[Εξώφυλλο]

Το πρόβλημα της διείσδυσης του θαλασσινού νερού σε παράκτιους υδροφορείς: παραδείγματα και μέθοδοι αντιμετώπισης από τη β. Ελλάδα και την Παλαιστίνη = The issue of seewater intruxion in coastal aquifersQ exaples of N. Greece and Palestine and management olans.

Άϊντα-Αναστασία Καρίμ Νασσάρ

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την παρακολούθηση των παράκτιων υδροφορέων και τον υπολογισμό της τρωτότητας ενός υδροφορέα ως προς τη θαλάσσια διείσδυση. Οι δύο περιοχές έρευνας που εξετάζονται είναι η περιοχή του Ανατολικού Θερμαϊκού στη Χερσόνησο της Χαλκιδικής και η Λωρίδα της Γάζας στην Παλαιστίνη.
Ο παράκτιος υδροφορέας στην περιοχή του Αν. Θερμαϊκού, στον οποίο είναι αφιερωμένο το πρώτο μισό του 2ου κεφαλαίου, βρίσκεται στο ΝΔ τμήμα της χερσονήσου της Χαλκιδικής και καταλαμβάνει έκταση 281 km2. Τα τελευταία χρόνια πλήθος μελετών έχουν ασχοληθεί με την συγκεκριμένη περιοχή λόγω των ιδιαίτερων υδρογεωλογικών και γεωθερμικών χαρακτηριστικών της. Πρόκειται για μία περιοχή με έντονη τουριστική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες και με έντονη γεωργική δραστηριότητα, η οποία ευνοείται από τις εύφορες πεδινές εκτάσεις που διατίθενται για καλλιέργεια. Ωστόσο, η ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή, και ειδικότερα η ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και η μη ορθολογική διαχείριση του υπόγειου νερού, φαίνεται να είναι υπεύθυνη για την ποιοτική υποβάθμιση του υδροφορέα.
 Η περιοχή
Abstractτης Λωρίδας της Γάζας, η οποία αναλύεται στο δεύτερο μισό του 2ου κεφαλαίου, είναι μια παράλια χερσαία λωρίδα στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου με συνολική έκταση 360 km2. Η περιοχή αυτή, η οποία διεκδικείται από την Εθνική Παλαιστινιακή Αρχή, ως μέρος του κράτους της Παλαιστίνης, έχει έναν από τους πιο ραγδαία αυξανόμενους πληθυσμούς στον πλανήτη. Οι αυξημένες ανάγκες για πόσιμο νερό και η άναρχη αστικοποίηση σε συνδυασμό με τις ελάχιστες βροχοπτώσεις και μεγάλες περιόδους ξηρασίας έχουν ως αποτέλεσμα την εξάντληση του υδροφορέα και την ποιοτική του υποβάθμιση.
Το 3ο κεφάλαιο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αναλύει την τρωτότητα του παράκτιου υδροφορέα στην περιοχή του Αν. Θερμαϊκού ως προς τη θαλάσσια διείσδυση με τη χρήση του δείκτη GALDIT. Για την εφαρμογή της μεθόδου χρειάστηκε η κατασκευή 6 θεματικών χαρτών από τους οποίους προέκυψε ένας τελικός χάρτης που παρουσιάζει την τρωτότητα του παράκτιου υδροφορέα. Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται συμπεράσματα για την έρευνα που διεξήχθη.

This dissertation aims to monitor the coastal aquifers and to evaluate the aquifer’s vulnerability from the aspect of seawater intrusion. The two study areas under consideration are the area of Eastern Thermaikos Gulf in the peninsula of Halkidiki and the Gaza Strip in Palestine.
The coastal aquifer in the area of E. Thermaikos, to which the first half of the 2nd chapter is dedicated, is located in the SW region of the peninsula of Halkidiki and occupies an area of 281 km2. In recent years many studies have been carried out in this area due to its particular hydrogeological and geothermal characteristics. It is an area with strong tourist growth in recent decades and with intense agricultural activity, as the fertile and low-lying lands lend themselves to cultivation. However, human activities in the area and especially the rampant usage of fertilizers and the irrational management of the groundwater resources seems to be responsible for the intensification of groundwater quality.
The Gaza Strip region, which is analyzed in the second half of the 2nd chapter, is a coastal land strip in the southeastern corner of the Mediterranean Sea with a total area of 360 km2. This region, claimed by Palestine National Authority as a part of the State of Palestine, has one of the most rapidly growing populations on the planet. The increased needs for potable water and the unplanned urbanization combined with the limited annual rainfall and the long periods of drought result in the depletion of the aquifer and its qualitative degradation.
The 3rd chapter of this thesis analyzes the vulnerability of the coastal aquifer in the area of E. Thermaikos with regard to seawater intrusion using the GALDIT index. In order to implement the method, it took the construction of 6 thematic maps from which a final map emerged that depicts the vulnerability of the coastal aquifer. At the end of the thesis there are the conclusions inferred from the study.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Βουδούρης, Κ. (2009). Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος- Υπόγεια Νερά και Περιβάλλον. Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Τζιόλας.

Βουδούρης, Κ. (2015). Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειων νερών. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας.

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε). Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος 1:50.000, Φύλλα Βασιλικά και Πολύγυρος.

Ιορδάνου, Κ., Ζαπρίδης, Π., Μιχαλόπουλος, Χ., Γουναρά, Μ. 2015. Σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας Δήμου Νέας Προποντίδας. Epsilon Development.

Καζάκης, Ν. 2013. Εκτίμηση της διακινδύνευσης της εξωτερικής ρύπανσης των υπόγειων νερών: Εφαρμογή στη λεκάνη του Ανθεμούντα. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Μουντράκης, Δ. (1985). Γεωλογία της Ελλάδος. University Studio Press.

Ντώνα, Μ., 2017. Διερεύνηση της υφαλμύρισης του υπόγειου νερού στο παράκτιο τμήμα της Σωζόπολης στη Βόρεια Ελλάδα. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης. Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Ντώνα, Μ., Γαβριηλίδου, Ε., Καζάκης, Ν., Βουδούρης, Κ. 2017. Ποιότητα του υπόγειου νερού στον παράκτιο υδροφορέα Καλλικράτειας-Φλογητών (Χαλκιδική). 6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Ντώνα, Μ., Γαβριηλίδου, Ε., Καζάκης, Ν., Βουδούρης, Κ. 2018. Διερεύνηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης του παράκτιου υδροφορέα Καλλικράτειας-Φλογητών Χαλκιδικής, Ελλάδα.

Ξεφτέρης, A. 2000. Διερεύνηση της ποιοτικής υποβάθμισης των υπογείων νερών στον κάμπο της Καλαμαριάς με έμφαση στη νιτρορύπανση. Διδακτορική Διατριβή, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ

Πεντζίδου, Α., 2019. Εκτίμηση της τρωτότητας στην διείσδυση του θαλασσινού νερού στο παράκτιο τμήμα της Επανομής. Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

.Περδικάκη, Μ., 2014. Εκτίμηση ρυπαντικής επικινδυνότητας παράκτιων υδροφορέων με τη χρήση του πολυκριτηριακού δείκτη GALDIT. Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Τομέας Γεωλογικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Τσαρούχα, Φ. (2011). Εκτίμηση τρωτότητας παράκτιων υπόγειων υδροφορέων στη θαλάσσια διείσδυση. Εφαρμογή στο Δέλτα του Νέστου. Πτυχιακή Εργασία, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ξενόγλωσση

Ahmad H. Helles, Saied T. Al Aklouk and Jehad S. Al Dasht 2010. The Situation of the Gaza Strip Coastal Aquifer & the Main Challenges. Master of Water and Environment Science, Course of Applied Hydrogeology. National Institute for Environment and Development, Al-Azhar University – Gaza.

European Environment Agency (EEA) 2014. Horizon 2020 Mediterranean report Annex 5: Palestine. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014

Gavriilidou, E., Ntona, M., Kazakis, N., Vargemezis, G. and Voudouris, K. 2017. Seawater intrusion mapping in the coastal aquifer of Nea Kallikratia- Flogita area, North

Greece. Proceedings of the 11th International Hydrogeological Conference, 4-6 October 2017, Athens, Vol. 2, 221-231.

Jayyousi, A., Srouji, F., 2009. Future Water Needs in Palestine. Palestine Economic Policy Research Institute (MAS).

Kazakis N., Pavlou A., Vargemezis G., Voudouris K.S., Soulios G., Pliakas F., Tsokas G. 2016. Seawater intrusion mapping using electrical resistivity tomography and hydrochemical data. An application in the coastal area of eastern Thermaikos Gulf, Greece. Science of the Total Environment 543 (2016) 373–387.

Lazarou, E., 2016. Water in the Israeli-Palestinian conflict. EPRS/European Parliamentary Research Service, pp. 1–8.

Madhat Farouk Abu-alnaeema, Ismail Yusoff, Tham Fatt Ngb, Yatimah Alias, May Raksmey 2018. Assessment of groundwater salinity and quality in Gaza coastal aquifer,

Gaza Strip, Palestine: An integrated statistical, geostatistical and hydrogeochemical approaches study. Science of the Total Environment 615 (2018) 972–989.

Ministry of Planning and International Cooperation (MOPIC), 1996. The Gaza Regional Plan, MOPIC.

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), 2008. Land Use Statistics in the Palestinian Territory, 2007, December 2008

Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), 2013. Projected Population in the Palestinian Territory, Establishments Report, Ramallah, Palestine. p. 54.

Palestinian Water Authority (PWA) 2000. Restructuring of the Water Sector in Palestine.

Palestinian Water Authority (PWA), 2009. Agricultural and Municipal Water Demand in Gaza Governorates for 2008.

Palestinian Water Authority (PWA), 2013. Seasonal Rainfall Assessment in Gaza Strip Report Prepared by PWA, Prepared by Mahmoud Abdel Latif, Director of Water

Information Bank Department. Gaza, Palestine.

Portal, Climate Change Knowledge, 2017. The World Bank Group. http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm/, Accessed date: 14 September 2017.

Rabah, F.K.J., 2013. Impact assessment of wastewater and solid waste disposal in toWadi Gaza on groundwater, soil, and seawater. Int. J. Emerg. Technol. Adv. Eng. 3 (9), 71–81.

Sneh, A., Bartov, Y., Weissbrod, T., Rosensaft, M., 1998. Geological map of Israel, 1:200,000. Isr. Geol. Surv. (shapefile version). http://www.arcgis.com/home/item.html?id=ee0b0e242dc54e20bd5d953c7781f5b, Accessed date: August 2017.

Venetsanou, P., Kazakis, N., Αnagnostopoulou, C., Voudouris, K. 2016. Impacts of rainfall changes on groundwater balance of coastal aquifers: A case study of the

Thermaikos Gulf, North Greece. Global Nest: The International Journal, Vol. 18, No 1: 185-196.

Vengosh, A., Keren, R., 1996. Chemical modifications of groundwater contaminated by recharge of treated sewage effluent. J. Contam. Hydrol. 23, 347–360.

Vengosh, A., Kloppmann, W., Marei, A., Livshitz, Y., Gutierrez, A., Banna, M., Raanan, H., 2005. Sources of salinity and boron in the Gaza strip: natural contaminant flow in the southern Mediterranean coastal aquifer. Water Resour. Res. 41 (1).

Weinthal, E., Vengosh, A., Marei, A., Gutierrez, A., Kloppmann, W., 2005. The water crisis in the Gaza strip: prospects for resolution. Groundwater 43 (5), 653–660.

Zilberbrand, M., Rosenthal, E., Shachnai, E., 2001. Impact of urbanization on hydrogeochemical evolution of groundwater and on unsaturated-zone gas composition in the coastal city of Tel Aviv, Israel. J. Contam. Hydrol. 50 (3–4) 175–208.

Διαδικτυακές πηγές

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. (2018, 03 15). Κλιματικός Άτλαντας της Ελλάδας. Ανάκτηση από http://climatlas.hnms.gr/sdi/

Ελληνική Στατιστική Αρχή 2011. Ανάκτηση από https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SAM03/2011

Central Intelligence Agency (CIA), The world Factbook, Middle East: Gaza Strip Ανάκτηση από https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html

Copernicus, CORINE Land Cover (CLC) 2018. Ανάκτηση από https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/clc2018?tab=download

Google Earth Pro

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/waterislife_el.pdf

https://el.wikipedia.org/wiki /Κράτος_της_Παλαιστίνης

http://srtm.csi.cgiar.org/download (DEM)


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.