[Εξώφυλλο]

Μεταβολή στην κλιματική κατάταξη κατά Koppen επιλεγμένων Ευρωπαϊκών πόλεων = Changes in Koppen classification types in selected European cities due to climate change.

Δημήτριος Αθανάσιος Αργυρίου

Περίληψη


Η παρούσα εργασία ασχολείται με την κλιματική αλλαγή σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές πόλεις. Η κατάταξη που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των κλιμάτων είναι αυτή του Koppen. Η χρονοσειρά δεδομένων για κάθε πόλη αποτελείται από στοιχεία θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για τουλάχιστον εκατό χρόνια. Έχει γίνει διαχωρισμός των δεδομένων αυτών σε εικοσαετίες και κάθε περίοδος έχει χαρακτηριστεί με έναν κλιματικό τύπο κατά K?ppen. Με αυτό τον τρόπο έχουν παρατηρηθεί οι κλιματικές αλλαγές στους σταθμούς μελέτης καθώς και η μεταβολή στις μέσες θερμοκρασίες με την πάροδο των ετών. Τέλος αναγνωρίστηκαν οι σταθμοί που μπορεί να έχουν μελλοντικές αλλαγές στο κλίμα τους.

 This bachelor thesis researches the climate change in selected European cities. The climate classification of Kοppen was used to define the climate of each city. A time period of one hundred years of temperature and rainfall data is used. Data is separated in twenty-year periods and each period’s climate is classified. Using this method, climate change and temperature increase in certain weather stations is noticed. Finally, stations sensitive to future changes in their climate were identified.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Pidwirny, M. (2006). "Climate Classification and Climatic Regions of the World". Fundamentals of Physical Geography, 2nd Edition

Zhang Xinshi (1993). “A vegetation-climate classification system for global change studies in China”

George Vadimovich Gruza (2009) “Environmental Structure and Function: Climate System - Volume I”

Belda, M., Holtanová, E., Halenka, T., & Kalvová, J. (2014). Climate classification revisited: From Köppen to Trewartha. Climate Research, 59(1), 1–13.

Feddema, J. J. (2005). A Revised Thornthwaite-Type Global Climate Classification. Physical Geography, 26(6), 442–466

TERJUNG, W. H. (1966). Physiologic climates of the conterminous United States: A bioclimatic classification based on man. Annals of the Association of American Geographers, 56(1), 141–179.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Χρονοπούλου – Σερέλη Αι. και Φλόκας Απ. (2010) “ Μαθήματα γεωργικής μετεωρολογίας και κλιματολογίας” : 385-440

Φλόκα Απ. (1992) “Μαθήματα μετεωρολογίας και κλιματολογίας” : 300-341

Διαδικτυακές Πηγές

European Climate Assessment & Database, https://www.ecad.eu

General climate zones - meteoblue. (n.d.). Retrieved May 23, 2020, from https://content.meteoblue.com/nl/meteoscool/general-climate-zones

Climate Classification. (2011). SpringerReference. https://doi.org/10.1007/springerreference_28884

Classification of World Climate | Essay | World | Geography. (n.d.). Retrieved May 23, 2020, from https://www.geographynotes.com/essay/climate-essay/classification-of-world-climate-essay-world-geography/3433


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.