[Εξώφυλλο]

Μηχανική συμπεριφορά των ταμιευτήρων για την παραγωγή δυσικού αερίου και πετρελαίου = Behavior of oil and gas reservoir during production.

Βασιλική Γρηγόριος Ευστρατίου

Περίληψη


Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετασθεί η μηχανική συμπεριφορά των ταμιευτήρων για την παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μια εισαγωγή όπου αναπτύσσονται οι πετροφυσικές ιδιότητες των πετρωμάτων και των ταμιευτήρων των υδρογονανθράκων. Στην συνέχεια, αναφέρεται η μηχανική συμπεριφορά των ταμιευτήρων όπου εισάγονται και αναλύονται οι απαραίτητες εξισώσεις. Τέλος, πραγματοποιείται μια παραπομπή στην ανάλυση PVT, η οποία είναι αλληλένδετη με την επιφανειακή παραγωγή και εκμετάλλευση των όγκων υδρογονανθράκων.
Λέξεις Κλειδία: πετροφυσικές ιδιότητες, υδρογονάνθρακας, ταμιευτήρας, ανάλυση PVT

The aim of this Bachelor thesis is to examine the behavior of oil and gas reservoirs during production. The petrophysical properties of the hydrocarbon reservoir rocks are presented. A description of the mechanical behavior of the reservoir along with several formulas used in reservoir engineering to determine important parameters related to production rate, are introduced and analyzed. Finally, reference is made to the PVT analysis [Pressure - Volume - Temperature (PVT) analysis] which is the process of determining the fluid behaviors and properties of oil and gas samples from an existing well.
Key Words: petrophysical properties, hydrocarbon, reservoir, PVT analysis

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Halliburton, 2001, Basic Petroleum Geology and Log Analysis, σελίδες 17-18, 24-39

Peter K. Link, 1999, Basic petroleum geology, σελίδες 303-317

B. C. Craft, M. Hawkins, Ronald E. Terry] Applied Petroleum Reservoir Engineering (2nd Edition), σελίδες 9-10

{Dake L. P.] Fundamentals of Reservoir Engineering , σελίδες 1-50

Lynch, E.J.,1964. Formation Evaluation. Harper and Row, New York.

Bradley, J.S., 1975. Abnormal Formation Pressure. The American Ass. of Pet. Geologists Bulletin, Vol. 59, No. 6, June: 957−973.

Chapman, R.E., 1973. Petroleum Geology, a Concise Study. Elsevier Scientific Publishing Co., Amsterdam: 67−76.

Earlougher, R.C., Jr., 1977. Advances in Well Test Analysis. SPE Monograph: Chapter 8.

Lebourg, M., Field, R.Q. and Doh, C.A., 1957. A Method of Formation Testing on Logging Cable. Trans. AIME, 210: 260−267.

Schultz, A.L., Bell, W.T. and Urbanosky, H.J., 1974. Advancements in Uncased−Hole Wireline−Formation−Tester Techniques. SPE paper 5053, prepared for the Annual Fall Meeting of the SPE of AIME; Houston, Texas. October.

Bruns, J.R., Fetkovitch, M.J. and Meitzen, V.C., 1965. The Effect of Water Influx on p/Z−Cumulative Gas Production Curves. J.Pet.Tech., March: 287−291.

Craft, B.C. and Hawkins, M.F., Jr., 1959. Applied Petroleum Reservoir Engineering. Prentice−Hall, Inc. New Jersey.

Agarwal, R.G., Al-Hussainy, R. and Ramey, H.J., Jr., 1965. The Importance of Water Influx in Gas Reservoirs. J.Pet.Tech., November: 1336−1342. Trans. AIME.

Διαδικτυακές Πηγές

[α] http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg105y/html/daonpiaoa.html


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.