[Εξώφυλλο]

Ιζηματολογικές αναλύσειος στις κορεσμένεςσε υλικό τάφρους εκτροπής υδάτων για την τροφοδοσί της λίμνης Κορώνειας = Sedimentological analysis of the oversaturated in material water diversion trencesfor the supply of the l.ake Koronia

Χρυσόστομος Εκευθέριος Δόβας

Περίληψη


Η εν λόγω διπλωματική εργασία μελετάει μία περιοχή ιζηματολογικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή της Μυγδονίας λεκάνης, στη Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα. Η περιοχή αυτή βρίσκεται ανάμεσα στις δύο λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, δίπλα στο χωριό Σχολάρι. Σχετίζεται με τις τάφρους αποστράγγισης (φράγματα) οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την εκτροπή των υδάτων των χειμάρρων που καταλήγουν στη λίμνη Βόλβη και, την αλλαγή πορείας τους προς τη λίμνη Κορώνεια. Η λίμνη Κορώνεια έχει προβλήματα και κινδυνεύει να στερέψει λόγω ελάχιστης τροφοδοσίας σε ύδατα. Οι τάφροι αποστράγγισης όμως που δημιουργήθηκαν για να την τροφοδοτούν, έχουν γεμίσει με διάφορους τύπους ιζημάτων από τα φερτά υλικά των εποχικών χειμάρρων. Η παρακάτω μελέτη εξετάζει το είδος και το μέγεθος του υλικού αυτού.
 
   The present thesis examines at a territory with sedimentalogical interest at the wider area of Mygdonia Basin, Macedonia, Northern Greece. This territory is located between Volvi Lake and  Koronia Lake next to the village Sholari. It is related with the drainage trenches (dams) which have created in order to divert the water’s flow by the streams to Koronia. Koronia Lake has some significant problems and it is nearly getting dry because of low water supply. Although, during the time, these trenches have filled with different types of sediments becoming from the alluvial material of the seasonal streams. The following research is analyzing the type and the size of these sediments.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


ΨΙΛΟΒΙΚΟΣ Α. (1977) “ Παλαιογεωγραφική εξέλιξις της λεκάνης και της λίμνης Μυγδονίας (Λαγκαδά – Βόλβης).“ Διατριβή επί διδακτορία. Φυσικομαθηματική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΧΡΥΣΑΦΗ Α. (2012) ‘’ Εκτίμηση της τρωτότητας των υπογείων υδάτων στη ρύπανση του προσχωματικού υδροφορέα της Μυγδονίας λεκάνης απορροής.” Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (URL 1)

ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ Ι. (2012) “ Διαχρονική ποιοτική και ποσοτική μελέτη της λίμνης Κορώνειας.“ Διπλωματική εργασία Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. (URL 2)

ΤΑΤΑΡΗΣ Ε. & ΤΟΝΟΝΟΓΛΟΥ Θ. (2015) “ Ιζηματολογικές Διεργασίες και χαρακτηριστικά των αποθέσεων της ενωτικής τάφρου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης .“ Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Δ. (2010) ‘’Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδος’’ - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : University Studio Press

ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α.,ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε., "ΥΕΤΟΣ", ΠΕΡΛΕΡΟΣ Β., ΛΙΟΝΗΣ Μ., ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., Έργο ‘’ Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας-Θράκης-Θεσσαλίας.’’ Αποτελέσματα λεκάνης Μυγδονίας, Υδρογεωλογικά Στοιχεία, Ανάδοχος Σύμπραξη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων. (URL 3)

KOUFOS G., SYRIDES G., KOSTOPOULOS D. & KOLIADIMOU K. (1995) ‘’Preliminary results about the stratigraphy and the paleoenvironment of Mygdonia basin, Macedonia, Greece’’. Aristotle University of Thessaloniki.

ΔΟΑΝΗ Σ. (2016) ‘’Ιζηματολογικά και παλαιοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων του πυθμένα της λίμνης Κορώνειας’’ . Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

BLOT J. S. (2010) : Version 8.0 Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconsolidated Sediments by Sieving or Laser Granulometer.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

URL 1: http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/40891/10298.pdf?sequence=1&isAllowed=y

URL2: http://ikee.lib.auth.grΨΙΛΟΒΙΚΟΣ Α. (1977) “ Παλαιογεωγραφική εξέλιξις της λεκάνης και της λίμνης Μυγδονίας (Λαγκαδά – Βόλβης).“ Διατριβή επί διδακτορία. Φυσικομαθηματική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΧΡΥΣΑΦΗ Α. (2012) ‘’ Εκτίμηση της τρωτότητας των υπογείων υδάτων στη ρύπανση του προσχωματικού υδροφορέα της Μυγδονίας λεκάνης απορροής.” Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τμημάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. (URL 1)

ΚΑΝΑΡΑΚΗΣ Ι. (2012) “ Διαχρονική ποιοτική και ποσοτική μελέτη της λίμνης Κορώνειας.“ Διπλωματική εργασία Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης. (URL 2)

ΤΑΤΑΡΗΣ Ε. & ΤΟΝΟΝΟΓΛΟΥ Θ. (2015) “ Ιζηματολογικές Διεργασίες και χαρακτηριστικά των αποθέσεων της ενωτικής τάφρου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης .“ Διπλωματική εργασία, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ Δ. (2010) ‘’Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδος’’ - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : University Studio Press

ΣΠΥΡΙ∆ΗΣ Α.,ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε., "ΥΕΤΟΣ", ΠΕΡΛΕΡΟΣ Β., ΛΙΟΝΗΣ Μ., ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ., Έργο ‘’ Έλεγχος χημικής ποιότητας αρδευτικών υδάτων (επιφανειακών και υπογείων) σε κλίμακα λεκανών απορροής ποταμών Μακεδονίας-Θράκης-Θεσσαλίας.’’ Αποτελέσματα λεκάνης Μυγδονίας, Υδρογεωλογικά Στοιχεία, Ανάδοχος Σύμπραξη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων Εργαστήριο Γεωργικών Φαρμάκων. (URL 3)

KOUFOS G., SYRIDES G., KOSTOPOULOS D. & KOLIADIMOU K. (1995) ‘’Preliminary results about the stratigraphy and the paleoenvironment of Mygdonia basin, Macedonia, Greece’’. Aristotle University of Thessaloniki.

ΔΟΑΝΗ Σ. (2016) ‘’Ιζηματολογικά και παλαιοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά των ιζημάτων του πυθμένα της λίμνης Κορώνειας’’ . Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

BLOT J. S. (2010) : Version 8.0 Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconsolidated Sediments by Sieving or Laser Granulometer.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

URL 1: http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/40891/10298.pdf?sequence=1&isAllowed=y

URL2: http://ikee.lib.auth.gr/record/130239/files/chrysafi.pdf

URL3: http://www2.minagric.gr/ardeftika/files/results/hydro/6.%20HYDRO_MYGDONIAS.pdf/record/130239/files/chrysafi.pdf

URL3: http://www2.minagric.gr/ardeftika/files/results/hydro/6.%20HYDRO_MYGDONIAS.pdf


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.