[Εξώφυλλο]

Μηχανισμοί κίνησης των υδρογονανθράκων στους ταμιευτήρες και τρόποι ανάκτησης / Drive mechanisms in the reservoirs and recovery = Drive mechanisms in the reservoir and recovery.

Νικόλαος Παναγιώτης Μαργαρίτης

Περίληψη


Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με τα φαινόμενα και τους μηχανισμούς κίνησης των διαφόρων ρευστών που βρίσκονται σε έναν ταμιευτήρα υδρογονανθράκων αλλά και στους μηχανισμούς ανάκτησης των ρευστών μέσα σε αυτούς τους ταμιευτήρες Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας θα εξηγηθούν οι έννοιες των αποθεμάτων των ταμιευτήρων, του συντελεστή όγκου και του συντελεστή ανάκτησης. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά και στο νόμο του Darcy αλλά και στο πως διέπει τα ρευστά που βρίσκονται στους  αμιευτήρες Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι μηχανισμοί κίνησης και οι τεχνικές ανάκτησης των υδρογονανθράκων από τους ταμιευτήρες, τόσο οι πρωτογενείς όσο και και οι δευτερογενείς αλλά και κάποιοι τριτογενείς.
Λέξεις κλειδιά : Ταμιευτήρας , σημείο φυσαλίδας

The present paper deals with the phenomena and mechanisms of movement of the varius fluids found in a hydrocarbon reservoir but also the mechanisms of recovery of fluids through these reservoirs. The first chapter of the paper will explain the concepts of resrvoir stocks, volume factor and recovery factor. In addition, reference will be made to Darcy's law and how it governs the fluids in the reservoirs. The second chapter will analyze the mechanisms and techniques of recovery of hydrocarbons from reservoirs, both primary and secondary and smoe tertiary.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Amyx, J. W. (1960). Petroleum Reservoir Engineering. McGraw-Hill Book Company.

Bradley, J. S. (1975). Abnormal Formation Pressure. The American Ass.of Pet.Geologists Bulletin.

Chapman, R. (1973). Petroleum Geology. Amsterdam: Elsevier Scientiffic Publishing Co.

Clark, N. (1969). Elements of petroleum reservoirs . Dallas: Society of petroleum engineers.

Council, N. P. (1976). An analysis of the potential for enhanced oil recovery from known fields in the US.

Dake, L. (1978). Fundamentals of Reservoir Engineering : The Netherlands. Elsevier Science Publishers.

Darcy, H. (1856). Les Fontaines Publiques de la Ville de Dijon. Paris: Victor Dalmont.

Hubbert, M. K. (1956). Darcy's Law and the Field Equations of the Flow of Underground Fluids. Trans.

J. Lohrenz, B. B. (1964). Calculating Viscosities of Reservoir flud from their compositions.

Katz, D. L. (1959). Handbook of Natural Gas Engineering . New York: McGraw Hill Book Co.

Lebourg, M. (1957). A Method of Formation Testing on Logging Cable.

Lynch. (1964). Formation Evaluation. New York : Harper and Row.

Lyons W. (1996). Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering, United States of America

Odeh, A. (1986). Reservoir fluid flow and natural drive mechanisms. Boston.

Reduelhuber, F. (1957). Sampling Procedures for oil Reservoir Fluids. J.Pet.Tech.

Shah, D. (1971). Improved oil recovery by sunfactant and polymer flooding. New York: Academic Press.

Stalkup, F. J. (1983). Miscible displacement. Society of petroleum Engineers Monograph Series.

https://wiki.aapg.org/Enhanced_oil_recovery

https://wiki.aapg.org/Drive_mechanisms_and_recovery


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.