[Εξώφυλλο]

Οι υδρίτες μεθανίο: δημιουργία και αναδυόμενες τεχνολογίες = Methane hydrates: formation and emergencing technologies.

Αντώνιος Γεώργιος Χρίστογλου

Περίληψη


Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει το τι ακριβώς είναι οι υδρίτες μεθανίου, το πως δημιουργούνται, σε ποιες περιοχές εντοπίζονται με ιδιαίτερη αναφορά στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, τι τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί γύρω από αυτούς και τέλος τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν για την οικονομία και τον πετρελαϊκό κλάδο. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι γενικοί και εισαγωγικοί όροι που περιγράφουν τους υδρίτες αλλά και το τι ακριβώς είναι τα ηφαίστεια λάσπης, που εντοπίζονται με βάση την παγκόσμια βιβλιογραφία και το πως συνδέονται με τους υδρίτες μεθανίου. Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας επικεντρώνεται στον τρόπο δημιουργίας του τόξου της Ανατολικής Μεσογείου, γίνεται εκτενής ανάλυση για το σύμπλεγμα των ηφαιστείων λάσπης Αναξίμανδρος και την σύνδεσή τους με τους υδρίτες μεθανίου και περιγράφει τις τεκτονικές κινήσεις στον Ελλαδικό χώρο. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η περιβαλλοντική επίδραση του μεθανίου στην ατμόσφαιρα και ο ρόλος που διαδραματίζει στο φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη, οι υπάρχουσες τεχνικές ανάκτησης των υδριτών, ενώ τέλος αναλύονται οι οικονομικοί και πολιτικοί παράγοντες που αναμένεται να επιδράσουν στη μελλοντική έρευνα και εκμετάλλευση των αποθεμάτων υδριτών του πλανήτη.
Λέξεις κλειδιά: υδρίτες μεθανίου, υδρίτες, μεθάνιο, Ανατολική Μεσόγειος, πετρέλαιο, ηφαίστεια λάσπης, Αναξίμανδρος, Ελλαδικός χώρος, υδρογονάνθρακες, ενεργειακό καύσιμο, Άμστρενταμ, Κούλα, Καζάν, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πηγές ενέργειας, φαινόμενο θερμοκηπίου, εκμετάλευση, αποθέματα, μή συμβατικά κοιτάσματα, οικονομία, έρευνα, εκμετάλευση, Μεσσογειακό τόξο, Μεσογειακή τάφρος, ισορροπία ιδρυτών.

This bachelor thesis aims in studying what are the hydrates methane, how are they being created, in which regions are they concentrated with special mention to Eastern Mediterranean space, what technologies have been created around them and what can be their impact on the economy and oil industry. The first chapter analyses the general and introductory terminology that describes the hydrates, what are the mud volcanos, which are being identified based on the international bibliography, and how are they connected with the hydrates methane. The second chapter of the thesis focus on the creation of the Eastern Mediterranean Arc thoroughly analyses Anaximander’s mud volcanos complex

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• A. Demirbas, Methane hydrates as potential energy resource: Part 2 – Methane production processes from gas hydrates, Energy Conversion and Management 51 (2010) 1562–1571.

• A. Demirbas, Methane hydrates as potential energy resource:Part 1 – Importance, resource and recovery facilities, Energy Conversion and Management 51 (2010) 1547–1561

• A. J. Kopf, Significance Of Mud Volcanism, Geophys., 40(2), 1005, doi:10.1029/2000RG000093, 2002.

• A. V. Milkov, “Worldwide distribution of submarine mud volcanoes and associated gas hydrates,” Marine Geology, vol.167, no. 1-2, pp. 29–42, 2000.

• Alastair H.F. Robertson and Achim Kopf, Tectonic setting and processes of mud volcanism on the mediterranean ridge accretionary complex: evidence from LEG 160, 1998, Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, Vol. 160.

• Alexandri S., 2007. Classification and interpretation of seabed geology from analysis of sonar data. Unpublished PhD thesis, University of Birmingham, UK, 500 p.

• Ali Eslamimanesh, Amir H. Mohammadi, Dominique Richon, Paramespri Naidoo, Deresh Ramjugernath, Application of gas hydrate formation in separation processes: A review of experimental studies, J. Chem. Thermodynamics 46 (2012) 62–71

• Allen, H. T., Report of an expedition to the Copper, Tanana and Koyukuk Rivers, in the Territory of Alaska, 1885, U.S. 49th Congr., 2nd sess., 1886–1887, Exec. Doc. 125, 172 pp.,U.S. Gov. Print. Off., Washington, D. C., 1887.

• Aloisi GI, Bouloubassi I, Heijs K, Pancost RD, Sinninghe Damste JS, Gottschal JC (2002) Methane-consuming microorganisms and the formation of carbonate crusts at seeps. Earth and Plan.Sc. Let. 203:195–203

• Aloisi, G., C. Pierre, J.-M. Rouchy, J.-P. Foucher, J. M. Woodside, and the Medinaut Scientific Party, Methane-related authigenic carbonates of eastern Mediterranean Sea mud volcanoes and their possible relation to gas-hydrate destabilization, Earth Planet. Sci. Lett., 184, 321–338, 2000a.

• Aloisi, G., et al., Linking Mediterranean brine pools and mudvolcanism, Eos Trans. AGU, 81(51), 625–632, 2000b.

• Aloisi, G.I., Bouloubassi, I., Heijs, K., Pancost, R.D., Sinninghe Damste, J.S., Gottschal, J. C., 2002. Methane-consuming microorganisms and the formation of carbonate crusts at seeps. Earth and Planetary Science Letters 203, 195–203.

• Ayhan Demirbas, Methane Gas Hydrate, Springer London 2010

• Barsoum, K., Della Martera, M., & Menardi Noguera, A. (2000).Gas chimneys in the Nile delta slope and gas fields occurrence.EAGE Conference on Geology and Petroleum Geology, St Julians, Malta.

• Berndt, C., Bu¨ nz, S., Clayton, T., Mienert, J., Saunders, M., 2004. Seismic character of bottom simulating reflectors: examples from the mid-Norwegian margin. Marine and Petroleum Geology 21, 723–733.

• Brown, K. M., C. Goldfinger, G. Bohrmann, M. Torres, M. Tryon, C. Jung, E. Suess, H. Sahling, and A. Trehu, Geological and hydrogeologic interrelationships around seep and gas vent regions on Hydrate Ridge: Seabed observations, Eos Trans. AGU, 80(46), Fall Meet. Suppl., F510,1999.

• C. Perissoratis, Chr. Ioakim, S. Alexandri, J.Woodside, P. Nomikou, A. D¨ahlmann, D. Casas, K. Heeschen, H. Amman, G. Rousakis, and V. Lykousis, ThessalonikiMud Volcano, the Shallowest Gas Hydrate-Bearing Mud Volcano in the Anaximander Mountains, Eastern Mediterranean, Volume 2011, Article ID 247983, 11 pages, Journal of Geological Research.

• C. Perissoratis, Chr. Ioakim, V. Lykousis et al., “Characteristics of the Thessaloniki Mud Volcano, a recently discovered gas hydrate bearing area in the Anaximander Mountains,” in Eastern Mediterranean, EGU General Assembly, vol. 8 of Geophysical Research Abstracts, Vienna, Austria, April 2006, 03874, SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-03874.

• C.A. Koh, E.D. Sloan, A.K. Sum, D.T. Wu, Annu. Rev. Chem. Biomol. Eng. 2 (2011) 237–257.

• Camerlenghi, A., Cita, M.B., Della Vedova, B., Fusi, N., Mirabile, L., and Pellis, G., 1995. Geophysical evidence of mud diapirism on the Mediterranean Ridge accretionary complex. Mar. Geophys. Res., 17:115-141.

• Chapellaz J, Blunier T, Raynaud D, Barnola JM, Schwander J, Stauffer B. Synchronous changes in atmospheric CH4 and Greenland climate between 40 and 8 kyr ago. Nature 1993;366:443-5.

• Charlou, J.L., Donval, J.P., Zitter, T., Roy, N., Jean-Baptiste, P., Foucher, J.P.,Woodside, J., MEDINAUT Scientific Party, 2003. Evidence of methane venting and geochemistryof brines on mud volcanoes of the eastern Mediterranean Sea. Deep-Sea Research Part I Oceanographic Research Papers 50, 941–958.

• Chr. Ioakim, St. Tsaila-Monopolis, C. Perissoratis, and V. Lykousis, “The examination of the gas hydrates hosting environment at the Anaximander Mud Volcanoes, Eastern Mediterranean: stratigraphy and Sedimentary successions at the mud beacia clasts,” in CIESM Workshop Monograph, vol.29, pp. 87–96, Bologna, Italy, 2005.

• Cita M.B., Delange G.J., & Olausson E. (1991). Anoxic basins and sapropel deposition in the Eastern Mediterranean-past and present-Introduction, Marine Geology, 100, 1-4.

• Cita, M.B., Camerlenghi, A., Erba, E., McCoy, F.W., Castradori, D., Cazzani, A., Guasti, G., Giambastiani, M., Lucchi, R., Nolli, V., Pezzi, G.,Redaelli, M., Rizzi, E., Torricelli, S., and Violanti, D., 1989. Discovery of mud diapirism in the Mediterranean Ridge: a preliminary report. Boll.Soc. Geol. Ital., 108:537-543.

• Cita, M.B., Erba, E., Lucchi, R., Pott, M., van der Meer, R., and Nieto, L.,1996. Stratigraphy and sedimentation in the Mediterranean Ridge diapiric belt. Mar. Geol., 132:131-150.

• Cita, M.B., Ryan, W.B.F., and Paggi, L., 1981. Prometheus mud-breccia: an example of shale diapirism in the Western Mediterranean Ridge. Ann.Geol. Pays Hellen., 30:543-570.

• Cita, M.B., Ryan, W.F.B., Paggi, L., 1981. Prometheus mud breccia: an example of shale diapirism in the western Mediterranean ridge. Annal Ge´ ologie des Pays Helle´ niques 3, 543–570

• Clennell, M. B., The me´langes of Sabah, Malaysia, Ph.D thesis, 483 pp., Univ. of London, London, UK, 1992

• Coleman, D. F., & Ballard, R. D. (2001). A highly concentrated region of cold hydrocarbon seeps in the southeastern Mediterranean sea. Geo-Marine Letters, 21, 162–167.

• Cooper, C., Mud volcanoes of Azerbaijan visualized using 3D seismic depth cubes: The importance of overpressured fluid and gas instead of non-existent diapirs, paper presented at Conference on Subsurface Sediment Mobilization, Eur. Assoc. of Geosci. and Eng., Gent, Belgium, 2001.

• D. A. Vamvakaris, C. B. Papazachos, Ch. A. Papaioannou, E. M. Scordilis, and G. F. Karakaisis, A detailed seismic zonation model for shallow earthquakes in the broader Aegean area, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 16, 55–84, 2016

• Da¨hlmann, A., ANAXIMANDER Team, 2005. Gas hydrates in the Eastern Mediterranean: occurrence and biogeochemical environment compiled from detailed sampling of the Anaximander Mountains. Geophysical Research Abstracts 7,05176.

• Dadey, K.A. and A. Klays. – 1992. Physical properties of volcanoclastic sediments in the Izu-Bonin area. In: B. Taylor, K.Fujioka, et al. (eds.), Proc. ODP, Sci. Res., 126, pp. 543-550 College Station, TX (Ocean Drilling Program).

• DAVID CASAS, GEMMA ERCILLA, VASILIS LYKOUSIS, CHRYSSANTHI IOAKIM and CONSTANTINE PERISSORATIS, Physical properties and their relationship to sedimentary processes and texture in sediments from mud volcanoes in the Anaximander Mountains(Eastern Mediterranean), SCI. MAR., 70(4), December 2006, 643-659. ISSN: 0214-8358.

• De Lange, G., and H.-J. Brumsack, Pore water indications for the occurrence of gas hydrates in eastern Mediterranean mud dome structures, in Proceedings ODP, Scientific Results, Leg 160, pp. 569–574, Ocean Drill. Program, College Station, Tex., 1998.

• Desa E. Submarine methane hydrates potential fuel resource of the 21st century. Proc AP Akad Sci 2001;5:101–14.

• Emeis, K.-C., Robertson, A.H.F., Richter, C., et al., 1996. Proc. ODP, Init.Repts., 160: College Station, TX (Ocean Drilling Program).

• Everett, D.H., The thermodynamics of frost damage to porous solids, Trans. Faraday Soc., 5 7, 1541-1551, 1961

• Fusi, N., and Kenyon, N., 1996. Distribution of mud diapirism and other geological structures from long-range sidescan sonar (GLORIA) data, in the Eastern Mediterranean Sea. Mar. Geol., 132:21-38.

• G.D. Ginsburg, V.A. Soloviev, Methane migration within the submarine gas-hydrate stability zone under deep-water conditions, Marine Geology 137(1997) 49-57.

• Galeos, A., 1986. Geological Map ‘‘Castellorizo Sheet’’, Scale 1/50.000. IGME.

• Gardner, J. M., Mud volcanos on the Moroccan Continental Margin, Eos Trans. AGU, 80(46), Fall Meet. Suppl., F483,1999.

• Grantz, A., D. E. White, H. C. Whitehead, and A. R. Tagg, Saline springs, Copper River lowland, Alaska, AAPG Bull.,46, 1990–2002, 1962.

• Graue, K. (2000). Mud volcanoes in deepwater Nigeria. Marine and Petroleum Geology, 17, 959–974.

• Grauls D. Gas hydrates: importance and applications in petroleum exploration. Mar Petr Geol 2001;18:519–23.

• Gupta AK. Marine gas hydrates: their economic and environmental importance. Current Sci 2004;86:1198–9.

• Gutnic, M., Monod, O., Poisson, A., Dumont, J.-F., 1979. Ge´ ologie des Taurides occidentales(Turquie). Me´moires de la Socie´ te´ Ge´ ologique de France LVIII (137),112. Paris.

• H. Amann, J. Baraza, C. Marx et al., “HYACE, an Autoclave coring equipment for systematic offshore sampling, measurement and ground truthing,” in Eurocean, pp. 670–673, 2000.

• H. Bolli and J. Saunders, “Oligocene to Holocene low latitude planctonic foraminifera,” in Planctonic Stratigraphy, H. Bolli, J. Saunders, and G. Perch-Nielsen, Eds., pp. 155–263, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1985.

• Hamilton, E.L. – 1970. Sound velocity and related properties of marine sediments. J. Geophys. Res., 75: 4423-4446.

• Hedberg, H., Relation of methane generation to undercompacted shales, shale diapirs and mud volcanoes, AAPG Bull., 58, 661–673, 1974.

• Hieke, W., Cita, M.B., Mirabile, G.L., Negri, A., and Werner, F., 1996a. The summit area (Antaeus/Pan di Zucchero) of the Mediterranean Ridge: a mud diapir field? Mar. Geol., 132:113-129.

• Hovland, M., & Judd, A. G. (1988). Seabed pockmarks and seepages: Impact on geology, biology and the marine environment. London:Graham and Trotman, 293 p.

• Humphrey, W. E., Sedimentary volcanism in eastern Mexico and northern Colombia, Geol. Soc. Am. Bull., 74, 125–128,1963.

• J. Javanmardi, Kh. Nasrifar, S.H. Najibi, M. Moshfeghian, Appl. Therm. Eng. 25(2005) 1708–1723.

• J.S. Booth, M.M. Rowe, K.M. Fischer, US Geological Survey, Open-File Report 1,1996, pp. 96–272.

• Johson, G.R. and G.R. Olhoeft. – 1984. Density of rocks and minerals. In: R.S. Carmichael (ed.), CRC Handbook of Physical Properties of Rocks (Vol. 3): Boca Raton, FL (CRC Press, Ins.),1-38.

• K. A. Kvenvolden, “Gas hydrates-geological perspective and global change,” Reviews of Geophysics, vol. 31, no. 2, pp. 173–187, 1993.

• K. Heeschen, A. Dahlmann, H.-J. Hohnberg et al., “Pressurized near-surface sediment cores of Anaximander mud volcanoes,” in Eastern Mediterranean, EGU General Assembly, vol. 8 of Geophysical Research Abstracts, Vienna, Austria, April 2006, 07005. SRef-ID: 1607-7962/gra/EGU06-A-07005.

• Kimura, G., E. E. Silver, P. Blum, and Shipboard Scientific Party, Leg 170, in Proceedings ODP, Initial Reports, Leg 170,458 pp., Ocean Drill. Program, College Station, Tex., 1997.

• Kleinberg, R.L. and Brewer, P., “Probing Gas Hydrate Deposits,” American Scientist, 89, 244 (2001).

• Kopf, A. (2002). Significance of mud volcanism. Reviews of Geophysics, 40(2), 1–52.

• Kopf, A., A. H. F. Robertson, M. B. Clennell, and R. Flecker, Mechanism of mud extrusion on the Mediterranean Ridge, Geo Mar. Lett., 18, 97–114, 1998.

• Kopf, A., D. Klaeschen, and J. Mascle, Extreme efficiency of mud volcanism in dewatering accretionary prisms, Earth Planet. Sci. Lett., 189, 295–313, 2001.

• Kvenvolden A. Gas hydrates as a potential energy resource – a review of their methane content. In: Howell DG, editor. The future of energy gases – US geological survey professional paper 1570. Washington: United States Government Printing Office; 1993. p. 555–61.

• Kvenvolden, K.A., Ginsburg, G.D. and Soloviev, V.A., 1993. Worldwide distribution of subaquatic gas hydrates. GeoMar. Lett., 13: 32—40

• Li G, Li X-S, Tang L-G, Zhang Y. Experimental investigation of production behavior of methane hydrate under ethylene glycol injection in unconsolidated sediment. Energy Fuels 2007;21:3388–93.

• Lies Lonckea, Jean Mascleb, Fanil Scientific Parties, Mud volcanoes, gas chimneys, pockmarks and mounds in the Nile deep-sea fan (Eastern Mediterranean): geophysical evidences, Marine and Petroleum Geology, 2003.

• Limonov, A.F., Woodside, J.M., and Ivanov, M.K. (Eds.), 1994. Mud Volcanism in the Mediterranean and Black Seas and Shallow Structure of the Eratosthenes Seamount. Initial Results of the Geological and Geophysical Investigations during the Third “Training-through-Research” Cruise of the R/V Gelendzhik (June-July 1993). UNESCO Rep. Mar. Sci., 64.

• Limonov, A.F., Woodside, J.M., Cita, M.B., and Ivanov, M.K., 1996. The Mediterranean Ridge and related mud diapirism: a background. Mar.Geol., 132:7-19.

• Loncke, L., 2002. Le delta profond du Nil: Structure et e´volution depuis le Messinien. The` se de doctorat de l’Universite´ P. et M. Curie (Paris 6), Ge´ osciences Azur,181 pp.

• Lykousis, V., et al., Mud volcanoes and gas hydrates in the Anaximander mountains (Eastern Mediterranean Sea), Marine and Petroleum Geology (2008).

• Lykousis, V., Woodside, J., de Lange, G., Alexandri, S., Sakellariou, D., Nomikou, P.,Ioakim, C., Dahlmann, A., Casas, D., Rousakis, G., Ballas, D., Kormas, K., Kioroglou, S., Perissoratis C., 2003. Mud Volcanoes and Related Gas Hydrates in Anaximander Mountains (Eastern Mediterranean). New Discoveries From the 1st of May 2003 Cruise of R/V AEGAEO (ANAXIMANDER PROJECT). OMARC Conference, Paris 15–17/09, 2003.

• M. Ben Clennel, Martin Hovland, James S. Booth, Pierre Henry, and William J. Winters, Formation of natural gas hydrates in marine sediments1. Conceptual model of gas hydrate growth conditioned by host sediment properties, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH, VOL. 104, NO. B10, PAGES 22,985-23,003, OCT 10, 1999

• MacDonald, G. J., “The Many Origins of Natural Gas,” J. Petroleum Geology, 5(4), 341 (1983).

• MacKay, M. E., G. F. Moore, G. R. Cochrane, J. C. Moore, and L. D. Kulm, Landward vergence and oblique structural trends in the Oregon margin accretionary prism: Implications and effect on fluid flow, Earth Planet. Sci. Lett., 109,477–491, 1992.

• Magalhaes VH, Bobos J, Gaspar L, Pinheiro LM, Monteiro JH, Ivanov MK (2002) Mineralogy and geochemistry of carbonate chimneys from the Gulf of Cadiz: Preliminary results. IOC Workshop Report no 183, pp18

• Martin, B.M., Kastner, M., Henry, P., Le Pichon, X., and Lallement, S., 1996.Chemical and isotopic evidence for sources of fluids in a mud volcano field seaward of the Barbados accretionary wedge. J. Geophys. Res.,101:20325-20345.

• Matsumoto R. Causes of the d13C anomalies of carbonates and a new paradigm ‘gas hydrate hypothesis’. J Geol Soc Jpn 1995;101:902–24.

• Max MD, Cruickshank MJ. Extraction of methane from oceanic hydrate system deposits. In: Proceedings offshore technology conference. Houston (Texas), 3–6 May 1999.

• Milkov, A. V. (2000). Worldwide distribution of submarine mud volcanoes and associated gas hydrates. Marine Geology, 167, 29–42.

• Mottl, M. J., Pore waters from serpentinite seamounts in the Mariana and Izu-Bonin forearcs, Leg 125: Evidence for volatiles from the subducting slab, in Proceedings ODP, Scientific Results, Leg 125, pp. 373–386, Ocean Drill. Program,College Station, Tex., 1992.

• Olu-Le, R.K., M. Sibuet, A. Fiala-Medioni, S. Gofas, C. Salas, J.P Foucher and J. Woodside. – 2004. Cold seep communities in the deep eastern Mediterranean Sea: composition and spatial distribution on mud volcanoes Deep-Sea Res. Part I:Oceanogr. Res. Papers, 51: 1915-1936.

• P. Englezos, Ind. Eng. Chem. Res. 32 (1993) 1251–1274.

• Paull CK, Ussler III W, Dillon WP. Is the extent of glaciation limited by marine gas hydrates? Geophys Res Lett 1991;18:432–4.

• Perissoratis, C., Amann, H., Meyn, V., De Lange, G., Kalogerakis, N., Lykoussis, V.,Wooside, J., Ercilla, G., 2003. Exploring the extreme environment of the gas hydrates and the associated biosphere in the Eastern Mediterranean: the ANAXIMANDER Project. OMARC Conference, Paris, September 15–17, 2003,Conference Abstracts, 89 pp.

• Perissoratis, C., Papadopoulos, G., Zimaniths, E., 1998. Occurrence of mud diapirism in the marine sector between Kos and Kalymnos islands, SE Aegean Sea: preliminary results. Bulletin Geological Society of Greece V.XXXII (2), 217–222

• Peter Englezos, and Ju Dong Lee, Gas Hydrates: A Cleaner Source of Energy and Opportunity for Innovative Technologies, Korean J. Chem. Eng., 22(5), 671-681 (2005).

• Poisson, A., 1977. Recherches ge´ ologiques dans les Taurides occidentales (Turquie). The` se, Universite´ Paris11, Paris.

• Reilinger, R., McClusky, S., Paradissis, D., Ergintav, S., and Vernant, P.: Geodetic constraints on the tectonic evolution of the Aegean region and strain accumulation along the Hellenic subduction zone, Tectonophysics, 488, 22–30, 2010.

• Robertson, A.H.F., 1998. Tectonic significance of the Eratosthenes Seamount: a continental fragment in the process of collision with subduction zone in the eastern Mediterranean (Ocean Drilling Program Leg 160), Tectonophysics, 298, 63–82.

• Robertson, A.H.F., Dixon, J.E., 1984. Introduction: aspects of the geological evolution of the Eastern Mediterranean. In: Dixon,J.E., Robertson, A.H.F. (Eds.), The Geological Evolution of the Eastern Mediterranean. Special Publication-Geological Society of London, vol. 17, pp. 1– 74.

• Ryan, W.B.F., Kastens, K.A., and Cita, M.B., 1982. Geological evidence concerning compressional tectonics in the Eastern Mediterranean. Tectonophysics,86:213-242

• Salas C, Woodside JM (2002) Lucinoma kazani n. sp.(Mollusca:Bivalvia): evidence of a living benthic community associated with a cold seep in Eastern Mediterranean Sea. Deep-Sea Res I49:991–1005.

• Salas, C.,Woodside, J.M., 2002. Lucinoma kazani n. sp. (Mollusca: Bivalvia): evidence of a living benthic community associated with a cold seep in Eastern Mediterranean Sea. Marine Geology 49, 991–1005.

• Screaton, E.J., Carson, B., and Lennon, G.P., 1995. In situ permeability tests at Site 892: characteristics of a hydrogeologically active fault zone on the Oregon accretionary prism. In Carson, B., Westbrook, G.K., Musgrave,R.J., and Suess, E. (Eds.), Proc. ODP, Sci. Results, 146 (Pt 1): College Station, TX (Ocean Drilling Program),

-297.

• Seely, D. R., The significance of landward vergence and oblique structural trends on trench inner slopes, in Island Arcs, Deep Sea Trenches, and Back-Arc Basins, Maurice Ewing Ser., vol. 1, edited by M. Talwani and W. D. Pitman III, pp. 187–198, AGU, Washington, D. C., 1977.

• Shimon Wdowinski, Zvi Ben-Avraham, Ronald Arvidsson and Goran Ekstrom, Seismotectonics of the Cyprian Arc, Geophys. J. Int. (2006) 164, 176–181.

• Shipley, T.H., Ogawa, Y., Blum, P., et al., 1995. Proc. ODP, Init. Repts., 156:College Station, TX (Ocean Drilling Program).

• Slack, J. F., R. J. W. Turner, and P. L. G. Ware, Boron-rich mud volcanoes of the Black Sea region: Modern analogues to ancient sea-floor tourmalinites associated with

Sullivantype Pb-Zn deposits?, Geology, 26, 439–442, 1998.

• T. Feseker, A. D¨ahlmann, J. P. Foucher, and F. Harmegnies, “In-situ sediment temperature measurements and geochemical porewater data suggest highly dynamic fluid flow at Isis mud volcano, eastern Mediterranean Sea,” Marine Geology, vol. 261, no. 1–4, pp. 128–137, 2009.

• Ten Veen, J., Woodside, J., Zitter, T., Dumon, T.J., Mascle, J., Volkonskaia, A., 2004. Neotectonic evolution of the Anaximander Mountains at the junction of the Hellenic and Cyprus arcs. Tectonophysics 391, 35–65.

• Toto, E. A., and J. N. Kellogg, Structure of the Sinu-San Jacinto fold belt — An active accretionary prism in northern Colombia, J. S. Am. Earth Sci., 5, 221–222, 1992.

• Trehu, A. M., M. E. Torres, G. F. Moore, E. Suess, and G. Bohrmann, Temporal and spatial evolution of a gas hydrate accretionary ridge on the Oregon continental margin, Geology, 27, 939–942, 1999.

• V. Lykousis, S. Alexandri, J. Woodside et al., “Mud volcanoes and gas hydrates in the Anaximander mountains (Eastern Mediterranean Sea),” Marine and Petroleum Geology, vol. 26, no. 6, pp. 854–872, 2009.

• V. Lykousis, S. Alexandri, J. Woodside, P. Nomikou, C. Perissoratis, D. Sakellariou G. de Lange, A. Dahlmann, D. Casas, G. Rousakis, D. Ballas, Chr. Ioakim, New

evidence of extensive active mud volcanism in the Anaximander mountains (Eastern Mediterranean):The ‘‘ATHINA’’ mud volcano, Environmental Geology (2004) 46:1030–1037.

• Vernette, G., A. Mauffret, C. Bobier, L. Briceno, and J. Gayet, Mud diapirism, fan sedimentation and strike-slip faulting, Caribbean Colombian Margin, Tectonophysics, 202, 335–349, 1992.

• von Huene, R., D. Klaeschen, M. A. Gutscher, and J. Fruehn, Mass and fluid flux during accretion at the Alaskan margin,Geol. Soc, Am. Bull., 110, 468–482, 1998.

• Vougioukalakis G. E. et al, (2004). A distal deep sea ash layer (Y2) from the Cape Riva eruption (Santorini volcanic field) at the East Mediterranean submarine Anaximander Mountains, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki Aprl 2004

• W. Friederich, A. Brüstle, L. Küperkoch, T. Meier, S. Lamara, and EgeladosWorking Group, Focal mechanisms in the southern Aegean from temporary seismic networks – implications for the regional stress field and ongoing deformation processes, Solid Earth, 5, 275–297, 2014

• Wallmann, K., P. Linke, E. Suess, G. Bohrmann, H. Sahling, M. Schlu¨ter, A. Da¨hlmann, S. Lammers, J. Greinert, and N.von Mirbach, Quantifying fluid flow, solute mixing, and biogeochemical turnover at cold vents of the eastern Aleutian subduction zone, Geochim. Cosmochim. Acta, 61,5209–5219, 1997.Waples, D. W., Time and

• Woodside J., 1996. Neotectonic Deformation of the Anaximander Mountains Observed from EM12D Multibeam Data. In: Sedimentary Basins of the Mediterranean and Black Seas, TTR, Fourth Post-cruise Meeting, UNESCO Report, pp.11–12.

• Woodside, J., Mascle, J., Huguen, C., Volkonskaia, A., 2000. The Rhodes Basin, a post Miocene tectonic trough. Marine Geology 165 (1–4), 177–194.

• Woodside, J.M., Ivanov, M.K., Limonov, A.F., 1997. Neotectonics and fluid flow through the seafloor sediments in the Eastern Mediterranean and Black Seas. Part I: eastern Mediterranean Sea. In: IOC Technical Series, vol. 48, pp. 1–128.

• Woodside, J.M., Ivanov, M.K., Limonov, A.F., 1998. Shipboard Scientists of the Anaxiprobe Expeditions. Shallow gas and gas hydrates in the Anaximander Mountains region Eastern Mediterranean Sea. In: Henriet, J.P., Mienert, J. (Eds.), Gas Hydrates: Relevance to World Margin Stability and Climate Change. Geological Society of London, Special Publication, vol. 137, pp. 177–193.

• Woodside, J.M., Volgin, A.V., 1996. Echo-free patches obtained on MAK-1M deeptowed sidescan sonar and their interpretation (Mediterranean Ridge). Marine Geology 132 (1/4), 55–61.

• Yassir, N.A., and Bell, J.S., 1994. Relationships between pore pressures, stresses and present-day geodynamics in the Scotian Shelf, Offshore Eastern Canada. AAPG Bull., 78:1863-1880.

• Z. Garfunkel, 2004, Origin of the Eastern Mediterranean basin: a reevaluation, Institute of Earth Sciences, Hebrew University of Jerusalem, Givat Ram, Jerusalem 91904, Israel

• Zitter, T., Woodside, J., Mascle, J., 2003. The Anaximander Mountains: a clue to the tectonics of Southwest Anatolia. Geological Journal 38, 357–394.

• Zitter, T.A.C., Huguen, C., ten Veen, J.,Woodside, J.M., 2006. Tectonic control on mud volcanoes and fluid seeps in the Anaximander Mountains, eastern Mediterranean Sea. In: Dilek, Y., Pavlides, S. (Eds.), Postcollisional Tectonics and Magmatism in the Mediterranean Region and ASIA. Geological Society of America Special Paper, vol. 409, pp. 615–631, doi:10.1130/2006.2409(28).

• Zitter, T.A.C., Huguen, C., Woodside, J.M., 2005. Geology of mud volcanoes in the Eastern Mediterranean from combined sidescan and submersible surveys. Deep-Sea Research Part I Oceanographic Research Papers 52 (3), 457–475.

Sites:

• https://web.archive.org/web/20051119034605/http://aapg.confex.com/aapg/sl2003/techprogram/paper_77807.htm

• https://worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/methane-hydrates/

• https://www.district-energy.gr/energy/energy-sources/fossil-fuels/methane-hydrates/methane-hydrates/

• https://www.nrdc.org/stories/permafrost-everything-you-need-know#sec-whatis


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.