[Εξώφυλλο]

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό στην περιοχή της Μεσογείου = The impacts of climate change on tourism in the Mediterranean region.

Ελένη Μιχαήλ Μπράκη

Περίληψη


Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει σχεδόν το 5% του ΑΕΠ και πάνω από 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια σε εξαγωγές σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, η βιομηχανία του τουρισμού απασχολεί 1 στους 12 ανθρώπους παγκοσμίως και δημιουργεί ευκαιρίες για ευπρεπής δουλειές, ειδικά για γυναίκες και νέους. Παρόλο που το οικονομικό κόστος της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό είναι δύσκολο να μετρηθεί, πολλές μελέτες δείχνουν ότι η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας θα έχει πολλές αρνητικές συνέπειες για την περιοχή της Μεσογείου. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι η αξιολόγηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις χώρες της Μεσογείου. Χρησιμοποιήθηκαν μηνιαία δεδομένα επτά κλιματικών μεταβλητών από περιοχικά μοντέλα για την περίοδο 1971-2000, καθώς και για την μελλοντική περίοδο 2071-2100. Επιπλέον, μελετήθηκαν δύο κλιματικοί δείκτες, ο δείκτης κλιματικού τουρισμού (TCI) και ο δείκτης χρηστών παραλίας (BCI). Σύμφωνα με πρώτα αποτελέσματα, η καλοκαιρινή τουριστική περίοδος θα επεκταθεί στις μεταβατικές εποχές, καθώς μήνες όπως ο Ιούλιος δεν θα παρουσιάζουν ευχάριστες συνθήκες για τουρισμό σε πολλές περιοχές της Μεσογείου.

Tourism represents almost 5% of the GDP and over 1.1 trillion USD in exports around the globe. As reported by World Tourism Organization (WTO), tourism employs 1 in 12 people worldwide and creates opportunities for decent jobs, particularly for women and youth. Although the economic costs of climate change in tourism remain difficult to quantify, most studies indicate that increasing temperature would have largely negative consequences in Mediterranean Basin. The aim of this study is to evaluate the impact of climate change in the Mediterranean countries. Monthly data of seven climate variables by regional climate models are used for the reference period 1971 to 2000, as well as the future period 2071-2100. Furthermore, two climate indexes are studied, Tourism Climatic Index (TCI) and User-based Beach Climate Index (BCI). According to the first results the summer touristic period will be extended while months such as July and August are projected to be less pleasant for tourism in Mediterranean areas.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Aguilo, E., Alegre, J., Sard, M., 2005. The persistence of the sun and sand tourism model. Tourism Manage 26, 219-231.

Amelung, B., Nicholls, S., Viner, D., 2007. Implications of Global Climate Change for Tourism Flows and Seasonality, Journal of Travel Research, 289-291.

Amelung, B., Viner, D, 2007. The vulnerability to climate change of the Mediterranean as a tourist destination. Climate Change and Tourism-Assessment and Coping Strategies, 48-50.

Anagnostopoulou, C., Zanis, P., Katragkou, E., Tegoulias, I., Tolika, K., 2014. Recent past and future patterns of the Etesian winds based on regional scale climate model simulations. Climate Dynamics 42, 1819-1836.

Gobo J., Galvani E., 2012 Aplicacao do indice de temperature efetiva com vento (tev) nos estudos de conforto termico para o estado do rio grande do sul.Revista Geonorte, Edicao Especial 2, 406.

Grillakis, M. G., Koutroulis, A. G., & Tsanis, I. K. (2016). The 2 C global warming effect on summer European tourism through different indices. International journal of biometeorology 60(8), 1205-1215.

De Freitas, C. R., 2003. Tourism climatology: evaluating environmental information for decision making and business planning in the recreation and tourism sector, Int J Biometeorol 48, 53.

De Freitas, C. R. (2017). Tourism climatology past and present: A review of the role of the ISB Commission on Climate, Tourism and Recreation. International journal of biometeorology 61(1), 107-114.

El haite, H.,2016. The Mediterranean Region under Climate Change: Aspecific Update. 29-104.

Endler, C., Oehler, K., Matzarakis, A., 2009. Vertical gradient of climate change and climate tourism conditions in the Black Forest. Int Biometeorol (2010) 54, 45-61.

Endler, C., Matzarakis, A., 2007. Climate change and climate-tourism relationships in Germany. Developments in Tourism Climatology, 260- 266.

Hamilton, JM., Maddison, DJ., Tol, RSJ., 2005. Climate change and international tourism: a simulation study. Global Environ Change 15, 253-266.

Giannakopoulos, C., Kostopoulou, E., Varotsos, K. V., Tziotziou, K., Plitharas, A, 2011. An integrated assessment of climate change impacts for Greece in near future. Reg Environ Change

Hamilton, JM., Maddison, DJ., Tol, RSJ., 2005. Effects of climate change on international tourism, climate Research vol.29, 245-254.

Lemesios, G., Papadaskalopoulou, C., Moustakas, K., Malamis, D., Ioannou, K., Zachariou-Dodou, Giannakopoulos, C., Petrakis, M., Mesimeris, T., Loizidou, M., 2016. Future heat-related impact assessment of tourism industry to climate change in Cyprus. Regional Enviromental Change 16.

Koening, U., Abegg, B., 2010. Impacts of climate Change on Winter Tourism in the Swiss Alps. Journal of sustainable Tourism, 46-58.

Matzarakis, A., Hammerle, M., Endler, C., Muthers, S., Koch, E., 2012. Assessment of tourism and recreation destinations under climate change conditions in Austria. Meteorologische Zeitschrift, Vol.21, No.2, 157-165.

Morgan, R., Gatell, E., Junyent, R., Micallef, A., Ozhan, E., Williams, A.T., 2000. An improved user-based beach climate index. Journal of coastal Conservation 6, 41-50.

Miecczkowski, Z., 1985. The Tourism Climatic Index: A Method of Evaluating World Climates for Tourism. Canadian Geographer 29, 220-233.

Roson, R., Sartori, M., 2012. Climate change impacts on tourism in the Mediterranean. 2-4.

Perch-Nielsen, SL., Amelug, B., Knutti, R., 2010. Future climate resources for tourism in Europe based on the daily Tourism Climatic Index, Climate change (2010) 103,363-381.

Perry, A., 2000. Impacts of Climate Change on Tourism in the Mediterranean: Adaptive responses. Nota di lavoro 35.

Perry AH,1972. Weather, climate and tourism. Weather 27, 199-203.

Shiue, I., Matzarakis, A., 2010. Estimation of tourism climate in the Hunter Region, Australia, in the early twenty- first century. Int J Biometeorol (2011) 55, 565-574.

Scocciamarro E., Gualdi, S., Bellucci, A., Sanna, A., Fogli, P.G., Manzini, E., Vichi, M., Oddo, P., Navarra, A., 2011. Effects of Tropical Cyclones on Ocean Heat Transport in a High Resolution Coupled General Circulation Model. Journal of Climate, 24, 4368-4384.

Scott, D., McBoyle, G., Schwartzentruber, M.,2004. Climate change and the distribution of climatic resources for tourism in North America. Climate research Vol.24, 105-117.

Scott, D., Rutty, M., Amelung, B., & Tang, M. (2016). An inter-comparison of the holiday climate index (HCI) and the tourism climate index (TCI) in Europe. Atmosphere 7(6), 80.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.