[Εξώφυλλο]

Κοιτάσματα οξειδίων Fe-Ti-V σε βασικά πυριγενή πετρώματα = Fe-Ti-V oxide ore deposits in mafic igneous rocks.

Ευθύμιος Γεώργιος Βόγας

Περίληψη


Η παρούσα εργασία είναι το αποτέλεσμα βιβλιογραφικής έρευνας με θέμα τα κοιτάσματα οξειδίων Fe-Ti-V σε βασικά πυριγενή πετρώματα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να υπογραμμίσει τα σημαντικότερα γνωρίσματα των κοιτασμάτων αυτών. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο 2 αναφέρονται οι πετρογραφικοί τύποι που φιλοξενούν αυτά τα κοιτάσματα ενώ δίνονται και πληροφορίες για τη χημεία τους. Το κεφάλαιο 3 είναι αφιερωμένο στην αναφορά και επεξήγηση των τρόπων με τους οποίους σχηματίζονται τα κοιτάσματα οξειδίων Fe-Ti-V. Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται οι μορφές με τις οποίες εμφανίζονται οι μεταλλοφορίες, ενώ στα κεφάλαια 5 και 6 δίνονται περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν τα κυριότερα ορυκτά που συναντώνται σε αυτά τα κοιτάσματα. Στο κεφάλαιο 7 γίνεται μια προσπάθεια ταξινόμησης των κοιτασμάτων οξειδίων Fe-Ti-V με κριτήριο κυρίως την ορυκτολογική τους σύσταση, ενώ τέλος, στο κεφάλαιο 8 γίνονται εκτενείς αναφορές σε ορισμένα σημαντικά κοιτάσματα οξειδίων Fe-Ti-V από όλο τον κόσμο.

The present diploma thesis is the result of bibliographical research on the topic of Fe-Ti-V oxide ore deposits in mafic igneous rocks. Its aim is to highlight the most important features of these deposits. Chapter 2 refers to the host rocks of the Fe-Ti-V oxide deposits and their geochemical characteristics. Chapter 3 is dedicated to the explanation of the processes and mechanisms that result in the formation of Fe-Ti-V oxide deposits. The various forms and types of the ore bodies are discussed in chapter 4, while chapters 5 and 6 present the characteristic minerals that appear in this type of ore deposits. Chapter 7 is about the classification of the Fe-Ti-V oxide ore deposits, with main classification criteria being their mineralogical composition. Finally, in chapter 8, some of the most important Fe-Ti-V oxide ore deposits worldwide are discussed.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Σολδάτος Τ. & Χριστοφίδης Γ., 2013, Οπτική Ορυκτολογία, εκδόσεις Γιαχούδη, σελ. 168, 220-223

Ashwal, L.D., Webb, S.J. & Knoper, M.W. 2005: Magmatic Stratigraphy in the Bushveld Northern Lobe: Continuous Geophysical and Mineralogical Data from the 2950 m

Bellevue drillcore. South African Journal of Geology 108: 199–232.

Bateman, A.M., 1951, The Formation of Late Magmatic Oxide Ores: ECONOMIC GEOLOGY, v. 46, p. 404–426.

Bosi, F., Hålenius, U., & Skogby, H., 2009, Crystal Chemistry of the Magnetite-Ulvospinel Series. American Mineralogist, 94(1), 181-189.

Cawthorn & Eales, 1996, The Bushveld Complex. Layered Intrusions

Cawthorn, R.G. & Webb, S.J. 2001: Connectivity Between the Western and Eastern Limbs of the Bushveld Complex. Tectonophysics 330: 195–209.

Charlier, B., Duchesne, J.-C., and Vander Auwera, J., 2006, Magma Chamber Processes in the Tellnes Ilmenite Deposit (Rogaland Anorthosite Province, SW Norway) and the formation of Fe-Ti ores in massif-type anorthosites: Chemical Geology, v. 234, p. 264–290.

Charlier, B., Grove, T.L., 2012, Experiments on liquid immiscibility along tholeiitic liquid lines of descent. Contrib. Mineral. Petrol. 164 (1), 27–44.

Charlier, B., Namur, O., Bolle, O., Latypov, R., & Duchesne, J. C.,2015, Fe–Ti–V–P ore deposits associated with Proterozoic massif-type anorthosites and related rocks. Earth-Science Reviews, 141, 56-81.

Charlier, B., Namur, O., Duchesne, J. C., Wiszniewska, J., Parecki, A., & Auwera, J. V., 2009, Cumulate origin and polybaric crystallization of Fe-Ti oxide ores in the Suwalki anorthosite, northeastern Poland. Economic Geology, 104(2), 205-221.

Charlier, B., Namur, O., Grove, T.L., 2013, Compositional and kinetic controls on liquid immiscibility in ferrobasalt–rhyolite volcanic and plutonic series. Geochim.

Cosmochim. Acta 113, 79–93.

Charlier, B., Namur, O., Malpas, S., de Marneffe, C., Duchesne, J.C., Vander Auwera, J., Bolle, O., 2010b, Origin of the giant Allard Lake ilmenite ore deposit (Canada) by fractional crystallization, multiple magma pulses and mixing. Lithos 117, 119–134.

Charlier, B., Sakoma, E., Sauvé, M., Stanaway, K., Vander Auwera, J., and Duchesne, J.-C., 2008, The Grader layered intrusion (Havre-Saint-Pierre Anorthosite, Quebec) and genesis of nelsonite and other Fe-Ti-P ores: Lithos, v. 101, p. 359–378.

Charlier, B., Skår, Ø., Korneliussen, A., Duchesne, J.-C., Vander Auwera, J., 2007, Ilmenite composition in the Tellnes Fe–Ti deposit, SW Norway: fractional crystallization, postcumulus evolution and ilmenite–zircon relation. Contrib. Mineral. Petrol. 154, 119–134.

Duchesne, J.C., 1972, Iron-titanium oxide minerals in the Bjerkrem-Sogndal Massif, South-western Norway: Journal of Petrology, v. 13, p. 57-81

Duchesne, J.C., 1996, Liquid ilmenite or liquidus ilmenite: a comment on the nature of ilmenite vein deposits. In: Demaiffe, D. (Ed.), Petrology and Geochemistry of

Magmatic Suites of Rocks in the Continental and Oceanic Crusts. A Volume Dedicated to Professor Jean MichotRoyal Museum for Central Africa (Tervuren). Université Libre de Bruxelles, pp. 73–82.

Duchesne, J.C., 1999, Fe–Ti deposits in Rogaland anorthosites (South Norway): geochemical characteristics and problems of interpretation. Mineral. Deposita 34, 182–198.

Duchesne, J.C., Shumlyanskyy, L., Charlier, B., 2006, Τhe Fedorivka layered intrusion (Korosten Pluton, Ukraine): an example of highly differentiated ferrobasaltic evolution. Lithos 89, 353–376.

Dymek, R.F., Owens, B.E., 2001, Petrogenesis of apatite-rich rocks (nelsonites and oxideapatite gabbronorites) associated with massif anorthosites. Econ. Geol. 96, 797–815

Fischer L.A. & Yuan Q., 2016, Fe-Ti-V-(P) Resources in the Upper Zone of the Bushveld Complex, South Africa

Force, E.R., 1991, Geology of titanium-mineral deposits, U.S. Geological Survey Special Paper, 259, 112 p.

Gower, C.F., 1996, The evolution of the Grenville Province in Eastern Labrador, Canada. Geological Society of London, Special Publications, 112, pages 197-218.

Gower, C.F. and Krogh, T.E., 2002, A U-Pb geochronological review of the Proterozoic history of the eastern Grenville Province. Canadian Journal of Earth Sciences, Volume 39, pages 795- 829

Gower, C.F., Kamo, S.L., Kwok, K. and Krogh, T.E., 2008, Proterozoic southward accretion and Grenvillian Orogenesis in the interior Grenville Province in Eastern Labrador: Evidence from U-Pb geochronological investigations. Precambrian Research, Volume 165, pages 65-95.

Gower, C.F., Schärer, U. and Heaman, L.M., 1992, The Labradorian Orogeny in the Grenville Province, eastern Labrador. Canadian Journal of Earth Sciences, Volume 29, pages 1944-1957.

Gross, G. A., Gower, C. F., & Lefebure, D. V., 1997, Magmatic Ti-Fe±V oxide deposits. Geological Fieldwork, 24J-1.

Gross, G., 1996, Mafic intrusion-hosted titanium–iron. In: Eckstrand, O.R., Sinclair, W.D., Thorpe, R.I. (Eds.), Geology of Canadian Mineral Deposit Types. Geologica

Survey of Canada, Geology of Canada, pp. 573–582.

Kgaswane, E.M., Nyblade, A.A., Durrheim, R.J., Julià, J., Dirks, P.H.G.M. & Webb, S.J., 2012, Shear wave velocity structure of the Bushveld Complex, South Africa. Tectonophysics 554–557: 83–104.

Kinnaird, J.A., Hutchinson, D., Schurmann, L., Nex, P.A.M. & de Lange, R., 2005, Petrology and mineralisation of the southern Platreef: Northern limb of the Bushveld Complex, South Africa. Mineralium Deposita 40: 576–597.

Koepke J.,2016, Gabbro. In: Harff J., Meschede M., Petersen S., Thiede J. (eds) Encyclopedia of Marine Geosciences. Encyclopedia of Earth Sciences Series. Springer, Dordrecht.

Kolker, A., 1982, Mineralogy and geochemistry of Fe-Ti oxide and apatite (nelsonite) deposits and evaluation of the liquid immiscibility hypothesis: ECONOMIC GEOLOGY, v. 77, p. 1146–1148.

Lafrance, B., John, B.E., and Scoates, J.S., 1996, Syn-emplacement recrystallization and deformation microstructures in the Poe Mountain anorthosite, Wyoming: Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 122, p. 431–440

Li, H., Li, L., Zhang, Z., Santosh, M., Liu, M., Cui, Y., Yang, X., Chen, J., Yao, T., 2014, Alteration of the Damiao anorthosite complex in the northern North China Craton: implications for high-grade iron mineralization. Ore Geol. Rev. 57, 574–588.

Lister G.F., 1966, The Composition and Origin of Selected Iron-Titanium Deposits

Maier, W. D., Barnes, S. J., & Karykowski, B. T., 2016, A chilled margin of komatiite and Mg-rich basaltic andesite in the western Bushveld Complex, South Africa. Contributions to Mineralogy and Petrology, 171(6), 57.

Morisset, C.-E., Scoates, J.S., Weis, D., Sauve, M., Stanaway, K.J., 2010, Rutile-bearing ilmenite deposits associated with the Proterozoic Saint-Urbain and Lac Allard anorthosite massifs, Grenville Province, Québec. Can. Mineral. 48, 821–849.

Namur, O., Hatert, F., Grandjean, F., Long, G. J., Krins, N., Fransolet, A. M., Vander Auwera, J., and Charlier, B., 2009, Ti substitution mechanisms in phlogopites from the

Suwalki massif-type anorthosite, NE Poland: European Journal of Mineralogy, v. 21, in press

Oszczepalski, S., Wiszniewska, J., & Mikulski, S., 2018, Badania złóż surowców metalicznych przez Państwowy Instytut Geologiczny. Przegląd Geologiczny, 66(9).

Owens, B.E., Dymek, R.F., 1992, Fe–Ti–P-rich rocks and massif anorthosite: problems of interpretation illustrated from the Labrieville and St-Urbain plutons, Quebec. Can. Mineral. 30, 163–190

Paludan, J., Hansen, U.B., Olesen, N.Ø., 1994, Structural evolution of the Precambrian Bjerkreim–Sokndal intrusion, South Norway. Nor. Geol. Tidsskr. 74, 185–198.

Pang, K.-N., Li, C., Zhou, M.-F., and Ripley, E., 2008a, Abundant Fe-Ti oxide inclusions in olivine from the Panzhihua and Hongge layered intrusions, SW China: Evidence for early saturation of Fe-Ti oxides in ferrobasaltic magma: Contributions to Mineralogy and Petrology, v. 156, p. 307–321.

Pang, K.-N., Zhou, M.-F., Lindsley, D., Zhao, D. and Malpas, J., 2008b, Origin of Fe-Ti oxide ores in mafic intrusions: Evidence from the Panzhihua intrusion, SW China:

Journal of Petrology, v. 49, p. 295–313.

Parecki, A., 1998, Geological structure of the Krzemianka and Udryn deposits, in Ryka, W., and Podemski, M., eds., Geology of the Suwalki anorthosite massif (northeastern Poland): Warsaw, Poland, Prace Panstwowego Instytutu Geologicznego, p. 123–135.

Philippe, S., Wardle, R.J. and Scharer, U. 1993, Labradorian and Grenvillian crustal evolution of the Goose Bay region, Labrador: new U-Pb geochronological constraints.

Canadian Journal of Earth Sciences, Volume 30, pages 2315-2327.

Philpotts, A.R., 1967, Origin of certain iron-titanium oxide and apatite rocks: ECONOMIC GEOLOGY, v. 62, p. 303–315

Philpotts, A.R., 1982, Compositions of immiscible liquids in volcanic rocks. Contrib. Mineral. Petrol. 80, 201–218

Reynolds I., 1985, The Nature and Origin of Titaniferous Magnetite-Rich Layers in the Upper Zone of the Bushveld Complex: A Review and Synthesis

Roedder, E., 1978, Silicate liquid immiscibility in magmas and in the system K2O–FeO– Al2O3–SiO2: an example of serendipity. Geochim. Cosmochim. Acta 42, 1597–1617.

Schärer, U., Krogh, T.E. and Gower, C.F., 1986, Age and evolution of the Grenville Province in eastern Labrador from U-Pb systematics in accessory minerals.

Contributions to Mineralogy and Petrography, Volume 94, pages 438-451.

Scoon, R.N. & Mitchell, A.A., 2012, The upper zone of the bushveld complex at Roossenekal, South Africa: Geochemical stratigraphy and evidence of multiple episodes of magma replenishment. South African Journal of Geology 115: 515–534.

Speczik, S., Wiszniewska, J., and Diedel, R., 1988, Minerals, exsolution features and geochemistry of Fe-Ti ores of the Suwalki district (north-east Poland): Mineralium Deposita, v. 23, p. 200–210

Tanner, D., Mavrogenes, J.A., Arculus, R.J. & Jenner, F.E., 2014, Trace Element Stratigraphy of the Bellevue Core, Northern Bushveld: Multiple Magma Injections Obscured by Diffusive Processes. Journal of Petrology 55: 859–882

Tegner, C., Cawthorn, R.G. & Kruger, F.J., 2006, Cyclicity in the Main and Upper Zones of the Bushveld Complex, South Africa: Crystallization from a Zoned Magma Sheet. Journal of Petrology 47: 2257–2279

Tollo, R.P., Corriveau, L., Mclelland, J. and Bartholomew, M.J., 2004, Proterozoic tectonic evolution of the Grenville Orogen in North America: an introduction. Geological

Society of America, Memoir 197, pages 1-18.

Toplis, M.J., Carroll, M.R., 1995, An experimental study of the influence of oxygen fugacity on Fe–Ti oxide stability, phase relations, and mineral–melt equilibria in ferro-basaltic systems. J. Petrol. 36, 1137–1170

Valvasori, A., Fonkwe, M. L. D., Piercey, S. J., & Conliffe, J., 2015, Orthomagmatic Fe–Ti–V Oxide Mineralization Hosted in Paleoproterozoic Anorthosite in The Cape

Caribou River Allochthon, Grenville Province, Southeast Labrador: Preliminary Results.

Von Gruenewaldt G.,1989, Gabbro and norite. In: Petrology. Encyclopedia of Earth Science. Springer, Boston, MA

Wardle, R.J., Ryan, B., Philippe, S. and Scharer, U., 1990, Proterozoic crustal development, Goose Bay region, Grenville Province, Labrador, Canada. In MidProterozoic

Laurentia-Baltica. Edited by C.F. Gower, T Rivers and B. Ryan. Geological Association of Canada, Special Paper 38, pages 297-214.

Webb, S.J., Cawthorn, R.G., Nguuri, T. & James, D, 2004, Gravity modeling Bushveld complex connectivity supported by Southern African Seismic Experiment results. South African Journal of Geology 107: 207–218.

Wright, 1989, Anorthosite. In: Petrology. Encyclopedia of Earth Science. Springer, Boston, MA

Zeh, A., Ovtcharova, M., Wilson, A.H. & Schaltegger, U., 2015, The Bushveld Complex was emplaced and cooled in less than one million years – results of zirconology, and geotectonic implications. Earth and Planetary Science Letters 418: 103–114.

Zhou, M.-F., Robinson, P.T., Lesher, C.M., Keays, R.R., Zhang, C.-J., and Malpas, J., 2005, Geochemistry, petrogenesis and metallogenesis of the Panzhihua gabbroic layered intrusion and associated Fe-Ti-V oxide deposits, Sichuan province, SW China: Journal of Petrology, v. 46, p. 2253–2280.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Βαβελίδης Μ., Μέλφος Β., Παρουσιάσεις Εργαστηρίων Μαθήματος

“Κοιτασματολογία Μεταλλευμάτων”, Α.Π.Θ. http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo645y/pdf_labs/3o_erg_2008.pdf

Κορωναίος Α., Ηλεκτρονικός Ιστότοπος μαθήματος “Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων”, Α.Π.Θ. http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo317y/

Κορωναίος Α., Παρουσιάσεις μαθήματος “Γενική Γεωχημεία”, Α.Π.Θ. http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo535y/paroysiaseis.htm

Σολδάτος Τ., Παπαδοπούλου Λ., Ηλεκτρονικός Ιστότοπος μαθήματος “Ορυκτολογία”, , Α.Π.Θ. http://www.geo.auth.gr/courses/gmo/gmo106y/

Google Earth https://www.google.com/intl/el/earth/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.