[Εξώφυλλο]

Διερερεύνηση υδρογεωλογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας Εράτυρας, Νομού Κοζάνης )Δυτική Μακεδονία, Ελλάδα) = Investigation of the hydrogeological conditions of the broader area os the Eratyra village, Kozano perfecture (Western Macedonia, Greece).

Μαρία-Δέσποινα Στέργιος Τσιοπλιάκη

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την διερεύνηση των υδρογεωλογικών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής της κοινότητας Εράτυρας, που ανήκει στο Νομό Κοζάνης. Στα πλαίσια αυτής συλλέχθηκαν 9 δείγματα νερού από υπάρχουσες αρδευτικές γεωτρήσεις και πηγάδια. Μετρήθηκε η στάθμη του υπόγειου νερού σε αυτές τις ίδιες γεωτρήσεις. Επίσης συλλέχτηκαν 3 δείγματα επιφανειακού νερού κατά μήκος του ποταμού Μύριχου. Η μέτρηση της στάθμης πραγματοποιήθηκε την περίοδο του Μαρτίου 2019, ενώ η δειγματοληψία του νερού πραγματοποιήθηκε την περίοδο του Μαΐου 2019. Η μέτρηση της στάθμης πραγματοποιήθηκε με σταθμήμετρο ενώ η επιτόπια μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού με φορητή πολυπαραμετρική συσκευή. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των νιτρικών έγινε στο Εργαστήριο της Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την χρήση φασματοφωτομέτρου.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της περιοχής μελέτης, όπως η γεωγραφική της θέση, το κλίμα της, τα δημογραφικά στοιχεία κ.α.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται τα γεωλογικά στοιχεία της περιοχής, και οι υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται βιβλιογραφικά στοιχεία του φαινομένου της νιτρορύπανσης καθώς και γενικά στοιχεία των υπόγειων υδροφόρων.
 Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται όλα τα δεδομένα που προέκυψαν από την μέτρηση της στάθμης και την δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας.
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από τις μετρήσεις και αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν είναι ότι η ποιότητα των δειγμάτων του υπόγειου και επιφανειακού νερού είναι καλή και δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τη νιτρορύπανση.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εράτυρα, Νιτρορύπανση, Μέτρηση Στάθμης, Δειγματοληψία

The present bachelor thesis examines the hydrogeological conditions of the broader Eratyra area, located in the regional unit of Kozani. Nine groundwater samples water were collected from existing irrigation wells and boreholes, and the groundwater level was measured. Also 3surface water samples were collected along the Myrichos River flow. The level measurement took place during the period of March 2019, while water sampling took place in May 2019. The measurement of the groundwater level was performed using appropriate water level measure while the in situ physicochemical parameters were measured with a portable multiparameter device. In order to measure the nitrate concentration the samples were analyzed at the laboratory of Engineering Geology and Hydrogeology, of the Aristotle University of Thessaloniki, using the spectrophotometer device.
The first chapter presents general characteristics of the study area such as its geographic location, climate, demographic data etc.
The second chapter describes the geological features of the area and the prevailing hydrogeological conditions.
The third chapter presents general information regarding the phenomenon of nitrate pollution of aquifers according to the scientific literature.
The fourth chapter presents and analyzes all the data obtained from the water level measurement and the sampling carried out in the context of this bachelor thesis.
The fifth chapter presents the conclusions drawn from the processing of the results. The general conclusion drawn from the measurements and analyzes is that the majority of the ground and surface water samples do not present nitrate pollution.
KEYWORDS: Eratyra, Nitrate pollution, Level Measurement, Sampling

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Davidson-Arnott, R., 2010. Introduction to Coastal Processes and Geomorphology. Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge.

Blott, S.J., 2010. GRADISTAT Version 8.0. A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis of Unconsolidated Sediments by Sieving or Laser Granulometer.

Kenneth Pye Associates Ltd., Crowthorne Enterprise Centre, Berkshire.

Pavlopoulos K., Evelpidou N. & Vassilopoulos A., 2009. Mapping Geomorphological Environments, Springer.

Συρίδης, Γ.Ε., 1990. Λιθοστρωματογραφική Βιοστρωματογραφική και Παλαιοστρωματογραφική Μελέτη των Νεογενών – Τεταρτογενών Ιζηματογενών Σχηματισμών της Χερσονήσου Χαλκιδικής. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ..

Κίρκου, Σ.Γ., 2012. Φυσικογεωγραφικά και Ιζηματολογικά Χαρακτηριστικά του Επίπεδου Ακρωτηρίου Μύτικας Επανομής, Ν. Θεσσαλονίκης. Διατριβή Ειδίκευσης, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ..

Αλμπανάκης Κ., Στύλλας Μ., Βουβαλίδης Κ. & Συρίδης Γ., 2005. Γεωμορφολογικές Μεταβολές στην Περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου σαν Αποτέλεσμα της Ολοκαινικής Ανόδου της Στάθμης της Θάλασσας. Δελτίο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ.XXXVIII,2005.

Χρόνης, Γ., 1986. Η Σύγχρονη Δυναμική και η Ολοκαινική Ιζηματογένεση του Θερμαϊκού Κόλπου. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ψιλοβίκος, Αν., Ψιλοβίκος Αρ., 2010. Ιζηματολογία. Εκδόσεις Τζιόλα.

Μουντράκης, Δ.Μ., 2010. Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδος. University Studio Press.

Τσακνάκης, Α., 1969. Χρονικά της Χαλκιδικής. Τεύχος 17-18, Περιοδική Έκδοσης.

Bonaduce A., Pinardi N., Oddo P., Spada G.& Larnicol G., 2016. Sea-level variability in the Mediterranean Sea from altimetry and tide gauges. Article published with open

access at Springerlink.com.

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.)

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

URL1: http://www.bathingwaterprofiles.gr/bathingprofiles/GRBW109029024

URL2: https://www.slideshare.net/lorettar/coastal-processes

URL3: http://visit-thermaikos.com/item/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae/

URL4: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432&language=el-GR

URL5: http://geodata.gov.gr/maps/?locale=el


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.