[Εξώφυλλο]

Ελληνικός μπετονίτης: κοιτάσματα, παραγωγή, χρήσεις = Greeg bentonite: deposits, production, uses.

Αχιλλέας Ιωάαννης Πουρσανίδης

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή πραγματεύεται το ρόλο του μπετονίτη στην παγκόσμια και εγχώρια
     οικονομία από την εξόρυξη μέχρι τη χρήση. Παρουσιάστηκαν τα κυριότερα κοιτάσματα στην
     Ελλάδα και στον κόσμο, καθώς και οι ετήσιες παραγωγές κάθε χώρας. Στη συνέχεια
     αναλύθηκαν εκτενώς οι ιδιότητες και οι χρήσεις του μπετονίτη. Με βάση τα παραπάνω
     στοιχεία μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:
 
•    Ο μπετονίτης αποτελεί ένα ιδιαίτερο ορυκτό με μεγάλο εύρος εφαρμογών στη βιομηχανία,
        αλλά και στην απλή καθημερινή χρήση.
 
•    Η ζήτηση για το υλικό αυτό αυξάνεται σταθερά, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.
 
•    Η γεωγραφική του εξάπλωση ανά την υφήλιο δίνει μεν τη δυνατότητα στις μεγάλες οικονομίες
        να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών τους, αφήνει δε το περιθώριο και σε μικρότερες
        χώρες να διεκδικήσουν σημαντικό μέρος της αγοράς
 
•    Η εξόρυξη και η επεξεργασία του δεν απαιτεί τεράστιες επενδύσεις, συνεπώς μπορούν να γίνουν
        όχι μόνο από πολυεθνικές κολοσσούς, αλλά και από μικρότερες εταιρίες, σε τοπική κλίμακα.
        Το  γεγονός ενισχύει τον ανταγωνισμό και την παραγωγή καλύτερου προϊόντος, καθώς επίσης
        δίνει και πνοή στις τοπικές κοινωνίες με νέες θέσεις εργασίας.
 
•    Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι ελάχιστες και με σωστή διαχείριση πλήρως αναστρέψιμες.
 
•    Η Ελλάδα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αγορά του μπετονίτη, με τις προοπτικές να είναι
        σταθερές και εν μέρει ευοίωνες ιδιαίτερα εάν αναπτυχθεί ο κλάδος της μεταποίησή του έτσι
        ώστε να μην πωλείται απλά ως μια πρώτη ύλη, αλλά ως έτοιμο επεξεργασμένο προϊόν με υψηλή αγοραστική αξία.
 
Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο μεγάλους παράγωγους μπετονίτη παγκοσμίως οφείλει να αποτελέσει παράδειγμα και για τα υπόλοιπα
  βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα που βρίσκονται ανεκμετάλλευτα στο υπέδαφός της και μπορούν να συμβάλλουν με τη σωστή διαχείριση σε μια μακροχρόνια
  οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
     ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΜΠΕΤΟΝΙΤΗΣ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΧΡΗΣΕΙΣ

 This undergraduate degree deals with the role of bentonite in the global and domestic economy from mining untill the use.
 The main deposits were presented both in Greece and all over the world, as well as the annual productions of each country.
 Furthermore, the properties and uses of bentonite were analyzed in detail. On the basis of the above data, the following
 general conclusions can be drawn:

• Bentonite is a special mineral with a wide range of applications in industry, but also in simple daily use.

• Demand for this material is steadily increasing, especially in developing countries.

• Its geographical spread around the globe allows large economies to cover a large part of their needs, leaving room for
  smaller countries to claim a significant share of the market.

• Mining and processing does not require huge investment, so they can be made not only by multinational giants, but also
  by smaller companies, locally. This, boosts competition and better product production, as well as inspires local communities with new jobs.

• The environmental impacts are minimal and properly managed, fully reversible.

• Greece plays an important role in the bentonite market, with the prospects of being stable and partially favorable especially if its processing
  industry is developed so that it is not sold simply as a raw material but as a finished processed product with high market value.

 The fact that Greece is one of the largest bentonite producers in the world, should set an example for other industrial minerals and rocks that
 are undexploided and can contribute with the right management in the long term economic development of the country.

  KEY WORDS: BENTONITE, PRODUCTION, USES

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Γασπαρής Δ. και Κτενάς Π. 2018. Πειραματική ανάλυση του Ελληνικού μπεντονίτη. Γεωγραφική εξάπλωση και τεχνικές ιδιότητες του ορυκτού. Πτυχιακή εργασία, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ, Πάτρα, 69 σ..

IM Staff, 2016. Soaking it up: Bentonite’s global reach. Industrial Minerals Magazine, June, 37-42.

Λεοντόπουλος Χ., 2012. Μελέτη της Προσροφητικής ικανότητας του Ελληνικού μπεντονίτη. Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Αθήνα, 298 σ.

Τσιραμπίδης Α. και Φιλιππίδης Α., 2013. Ορυκτοί πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και αξία. Ορυκτοί Πόροι Ελλάδος: Αποθέματα και Αξία. Τομέας ΟρυκτολογίαςΠετρολογίας-Κοιτασματολογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 46 σ.

Mitchell J.K. and Soga K., 2005. Fundamentals of Soil Behavior. 3η έκδοση, Wiley, ISBN: 978-0-471-46302-3, 592 p.

Διαδικτυακές πηγές

http://www.orykta.gr/oryktes-protes-yles-tis-ellados/latomika-orykta/biomihanika-orykta/ 56mpedonitis

Ima-Europe. "Bentonite." Πρόσβαση 22 Δεκεμβρίου 2019, https://www.ima-europe.eu/about-industrial-minerals/industrial-minerals-imaeurope/bentonite

Orykta.gr. "Μπεντονίτης." Πρόσβαση 22 Δεκεμβρίου 2019

Scogins, Andrew. "Mineral Notes: Bentonite." Snowdengroup, 28 Μαΐου 2019. https://snowdengroup.com/news/mineral-notes-bentonite/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.