[Εξώφυλλο]

Η ευρωπαίκή πολιτική στις ορυκυές ορλωτε ύλες και τα "κρίσιμα" μέταλλα ή μέταλλα υψηλής τεχνολογίας = European policy on mineral eaw meterials and the 'critical" or technology metals.

Παντελεήμων Νικολαος Δάρδας

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αναδείξει την σημασία των μετάλλων για τον άνθρωπο. Αρχικά γίνεται μια αναδρομή στο παρελθόν, από την πρώτη επαφή του ανθρώπου με τις ορυκτές πρώτες ύλες και κυρίως τα μέταλλα, έως την ανάπτυξη σπουδαίων πολιτισμών. Στόχος του πρώτου κεφαλαίου είναι να τονιστεί η διαχρονική σχέση του ανθρώπου με τα μέταλλα και η συνεισφορά τους στην εξέλιξη του κατά το παρελθόν.
    Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση της συμβολής των μετάλλων στα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας. Στόχος του δευτέρου κεφαλαίου αποτελεί η ανάδειξη της σημαντικότητας των μετάλλων στο παρόν και στο κοντινό μέλλον του σύγχρονου ανθρώπου. Ακολούθως παρουσιάζονται εκτενώς οι κίνδυνοι πρόσβασης στα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας είτε λόγω πολιτικών ασταθειών και καθεστώτων βίας είτε λόγω περιβαλλοντικής ασυνειδησίας. Άμεσος στόχος του κεφαλαίου είναι ο προβληματισμός σε σχέση με τις συνθήκες και τις συνέπειες εξόρυξης μετάλλων που χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως από τον άνθρωπο.
    Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της Ευρωπαϊκής και της Εθνικής Πολιτικής για τις ορυκτές πρώτες ύλες, έχοντας ως δεδομένο της ταχύρρυθμη αύξηση της ζήτησής τους. Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η επισήμανση της σημασίας των ορυκτών πρώτων υλών για την ΕΕ και την Ελλάδα, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης μίας οργανωμένης στρατηγικής.
    Το πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στις κρίσιμες για την ευρωπαϊκή βιομηχανία πρώτες ύλες, τις συγκεντρώσεις παραγωγής τους, τα κριτήρια κρισιμότητας τους, ενώ γίνεται αναφορά στις δυνατότητες αντικατάστασης τους με τα παρόντα δεδομένα και στις προοπτικές επαναχρησιμοποίησης τους.
λέξεις κλειδιά: μέταλλα υψηλής τεχνολογίας, conflct minerals, Ευρωπαϊκή πολιτική για τις πρώτες ύλες, κρίσιμα μέταλλα


    This diploma thesis aims to highlight the importance of metals for the human being. Initially, we present a look back at the past, from the first human contact with the mineral raw materials and especially metals, to the development of great civilizations. The aim of the first chapter is to emphasize the timeless relationship of man with metals and their own contribution to the human evolution in the past.
    After this, the analytical significance of metals to the products of modern technology is presented. The aim of the second chapter is to highlight the importance of metals in the present and in the near future. Afterwards, the access risks to high-tech metals, either due to political instability and violence or due to environmental impacts, are presented in detail. The immediate goal of the chapter is to troubleshoot and awaken the reader by presenting the conditions and consequences of metal mining, of those metals man uses for his own comfort.
    The fourth chapter analyzes the European and National Minerals Policy, given the rapid increase in demand. The aim of this chapter is to highlight the importance of mineral resources for the EU and Greece, as well as the need of an organizational strategy.
    The fifth chapter focuses on the crucial for the European industry raw materials, on their production concentrations, on their criticality criteria, referring to the possibilities of critical metals substitution, with the present data given and the prospective of reusing them.
keywords: technology metals, conflict minerals, raw materials initiative, critical metals

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Tzeferis PG. Οι Ορυκτές Πρώτες Υλες (ΟΠΥ) και το Σύνταγμα [Internet]. Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος. 2010 [cited 2020 Mar 28]. Available from: http://www.oryktosploutos.net/2010/12/blog-post_30.html

Www.orykta.gr. Ορυκτοί Πόροι - Κοιτασματολογία [Internet]. [cited 2020 Mar 28]. Available from: https://www.orykta.gr/geologia-oryktologia/oryktoi-poroi-koitasmatologia

Stephen E. Kesler, Adam C. Simon AFS. Mineral Resources, Economics and the Environment [Internet]. 2015 [cited 2020 Mar 29]. Available from: https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=AIWpCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=kesler+simon&ots=mbxNZmZAhu&sig=jkQB9Zb5j4t8UUVBM_J5nmLoK1s&redir_esc=y#v=onepage&q=kesler simon&f=false

Μέλφος Β, Φιλιππίδης Α, Καθηγητής Α, Γεωχημείας Κ. Ορυκτοί Πόροι και Αποθέματα. 2018.

Μέλφος Β. Οικονομική Κοιτασματολογία - Σημειώσεις μαθήματος.

Μιχαηλίδης Μ. Κλέοπας, Βαβελίδης Κ. Μιχαήλ ΦΑΑ. Σημειώσεις Κοιτασματολογίας Βιομηχανικών ορυκτών. Θεσσαλονίκη; 2013.

Περί Μεταλλευτικού Κώδικος Νομοθετικό Διάταγμα 210/1973 - ΦΕΚ 277/Α/5-10-1973. In 1973 [cited 2020 Mar 29]. Available from: http://www.opengov.gr/minenv/?p=4846

(Ε.Λ.Ι.Ν.Υ.Α.Ε.) ΕΙΥ και Α της Ε. Περί Μεταλλευτικού Κώδικος. Available from: http://elinyae.gr/ethniki-nomothesia/nd-2101973-fek-277a-5101973

Μπεάζη Κατσιώτη Μ. Νομοθεσία μεταλλευμάτων και προϊόντων δομικών κατα- σκευών. 2015;124–6.

Βαβελίδης Κ. Μιχαήλ. Κοιτασματολογία Μεταλλευματων - Σημειώσεις μαθήματος.

Ανδριοπούλου Ε. Η εξέλιξη των τεχνικών μηχανημάτων από την αρχαία εποχή μέχρι την βιομηχανική επανάσταση. 2013.

Μέλφος Β. Tα μέταλλα και εμείς. Ελληνικό Πανόραμα [Internet]. 2019 [cited 2020 Mar 28]; Available from: https://www.elliniko-panorama.gr/articles/401/1,6,9/ta-

metalla-kai-emeis.html

Orykta.gr. Μέταλλα ορυκτά και πετρώματα: Συστατικά της οικονομίας μας απο την εποχή του λίθου εως σήμερα [Internet]. Available from: https://www.orykta.gr/oryktoi-poroi-kai-h-diahroniki-simasia-tous-stin-oikonomia

Ancient Egyptian Tools: Building Civilizations. Gt Courses Dly [Internet]. 2019 [cited 2020 Apr 3]; Available from: https://www.thegreatcoursesdaily.com/ancient-egyptian-tools-building-civilizations/

Www.archaiologia.gr. Προϊστορικές τεχνικές και μέθοδοι κατεργασίας του λίθου (Μέρος A´) - Αρχαιολογία Online [Internet]. [cited 2020 Apr 8]. Available from: https://www.archaiologia.gr/blog/2013/04/15/προϊστορικές-τεχνικές-και-μέθοδοι-κα/

Μεταλλευτικό Μουσείο Μήλου [Internet]. [cited 2020 Apr 8]. Available from: https://www.milosminingmuseum.com/

Θεόφραστος. Περί Λίθων.

www.jewelpedia.com. Obsidian.

Koukouli-Chrysanthaki, C., & Bassiakos Y. Non-slagging copper production of the 5th millennium: the evidence from the Neolithic settlement of Promachon-Topolnica

(Eastern Macedonia, Greece). In: 8th EAA Annual Meeting Thessaloniki, Hellas. 2002. p. 193-194).

Μαριολάκος Η. Μεταλλευτική και Μεταλλουργική Δραστηριότητα των Προϊστορικών Κατοίκων Του Αιγαιακού και περι-Αιγαιακού Χώρου: Μια Γεωμυθολογική Προσέγγιση. In: Bulletin of the Geological Society of Greece. 2013.

Arndt NT, Fontboté L, Hedenquist JW, Kesler SE, Thompson JFH, Wood DG. Future global mineral resources. Geochemical Perspect. 2017;6(1):1–184.

Www.euromines.org. Αειφόρός εξόρυξη χρυσόυ στην Ευρώπη.

Πετρόπουλος ΠΓ. Τεχνολογία Μηχανουργικών Υλικών. 1992. 1–3 p.

Ξενοφών. Κύρου Ἀνάβασις [Internet]. [cited 2020 Apr 4]. p. Βιβλιο 5ο. Available from: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?page=7&text_id=112

Όμηρος. Οδύσσεια - Ραψωδία Ι [Internet]. [cited 2020 Apr 4]. p. 390–5. Available from: http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/omhros/od09.htm

Ηρόδοτος. Ἱστορίαι [Internet]. [cited 2020 Apr 4]. p. 1.186. Available from: http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=30&page=30

Okrostsvaridze A, Gagnidze N, Akimidze K. A modern field investigation of the mythical ‘gold sands’ of the ancient Colchis Kingdom and ‘Golden Fleece’ phenomena. Quat Int. 2016 Jul 21;409:61–9.

Θώμογλου Κ. Τα οικονομικά της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 2017.

González-Barros MR. Industrial minerals & rocks: our invisible friends. European Geologist. 2013;34.

Τσιραμπίδης Α, Φιλιππίδης Α. Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία [Internet]. 2013 [cited 2020 Mar 28]. Available from: http://users.auth.gr/ananias

BRITANNICA ENCYCLOPÆDIA. Chemical elements. In [cited 2020 Apr 15]. Available from: https://www.britannica.com

Verus+ Information Systems. Το κινητό μας ένα μικρό θησαυροφυλάκιο [Internet]. 2012 [cited 2020 Apr 15]. Available from: https://verusplus.blogspot.com/2012/12/blog-post.html

Downs AJ. Chemistry of Aluminium, Gallium, Indium and Thallium [Internet]. 1993 [cited 2020 Apr 15]. Available from: https://books.google.gr/books?id=v-04Kn758yIC&printsec=frontcover&dq=Chemistry+of+aluminium,+gallium,+indium,+and+thallium&hl=el&ei=ixMyTIm1NqCUsQbv0aDOBA&sa=X&oi=book_result&ct=book-thumbnail&resnum=1&ved=0CCQQ6wEwAA#v=onepage&q&f=false

Melfos V, Voudouris PC. Geological, mineralogical and geochemical aspects for critical and rare metals in Greece. Minerals. 2012;2(4):300–17.

Ulrich Schwarz-Schampera PMH. Indium: Geology, Mineralogy, and Economics [Internet]. 2002 [cited 2020 Apr 15]. Available from: https://books.google.gr/books?id=k7x_2_KnupMC&printsec=frontcover&dq=Indium:+geology,+mineralogy,+and+economics&hl=el&ei=PrsyTMH5Ls2XONKX3ZMC&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCoQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

National Minerals Information Center USGS. Indium Data Sheet - Mineral Commodity Summaries 2020. 2020.

Klaus J. Schulz, Nadine M. Piatak and JFP. Niobium and Tantalum. USGS. 2017.

USGS NMIC. Shift in Global Tantalum Mine Production, 2000-2014 [Internet]. [cited 2020 Apr 16]. Available from: http://minerals.usgs.gov/

National Minerals Information Center USGS. Tantalum Data Sheet - Mineral Commodity Summaries 2020 [Internet]. 2020. Available from: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf

Mark E. Schlesinger, Matthew J. King, Kathryn C. Sole WGD. Extractive Metallurgy of Copper [Internet]. 2011 [cited 2020 Apr 16]. 281–282 p. Available from: https://books.google.gr/books?id=bcwiQepD2yYC&pg=PA281&lpg=PA281&dq=Extractive+Metallurgy+Copper&source=bl&ots=RVd_r4UI7a&sig=SL9yxTv_f1MPHeGbI4eZx7LqwQM&hl=el&sa=X&ei=2L7EVP2QO4P0aLC2gSA&ved=0CG8Q6AEwCQ#v=onepage&q&f=false

Hellas Gold. Ορυκτά, πρώτη ύλη της ζωής μας [Internet]. [cited 2020 Apr 16]. Available from: https://www.hellas-gold.com/tosopolytima/

National Minerals Information Center USGS. Copper (Data in thousand metric tons of copper content unless otherwise noted). 2020 [cited 2020 Apr 16]; Available from: https://doi.org/10.3133/fs20143004.

Παπαδάκης Βασίλειος & Κουρτέσης Αναστάσιος. Ασφάλεια Εργασίας - Τεχνική Νομοθεσία εξόρυξης Χρυσού. 2014.

Www.mygoldguide.in. Gold in your mobile phone. 2018;

National Minerals Information Center USGS. Gold Data Sheet - Mineral Commodity Summary 2020.

Krebs E. Robert. The History and Use of Our Earth’s Chemical Elements: A Reference Guide [Internet]. 2006 [cited 2020 Apr 17]. Available from: https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=yb9xTj72vNAC&oi=fnd&pg=PR15&dq=krebs+2006&ots=ixWXvXCI_b&sig=oII3ILOveQAwlr-pl7tovO3DTQA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Κόλλιας Δ. Το λίθιο ( Li) ως μέλος των στρατηγικών μετάλλων. Πηγές, μεταλλουργία και εφαρμογές στην βιομηχανία συσσωρευτών. 2018.

National Minerals Information Center USGS. Lithium Data Sheet - Mineral Commodity Summaries [Internet]. 2020. Available from: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf

Element Mania. Palladium [Internet]. [cited 2020 Apr 17]. Available from: http://elementmania.weebly.com/palladium.html

ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΕ. Τι υλικά περιέχει ένα κινητό τηλέφωνο [Internet]. [cited 2020 Apr 15]. Available from: https://www.vianatt.gr/contents_gr.asp?id=105

National Minerals Information Center USGS. Platinum Group Metals Data Sheet - Mineral Commodity Summaries. 2020.

Geyer R, Blass VD. The economics of cell phone reuse and recycling. Int J Adv Manuf Technol. 2010;47(5–8):515–25.

Bleiwas D, Kelly T. Obsolete Computers, ‘Gold Mine,’ or High-Tech Trash? Resource Recovery from Recycling. USGS Fact Sheet [Internet]. 2001;2014(25/07

/2014):4. Available from: http://pubs.usgs.gov/factsheet/fs060-01/

Concept Management UK. Precious Metal Removal from Electronic Components [Internet]. [cited 2020 Apr 19]. Available from: https://www.conceptmanagement.co.uk/services/disposal/precious-metal

Vintage Computer Chip Collectibles Memorabilia & Jewelry. Valuable Metals used in Computers [Internet]. [cited 2020 Apr 19]. Available from: https://www.chipsetc.com/valuable-metals-used-in-computers.html

Www.engineering.com. What Raw Materials Are Used to Make Hardware in Computing Devices? [Internet]. 2018. [cited 2020 Apr 19]. Available from: https://www.engineering.com/Hardware/ArticleID/17668/What-Raw-Materials-Are-Used-to-Make-Hardware-in-Computing-Devices.aspx

UNFCCC. The Paris Agreement [Internet]. 2015. [cited 2020 Apr 20]. Available from: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

Fraunhofer Ise. Photovoltaics Report [Internet]. 2019 [cited 2020 Apr 21]. Available from: www.ise.fraunhofer.de

Bleiwas DI. Byproduct Mineral Commodities Used for the Production of Photovoltaic Cells [Internet]. 2010 [cited 2020 Apr 21]. Available from: http://www.wapa.gov/newsroom/NewsFeatures/ftcarsonsolar.htm

Grandell L, Höök M. Assessing Rare Metal Availability Challenges for Solar Energy Technologies. Sustainability [Internet]. 2015 Aug 26 [cited 2020 Apr 21];7(9):11818–37. Available from: http://www.mdpi.com/2071-1050/7/9/11818

Öko-Institut e.V. Critical Metals for Future Sustainable Technologies and their Recycling Potential. 2009.

Καμενόπουλος ΣΝ. Οι δύο όψεις της πράσινης ενέργειας: Ευχή ή κατάρα; [Internet]. HuffPost Greece. 2017 [cited 2020 Apr 23]. Available from: https://www.huffingtonpost.gr/sotiris-kamenopoulos/-_11472_b_16446656.html

European Commission. Copper and dysprosium are critical metals in growth of the German wind energy sector [Internet]. 2019 [cited 2020 Apr 21]. Available from: https://www.umweltbundesamt.

William Hodder. What Mineral Products & Metals Are Needed To Make Wind Turbines? [Internet]. 2010 [cited 2020 Apr 21]. Available from: http://tonto.eia.doe.gov/kids/energy.cfm?page=wind_home-basics

Moss RL, Tzimas E, Kara H, Willis P, Kooroshy J. Critical Metals in Strategic Energy Technologies [Internet]. JRC-scientific and strategic reports, European Commission Joint Research Centre Institute for Energy and Transport. 2011. 164 p. Available from: http://www.qualenergia.it/sites/default/files/articolo-doc/CriticalMetalsinSET[pdf.pdf

Arrobas, D. L. P., Hund, K. L., Mccormick, M. S., Ningthoujam, J. & D. The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future. 2017;(June).

Leiden University. Metal Demand for Renewable Electricity Generation in the Netherlands [Internet]. [cited 2020 Apr 21]. Available from: https://www.metabolic.nl/publication/metal-demand-for-renewable-electricity-generation-in-the-netherlands/

Jamie Speirs. Electric vehicles and critical metals [Internet]. European Commission. 2015 [cited 2020 Apr 24]. Available from: https://setis.ec.europa.eu/publications/setis-magazine/materials-energy/electric-vehicles-and-critical-metals-jamie-speirs

Alonso E, Wallington T, Sherman A, Everson M, Field F, Roth R, et al. An Assessment of the Rare Earth Element Content of Conventional and Electric Vehicles. Int J Mater Manuf [Internet]. 2012 [cited 2020 Apr 23];5(2):473–7. Available from: https://www.jstor.org/stable/10.2307/26268481?seq=1&cid=pdf-

Cullbrand K, Magnusson O. The Use of Potentially Critical Materials in Passenger Cars. Department of Energy and Environment. Available at: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/162842.pdf. 2012;

Gorman S. As hybrid cars gobble rare metals, shortage looms [Internet]. Reuters. 2009 [cited 2020 Apr 24]. Available from: https://www.reuters.com/article/us-mining-toyota/as-hybrid-cars-gobble-rare-metals-shortage-looms-idUSTRE57U02B20090831

Tzeferis P. Goodbye Fossil Fuel Dependence, Hello Rare Earth Dependence! 2009;2554:49–50.

Montgomery G. Can Metals Supply Keep Up With Electric Vehicle Demand? [Internet]. Forbes. 2019 [cited 2020 Apr 24]. Available from: https://www.forbes.com/sites/woodmackenzie/2019/07/24/can-metals-supply-keep-up-with-electric-vehicle-demand/#1d8097b6c9b5

Honda. Global Search for Rare Metals [Internet]. [cited 2020 Apr 24]. Available from: https://search.global.honda/all/search.x?q=Rare metals&ie=utf8&imgsize=3

Reuters. Toyota finds way to avoid using rare earth-media [Internet]. 2012. [cited 2020 Apr 25]. Available from: https://www.reuters.com/assets/print?aid=USL4E8CN4GC20120123

Volkswagen. Lithium mining: What you should know about the contentious issue [Internet]. [cited 2020 Apr 25]. Available from: https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2020/03/lithium-mining-what-you-should-know-about-the-contentious-issue.html#

Nissan Motor Corporation. Nissan Green Program 2022 [Internet]. [cited 2020 Apr 25]. Available from: https://www.nissan-global.com/EN/ENVIRONMENT/GREENPROGRAM/DEPENDENCY/

Tzeferis P. Σπάνιες Γαίες- Ερευνα Αγοράς [Internet]. Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος. 2017 [cited 2020 Apr 27]. Available from: http://www.oryktosploutos.net/2017/02/blog-post_16.html#.WLKSKPmLTIU

Keith R. Long, Bradley S. Van Gosen, Nora K. Foley and DC. The Geology of Rare Earth Elements [Internet]. Www.geology.com. 2010 [cited 2020 Apr 27]. Available from: https://geology.com/usgs/ree-geology/

Παπαμανώλη ΣΚ. Κατανομή Σπανίων Γαιών στο κλάσμα βαρέων ορυκτών των Μαύρων Άμμων στην παράκτια περιοχή της Καβάλας: Ορυκτοχημική και Κοιτασματολογική Μελέτη [Internet]. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών; 2019 [cited 2020 Apr 27]. Available from: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/data/2879173/theFile/2879185

Lehmann B. Economic Geology of rare-earth elements in 2014: a global perspective. Eur Geol. 2010;(29):21–4.

Δηλγεράκη ΖΠ. Ραδιομετρική και Γεωχημική Μελέτη των παράκτιων Βαρέων Άμμων του Νομού Καβάλας. 2017.

Castor SB, Hedrick JB. Rare Earth Elements. Encycl Inorg Bioinorg Chem. 2005;769–92.

US Department of Energy. Critical Materials Strategy. 2011.

Yasushi Watanabe, Mihoko Hoshino, Hiroyasu Murakami K, Sanematsu, Yoshiaki Kon YH. The Role of Earth Science for the Supply of Rare Earth Elements. In: ERES2014: First European Rare Earth Resources Conference, Milos, Greece. 2014. p. 6.

Government Accountability Office. National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2010. 2009.

Gordon Haxel. Rare Earth Elements: Critical Resources for High Technology [Internet]. 2002 [cited 2020 Apr 27]. Available from: https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=sd5zZG3EqAsC&oi=fnd&pg=PP3&dq=ree+rare+earth+elements&ots=rCeu4ERokT&sig=6UKSO6xHJJVWaALUhagr9fNMxFg&redir_esc=y#v=onepage&q=ree rare earth elements&f=false

Vikström H. Rare metals: energy security and supply [Internet]. 2012. Available from: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:491055/FULLTEXT01.pdf

Natural Resources Canada. Rare earth elements facts [Internet]. 2019 [cited 2020 Apr 28]. Available from: https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/minerals-mining/minerals-metals-facts/rare-earth-elements-facts/20522

Sangine E. Mineral Commodity Summaries 2020 [Internet]. United States Geological Survey. 2020. 132–133 p. Available from: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf

Φίλιππας Α. Υλικά & Μόνιμοι Μαγνήτες : Ένα υπολογιστικό μοντέλο για τη διαθεσιμότητα και τις γεωπολιτικές παραμέτρους των σπανίων γαιών. 2019.

Statista. Rare earths production distribution by country 2019 [Internet]. 2020 [cited 2020 Apr 29]. Available from: https://www.statista.com/statistics/270277/mining-of-rare-earths-by-country/

European Commission. Report on Critical Raw Materials for the EU. 2014.

Τσιμογιάννης Α. Η Ελλάδα διέξοδος για την Δύση - Οι Ελληνικές Σπάνιες Γαίες σπάνε την εξάρτηση της Δύσης από την Κίνα [Internet]. Ambassadors at Large. 2018 [cited 2020 Apr 29]. Available from: https://ambassadorsatlarge.com/archives/74185

Tzeferis P. Υπάρχουν σπάνια μέταλλα/γαίες στην Ελλάδα; [Internet]. Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος. 2014 [cited 2020 Apr 29]. Available from: http://www.oryktosploutos.net/2014/08/blog-post_8.html#.VI8upvl_vLc

Eliopoulos D, Economou G, Tzifas I, Papatrechas C. The potential of rare earth elements in Greece. ERES2014 First Eur Rare Earth Resour Conf Milos, Greece. 2014;308–16.

BSR. Conflict Minerals and the Democratic Republic of Congo. 2010.

Global Witness. Conflict Minerals in Eastern Congo [Internet]. 2015. Available from: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-minerals/conflict-minerals-eastern-congo/

Melcher F, Sitnikova M, Graupner T, Martin N. Fingerprinting of conflict minerals: columbite-tantalite (‘coltan’) ores. 2008.

Garrett N. Walikale-Artisanal Cassiterite Mining and Trade in North Kivu-Implications for Poverty Reduction and Security. Communities Small-scale Min (CASM), … [Internet]. 2008; Available from: http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Artisanal+Cassiterite+Mining+and+trade+North+Kivu+implications+for+proverty+reduction+and+security#0

www.metalleiachalkidikis.gr. Εξόρυξη Κολτανίου: Μια πικρή ιστορία [Internet]. Available from: https://www.metalleiachalkidikis.gr/blog/2013/08/metalleiachalkidikis-coltan/

Parker DP, Vadheim B. Resource Cursed or Policy Cursed ? US Regulation of Conflict Minerals and Violence in the Congo. J Assoc Environ Resour Econ. 2017;4(1).

Koning R De. ConflIct minerals in the DemocratIc RepublIc of the Congo: Aligning Trade and Security. SIPRI Policy Pap. 2011;(27).

Lasker J. Ο Αφρικανικός Πόλεμος του Playstation [Internet]. Toward Freedom. 2018. Available from: https://geniusloci2017.wordpress.com/2018/08/10/playstation_war/

Montague D. Stolen Goods: Coltan and Conflict in the Democratic Republic of Congo. SAIS Rev. 2002;22(1):103–18.

Stearns J. North Kivu: The Background to Conflict in North Kivu Province of Eastern Congo [Internet]. Vol. 2, Wikipedia. 2012. Available from: https://en.wikipedia.org/wiki/North_Kivu

Lawspot. ‘Ματωμένα Smartphones’: Μέτρα της ΕΕ για την εισαγωγή ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων [Internet]. 2017. Available from:

https://www.lawspot.gr/nomika-nea/matomena-smartphones-metra-tis-ee-gia-tin-eisagogi-orykton-apo-periohes-sygkroyseon

KEMET. The Advent of a Stable Tantalum Supply Chain and Why It Matters to System Designers [Internet]. 2016. Available from: https://www.kemet.com

/en/us/about/sustainability.html#section3

Κρητικού Ε. Smartphones, ‘βουτηγμένα στο αίμα’ [Internet]. Pathfinder. 2014. Available from: http://www.pathfinder.gr/stories/3724961/smartphones-boythgmena-sto-aima/

W. Wallis RB. Alarm over China’s Congo deal. Financ Times [Internet]. 2007; Available from: https://www.ft.com/content/d66142e4-66d9-11dc-a218-0000779fd2ac

Rodrigues CU. Mining in Angola. 2016.

Goredema C. Diamonds and Other Precious Stones in Armed Conflicts and Law Enforcement Cooperation in Southern Africa. ISS Occassional Pap 57. 2002;

Johnson E. Blood Diamonds: The Conflict in Sierra Leone. EDGE [Internet]. 2002; Available from: https://web.stanford.edu/class/e297a/Conflict in Sierra Leone.htm

Global Witness. Conflict Diamonds [Internet]. Available from: https://www.globalwitness.org/en/campaigns/conflict-diamonds/#more

Delawala I. What is Coltan? [Internet]. ABC News. 2006. Available from: https://abcnews.go.com/Nightline/story?id=128631&page=1

Weng ZH, Jowitt SM, Mudd GM, Haque N, Weng ZH, Jowitt SM, et al. Assessing rare earth element mineral deposit types and links to environmental impacts Assessing rare earth element mineral deposit types and links to environmental impacts. 2013;7453.

Mclellan BC, Corder GD, Ali SH. Sustainability of Rare Earths—An Overview of the State of Knowledge. 2013;304–17.

Doris Schüler, Matthias Buchert, Ran Liu, Stefanie Dittrich CM. Study on Rare Earths and Their Recycling. 2011;49(January):30–40.

Chen X, Cheng Y, Rong Z. Recent results from a study of thorium lung burdens and health effects among miners in China Recent results from a study of thorium lung burdens and health effects among miners in China. 2007;

Ali SH. Social and Environmental Impact of the Rare Earth Industries. 2016;(March 2014).

Kaiman J. Rare earth mining in China: the bleak social and environmental costs [Internet]. The Guardian. 2014. Available from: https://www.theguardian.com/sustainable-business/rare-earth-mining-china-social-environmental-costs

Hongqiao L. The Dark Side of Renewable Energy. Earth Journal Netw [Internet]. 2016; Available from: https://earthjournalism.net/stories/the-dark-side-of-renewable-energy

G. Charalampides, K. Vatalis VK and AB. Global Market Of Rare Earth Metals ENVIRONMENTAL DEFECTS AND ECONOMIC IMPACT. 2016;

Humphries M. Rare earth elements: The global supply chain. Crit Mater Strateg Clean Energy Technol. 2011;143–58.

Standaert M. China Wrestles with the Toxic Aftermath of Rare Earth Mining. Yale Environ 360 [Internet]. 2019; Available from: https://e360.yale.edu/features/china-wrestles-with-the-toxic-aftermath-of-rare-earth-mining

Tim Maughan. The dystopian lake filled by the world’s tech lust [Internet]. BBC. 2015. Available from: https://www.bbc.com/future/article/20150402-the-worst-place-on-earth

Commission of the European Communities. The Raw Materials Initiative - meeting our critical needs for growth and jobs in Europe. In 2008 [cited 2020 May 2]. Available from: http://ec.europa.eu/enterprise/non_energy_extractive_industries/raw_materials.htm

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής µε θέµα «Οι κίνδυνοι και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τον εφοδιασµό της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας µε πρώτες ύλες». 2006;

OECD. Global Material Resources Outlook to 2060. Glob Mater Resour Outlook to 2060. 2019;

ΥΠΕΚΑ. Ελληνική Εξορυκτική Βιομηχανία: Διεθνές περιβάλλον, φυσιογνωμία - προοπτικές [Internet]. [cited 2020 May 3]. Available from: http://docplayer.gr/29732494-Elliniki-exoryktiki-viomihania.html

Kesler BSE. Mineral Supply and Demand into the 21st Century. 2002;

Α. Μουστάκα, Η. Ντεμιάν, Γ. Παύλου, Σ. Σταυράκη SD. Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία. 2016.

European Commission. Improving Framework Conditions for Extracting Minerals for Use Planning , Permitting and. 2010.

European Commission. Έκθεση του 2013 για τα εμπόδια στο εμπόριο και στις επενδύσεις. In: Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [Internet]. 2013. Available from: http://ir.obihiro.ac.jp/dspace/handle/10322/3933

European Commission. Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ο ΠΠ). 2007.

European Commission. Το Horizon 2020 Εν Συντομία. 2014.

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2005;

European Commission. Ευρώπη 2020 : η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση. In 2010 [cited 2020 May 5]. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0028&from=EL

ΥΠΕΚΑ. Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών. In 2012.

Στρατούλη Ε. Η Βιωσιμη Αναπτυξη και οι Ορυκτές Πρώτες Ύλες στην Ελλαδα και την Ευρωπαϊκη Ένωση. 2017.

European Commission. Critical raw materials for the EU. Eucom [Internet]. 2010;39(July):1–84. Available from: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/files/docs/report-b_en.pdf

European Commission. Η Αντιμετώπιση των Προκλήσεων που αφορούν τις Αγορές βασικών Εμπορευμάτων και τις Πρώτες Ύλες. In: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. 2011. p. 29.

European Commission. Σχετικά με την Επανεξέταση του Καταλόγου Πρώτων Υλών Κρίσιμης Σημασίας για την ΕΕ και την εφαρμογή της Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες. In: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. 2014. p. 8.

European Commission. The European Critical Raw Materials review. 2014.

European Commission. Σχετικά με τον Κατάλογο Πρώτων Υλών Κρίσιμης Σημασίας για την ΕΕ, για το 2017. In: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών. 2017.

European Commission. Study on the review of the list of Critical Raw Materials Executive summary. 2017.

Ferro P, Bonollo F. Materials selection in a critical raw materials perspective. Mater Des [Internet]. 2019;177:107848. Available from: https://doi.org/10.1016/j.matdes.2019.107848

Lusty PAJ, Gunn AG. Challenges to global mineral resource security and options for future supply. 2015;

British Geological Survey. Risk List 2015 - An update to the supply risk index for elements or element groups that are of economic value. Vol. 1. 2015.

European Commission. Annex V to the Report of the Ad-hoc Working Group on defining critical raw materials. 2010.

Frenzel M, Ketris MP, Gutzmer J. On the geological availability of germanium. Miner Depos. 2014;49(4):471–86.

Πηλίχος Β. Μέθοδοι Επεξεργασίας και Ανακύκλωσης Φωτοβολταϊκών Πλαισίων. 2013.

Μαντρατζή Μ. Οι Συγκεντρώσεις Τεχνολογικά Κρίσιμων Χημικών Στοιχείων στην Ελλάδα και οι πιθανές Βιολογικές Επιπτώσεις τους. 2016.

C. Y. Chang FK. GaAs High-Speed Devices: Physics, Technology and Circuit Applications [Internet]. 1994. Available from: https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=S3KyulONSSMC&oi=fnd&pg=PR13&dq=gallium+arsenide+applications&ots=ZLh8RkODPu&sig=1qAzRJPErAXjcGIdLX1ypgkIIyU&redir_esc=y

Mehrabian R. Technical Aspects of Critical Materials Use by the Steel Industry. Vol. II. 1983.

Yang Z, Xia GG, Wang CM, Nie Z, Templeton J, Stevenson JW, et al. Investigation of iron-chromium-niobium-titanium ferritic stainless steel for solid oxide fuel cell interconnect applications. J Power Sources. 2008;183(2):660–7.

CRM Alliance. Niobium [Internet]. [cited 2020 May 26]. Available from: https://www.crmalliance.eu/niobium

Matković T, Matković P, Malina J. Effects of Ni and Mo on the microstructure and some other properties of Co-Cr dental alloys. J Alloys Compd. 2004;366(1–2):293–7.

Giacchi J V., Morando CN, Fornaro O, Palacio HA. Microstructural characterization of as-cast biocompatible Co-Cr-Mo alloys. Mater Charact [Internet]. 2011;62(1):53–61. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2010.10.011

Zhou L, Miller MK, Lu P, Ke L, Skomski R, Dillon H, et al. Architecture and magnetism of alnico. Acta Mater [Internet]. 2014;74:224–33. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.actamat.2014.04.044

Ζερβάκης Μ. Συσσωρευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Ηλεκτρονικές Συσκευές. 2016.

Hugh O. Pierson. Handbook of Carbon, Graphite, Diamonds and Fullerenes: Properties, Processing and Applications [Internet]. 1993 [cited 2020 May 27]. 110 p. Available from: https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=Ub-GAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=graphite+applications&ots=FD5qNQqt6c&sig=j1JrJUQAxEBRhRBddKK8X3srSLU&redir_esc=y#v=onepage&q=graphite applications&f=false

Toshiaki Enoki; Masatsugu Suzuki; Morinobu Endo. Graphite Intercalation Compounds and Applications [Internet]. 2003 [cited 2020 May 27]. 337 p. Available from: https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=gsbQCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=graphite+applications&ots=we3DLAKW34&sig=HuATl6wq8tL8-fWLkKZy7MJAths&redir_esc=y#v=onepage&q=graphite applications&f=false

European Commission. Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy [Internet]. 2018. 80 p. Available from: http://rmag.soil.msu.ru/articles/503.pdf%0Ahttp://europa.eu

European Commission. Study on the review of the list of Critical Raw Materials: Criticality Assessments. 2017.

Arvanitidis N. Critical Raw Materials in Greece [Internet]. Green Minerals. 2011. Available from: http://nikolaosarvanitidis.eu/?p=258

Eliopoulos DG, Economou-Eliopoulos M. Geochemical and mineralogical characteristics of Fe-Ni- and bauxitic-laterite deposits of Greece. Ore Geol Rev. 2000;16(1–2):41–58.

Skarpelis N. The Agios Filippos ore deposit, Kirki (Western Thrace). A base metal part of a high sulfidation epithermal system. 1999.

Deady ÉA, Mouchos E, Goodenough K, Williamson BJ, Wall F. A review of the potential for rare-earth element resources from European red muds: examples from Seydişehir, Turkey and Parnassus-Giona, Greece. Mineral Mag. 2016;80(1):43–61.

Tsirambides A, Filippidis A. Metallic Mineral Resources of Greece. 2012;4(4):641–50.

Prichard HM, Brough CP. Potential of ophiolite complexes to host PGE deposits. New Dev Magmat Ni-Cu PGE Depos. 2009;277–90.

Tzeferis PG. Κρίσιμες ορυκτές πρώτες ύλες – Μια νέα πρόκληση. Ποιές υπάρχουν στην Ελλάδα; [Internet]. Ο Ελληνικός Ορυκτός Πλούτος. 2011. Available from: http://www.oryktosploutos.net/2011/06/blog-post_02.html

Graedel TE, Harper EM, Nassar NT, Reck BK. On the materials basis of modern society. Proc Natl Acad Sci U S A [Internet]. 2015 May 19 [cited 2020 Apr 15];112(20):6295–300. Available from: https://theconversation.com/metals-in-your-smartphone-have-no-substitutes-21142

Cuffari B. Cobalt Alternatives for Battery Production. 2018;1–4.

Flight Global. GE develops new superalloys to reduce use of rare rhenium [Internet]. 2008. Available from: https://www.flightglobal.com/ge-develops-new-superalloys-to-reduce-use-of-rare-rhenium/78402.article

Halme K, Piirainen KA, Vekinis G, Sievers E-U, Viljamaa K. Substitutionability of Critical Raw Materials. Eur Parliam Dir Intern Policies, Policy Dep A Econ Sci Policy - Ind Res Energy - Study [Internet]. 2012;PE 492.448(January):104. Available from: http://www.europarl.europa.eu/committees

/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=76391

Evangelos I. Gkanas; Yannis L. Bakouros; Sofoklis S. Makridis. “Substitutionability” of the Critical Raw Materials in Energy Applications: A Short Review and Perspectives. Mater Sci Eng with Adv Res. 2015;1(3):1–9.

T. E. Graedel, Gus Gunn LTE. Critical Metals Handbook [Internet]. 2014. Available from: https://books.google.gr/books?hl=el&lr=&id=5wGJAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT14&dq=Critical+metals&ots=OkQ5EplcpI&sig=AkkiP1cZ7ofz1FD-24VwKssNYmc&redir_esc=y#v=onepage&q=Critical metals&f=false

UNEP. Recycling Rates of Metals: A Status Report. 2011.

Beatriz V-L, Blengini GA, Mathieux F, Latunussa C, Mancini L, Nita V, et al. Raw Materials Scoreboard 2018 [Internet]. European Commission. 2018. 135 p. Available from: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/117c8d9b-e3d3-11e8-b690-01aa75ed71a1


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.