[Εξώφυλλο]

Μεταβολή του δέλτα του Αξιού με χρήση δορυφορικών εικόνων Sentinel-2 = Evolution of the Axios river delta using Sentinel-2 images.

Ισμήνη Τριαντάφυλλος Λυπηρίδου

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη μεταβολή του δέλτα του Αξιού ποταμού με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και συγκεκριμένα του Sentinel-2 για τη χρονική περίοδο 2016-2019. Εφαρμόστηκαν δύο μέθοδοι με σκοπό τον διαχωρισμό της ξηράς από τη θάλασσα και επομένως την εξαγωγή της ακτογραμμής του δέλτα. Η πρώτη μέθοδος είναι η χρήση μόνο της φασματικής ζώνης Β8 και η δεύτερη η χρήση του δείκτη NDWI. Τα αποτελέσματα και των δύο μεθόδων έδειξαν ότι στη περιοχή μελέτης εμφανίζεται εκτενής απόθεση κυρίως σε τρεις περιοχές. Ύστερα, τα αποτελέσματα αυτής της διπλωματικής εργασίας συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα από παλαιότερες εργασίες, συγκεκριμένα των Αλμπανάκη κα. (1993) και Petropoulos et al. (2013). Τέλος, διαπιστώθηκε ότι ο ρυθμός απόθεσης ιζημάτων στο δέλτα εμφάνισε μία πτώση ειδικά από το 1970 και μετά, παίρνοντας την ελάχιστη τιμή 0,010 km2/yr την περίοδο 1990-2003, ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε φτάνοντας στα 0,359 km2/yr την περίοδο 2016-2019. Η αύξηση αυτή δείχνει ότι οι ισορροπίες στο δέλτα του Αξιού έχουν μετατοπιστεί και η επέκταση του δέλτα έχει ξεκινήσει με γρήγορους ρυθμούς.
Λέξεις κλειδιά: δέλτα Αξιού, δορυφορική εικόνα, Sentinel-2, NDWI  

The present bachelor thesis examines the evolution of the Axios delta river using satellite images and specifically Sentinel-2 images for the period 2016-2019. Two methods were implemented in order to distinguish the dry land from the sea and therefore to extract the delta shoreline. The first method is the use of the spatial resolution band B8 and the second method is the use of the NDWI index. The results of both methods concluded that there is extended deposition in the study area and mainly in three divisions. The results of the present bachelor thesis compared with the results of older papers, specifically the papers of Albanakis et al. (1993) and Petropoulos et al. (2013). Finally, the sediment deposition rate dropped significantly after 1970 and reached 0,010 km2/yr in the period 1990-2003, while later it increased to 0,359 km2/yr in the period 2016-2019. This rise shows that the processes which once where balanced have now shifted and the delta prolongation has started rapidly.   
Key words: Axios river delta, satellite image, Sentinel-2, NDWI


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Poulos, S.E, Chronis, G.Th., Collins, M.B., Lykousis, V., 1999, Thermaikos Gulf Coastal System, NW Aegean Sea: an overview of water/sediment fluxes in relation to air-land-ocean interactions and human activities, Journal of Marine Systems 25, p.56

Ghilardi, M., Psomiadis, D., Cordier, S., Delanghe-Sabatier, D., Demory, F., Hamidi, F., Paraschou, T., Dotsika, E., Fouache, E., 2010, The impact of rapid early- to mid-Holocene paleonvironmental changes on Neolithic settlement at Nea Nikomideia, Thessaloniki Plain, Greece, Quaternary International 266, p. 57

Ψιλοβίκος, A. & Ψιλοβίκος, A., 2017, Ιζηματολογία, σελ.145-148

Nichols, G., 2009, Sedimentology and Stratigraphy, Second Edition, Wiley-Blackwell, p.179-196

Αστάρας, Θ., Οικονομίδης, Δ., Μουρατίδης, Α., 2011, Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εκδόσεις Δίσιγμα, σελ. 25-27, 31-42, 46-47

McFeeters, S.K., 1996, The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features, International Journal of Remote Sensing, Taylor & Francis Group

Αλμπανάκης, Κ., Βαβλιάκης, Ε., Ψιλοβίκος, Α., Σωτηριάδης, Λ., 1993, Μηχανισμοί και εξέλιξη του δέλτα του Αξιού ποταμού κατά τον 20ο αιώνα, 3ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο 1993

Petropoulos, G.P., Kalivas, D.P., Griffiths H.M., Dimou, P.P., 2013, Remote sensing and GIS analysis for mapping spatio-temporal changes of erosion and depositionof two Mediterranean river deltas: The case of the Axios and Aliakmonas rivers, Greece, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, Elsevier

Ιστότοποι

URL 1. Encyclopedia Britannica, 20/07/1998, Vardar River, https://www.britannica.com/place/Vardar-River, 07/01/2020

URL 2. Προστατευόμενες Περιοχές Θερμαϊκού Κόλπου Φορέας Διαχείρισης, Οι ποταμοί, https://axiosdelta.gr/εθνικό-πάρκο/προστατευόμενη-περιοχή/οι-ποταμοί/, 07/01/2020

URL 3. Προστατευόμενες Περιοχές Θερμαϊκού Κόλπου Φορέας Διαχείρισης, Φωτογραφικό Αρχείο, https://axiosdelta.gr/εθνικό-πάρκο/φωτογραφικό-αρχείο/, 07/01/2020

URL 4. Προστατευόμενες Περιοχές Θερμαϊκού Κόλπου Φορέας Διαχείρισης, Η δημιουργία του δέλτα, https://axiosdelta.gr/εθνικό-πάρκο/προστατευόμενη-περιοχή/h-δημιουργία-του-δέλτα/, 08/01/2020

URL 5. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, http://www.hnms.gr/emy/el/climatology/climatology_city?perifereia=Central%20Macedonia&poli=Thessaloniki_Mikra, 05/02/2020

URL 6. ESA Sentinel Online, Overview, https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/overview, 09/01/2020

URL 7. ESA Sentinel Online, Resolution and Swath, https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/instrument-payload/resolution-and-swath, 09/01/2020

URL 8. ESA Sentinel Online, Data Products, https://sentinel.esa.int/web/sentinel/missions/sentinel-2/data-products, 09/01/2020

URL 9. ESA step science toolbox exploitation platform, https://step.esa.int/main/toolboxes/snap/, 09/01/2020


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.