[Εξώφυλλο]

Καταγραφή, ανάλυση και εκτίμηση παραμέτρων, ορθής αξιοποίησης και διαχείρισης τουριστικών σπηλαίων στην Ελλάδα = Recording, analysis and assessment of show cave development and management in Greece.

Αγγελική Αργύριος Ζαχαρούδη

Περίληψη


Η παρούσα εργασία δίνει έμφαση στην υφιστάμενη κατάσταση των τουριστικά αξιοποιημένων σπηλαίων στην Ελλάδας και εξετάζει τα περιθώρια βελτίωσης. Επίσης, συζητά τη συμβολή που μπορεί να έχει ο γεωλόγος στην ορθή διαχείριση ενός τουριστικού σπηλαίου εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του ως γεωμορφή και μικροπεριβάλλον.
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε μία έρευνα σχετικά με το πόσο εφαρμόζονται οι κανόνες σωστής συμπεριφοράς που έχει ορίσει η UIS με τη μορφή ερωτήσεων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στους εκάστοτε διαχειριστές όλων των τουριστικών σπηλαίων στην Ελλάδα, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε κάποιες περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η συμβολή της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας για την απάντηση των ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις είχαν να κάνουν σχετικά με την χρήση κατάλληλων υλικών στο σπήλαιο, σχετικά με την χρήση μονής ή διπλής θύρας κατά τη διέλευση των επισκεπτών, για τη χρήση τεχνητής ή φυσικής εισόδου, για τη παρακολούθηση όλων των παραμέτρων (θερμοκρασίας, υγρασίας, διοξειδίου του άνθρακα κα.) σε σταθερά για το σπήλαιο επίπεδα κα. Οι απαντήσεις καταγράφηκαν, αναλύθηκαν και  επεξεργάστηκαν σύμφωνα με την γεωλογική πληροφορία για το εκάστοτε σπήλαιο. Τα αποτελέσματα δείχνουν το περιθώριο βελτίωσης που υπάρχει στα τουριστικά σπήλαια στη χώρα.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σπήλαιο, Σπηλαιολογία, Γεωτουρισμός, Γεώτοπος, Γεωμορφή

The present thesis investigates the show caves of Greece and possible improvements that can take place. Furthermore, the role of the geologist in management and cave environment sustainability is discussed.
Methods include a survey according to UIS standards of all show caves in Greece. Data about the cave entrances, the presence of double-set doors, the touristic route, the materials used for corridor etc, the existence of monitoring systems, the lighting systems etc., have been collected and statistically analyzed. The results indicate that the level of management and development of show caves in Greece is over the average. Suggestions that could improve the conditions are also discussed.   
KEY WORDS: Cave, Speleology, Geotourism, Geosite, Landform


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Bögli, A. 1978. Karsthydrographie und Physische Speläologie, Springer Verlag, Heidelberg, 292 pp.

Cigna, A. A., 2016. Tourism and show caves. Geomorphologie Supplementary Issues, 217-232

Cigna, A. A. and Forti, P., 2013. Caves: the most important geotouristic feature in the world. – Campinas, SeTur/SBE. Tourism and Karst areas, 6(1): 9-26.

Ford, D.C., and Williams, P. 2007. Karst hydrology and geomorphology. John Willey & Sons Ltd, 562 pp

Hose, T. A., 2012. 3G’s for Modern Geotourism. Geoheritage, 4(1-2), 7-24

Iliopoulou-Georgoudaki J., Pantazidou A., Theoulakis P., 1993, An assessment of cleaning photoautotropic microflora: The case of “Perama” cave, Ioannina Greece,

Memoires de Biospeologie, Tome XX, p. 117-120.

Karakosta Α., Lazaridis G., Kargopoulou N., (2019). Documenting condensation corrosion in Agios Georgios cave (Kilkis, Greece). GSG International Conference, Athens, Greece. Volume of Extended Abstracts: 485-486.

Lazaridis, G. (2017). Hypogene Speleogenesis in Greece. In A. Klimchouk, A. N. Palmer, J. De Waele, A. S. Auler & P. Audra (Eds.), Hypogene Karst Regions and Caves of the World (pp. 225-239). Springer, Cham.

Lazaridis, G. 2009. P.etralona cave: morphological analysis and a new perspective on its Speleogenesis. Hypogene Speleogenesis and Karst Hydrogeology of Artesian Basins. Ukrainian Institute of Speleology and Karstology. 233-239.

N. Novas,J.A. Gázquez,J. MacLennan,R.M. García,M. Fernández-Ros,F. Manzano-Agugliaro, 2017. A real-time underground environment monitoring system for sustainable tourism of caves. Journal of Cleaner Production.

Nikolakopoulos, K., Lampropoulou, P., Papoulis, D., Rogkala, A., Giannakopoulou, P., & Petrounias, P., 2018. Combined use of remote sensing data, mineralogical analyses, microstructure studies and geographic information system for geological mapping of Antiparos Island (Greece). Geosciences, 8(3), 96.

Pennos, C., Lauritzen, S. E., Pechlivanidou, S., & Sotiriadis, Y., 2016. Geomorphic constrains on the evolution of the Aggitis River Basin Northern Greece (a preliminary report). Bulletin of the Geological Society of Greece, 50(1), 365-373.

Tsoukala, E. S., 1992. The Pleistocene large mammals from the Agios Georgios cave, Kilkis (Macedonia, N. Greece).Geobios, 25(3), 415-433.

Tsoukala, E., 1989, Contribution to the study of the Pleistocene fauna of large mammals (Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla) from the Petralona Cave (Chalkidiki, N. Greece). Thesis, Scientific Annals, School of Geology, university of Thessaloniki, 1(8), 360pp. (in Greek)

Vavliakis, E., Psilovikos, A. and Sotiriadis, L., 1986. The epigenetic Valley of the Aggitis river and its relation with the evolution of Drama and Serres basins, Geological and Geophysical studies (IGME), 6, 5-14.

Αβαγιανός, Γ., 1983. Σπηλαιολογικές έρευνες στην περιοχή Ολύμπων Χίου. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 19(1), 136-140.

Αβαγιανός, Γ., 1994. Επιπτώσεις της ανθρώπινης επέμβασης στο σπήλαιο Μααρά Κοκκινογείων Δράμας. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 21, 535-537.

Αποστολίδου, Β., 2018. Χαρτογράφηση των αναβαθμίδων της νήσου Άνδρου. Μεταπτυχιακή διατριβή

Βαμβακά, Α., 2010. Φυσιολατρικές πηγές-μονοπάτια στους νομούς της Κρήτης. Πτυχιακή Εργασία. ΤΕΙ Κρήτης.

Βαβλιάκης, Ε. (1998). Σχηματισμός-Εξέλιξη του Σπηλαίου της Έδεσσας και η Θετική Μετατόπισή του Μετώπου των Καταρρακτών.

Γαβριλάκη Ε. 2018, Η διαχρονική χρήση των σπηλαίων της δυτικής Κρήτης από τη Νεολιθική περίοδο έως σήμερα: η περίπτωση του σπηλαίου Μελιδονίου. (Doctoral dissertation, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης)., σελ. 42-43,149-1

Γαλιατσάτου, Α., 2017. Καρστικές δομές της νήσου Κεφαλληνίας. Διπλωματική εργασία., Μυτηλήνη, 103.

Γιαννακούρου Γ, Παινέση Μ., Παπαθανασόγλου Α., 2005. Παράνομη κατασκευή ανελκυστήρα εντός του σπηλαίου Αλιστράτης και άλλες καταστροφικές επεμβάσεις κατα την τουριστική αξιοποιηση του., Πόρισμα.

Γιαννόπουλος Β., 2000., Συμβολή στη μελέτη σύγχρονων και παλαιών περιβαλλόντων των πλέον σημαντικών ελληνικών σπηλαίων. Διδακτορική διατριβή. Αθήνα.

Γιαννόπουλος. Β., 2000. Συμβολή στη μελέτη σύγχρονων και παλαιών περιβαλλόντων των πλέον σημαντικών ελληνικών σπηλαίων., Διδακτορική Διατριβή., Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).,

Δεϊλάκη, Π. Μ., 2018. Σύγχρονες προσεγγίσεις εφαρμογών πολιτιστικής πληροφορικής στο κέντρο τεκμηρίωσης και εκπαίδευσης του σπηλαίου Θεόπετρας Καλαμπάκας. Διπλωματική εργασία.

Δερμιτζάκης, Μ. Δ., & Λέκκας, Σ. Π., 1977. Τεκτονικαί συνθήκαι και σπηλαιογένεσις του σπηλαίου" Κουτούκι" εις Παιανίαν Αττικής. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 14(1), 42-63.

Δημητρέλος Π., 2000 Αιτίες Καταστροφών στα Σπήλαια. Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας ΤΟΜ ΧΧΙΙ, 1995.

Ζαφειράκης, Σ., 2015. Γεωλογία-υδρογεωλογία των υδατικών αποθεμάτων της Χίου. Πτυχιακή εργασία.

Ζαφειράκης, Σ., 2015. Γεωλογία-υδρογεωλογία των υδατικών αποθεμάτων της Χίου. Πτυχιακή Εργασία.

Ζερβουδάκης Ι., 1962. Σπήλαιον Κουτούκι, Υμηττός Αττικής., Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, τ.6 τευχ.7-8.

Ζερβουδάκης, Τ., 1964). Σπήλαιον Καστοριάς (ή Δράκου): αριθμός 531. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 7(5), 146-152.

Ιωάννου, Ι., 1972. Το σπήλαιον "Κόκκινες Πέτρες" Πετραλώνων Χαλκιδικής. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 11(7), 160-164.

Καινούργιου, Μ., 2019. Poli_culture: επαναπροσέγγιση της καλλιέργειας στο Ληθαίο ποταμό. Διπλωματική εργασία.

Καραδήμου, Γ., 2013. Μελέτη σπηλαίων στο λόφο της πόλης της Καστοριάς. Διπλωματική εργασία.

Καρακώστα Α., 2019. Συμβολή στη μελέτη και καταγραφή της διάβρωσης από συμπύκνωση υδρατμών στο σπήλαιο Αγίου Γεωργίου στο Κιλκίς. Διπλωματική εργασία. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Κλείδας, Ι. Δ., 2013. Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης της Νήσου Χίος. Σελ. 56, 60-63. Μεταπτυχιακή διατριβή.

Λαζαρίδης, Γ. 2016. Η γεωλογική δομή του Σπηλαίου Περάματος (Ιωάννινα, Δ. Ελλάδα). Πρακτικά 1ης ημερίδας τεκτονικής γεωλογίας, Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2016, σ. 27-28.

Λαζαρίδης, Γ., 2011. Επεξεργασία γεωλογικών δεδομένων από τα σπήλαια των Κυθήρων και στοιχεία γεωλογίας της νήσου. Στο Τρίμμης, Π.-Κ. και Φιλιππάτου Π. (εκδ.), Σπηλαιολογικό Πρόγραμμα Κυθήρων. Πρόδρομη Αναφορά 2008-2010., Εκδόσεις Αρχείου ΤΟ.Τ.Β.Ε. Ε.Σ.Ε., 1:36-43, Θεσσαλονίκη.

Λέκκας, Ε. Λ., & Δανάμος, Γ. Δ. (2001). Γεωλογική δομή και εξέλιξη των νησών Κεφαλλονιάς και Θράκης. Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, 34(1), 11-17.

Μαρίνος, Γ. Π., Γιαννούλης, Π., & Σωτηριάδης, Λ. Δ., 1965. Παλαιοανθρωπολογικαί έρευναι εις το σπήλαιον Πετραλώνων Χαλκιδικής. Επιστημονική Επετηρίς: εκδιδόμενη υπό της Σχολής των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών (ΑΠΘ),9, 147-204.

Μαρίνος, Π., Ξειδάκης, Γ. Σ., Δημάδης, Α., & Γούναρης, Θ., 1989. Το σπήλαιο πηγή Μααρά Δράμας. Πανελλήνια και Διεθνή Γεωγραφικά Συνέδρια, Συλλογή Πρακτικών, 217-230.

Μουντράκης Δ.Μ., Γεωλογία και Γεωτεκτονική Εξέλιξη της Ελλάδας. Σελ. 197-200. Θεσσαλονίκη 2010.

Μπαρτζώκας, Α., 1998. Παλαιοντολογία των Κυθήρων. Εταιρία Κυθηραϊκών Μελετών. Αθήνα.

Μπαρτσιώκας, Α. Ε., Μερδενισιάνος, Κ., Ζαφειράτος, Κ., 1981. Τα ανθρωπολογικά ευρήματα του σπηλαίου Καψιάς Τριπόλεως και η ιστορία τους. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, 18(1-2), 157-168.

Ξειδάκης, Γ. Σ., 1994. Τουριστική αξιοποίηση ενός μεγάλου καρστικού αγωγού: η περίπτωση του υπόγειου ποταμού-σπηλαίου πηγών Αγγίτη (Μααρά) Δράμας. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 21, 210-223.

Παλληκαρόπουλος, Κ., 1969. Σπήλαιον Δράκου-Καστοριάς: αριθμ. 531. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 10(3-4), 58-67.

Παπακώστα, Χ. Γ., 2003. Η προϊστορική κατοίκηση της δυτικής Θεσσαλίας. Πτυχιακή εργασία.

Παππά, Ι. 2014., Πετρογραφική μελέτη των σπηλαιοθεμάτων του σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων, Διδακτορική διατριβή

Παππαγιάννη, Σ., 2008. Εφαρμογή ερευνητικής διαγνωστικής μεθόδου προσδιορισμού μορφών τουριστικής ανάπτυξης στο Νομό Τρικάλων. Πτυχιακή εργασία.

Παραγκαμιάν, Κ., 1989. Μελέτη του σπηλαιόβιου περιβάλλοντος του σπηλαίου Αλιστράτης Σερρών πριν την τουριστική του διευθέτηση. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 20(1), 77-94.

Παρασκευαίδης, Η. Α., Ζερβουδάκης, Τ., 1964. Η αρκούδα της σπηλιάς στη σπηλιά του Δράκου της Καστοριάς. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 7(7), 198-199.

Παυλάκης, Π., Fistani, A., & Συμεωνίδης, Ν. Κ. 1993. Η μεσο-πλειστοκαινική πανίδα μεγάλων θηλαστικών του σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων, Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 21, 340-360.

Πετρόχειλος, Ι., 1931. Η Σπηλιά του Μυλοποτάμου Κυθήρων. Εκδρομικά, 20: 337-339, Αθήνα.

Πετρόχειλος, Ι., 1956 Το Σπήλαιον Περάματος Ιωαννίνων, Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, τεύχος 5-6.

Πετροχείλου Α., 1965, Το σπήλαιον Μελιδονίου Κρήτης ή Γεροντόσπηλιος., Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, τ.8τευχ. 3.

Πετροχείλου, Ά. Ι. (1971). Σπήλαιον "Αγιογαλούσαινα" Χίου. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 11(1-2), 10-16.

Πετροχείλου, Ά. Ι. (1980). Βαραθρώδες σπήλαιο Αντιπάρου ή Ωλιάρου Κυκλάδων. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 17(1), 85-94.

Πετροχείλου, Ά. Ι., 1963. Σπήλαιον Δικταίον Άντρον Λασηθίου Κρήτης: αριθμός 43. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 110-117.

Πετροχείλου, Ά. Ι., 1963. Σπήλαιον" Φόρος" Αλαδινού-Άνδρου: αριθμός 15 Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 7(3), 92-97.

Πετροχείλου, Ά. Ι., 1964. Σπήλαιον Κόκκινων Πετρών Πετραλώνων Χαλκιδικής: αριθ. 1044. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας,7(6), 160-167.

Πετροχείλου, Ά. Ι., Αβαγιανός, Γ., Κωνσταντακάτος, Ε., Μαυρόπουλος, Κ., & Κυριακοπούλου, Χ. (1983). Σπήλαιο" Γλυφάδα" Δυρού Λακωνίας: εξερεύνηση νέου τμήματος

ΑΣΜ 0025. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας,19, 49-63.

Πετροχείλου, Ά., 1961. Σπήλαιον " Ανεμότρυπα" (Πραμάντων Ιωαννίνων). Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, τ.6 τευχ.1.

Πετροχείλου, Α., 1970, Σπήλαιον «Αγίας Σοφίας» Μυλοποτάμου Κυθήρων. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας. Τόμος Χ/8, σελ. 102-110,

Πετροχείλου, Α., 1973. Σπήλαιον Αγίου Γεωργίου ή ‘’Μπουλασίκη’’ Κιλκίς. Δελτίον της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, XII,2: 36- 41.

Πετροχείλου, Α., 1974, Λιμνοσπήλαιον «ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ» καστριών Καλαβρύτων., Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας., τ.12 τευχ.6-7.

Πετροχείλου, Ά., 1977. Σπήλαιον " Ανεμότρυπα" Πραμάντων Ιωαννίνων. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, τ.14 τευχ.1.

Πετροχείλου, Α.,1962. Το σπήλαιον Μπουλασίκι ή Τρύπα του Αγ. Γεωργίου Κιλκίς. Δελτίον της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, VI, 5: 14-15.

Πετροχείλου, Α.,1967. Το Σπήλαιον των Λιμνών., Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, τ.9 τευχ. 4,.

Πετροχείλου, Ι. (1959). Σπήλαιο Αγ. Ανδρέου Καστανιάς Βοϊών. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας, 5(1), 1-8.

Πούλου, Μ., 2017. Τουριστική ανάπτυξη της Άνδρου μέσω των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Πτυχιακή εργασία.

Συμεωνίδης, Ν. Κ., Δηλαράς, Γ., Τσίμπανη, Ε., Παπαδόπουλος, Γ., & Κωνσταντακάτος, Α. ,1977. Σπήλαιον Αλιστράτης Σερρών. Δελτίον Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρίας,14(1), 64-81.

Συμεωνίδης, Ν., & Γιαννόπουλος, Β. (2001). Pleistocene faunas of "Glyfada" cave, Diros, Laconia.Bulletin of the Geological Society of Greece, 34(2), 515-522.

Τρίμμης, Π.-Κ. και Φιλιππάτου Π. (εκδ.), Σπηλαιολογικό Πρόγραμμα Κυθήρων. Πρόδρομη Αναφορά 2008-2010., Εκδόσεις Αρχείου ΤΟ.Τ.Β.Ε. Ε.Σ.Ε., 1, σ.120, Θεσσαλονίκη.

Τσώνος, Η. Α., 2017. Η κατοίκηση στη νεολιθική ανατολική Αττική: το παράδειγμα της νεολιθικής εγκατάστασης στη θέση Σαμάρθι στα Καλύβια Θορικού. Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία.

Χατζηπαναγιώτη, Έ., Τερζοπούλου, Μ., & Μπουζιώτης, Σ., 2013. Έρευνα, οπτικοακουστική σύνθεση και ταινία τεκμηρίωσης, με αντικείμενο τις διαφορετικές περιόδους της ιστορίας του σπηλαίου Μελιδονίου, από τη Νεολιθική Εποχή μέχρι και σήμερα.

Ιστοσελίδες

Ιστοσελίδα Οργανισμού Σπηλαίου Περάματος στο διαδίκτυο, www.melidoni.gr, προσπελάστηκε 10/2019

Ιστοσελίδα Οργανισμού Σπηλαίου Περάματος στο διαδίκτυο, http://www.spilaio-perama.gr/ προσπελάστηκε τον 10/2019

Ιστοσελίδα Οργανισμού Σπηλαίου των Λιμνών στο διαδίκτυο, http://www.kastriacave.gr/ προσπελάστηκε τον 10/2019

Ιστοσελίδα Οργανισμού Σπηλαίου Αλιστράτης στο διαδίκτυο http://www.alistraticave.gr/ προσπελάστηκε 11/2019.

Επίσημη ιστοσελίδα του σπηλαίου Αγίου Ανδρέα, Καστανιάς Λακωνίας: https://www.kastaniacave.gr/el/, προσπελάστηκε τον 11/2019.

Ιστοσελίδα Οργανισμού Σπηλαίου Γλυφάδας Διρού στο διαδίκτυο https://diros-caves.gr/, προσπελάστηκε 11/2019.

Επίσημη ιστοσελίδα Αντιπάρου https://antiparos.com/

Επίσημη Ιστοσελίδα: http://odysseus.culture.gr/, προσπελάστηκε τον 11/2019.

Ιστοσελίδα Οργανισμού Σπηλαίου Πηγών Αγγίτη (Μααράς) στο διαδίκτυο: http://www.caveaggitis.gr/gr/, προσπελάστηκε 11/2019.

http://speleo.gr/el/ προσπελάστηκε 12/2019.

http://www.zoniana.gr/sfentoni.htm, προσπελάστηκε 11/2019.

Επίσημη ιστοσελίδα για το σπήλαιο Κάψια Τριπόλεως: http://www.spilaiokapsia.gr/, προσπελάστηκε 2019.

Ψηφιακός Κόμβος Πολιτισμού Δήμου Τριπόλεως: http://tripoli.culhub.gr/, προσπελάστηκε 11/2019.

Επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού της νήσου Άνδρου https://andros.travel/

Επίσημη ιστοσελίδα του σπηλαίου του Δράκου-Καστοριάς: http://www.spilaiodrakoukast.gr/, προσπελάστηκε 11/2019.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.