[Εξώφυλλο]

Το κοίτασμα Cr-PGE στο Bushveld και τα κοιτάσματα σουλφιδίων Ni-Cu-PGE στο Sudbury και Norlisk = The Cr-PGE deposit at Bushveld and Ni-Cu-PGE sulfide deposits at Sudbury and Norlisk.

Γεώργιος Ευστάθιος Τιάμαρας

Περίληψη


Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τα κοιτάσματα Cr, PGE και θειούχων Cu-Ni που συνδέονται με μαγματικές διεργασίες.
Αποτελούν μεταλλοφορίες που συνδέονται με υπερβασικά πετρώματα.
Τα γεωτεκτονικά περιβάλλοντα στα οποία λαμβάνουν χώρα αυτές οι διεργασίες είναι κυρίως ενδοπλακικές-κρατονικές περιοχές (στρωματόμορφα συμπλέγματα).
Η ανάπτυξη του Cr γίνεται κυρίως σε κρατονικές περιοχές Προκάμβριας κυρίως ηλικίας, με μεγάλων διαστάσεων διεισδύσεις βασικής σύστασης μαγματικών όγκων από μερική τήξη του άνω μανδύα.
Τα μέταλλα της ομάδας της πλατίνας (PGE - Rn,Rh,Pd,Os,Ir,Pt) αποτελούν μέταλλα στρατηγικής σημασίας με κύριες χρήσεις στην παγκόσμια αγορά όπως στη βιομηχανία πετρελαίου, κεραμικών υλικών, καταλύτες αυτοκινήτων κ.ά.
Τα κοιτάσματα σε Norilsk, Sudbury και Bushveld (Merensky Reef και UG2) αποτελούν τις κυριότερες εμφανίσεις παγκοσμίως με κύρια χαρακτηριστικά να αποτελούν τα ορυκτά της μεταλλοφορίας όπως ο μαγνητοπυρίτης, πεντλαδίτης και χαλκοπυρίτης, τα PGE ως παραπροϊόντα και ότι αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές Ni στον κόσμο.
Τέλος τα σουλφίδια Ni-Cu με το μεγαλύτερο κοίτασμα να βρίσκεται στο Norilsk αφορά διείσδυση γαββρικής σύστασης μάγματος εντός Παλαιοζωικών πετρωμάτων σε περιβάλλον ενδοηπειρωτικής τάφρου. Η μορφή του κοιτάσματος είναι διάσπαρτη, συμπαγής και λατυποπαγής, με περιεκτικότητα σε Ni ~3,5% ενώ τα κοιτάσματα σουλφιδίων σε Ni στο Sudbury και Norilsk αποτελούν το >50% της παγκόσμια παραγωγής.
Λέξεις κλειδία: Σουλφίδια, Ni, Cr, PGE, αποθέματα

This diploma thesis focused on the Cr, PGE and Cu-Ni sulfide deposits associated with magmatic processes.
These ores are associated with ultra-mafic magmatic rocks.
The geotectonic environments in which these processes tooke place, are mainly intraplate-craton areas (stratified complexes).
The development of Cr took place mainly in the cratonal areas of pre-Cambrian age, with huge intrusions of basic magmatic composition from partial melting of the upper mantle.
Platinum group metals (PGE - Rn, Rh, Pd, Os, Ir, Pt) are metals of strategic importance with main uses in the world market such as in the oil industry, ceramics, car catalysts etc.
The deposits in Norilsk, Sudbury and Bushveld (Merensky Reef and UG2) are the main occurrences worldwide and consist of pyrrhotite, pentlandite and chalcopyrite, PGE as by-products and the most important sources in Ni. The Ni-Cu sulfides, with the largest deposit being located in Norilsk, involve the intrusion of gabbroic magmas into Paleozoic rocks in an intercontinental trough environment. The deposit is mainly found as disseminations, massive bodies and breccias and contains  ~ 3.5% Ni, while the sulfide Ni deposits in Sudbury and Norilsk constitute >50% of the Ni world production
Key words: Sulfide, Ni, Cr, PGE, deposits

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


David A. Holwell and Iain McDonald (2006) Petrology, geochemistry and the mechanisms determining the distribution of platinum-group element and base metal sulphide mineralisation in the Platreef at Overysel, northern Bushveld Complex, South Africa

David Reid, Ian Basson (2002) Iron-rich ultramafic pegmatite replacement bodies within the Upper Critical Zone, Rustenburg Layered Suite, Northam Platinum Mine, South Africa. Mineralogical Magazine 66(6):895-914

Joseph LWooden1Gerald KCzamanske1Valeri AFedorenko2Nicholas TArndt3CatherineChauvel3, Robin MBouse1Bi-Shia WKing1Roy JKnight4David FSiems4 (1993) Isotopic and trace-element constraints on mantle and crustal contributions to Siberian continental flood basalts, Noril'sk area, Siberia. Volume 57, Issue 15, August 1993, Pages 3677-3704

Judith A. Kinnaird, D. Hutchinson, L. Schurmann, P. A. M. Nex and Renee de Lange (2005) Petrology and mineralisation of the southern Platreef: northern limb of the Bushveld Complex, South Africa. Pages: 576–597

Nadezhda A. Krivolutskaya, Anton V. Latyshev, Alexander S. Dolgal, Bronislav I. Gongalsky, Elena M. Makarieva, Alexander A. Makariev, Natalia M. Svirskaya,Yana V.

Bychkova, Anton I. Yakushev and Alexey M. Asavin (2019) Unique PGE–Cu–Ni Noril’sk Deposits, Siberian Trap Province: Magmatic and Tectonic Factors in Their Origin

Nadezhda Krivolutskaya, Bronislav Gongalsky, Alexander Dolgal, Natalia Svirskaya and Tamara Vekshina (2016) Siberian Traps in the Norilsk Area: A Corrected Scheme of

Magmatism Evolution. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 44, Issue 4

Presentation on theme: "Introduction Mineral Deposits EPSC 452.". https://slideplayer.com/slide/17764265/

Sarah C. Penniston-Dorland, Boswell A. Wing, Paul A.M. Nex, Judith A. Kinnaird, James Farquhar, Michael Brown, Elizabeth R. Sharman (2008) Multiple sulfur isotopes reveal a magmatic origin for the Platreef platinum group element deposit, Bushveld Complex, South Africa. Geology (2008) 36 (12): 979–982

V.I.Starostin, O.G.Sorokhtin (2011) A new interpretation for the origin of the Norilsk type PGE–Cu–Ni sulfide deposits. Geoscience Frontiers Volume 2, Issue 4, October 2011, Pages 583-591


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.