμενης τέφρας+ μαργαϊκού ασβεστόλιθου (ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου Πτολεμαΐδας) + ζεολιθικού τόφφου (ρέμα Ντρίστα Πετρωτών Έβρου). Η ιπτάμενη τέφρα περιέχει κυρίως άσβεστο(48% κ.β.), ανυδρίτη(13% κ.β.), άμορφα υλικά (13% κ.β.) και ασβεστίτη (10% κ.β.). Ο μαργαϊκός ασβεστόλιθος περιέχει κυρίως αραγωνίτη (47% κ.β.), μοσχοβίτη (16% κ.β.) και ασβεστίτη (11% κ.β.).Ο ζεολιθικός τόφφος περιέχει κυρίως κλινοπτιλόλιθο (85% κ.β.). Στα αρχικά υλικά η εκπλυσιμότητα είναι Fe <1,24 mg/L, Mn <0,14 mg/L, Mg <9,1 mg/L, Ca <902 mg/L, Na <12,2 mg/L, K <75,4 mg/L, Cu <0,05 mg/L, Sr <6,76 mg/L, Zn <0,08 mg/L, As <3,3 μg/L, Cd <0,1 μg/L, Co <1 μg/L, Cr 628 μg/L, Hg <0,2 μg/L, Mo <68 μg/L,Ni <8,3 μg/L, Pb <9,9μg/L, Sb <2,8 μg/L και Se <10,2 μg/L. Η εκπλυσιμότητα των ιχνοστοιχείων Sr, Cd, Co και Hg είναι μηδενική σε όλα τα μίγματα και του Ni στα μίγματα του ζεολιθικού τόφφου. Στα μίγματα ιπτάμενης τέφρας + μαργαϊκού ασβεστόλιθου, η εκπλυσιμότητα των ιχνοστοιχείων είναι, Sr 2,00-5,69 mg/L, Zn 0,24-0,71 mg/L, Cr 535-1279 μg/L, Mo 51,5-181 μg/L, Sb 2,6-19,9 μg/L, Pb έως 10,9 μg/L, As 4,6-10,8 μg/L, Se 4,0-6,8 μg/L και Ni έως 1,6 μg/L, ενώ στα μίγματα ιπτάμενης τέφρας + μαργαϊκού ασβεστόλιθου + ζεολιθικού τόφφου είναι, Sr 4,90-6,94 mg/L, Zn έως 0,64mg/L, Cr 430-570 μg/L, Mo 44-73 μg/L, Sb 2,0-2,9 μg/L, Pb έως 8,3 μg/L, As 1,3-3,7 μg/L και Se 8,3-9,2 μg/L. Στα μίγματα ιπτάμενης τέφρας + μαργαϊκού ασβεστόλιθου, με αυξανόμενο ποσοστό μαργαϊκού ασβεστόλιθου (από 25% κ.β. έως 75% κ.β.) μειώνεται η έκπλυση, του Sr (από 5,69 mg/L σε 2,00 mg/L), του Cr (από 1279 μg/L σε 535 μg/L) και του Se (από 6,8 μg/L σε 4,0 μg/L). Στα μίγματα ιπτάμενης τέφρας + μαργαϊκού ασβεστόλιθου + ζεολιθικού τόφφου, με αυξανόμενο ποσοστό ζεολιθικού τόφφου (από 5% κ.β. έως 25% κ.β.), μειώνεται η έκπλυση του Sr (από 6,94 mg/L σε 4,90 mg/L), του Cr (από 570 μg/L σε 430 μg/L) και του Se (από 9,2 μg/L σε 8,3 μg/L). Ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία έχει η περαιτέρω μείωση της έκπλυσης του Cr με την προσθήκη του ζεολιθικού τόφφου. O πλούσιος σε κλινοπτιλόλιθο ζεολιθικός τόφφος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της έκπλυσης των βαρέων μετάλλων και των τοξικών συγκεντρώσεων των ιχνοστοιχείων. Το βέλτιστο μίγμα που μπορεί να προταθεί για την περιβαλλοντική απόθεση της ιπτάμενης τέφρας είναι 75% κ.β. ιπτάμενη τέφρα + 25% κ.β. μαργαϊκός ασβεστόλιθος + 25% κ.β. πλούσιος σε κλινοπτιλόλιθο ζεολιθικός τόφφος.

The leachability of fly ash + marl mixtures (Agios Dimitrios power plant, Ptolemais) + zeolitic tuff (Ntrista stream, Petrota, Evros) was studied. The fly ash contains mainly, lime (48 wt%), anhydride (13 wt%), amorphous materials (13 wt%) and calcite (10 wt%). The marl contains mainly, aragonite (47 wt%), muscovite (16 wt%) and calcite (11 wt%). The zeolitic tuff contains mainly clinoptilolite (85 wt%).In the starting materials the leachability is Fe <1.24 mg/L, Mn <0.14 mg/L, Mg <9.1 mg/L, Ca <902 mg/L, Na <12.2 mg/L , K <75.4 mg/L, Cu <0.05 mg/L, Sr <6.76 mg/L, Zn <0.08 mg/L, As <3.3 µg/L, Cd <0.1 μg/L, Co <1 μg/L, Cr <628 µg/L,      Hg <0.2 μg/L, Mo <68 µg/L, Ni <8.3 µg/L, Pb <9.9 µg/L, Sb <2.8 µg/L and Se <10.2 µg/L. The leachability of the trace elements Sr, Cd, Co and Hg is zero in all mixtures and of Ni in the zeolitic tuff mixtures. In the fly ash + marl mixtures, the leachability of trace elements is, Sr 2.00-5.69 mg/L, Zn 0.24-0.71 mg/L, Cr 535-1279 µg/L, Mo 51.5-181 µg/L, Sb 2.6-19.9 µg/L, Pb up to 10.9 µg/L, As 4.6-10.8 µg/L, Se 4.0-6.8 µg/L and Ni up to 1.6 µg/L, while in the fly ash + marl + zeolitic tuff mixtures is, Sr 4.90-6.94 mg/L, Zn up to 0.64 mg/L, Cr 430-570 µg/L, Mo 44-73 µg/L, Sb 2.0-2.9 µg/L, Pb up to 8.3 µg/L, As 1.3-3.7 µg/L and Se 8.3-9.2 µg/L. In the fly ash + marl mixtures, with increasing percentage of marl (from 25 wt% to 75 wt%), the leaching decreases for Sr (from 5.69 mg/L to 2.00 mg/L), for Cr (from 1279 µg/L to 535 µg/L) and for Se (from 6.8 µg/L to 4.0 µg/L). In the fly ash + marl + zeolitic tuff mixtures, with increasing percentage of zeolitic tuff (from 5 wt% to 25 wt%), the leaching decreases for Sr (from 6.94 mg/L to 4.90 mg/L), for Cr (from 570 µg/L to 430 µg/L) and for Se (from 9.2 µg/L to 8.3 µg/L). Of particular environmental importance is the further reduction of Cr leaching with the addition of zeolitic tuff. The clinoptilolite rich zeolitic tuff, can be used to reduce the leaching of heavy metals and of toxic concentrations of trace elements. The optimum mixture that can be proposed for the environmental deposition of fly ash is, 75 wt% fly ash + 25 wt% marl + 25 wt% clinoptilolite rich zeolitic tuff.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ελληνόγλωσση

Αναστόπουλος Ι. & Κούκουζας Κ. 1972. Γεωλογική και κοιτασματολογική μελέτη Νοτίου Τμήματος λιγνιτοφόρου λεκάνης Πτολεμαΐδας. Γεωλ.-Γεωφ. Μελέτη Ι.Γ.Ε.Υ., 16(1), 90 σελ.

Βογιατζής Δ., Χρηστάρας Β., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Καντηράνης Ν., Μοροπούλου Α. & Μπακόλας Α. 2008. Αξιολόγηση της Συμπαγοποίησης Κονιαμάτων Τσιμέντου-Άμμου-Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου με Τεχνικές Υπερήχων. 1ο Πανελ. Συν. Δομικών Υλικών, Αθήνα, Πρακτ., Β, 1099-1110.

Βουτά Ν.Σ. 2018. Μελέτη της έκπλυσης βαρέων μετάλλων από μίγματα ιπτάμενης τέφρας-ζεολιθικού τόφφου τύπου HEU (Κλινοπτιλόλιθος-Ευλανδίτης). Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ.

Γεωργακόπουλος Α., Φιλιππίδης Α., Fernandez-Turiel J.L., Κασώλη-Φουρναράκη Α. & Ιορδανίδης Α. 2002. Λιθογενής και ανθρωπογενής προέλευση των ιχνοστοιχείων σε επιφανειακά εδάφη της λιγνιτοφόρου λεκάνης Αμυνταίου-Πτολεμαϊδας-Κοζάνης. 6ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., ΙΙ, 335-342.

Γκοντελίτσας Α., Μισαηλίδης Π., Φιλιππίδης Α., Παυλίδου Ε. & Καντηράνης Ν. 2000. Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης τοξικών συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων με τον μαργαϊκό ασβεστόλιθο του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου. 1ο Συν. Επιτρ. Οικον. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ. της Ε.Γ.Ε., Κοζάνη, Πρακτ., 96-110.

Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΕ αριθ. 651/2013 της επιτροπής της 9ης Ιουλίου 2013 για την έγκριση του κλινοπτιλόλιθου ιζηματογενούς προέλευσης ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για όλα τα ζωικά είδη και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1810/2005.

ΙΓΜΕ 1978. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος, Φύλλο Ορμένιον, Κλίμακα 1:50.000, Αθήνα.

Καντηράνης Ν., Στεργίου Χ.Α., Φιλιππίδης Α. & Δρακούλης Α. 2004. Υπολογισμός του ποσοστού του άμορφου υλικού με τη χρήση περιθλασιογραμμάτων ακτίνων-Χ. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., 36(1), 446-453.

Κολοβός Ν., Γεωργακόπουλος Α., Φιλιππίδης Α., Καβουρίδης Κ., Κασώλη- Φουρναράκη Α., Καντηράνης Ν., Σταμούλης Κ., Σωτηρόπουλος Δ. & Λάσκος Κ. 2000.

Οικονομική και περιβαλλοντική σημασία της συνεξόρυξης των ενδιάμεσων στείρων υλικών του λιγνιτωρυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΠ-Α. 1ο Συν. Επιτρ. Οικον. Γεωλ.

Ορυκτ. Γεωχ. της Ε.Γ.Ε., Κοζάνη, Πρακτ., 212-222.

Κούκουζας Ν., Βασιλάτος Χ. & Γλαράκης Ι., 2000. Ορυκτολογική και Πετρογραφική μελέτη σκυροδέματος με χρήση ιπτάμενης τέφρας της Πτολεμαΐδας. 1ο Συν. Επιτρ. Οικον. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ. της ΕΓΕ, Κοζάνη, Πρακτ., 261-272.

Μαράτος Γ. 1960. Λιγνιτιφόρος λεκάνη Αμυνταίου-Βεύης-Φλωρίνης. Μελέτη, Αθήνα

Μουντράκης Δ. 1985. Γεωλογία της Ελλάδας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

Μουχτάρης Θ., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. & Χαριστός Δ. 1999. Σύνθεση ζεόλιθου από ιπτάμενη τέφρα του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα με επίδραση NaOH 0,5Μ. Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., 33, 69-74.

Μουχτάρης Θ., Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. & Χαριστός Δ. 2000. Σύνθεση ζεόλιθου από ιπτάμενη τέφρα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με επίδραση διαλυμάτων NaOH. 1ο Συν. Επιτρ. Οικον. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ. της ΕΓΕ, Κοζάνη, Πρακτ., 308-318.

Μυτιγλάκη Χ. 2017. Συγκριτική μελέτη της ρόφησης ραδιενεργού Cs σε ορυκτό και πέτρωμα με ζεόλιθο τύπου-HEU (κλινοπτιλόλιθο-ευλανδίτη). Μεταπτυχιακή ∆ιπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, ΑΠΘ.

Μυτιγλάκη Χ., Καντηράνης Ν., Φιλιππίδης Α. & Σταματάκης Μ. 2015. Δεσμευτική ικανότητα των ζεολιθικών τόφφων με Κλινοπτιλόλιθο, Ανάλκιμο, Φιλλιψίτη και Μορντενίτη της Νήσου Σάμου. Επιστ. Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 51-54.

Σταματάκης Μ., Φραγκούλης Δ. & Παπαγεωργίου Α. 1997. Η διακύμανση της Ελληνικής Ιπτάμενης Τέφρας και η επίδραση της στην παραγωγή τεφροτσιμέντου. Διημερίδα «Η χρήση των Ελληνικών Ιπτάμενων τεφρών στις κατασκευές», Κοζάνη, πρακτ., 213-228.

Τριανταφύλλου Α., Φιλιππίδης Α., Πάτρα Α., Παυλίδης Α. & Καντηράνης Ν. 2000. Συγκεντρώσεις, ορυκτολογία και μορφολογία αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στην πόλη της Κοζάνης. 1ο Συν. Επιτρ. Οικον. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ. της ΕΓΕ, Κοζάνη, Πρακτ., 452-462.

Φιλιππίδης Α. 2005. Εξυγίανση και προστασία των υδάτων της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 13ο Σεμ. για την Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 73-84.

Φιλιππίδης Α. 2007. Ζεόλιθοι Δήμου Τριγώνου του Νομού Έβρου στη βιομηχανική, αγροτική, κτηνοτροφική και περιβαλλοντική τεχνολογία. Ημερίδα: Δυνατότητες Ανάπτυξης στο Βόρειο Έβρο, Πετρωτά, Πρακτ., 89-107.

Φιλιππίδης Α. 2009. Διαχείριση αστικών λυμάτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων με Ελληνικό φυσικό ζεόλιθο. Άρθρο ανασκόπησης. Κοινό συνέδριο ΕΥΕ & ΕΕΔΥΠ: Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών, Βόλος, Πρακτ., 2, 829-836.

Φιλιππίδης Α. 2015α. Ποιοτικά χαρακτηριστικά και πολυάριθμες εφαρμογές των πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικών τόφφων τύπου-HEU. Επιστ. Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 73-76.

Φιλιππίδης Α. 2015β. Η χρήση ζεολιθικών τόφφων Μεταξάδων-Αβδέλλας ως δομικοί λίθοι στη βιομηχανία κατασκευών. Επιστ. Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, ΑΠΘ, 103, 77-80.

Φιλιππίδης Α. 2016. Δέσμευση και καθήλωση νιτρικών (NO3-) με τη χρήση του Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου (ΕΛΦΥΖΕ). Επιστ. Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, ΑΠΘ, 105, 81-87.

Φιλιππίδης Α. 2017. Ζεόλιθος/οι: Προδιαγραφές και χρήσεις πολύ υψηλής ποιότητας ζεολιθικών τόφφων. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν. 2005. Βιομηχανικές, αγροτικές, κτηνοτροφικές και περιβαλλοντικές χρήσεις των φυσικών ζεόλιθων της Θράκης Δελτ. Ελλην. Γεωλ. Εταιρ., 37, 90-101.

Φιλιππίδης Α. & Καντηράνης Ν., 2016. Προδιαγραφές για τις διάφορες χρήσεις των ζεολιθικών τόφφων. Επιστ. Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, ΑΠΘ, 105, 89-95.

Φιλιππίδης Α. & Κασώλη-Φουρναράκη Α. 2000. Δυνατότητα χρήσης Ελληνικών φυσικών ζεόλιθων στην ανάπλαση λιγνιτωρυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαΐδας Αμυνταίου. 1ο Συν. Επιτρ. Οικον. Γεωλ. Ορυκτ. Γεωχ. της ΕΓΕ, Κοζάνη, Πρακτ., 506-515.

Φιλιππίδης Α. & Κασώλη-Φουρναράκη Α. 2002. Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων με τη χρήση Ελληνικών φυσικών ζεόλιθων. 12ο Σεμ. Προστασία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 75-82.

Φιλιππίδης Α. & Τσιραμπίδης Α. 2012. Ποιοτικά χαρακτηριστικά των Ελληνικών ζεολίθων, περιβαλλοντικές, βιομηχανικές, αγροτικές και υδατικές χρήσεις του Ελληνικού φυσικού ζεολίθου: Ανασκόπηση. Επιστ. Επετηρίδα Τμήματος Γεωλογίας, ΑΠΘ, Ειδικός Τόμος, 101, 125-133.

Φιλιππίδης Α. & Τσιραμπίδης Α. 2015. Μάρμαρα και Ζεόλιθοι: Ποιοτικά χαρακτηριστικά – Αποθέματα και αξία – Βιομηχανικές, περιβαλλοντικές και αγροτικές εφαρμογές. Επιχειρηματική Ανακάλυψη της Αλυσίδας Αξίας των Μη Μεταλλικών Ορυκτών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη» 2007-2013, ΕΣΠΑ, Δράμα, 12σ.

Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α. & Γεωργακόπουλος Α. 1997α. Ορυκτολογία, κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία ιπτάμενων τεφρών των ΑΗΣ του Λιγνιτικού Κέντρου Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου. Διημερίδα: Χρήση της Ιπτάμενης Τέφρας στις Κατασκευές, Κοζάνη, Πρακτ., Β, 159-168.

Φιλιππίδης Α., Κασώλη-Φουρναράκη Α., Χαριστός Δ. & Τσιραμπίδης Α. 1997β. Οι Ελληνικοί ζεόλιθοι ως μέσο απομάκρυνσης από το νερό ιχνοστοιχείων και ρύθμισης του pH. 4ο Υδρογεωλ. Συν., Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 539-546.

Φιλιππίδης Α., Καντηράνης Ν., Δρακούλης Α. & Βογιατζής Δ. 2006. Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με φυσικό ζεόλιθο. 2ο Συν. Συμβουλίου Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 273-279.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι., 2007α. Καθαρισμός αστικών λυμάτων και παραγωγή άοσμης λυματολάσπης με τη χρήση πορώδους Ελληνικού φυσικού ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. 3ο Πανελ. Συμπ. Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 23-25.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι., 2007β. Εξυγίανση και προστασία της λίμνης Κορώνειας με Ελληνικό φυσικό ζεόλιθο των Πετρωτών Έβρου. 3ο Πανελ. Συμπ. Πορωδών Υλικών, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 110-112.

Φιλιππίδης Α., Σιώμος Α., Μπαρμπαγιάννης Ν. & Φιλιππίδης Σ. 2007γ. Αγροτικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές με τη Χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου των Πετρωτών Έβρου. Συν. Δράση Jean Monnet Βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη, Βέροια, Πρακτ., 557-569.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι. & Φιλιππίδης Σ. 2008α. Παραγωγή άοσμης λυματολάσπης, καθαρισμός υγρών αποβλήτων βαφείου και αστικών λυμάτων, με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 3ο Περιβαλ. Συν. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 8σ.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Παραγιός Ι. & Φιλιππίδης Σ. 2008β. Καθαρισμός βιομηχανικών υγρών αποβλήτων βαφείου και παραγωγή συνεκτικής ζεολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. 8ο Υδρογεωλ. Συν. Ελλάδας, Αθήνα, Πρακτ., 2, 783-788.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι. 2008γ. Καθαρισμός αστικών λυμάτων, παραγωγή άοσμης και συνεκτικής ζεολυματολάσπης με Ελληνικό

Φυσικό Ζεόλιθο. 8οΥδρογεωλ. Συν. Ελλάδας, Αθήνα, Πρακτ., 2, 789-798.

Φιλιππίδης Α., Αποστολίδης Ν., Φιλιππίδης Σ. & Παραγιός Ι. 2009. Καθαρισμός αστικών λυμάτων και παραγωγή άοσμης-συνεκτικής λυματολάσπης με Ελληνικό Φυσικό Ζεόλιθο. Τιμητικός Τόμος στον Καθ. Α.Π.Θ. Χρ. Τζιμόπουλο, ΥΔΡΟΓΑΙΑ, 425-434.

Φιλιππίδης Α., Μουστάκα-Γούνη Μ., Κατσιάπη Μ. & Φιλιππίδης Σ. 2011. Απομάκρυνση κυανοβακτηρίων με τη χρήση Ελληνικού Φυσικού Ζεόλιθου. 4ο Περιβαλ. Συν. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Πρακτ., 9σ.

Φιλιππίδης Α., Γκοντελίτσας Α., Τζάμος Ε., Γκαμαλέτσος Π. & Φιλιππίδης Σ. 2012. Παραγωγή άοσμης-συνεκτικής ζεο-λυματολάσπης και ζεο-λάσπης με φυσικό ζεόλιθο. 4ο Διεθν. Συν. Ελλην. Εταιρ. Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Αθήνα, Πρακτ., 355- 360.

Ξενόγλωσση

Adamidou K., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A., Christanis K., Amanatidou E., Tsikritzis L. & Patrikaki O. 2007. Chemical investigation of lignite samples and their ashing products from Kardia lignite field of Ptolemais, Northern Greece. Fuel, 86, 2502-2508.

Arroyo F., Camacho Perez N., Coca P. & Fernández-Pereira C. 2009. Recovery of Geranium from coal fly ash Leachate by precipitation. World of Coal Ash (WOCA) Conf., Lexington, KY, USA, Proc., 13p.

Barbieri M., Castorina F., Masi U., Garbarino C., Nicoletti M., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. & Mignardi S. 2001. Geochemical and isotopic evidence for the origin of rhyolites from Petrota (Northern Thrace, Greece) and geodynamic significance. Chemie der Erde - Geochemistry, 61, 13-29.

Boynton R.S. 1980. Chemistry and Technology of Limestone. Wiley & Sons, 2nd edition, New York.

Brunn J. 1956. Etude geologique du Pinde septentrional et de la Macedoine occidentale. Ann. Geol. Pays Hell., 7, 1–358.

Brunn J. 1959. Zone du Vardar et zone Pelagonienne en Grece. Compte Rendu Sommaire des Séances de la Société Géologique de France, 6, 138-139.

Christofides G., Pécskay Z., Eleftheriadis G., Soldatos T. & Koroneos A. 2004. The Tertiary Evros volcanic rocks (Thrace, Northeastern Greece): Petrology and K/Ar geochronology. Geologica Carpathica, 55 (5), 397-409.

Clarke L.B. & Sloss L.L. 1992. Trace elements – emissions from coal combustion and gasification. IEA Coal Research, London.

Colella C. & Mumpton F.A. 2000. Natural Zeolites for the Third Millenium. De Frede Editore, Napoli.

Davis J.M.G. 1993. In vivo assays to evaluate the pathogenic effects of minerals in rodents. In: Health Effects of Mineral Dusts (Guthrie & Mossman, eds), Miner. Soc. Amer., Washington DC, Reviews in Mineralogy 28, 471-487.

Driscoll K.E. 1993. In vitro evaluation of mineral cytotoxicity and inflammatory activity. In: Health Effects of Mineral Dusts (Guthrie & Mossman, eds), Miner. Soc. Amer., Washington DC, Reviews in Mineralogy, 28, 489-511.

Dudas M.J. 1981. Long-term leachability of selected elements from fly ash. Environmental Science & Technology, 15, 840-843.

EN 12457/1-4 2003. Characterization of waste-Leaching-Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges. Part 1: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 2 l/kg for materials with high solid content and with particle size below 4 mm (without or with size reduction), 27.

Z. & Gesser H.D. 1996. Recovery of gallium from coal fly ash. Hydrometallurgy, 41(2-3), 187-200.

Ferraiolo G., Zilli M. & Converti A. 1990. Fly ash disposal and utilization. J. Chem. Technology & Biotechnology, 41, 281-305.

Filippidis A. 1993. New find of moissanite in the Metaxades zeolite-bearing volcaniclastic rocks, Thrace County, Greece. N. Jb. Min. Msh., 11, 521-527.

Filippidis A. 2008. Treatment and recycling of municipal and industrial waste waters using Hellenic Natural Zeolite. AQUA, 3rd Intern. Conf. Water Sci. & Techn., Athens, 5p.

Filippidis A. 2010a. Environmental, industrial and agricultural applications of Hellenic Natural Zeolite. Hellenic Journal of Geosciences, 45, 91-100.

Filippidis A. 2010b. Purification of municipal wastewaters and production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge, using Hellenic Natural Zeolite. Sci. Annals, Geology, Aristotle Univ., Spec. Publ., 100, 55-62

Filippidis A., 2013. Industrial and municipal wastewater treatment by zeolitic tuff. Water Today, Jan. V(X), 34-38.

Filippidis A. 2016. Applications of the Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) and specifications of zeolitic tuffs. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 1809-1819.

Filippidis A. & Georgakopoulos A. 1992. Mineralogical and chemical investigation of fly ash from the Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Greece. Fuel, 71(4), 373-376.

Filippidis A. & Kantiranis N. 2005. Industrial, agricultural and environmental uses of the natural zeolites of Thrace, Bull. Geol. Soc. Greece, 37, 90-101.

Filippidis A. & Kantiranis N. 2007. Experimental neutralization of lake and stream waters from N. Greece using domestic HEU-type rich natural zeolitic material. Desalination, 213, 47-55.

Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. 2000. Environmental uses of natural zeolites from Evros district, Thrace, Greece. 5th Int. Conf. On Environmental Pollution, Thessaloniki, Proc., 149-155.

Filippidis Α., Georgakopoulos Α. & Kassoli-Fournaraki A. 1992. Mineralogical components from ashing at 600°C to 1000°C of the Ptolemais lignite, Greece. Trends in Mineralogy, 1, 295-300.

Filippidis A., Georgakopoulos A. & Kassoli–Fournaraki A. 1996a. Mineralogical components of some thermally decomposed lignite and lignite ash samples from the Ptolemais basin, Greece. Intern. J. Coal Geology, 30, 303-314.

Filippidis A., Georgakopoulos A., Kassoli–Fournaraki A., Misaelides P., Yiakkoupis P. & Broussoulis J. 1996b. Trace element contents in composited samples of three lignite seams from the central part of the Drama lignite deposit, Macedonia, Greece. Intern. J. Coal Geology, 29, 219–234.

Filippidis A., Godelitsas A., Charistos D., Misaelides P. & Kassoli-Fournaraki A. 1996c. The chemical behavior of natural zeolites in aqueous environments: Interactions between low-silica zeolites and 1M NaCl solutions of different initial pH-values. Applied Clay Science, 11, 199-209.

Filippidis, A., Georgakopoulos A., Kassoli–Fournaraki A., Blondin J., and Fernández-Turiel. J. L., 1997. The sulfocalcic coal fly ashes of Ptolemais (Macedonia, Greece) and Gardanne (Provence, France), Coal Fly Ash: A Secondary Raw Material, European Seminar-Directorate General for Energy (DG XVII), Marseilles, France, pp. 149–158.

Filippidis A., Kantiranis N., Drakoulis A. & Vogiatzis D. 2005. Quality, pollution, treatment and management of drinking, waste, underground and surface waters, using analcime-rich zeolitic tuff from Samos island, Hellas. 7th Hellenic Hydrogeol. Conf., Athens, Proc., 2, 219-224.

Filippidis A., Kantiranis N., Stamatakis M., Drakoulis A. & Tzamos E. 2007. The cation exchange capacity of the Greek zeolitic rocks. Bull. Geol. Soc. Greece, 40, 723-735.

Filippidis A., Apostolidis N., Filippidis S. & Paragios I. 2008a. Purification of industrial and urban wastewaters, production of odorless and cohesive zeo-sewage sludge using Hellenic Natural Zeolite. Second Intern. Conf. Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants, Skiathos, Proc., 403-408.

Filippidis A., Apostolidis I, Paragios & Filippidis S. 2008b. Zeolites clean up. Industrial Minerals, 487(Apr.), 68-71.

Filippidis A., Papastergios G., Apostolidis N., Paragios I., Filippidis S. & Sikalidis C., 2009. Odorless and cohesive zeo-sewage sludge produced by Hellenic Natural Zeolite treatment. 3rd AMIREG Intern. Conf. Resource Utilization and Hazardous Waste Management, Proc. 96-100.

Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Kantiranis N., Katsiapi M., Papastergios G., Karamitsou V., Vogiatzis D. & Filippidis S. 2010a. Chroococcus (Cyanobacteria) removal by Hellenic Natural Zeolite. 8th Intern. Conf. Natural Zeolites, Sofia, Ext. Abs, 91-92.

Filippidis A., Moustaka-Gouni M., Papastergios G., Katsiapi M., Kantiranis N., Karamitsou V., Vogiatzis D. & Filippidis S. 2010b. Cyanobacteria removal by Hellenic Natural Zeolite. Third Intern. Conf. Small and Decentralized Water & Wastewater Treatment Plants, Skiathos, Proc., 383-387.

Filippidis A., Papastergios G., Apostolidis N., Filippidis S., Paragios I. & Sikalidis C. 2010c. Purification of urban wastewaters by Hellenic Natural Zeolite. Bull. Geol. Soc. Greece, 43, 2597-2605.

Filippidis A., Tsirambides A., Kantiranis N., Tzamos E., Vogiatzis D., Papastergios G., Papadopoulos, A. & Filippidis S. 2011. Purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (N. Greece) using Hellenic Natural Zeolite. Environ. Earth Sci., Springer, Berlin, Advances in the Research of Aquatic Environment, 2, 435-442.

Filippidis A., Kantiranis N., Vogiatzis D., Tzamos E., Papastergios G. & Filippidis S. 2012. Odourless-cohesive zeosewage sludge production and urban wastewater purification by natural zeolite. Intern. Conf. Protection and Restoration of the Environment XI, Thessaloniki, Proc., 582-588.

Filippidis A., Godelitsas A., Kantiranis N., Gamaletsos P., Tzamos E. & Filippidis S. 2013. Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (Greece) using natural zeolite. Bull. Geol. Soc. Greece, 47(2), 920-926.

Filippidis A., Kantiranis N., Tziritis E., Tzamos E., Vogiatzis D. & Filippidis S. 2014. The use of Hellenic Natural Zeolite (HENAZE) in the purification of Thessaloniki industrial area wastewaters. 10th Intern. Hydrogeol. Congr., Thessaloniki, Proc., 187-193.

Filippidis A., Kantiranis N., Papastergios G. & Filippidis S., 2015a. Safe management of municipal wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Basic and Applied Research International, 7(1), 1-8.

Filippidis A., Papastergios G., Kantiranis N. and Filippidis A., 2015b. Neutralization of dyeing industry wastewater and sludge by fixation of pollutants in very high quality HEU-type zeolitic tuff. Journal of Global Ecology and Environment, 4, 221-226.

Filippidis A., Kantiranis N. & Tsirambides A. 2016a. The mineralogical composition of Thrace zeolitic rocks and their potential use as feed additives and nutrition supplements. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 1820-1828.

Filippidis A., Tziritis E., Kantiranis N., Tzamos E., Gamaletsos P., Papastergios G. & Filippidis S. 2016b. Application of Hellenic Natural Zeolite in Thessaloniki industrial area wastewater treatment. Desalination and Water Treatment, 57(42), 19702-19712.

Floros G.D., Kokkari A.I., Kouloussis N.A., Kantiranis N.A., Damos P., Filippidis A.A. & Koveos D.S. 2018. Evaluation of the natural zeolite lethal effects on adults of the bean weevil under different temperatures and relative humidity regimes. Journal of Economic Entomology, 111(1), 482-490.

Foscolos A.E., Goodarzi F., Koukouzas C.N. & Hatziyannis G. 1989. Reconnaissance study of mineral matter and trace elements in Greek lignites. Chemical Geology, 76, 107-130.

Fytikas M.D., Innocenti F., Manetti P., Mazzuoli R., Peccerillo A. & Villari I. 1984. Tertiary to Quaternary evolution of volcanism in the Aegean region. In: J. E. Dixon and Robertson A. H. F. (Eds.), The Geological evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc., London, Spec. Publ., 17, 687-699.

Georgakopoulos A., Kassoli-Fournaraki A. & Filippidis A. 1992. Morphology, mineralogy and chemistry of the fly ash from Ptolemais lignite basin (Greece) in relation to some problems in human health. Trends in Mineralogy, 1, 301-305.

Georgakopoulos A., Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. 1994. Morphology and trace element contents of the fly ash from main and northern lignite fields, Ptolemais, Greece. Fuel, 73(11), 1802-1804.

Georgakopoulos A., Filippidis A., Fernadez-Turiel J.L., Llorens J.F., Kassoli-Fournaraki A., Querol X. & Lopez-Soler A. 1995. Trace element contents of the Lava xylite and Ptolemais lignite deposits, Macedonia County, Greece. Coal Science, 24, 163-166.

Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Fernadez-Turiel J.L. & Llorens J.F. 1996. The content of some trace elements in surface soils and fly ash of Ptolemais lignite basin, Macedonia, Greece. Third Intern. Conf. on Environmental Pollution, Thessaloniki, Proc., 114-118.

Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Iordanidis A., Fernández-Turiel J.- L., Llorens J.-F. & Gimeno D. 2002a. Environmentally important elements in fly ashes and their leachates of the power stations of Greece. Energy Sources, 24, 83-91.

Georgakopoulos A., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A., Fernández-Turiel J.L., Llorens J.F. & Mousty F. 2002b. Leachability of major and trace elements of fly ash from Ptolemais power station, Northern Greece. Energy Sources, 24, 103–113.

Godelitsas A., Misaelides P., Charistos D., Filippidis A. & Anousis I. 1996. Interaction of HEU-type zeolite crystals with thorium aqueous solutions. Chemie der Erde, 56, 143- 156.

Gottardi G. & Galli E. 1985. Natural Zeolites. Springer Verlag, Berlin.

Harben P.W. 1992. The Industrial Minerals HandyBook. Ind. Miner. Div., Metal Bull. PLC, London.

Hatzigiannakis E., Kantiranis N., Tziritis E., Filippidis A., Arampatzis G. & Tzamos E. 2016. The use of HEU-type zeolitic tuff in sustainable agriculture: Experimental study on the decrease of nitrate load in vadose zone leachates. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(4), 2145-2154.

Huggins F.E. & Huffman G.P. 2004. How do lithophile elements occur in organic association in bituminous coals? Intern. J. Coal Geology, 58, 193-204.

Huggins F.E., Najih M. & Huffman G.P. 1999. Direct speciation of chromium in coal combustion by-products by X-ray absorption fine-structure spectroscopy. Fuel, 78, 233-242.

Huggins F.E., Shah N., Huffman G.P., Kolker A., Crowley S., Palmer C.A. & Finkelman R.B. 2000a. Mode of occurrence of chromium in four US coals. Fuel Processing Technology, 63, 79-92.

Huggins F.E., Shah N., Huffman G.P., Robertson J.D. 2000b. XAFS spectroscopic characterization of elements in combustion ash and fine particulate matter. Fuel Processing Technology 65–66, 203–218.

Inglezakis V., Zorpas A., Loizidou M., Grigoropoulou H. 2003. Simultaneous removal of metals Cu2+, Fe3+ and Cr3+ with anions SO42− and HPO42− using clinoptilolite Microporous and Mesoporous Materials, 61(1–3), 167-171.

Iordanidis A., Georgakopoulos A., Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. 2001a. A correlation study of trace elements in lignite and fly ash generated in a power station. Int. J. Env. Anal. Chem., 79, 133-141.

Iordanidis A., Georgakopoulos A., Markova K., Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. 2001b. Application of TG DTA to the study of Amynteon lignites, Northern Greece. Thermochim. Acta, 371, 137-141.

Iwashita A., Sakaguchi Y., Nakajima T., Takanashi H., Ohki A. & Kambara S. 2005. Leaching characteristics of boron and selenium for various coal fly ashes. Fuel, 84, 479-485.

Izquierdo M. & Querol X. 2012. Leaching behavior of elements from coal combustion fly ash: an overview. Int. J. Coal Geol., 94, 54–66.

Izquierdo M., Moreno N., Font O., Querol X., Alvarez E., Antenucci D., Nugteren H., Luna Y. & Fernández-Pereira C. 2008. Influence of the co-firing on the leaching of trace pollutants from coal fly ash. Fuel, 87, 1958-1966.

Izquierdo M., Koukouzas N., Touliou S., Panopoulos K.D., Querol X. & Itskos G. 2011. Geochemical controls on leaching of lignite-fired combustion by-products from Greece. Applied Geochemistry, 26, 1599-1606.

Jacobs J. & Testa S. 2004. Overview of chromium (VI) in the environment: background and history. In: Guertin J., Jacobs J., Avakian C. (eds.), Chromium (VI) Handbook, CRC Press, New York.

Kabata-Pendias A. 2011. Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton, 201- 213.

Kalaitzidis S. 1998. The paleoenvironmental conditions during formation of the upper xylitic horizon of the lignite deposit at Ptolemaida. B.Sc. Τhesis, Geology Department, University of Patras, Greece.

Kalaitzidis S., Bouzinos A. & Christanis K. 2000. Paleoenvironment of lignite formation prior to and after the deposition of the “characteristic sand” in the lignite deposit of Ptolemais. Mineral Wealth, 115, 29-42.

Kalaitzis A., Stoulos S., Melfos V., Kantiranis N. & Filippidis A. 2019. Application of zeolitic rocks in the environment: assessment of radiation due to natural radioactivity. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 319, 975-985.

Kantiranis N., Tsirambides A., Filippidis A. & Christaras B. 1999. Technological characteristics of the calcined limestone from Agios Panteleimonas, Macedonia, Greece. Materials and Structures, 32, 546-551.

Kantiranis N., Filippidis A., Mouhtaris Th., Charistos D., Kassoli-Fournaraki A. & Tsirampides A. 2002. The uptake ability of the Greek natural zeolites. Zeolite’02, 6th Int. Conf. Occurrence, Properties and Utilization of natural Zeolites, Thessaloniki, Greece, Ext. Ans, 155-156.

Kantiranis N., Georgakopoulos A., Filippidis A. & Drakoulis A. 2004a. Mineralogy and organic matter content of bottom ash samples from Agios Dimitrios power plant, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 36(1), 320-326.

Kantiranis N., Stamatakis M., Filippidis A. & Squires C. 2004b. The uptake ability of the clinoptilolitic tuffs of Samos Island, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 36, 89-96.

Kantiranis N., Filippidis A. & Georgakopoulos A. 2005. Investigation of the uptake ability of fly ashes produced after lignite combustion. J. Environmental Management, 76, 119-123.

Kantiranis N., Filippidis A., Mouhtaris T., Paraskevopoulos K.M., Zorba T., Squires C. & Charistos D. 2006a. EPI-type zeolite synthesis from Greek sulphocalcic fly ashes promoted by H2O2 solutions. Fuel, 85, 360-366.

Kantiranis N., Chrissafis C., Filippidis A. & Paraskevopoulos K. 2006b. Thermal distinction of HEU-type mineral phases contained in Greek zeolite-rich volcaniclastic tuffs. European J. Mineralogy, 18, 509-516.

Kantiranis N., Sikalidis C., Papastergios G., Squires C. & Filippidis A. 2010. Continuous extra-framework Na+ release from Greek analcime-rich volcaniclastic rocks on exchange with NH4+. Sci. Annals, Geology, Aristotle Univ., Spec. Publ., 100, 81-87.

Kantiranis N., Sikalidis K., Godelitsas A., Squires C., Papastergios G. & Filippidis A. 2011. Extra-framework cation release from heulandite-type rich tuffs on exchange with NH4+. J. Envir. Management, 92, 1569-1576.

Kassoli-Fournaraki A., Georgakopoulos A. & Filippidis A. 1992. Heating experiments of the Ptolemais lignite in the temperature range from 100° to 500°C. Neues Jahrb. Mineral. Monatsh., 11, 487-493.

Kassoli-Fournaraki A., Georgakopoulos A., Michailidis K. & Filippidis A. 1993. Morphology, mineralogy and chemistry of the respirable-size (<5μm) fly ash fraction from the Main and Northern lignite fields in Ptolemais, Macedonia, Greece. Second Biennial SGA Meeting, Granada, Spain. In: Current Research in Geology Applied to Ore Deposits (P. Fenoll Hach-Ali, J. Torres-Ruiz, F. Gervilla, eds), La Guioconda, Granada, 727-730.

Kassoli-Fournaraki A., Stamatakis M., Hall A., Filippidis A., Michailidis K., Tsirambides A. & Koutles Th. 2000. The Ca-rich clinoptilolite deposit of Pentalofos, Thrace, Greece. In: Natural Zeolites for the Third Millennium (C. Colella & F.A. Mumpton, eds), De Frede Editore, Napoli, 193-202.

Kazakis N., Kantiranis N., Kailatzidou K., Kaprara E., Mitrakas M., Frei R., Vargemezis G., Tsourlos P., Zouboulis A. & Filippidis A. 2017. Origin of hexavalent chromium in groundwater: The example of Sarigkiol Basin, Northern Greece. Science of the Total Environment, 593–594, 552–566.

Kazakis N., Kantiranis N., Kalaitzidou K., Kaprara E., Mitrakas M., Frei R, Vargemezis G., Vogiatzis D., Zouboulis A. & Filippidis A. 2018. Environmentally available hexavalent chromium in soils and sediments impacted by dispersed fly ash in Sarigkiol basin (Northern Greece). Environmental Pollution, 235, 632-641.

Kilias A., Frisch W., Avgerinas A., Dunkl I., Falalakis G. & Gawlick H.-J. 2010. Alpine architecture and kinematics of deformation of the northern Pelagonian nappe pile in the Hellenides. Austrian J. Earth Sc., 103/1, 4-28.

Kilias A. & Mountrakis D. 1989. The Pelagonian Nappe, tectonics, metamorphism and magmatism, Bull. Geol. Soc. Greece, XXIII/1, 29-46.

Kirov G.N., Filippidis A., Tsirambidis A., Tzvetanov R.G. & Kassoli-Fournaraki A. 1990. Zeolite-bearting rocks in Petrota area (Eastern Rhodope massif, Greece). Geological Rhodopica, 2, 500-511.

Kolovos N., Georgakopoulos A., Filippidis A. & Kavouridis C. 2002a. Environmental effects of lignite and intermediate steriles coexcavation in the Southern lignite field mine of Ptolemais, Northern Greece. Energy Sources, 24(6), 561-573.

Kolovos N., Georgakopoulos A., Filippidis A. & Kavouridis C. 2002b. The effects on the mined lignite quality characteristics by the intercalated thin layers of carbonates in Ptolemais mines, Northern Greece. Energy Sources, 24(8), 761-772.

Kolovos N., Georgakopoulos A., Filippidis A. & Kavouridis C. 2002c. Utilization of lignite reserves and simultaneous improvement of dust emissions and operation efficiency of a power plant by controlling the calcium (total and free) content of the fed lignite. Application on the Agios Dimitrios power plant, Ptolemais, Greece.

Energy and Fuels, 16(6), 1516-1522.

Koukouzas C. & Koukouzas N. 1995. Coals of Greece: distribution, quality and reserves. Geological Society, London, Special Publ., 82, 171-180.

Koutles Th., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. & Tsirambides A. 1995. Geology and geochemistry of the Eocene zeolitic-bearing volcaniclastic sediments of Metaxades, Thrace, Greece. Estudios Geol., 51, 19-27.

Mason B. & Moore C.B. 1982. Principles of Geochemistry. Wiley, New York.

Medina A., Gamero P., Querol X., Moreno N., De León B., Almanza M., Vargas G., Izquierdo M. & Font O. 2010. Fly ash from a Mexican mineral coal I: mineralogical and chemical characterization. J. Hazardous Materials, 181, 82-90.

Megalovasilis P., Papastergios G. & Filippidis A. 2013. Behavior study of trace elements in pulverized lignite, bottom ash, and fly ash of Amyntaio power station, Greece. Environ. Monit. Assess, 185, 6071–6076.

Megalovasilis P., Papastergios G. & Filippidis A. 2016. Mineralogy, geochemistry and leachability of ashes produced after lignite combustion in Amyntaio Power Station, northern Greece. Energy Sources, 38(10), 1385-1392.

Mercier J. 1968. Etude geologique des zones internes des Hellenides en Macedoine Centrale (Greece). Ann. Geol. Pays Hell., 20, 1–739.

Metaxas A., |Karageorgiou D., Varvarousis G., Kotis T., Ploumidis M. & Papanikolaou G. 2007. Geological Evolution – Stratigraphy of Florina, Ptolemaida, Kozani and

Saradaporo Graben. Bulletin of the Geological Society of Greece, 40(1), 161-172.

Moreno N., Querol X., Andres J.M., Stanton K.T., Towler M., Nugteren H., Janssen-Jurkovicova M. & Jones R. 2005. Physico-chemical characteristics of European pulverized coal combustion fly ashes. Fuel, 84, 1351-1363.

Mouhtaris Th., Charistos D., Kantiranis N., Filippidis A., Kassoli-Fournaraki A. & Tsirambidis A. 2003. GIS-type zeolite synthesis from Greek lignite sulphocalcic fly ashes promoted by NaOH solutions.Microporous & Mesoporous Materials, 61, 57-67.

Mountrakis D. 1984. Structural evolution of the Pelagonian Zone in northwestern Macedonia, Greece. In: Dixon, J.E. and Robertson, A.H.F., eds., The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean: Geological Society of London, Special Publication, 17, 581-590.

Mountrakis D. 1986. The Pelagonian zone in Greece: a polyphase-deformed fragment of the Cimmerian continent and its role in the geotectonic evolution of the eastern Mediterranean. The Journal of Geology, 94, 335-347.

Mountrakis D., Sapountzis E., Kilias A., Eleftheriadis G. & Christofides G. 1983. Paleogeοgraphic conditions in the western Pelagonian margin in Greece during the initial rifting of the continental area. Can. J. Earth Sci., 20: 1673–1681.

Mumpton F.A. 1977. Mineralogy and Geology of Natural Zeolites. Miner. Soc. America, vol. 4, Virginia Blacksburg.

Nikolaidou P., Triantafyllou A., Kantiranis N. & Filippidis A. 2016. Mineralogical composition of suspended particles PM10 in the Ptolemais-Kozani area, Macedonia, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 50(2), 1046-1051.

Nriagu J.O. & Nieboer E. 1988. Chromium in the Natural and Human Environments. Wiley, New York.

Petrotou A., Skordas K., Papastergios G. & Filippidis A. 2010. Concentrations and bioavailability of potentially toxic elements in soils of an industrialised area of

Northwestern Greece. Fresenius Environmental Bulletin, 19(12), 2769-2776.

Petrotou A., Skordas K., Papastergios G. & Filippidis A. 2012. Factors affecting the distribution of potentially toxic elements in surface soils around an industrialized area of northwestern Greece. Environmental Earth Sciences, 65(3), 823-833.

Pond G.W. & Mumpton F.A. 1984. Zeo-Agriculture: Use of Natural Zeolites in Agriculture and Aquaculture. Westview press, Colorado, USA.

Querol X., Klika Z., Weiss Z., Finkelman R.B., Alastuey A., Juana R., Lopez-Soler A., Plana F., Kolker A. & Chenery S.R.N. 2001. Determination of element affinities by density fractionation of bulk coal samples. Fuel, 80, 83-96.

Ross M., Nolan R.P., Langer A.M. & Cooper W.C. 1993. Health effects of various mineral dusts other than asbestos. In: Health Effects of Mineral Dusts (Guthrie & Mossman, eds), Miner. Soc. Amer., Washington DC, Reviews in Mineralogy 28, 361-407.

Sand L.B. & Mumpton F.A. 1978. Natural Zeolites. Occurrence, Properties, Use. Pergamon Press, New York.

Shah P., Strezov V., Prince K. & Peter F.N. 2008. Speciation of As, Cr, Se and Hg under coal fired power station conditions. Fuel, 87, 1859-1869.

Tsirambides A., Kassoli-Fournaraki A., Filippidis A. & Soldatos K. 1989. Preliminary results on clinoptilolite-containing volcaniclastic sediments from Metaxades, NE Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, 23(2), 451-460.

Tsirambides A., Filippidis A. & Kassoli-Fournaraki A. 1993. Zeolitic alteration of Eocene volcaniclastic sediments at Metaxades, Thrace, Greece. Applied Clay Science, 7, 509- 526.

Tsirambides A. & Filippidis A. 2012. Exploration key to growing Greek industry. Industrial Minerals, 533(Feb.), 44-47.

Tsitsishvili G.V., Andronikashvili T.G., Kirov G.N. & Filizova L.D. 1992. Natural Zeolites, Ellis Horwood Ltd, Chichester, England.

Tsolis-Katagas P. & Katagas C. 1989. Zeolites in pre-caldera pyroclastic rocks of the Santorini volcano, Aegean Sea, Greece. Clays and Clay Minerals, 37(6), 497-510.

Tsolis-Katagas P. & Katagas C. 1990. Zeolitic diagenesis of Oligocene pyroclastic rocks of the Metaxades area, Thrace, Greece. Mineralogical Magazine, 54, 95-103.

Vassilev S.V. & Vassileva C.G. 1996. Mineralogy of combustion wastes from coal-fired power stations. Fuel Processing Technology, 47, 261-280.

Vassilev S.V. & Vassileva C.G. 2007. A new approach for the classification of coal fly ashes based on their origin, composition, properties, and behaviour. Fuel, 86, 1490-1512.

Vassilev S.V., Menendez R., Alvarez D., Diaz-Somoano M. & Martinez-Tarazona M.R. 2003. Phase-mineral and chemical composition of coal fly ashes as a basis for their multicomponent utilization. 1. Characterization of feed coals and fly ashes. Fuel, 82, 1793-1811.

Vogiatzis D., Kantiranis N., Filippidis A., Tzamos E. & Sikalidis C. 2012. Hellenic Natural Zeolite as a replacement of sand in mortar: Mineralogy monitoring and evaluation of its influence on mechanical properties. Geosciences, 2, 298-307.

Ward C.R., French D.H. & Jankowski J. 2004. Comparative evaluation of leachability test methods and element mobility for selected Australian fly ash samples. 21st Annual Intern. Pittsburgh Coal Conf., Proc., 12p.

Ward C.R., French D., Jankowski J., Dubikova M., Li Z. & Riley K.W. 2009. Element mobility from fresh and long-stored acidic fly ashes associated with an Australian power station. Intern. J. Coal Geology, 80, 224-236.

Zorpas A., Inglezakis V., Loizidou M. &Grigoropoulou H. 2002. Particle Size Effects on Uptake of Heavy Metals from Sewage Sludge Compost Using Natural Zeolite Clinoptilolite. J. Colloid and Interface Science, 250, 1-4.

Πηγές διαδικτύου

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., https://www.dei.gr/el/oruxeia/mellontikianaptιksi


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.