[Εξώφυλλο]

Υδρογεωλογικές συνθήκες, υδρευτικές ανάγκες, υπόγειο νερό, παροχή γεωτρήσεων, χημικές αναλύσεις νερού = Hydrogeological conditions, water needs, groundwater, drilling supply, chemical analyzes of water.

Θεοδώρα Βασίλειος Χατζηναούμ

Περίληψη


Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η έρευνα των υδρογεωλογικών συνθηκών – το υδατικό δυναμικό διαρρηγμένων υδροφορέων, οι υδρευτικές ανάγκες, οι άδειες χρήσης νερού και οι χημικές αναλύσεις από σημεία υδροληψίας για την περιοχή του Ασβεστοχωρίου, ανατολικά της Θεσσαλονίκης.  
Το Ασβεστοχώρι υδρεύεται από γεωτρήσεις και από δεξαμενές της Δ.Ε.Υ.Α. Το υπόγειο υδατικό σύστημα της λεκάνης το οποίο εκμεταλλεύεται η περιοχή έρευνας ανήκει στο 10ο υδατικό διαμέρισμα της Ελλάδας (GR10) και συγκεκριμένα στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Χολομώντα – Ωραιοκάστρου, με τα υποσυστήματα Κορώνειας και Θέρμης-Ρυσίου να είναι τα όρια του υπόγειου συστήματος. Η ανάπτυξη του σημειώνεται σε  τεταρτογενείς αλλουβιακές αποθέσεις, καρστικά, μεταμορφωμένα και πλουτωνικά – μαγματικά πετρώματα. Για την υλοποίηση της διπλωματικής εργασίας και την πλήρη μελέτη της περιοχής διερευνήθηκε  η μορφολογία, οι χρήσεις γης, το υδρογραφικό δίκτυο, η υδρογεωλογική λεκάνη, τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά, η τεκτονική, η νεοτεκτονική, η γεωλογία, η υδρογεωλογία η υδρολιθολογία  καθώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής. Επιπλέον, με βάση τα ήδη γνωστά πληθυσμιακά δεδομένα της πόλης εφαρμόστηκαν μέθοδοι με σκοπό την πρόβλεψη του πληθυσμού, αλλά και των υδατικών αναγκών των κατοίκων για τις επόμενες δεκαετίες. Στη συνέχεια επεξεργάστηκαν τα αποτελέσματα των αναλύσεων του νερού με βάση φυσικοχημικών, βαρέων μετάλλων, μικροβιολογικών και ραδιενεργών παραμέτρων με σκοπό την εύρεση της ποιότητας του νερού. Τα αποδεκτά αποτελέσματα των αναλύσεων σε σχέση με την καταλληλότητά του, είναι σύμφωνα με τα ανώτατα νομοθετικά όρια ΦΕΚ Β’ 892/11.7.2001 και την οδηγία 98/83/ΕΚ 3-11-1998. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα αυτή συγκεντρώθηκαν από προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Ασβεστοχωρίου, την προσωπική υπαίθρια άσκηση, καθώς και από την Δ.Ε.Υ.Α.Σ., την ΕΛΣΤΑΤ και την ΕΜΥ.
Στόχο της εργασίας αποτελεί η κατανόηση των υδρογεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή έρευνας. Για να συντελεστεί αυτό πλήθος πληροφοριών συλλέχτηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, που αφορούν τις υδρευτικές ανάγκες της περιοχής έρευνας και δομούν μια πλήρη εικόνα για το ΔΚ Ασβεστοχωρίου.  
Λέξεις κλειδιά: Υδρογεωλογικές συνθήκες, υδρευτικές ανάγκες, υπόγειο νερό, παροχή γεωτρήσεων, χημικές αναλύσεις νερού  

The subject of this study is the research of hydrogeological conditions - the water potential of fissured aquifers, the water needs, the water use permits and chemical analyzes from water outlet points from the area of Asvestochori, east of Thessaloniki.
Asvestochori is supplied with water from drillings and reservoir of DEYA.
The groundwater system of the basin which exploits the research area is the 10th water body of Greece (GR10) and belongs to the Groundwater System Holomontas - Oreokastro, with the subsystems of Koronia and Thermi-Rysiou being the limits of the underground system. It is development is noted in quaternary alluvial deposits, karstic, metamorphic and plutonic-magmatic rocks.
For the implementation of the dissertation and the complete study of the area, the morphology, land uses, hydrographic network, hydrogeological basin, climatic characteristics, tectonics, neotectonics, geology, hydrogeology or hydrolithology as well as its environmental problems were investigated area. In addition, based on the already known population data of the city, methods were applied in order to predict the population, but also the water needs of the inhabitants for the next decades.
Then the results of water analyzes based on physicochemical, heavy metals, contaminating water, microbiological and radioactive parameters were processed in order to find the water quality. The acceptable results of the analyzes in relation to its suitability, are in accordance with the upper legislative limits of Government Gazette B '892 / 11.7.2001 and the directive 98/83 / EC 3-11-1998.
The data used for this research were collected from previous surveys carried out in the area of Asvestochori, as well as by DEYA, ESYE and many other services. The aim of this work is to understand the hydrogeological conditions that prevail in the research area. In order to do this, a lot of information was collected in the context of this work, which concerns the water needs of the research area and forms an overall perception of the Asvestochori Municipality.
Key words: Hydrogeological conditions, water needs, groundwater, drilling supply, chemical analyzes of water

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


• Αντωνιάδη, Π., Ιωαννίδη, Κ., Λαλεχό, Ν. Kochel, F. (1978) Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος 1:50.000, φύλλο Θεσσαλονίκη Ι.Γ.Μ.Ε., Αθήνα

• Αντωνιάδης, Π. , Παπαδόπουλος Π., Kochel, F., Mollat, M. (1969),. Γεωλογικός χάρτης της Ελλάδος 1:50.000, φύλλο Θέρμη ,Ι.Γ.Μ.Ε , Αθήνα

• Βουδούρης, Κ. (2008): Θέματα Υδρογεωλογίας Περιβάλλοντος. Διδακτικές σημειώσεις, Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ.

• Βουδούρης, Κ. (2009): Υδρογεωλογία Περιβάλλοντος (Εκδόσεις Τζιόλα), Θεσσαλονίκη.

• Βουδούρης, Κ. (2013): Τεχνική Υδρογεωλογία-Υπόγεια νερά (Εκδόσεις Τζιόλα).

• Βουδούρης, Κ. (2015): Εκμετάλλευση και διαχείριση υπόγειου νερού (Εκδόσεις Τζιόλα).

• Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη (2020) Άδεια χρήσης νερού. Αδημοσίευτη τεχνική μελέτη

• Δημητριάδης, B. (2008),« Εντοπισμός , καταγραφή και αξιολόγηση ιστορικού συνόλου παραγωγής ασβέστου στην περιοχή Ασβεστοχωρίου του Ν. Θεσσαλονίκης», σελ. 217 -218 . Γ. Ζαχαροπούλου ΑΕΜΘ 16, 2004, σελ. 347 – 360.

• Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (2020) Αναλύσεις δειγμάτων νερού. Αδημοσίευτη τεχνική μελέτη.

• Ελληνική Δημοκρατία Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική διεύθυνση υδάτων – Τμήμα διοικητικής υποστήριξης αδειοδότησης οργάνωσης και επικοινωνίας – Αξιολόγηση φακέλου υδρευτικής κατάστασης δήμου Χορτιάτη νομού Θεσσαλονίκης

• Καζάκης, Ν. (2019) Έρευνα του υδατικού δυναμικού των υδροφορέων διερρηγμένων πετρωμάτων του υπογείου υδατικού συστήματος Χολομώντα με έμφαση στη ΔΚ Ασβεστοχωρίου του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη . Ερευνητικό πρόγραμμα (98936), Θεσσαλονίκη.

• Καλλέργης, Γ. (1986): Εφαρμοσμένη Yδρογεωλογία, Τόμος Α, Β». Τ.Ε.Ε., Αθήνα.

• Καλλέργης, Γ. (1999): Εφαρμοσμένη-Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. 2η έκδοση, τόμος Α, Τ.Ε.Ε., Αθήνα.

• Καλλέργης, Γ. (2000): Εφαρμοσμένη-Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. 2η έκδοση, τόμος Β, Τ.Ε.Ε., Αθήνα.

• Καλλέργης, Γ. (2001): Εφαρμοσμένη-Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία. 2η έκδοση, τόμος Γ, Τ.Ε.Ε., Αθήνα.

• Μουντράκης, Δ. (1985): Γεωλογία της Ελλάδας (University Studio Press).

• Μουντράκης, Δ. (1988): Συνοπτική Γεωτεκτονική Εξέλιξη Του Ευρύτερου Ελληνικού Χώρου, Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ.

• Παπάζογλου, Π., (2009) Εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης στη λεκάνη του Ανθεμούντα. Δράση 3 του έργου LIFE07/ENV/GR/000278 – SOIL SUSTAINABILITY

• Ρόζος, Δ. Αποστολίδης, Ε., Χρηστάρας, Β. (2000). Τεχνικογεωλογικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της πόλης της Θεσσαλονίκης. Ημερίδα: Θωράκιση της Θεσσαλονίκης από Φυσικές Καταστροφές. Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ.

• Ρόζος, Δ. Χατζηνάκος, Ι., Αποστολίδης, Ε. (1998). Τεχνικογεωλογικός χάρτης ευρύτερης περιοχής πόλης Θεσσαλονίκης. Κλίμακας 1:25.000, Ι.Γ.Μ.Ε

• Σούλιος, Γ. (1986). Γενική Υδρογεωλογία, Πρώτος και Δεύτερος Τόμος. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

• Σούλιος, Γ. (2004). Γενική Υδρογεωλογία, Τρίτος Τόμος. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

• Σούλιος, Γ. (2006). Γενική Υδρογεωλογία, Τέταρτος Τόμος. University Studio Press, Θεσσαλονίκη.

• Τ.Ε.Ε. Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας (1994). Τα Ρέματα του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ημερίδα 15-12-1994, ΤΕΕ, Θεσσαλονίκη.

• ΦΕΚ Β’ 892/11.7.2001 Ανώτατα νομοθετικά όρια, οδηγία 98/83/ΕΚ 3-11-1998.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

• Allsopp, M. W. ,Vianello, G (2012) "Poly(Vinyl Chloride)" in Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry ,Wiley-VCH, Weinheim. doi:10.1002/14356007.a21_717.

• Carter, W.R. (1961). Magnitude and frequency of floods in suburban areas. US Geological Survey Professional Paper 424-B: B9-11.

• Doyle, M., Harbor, J., Rich, C., Spacie, A., (2000). Examining the effects of urbanization on streams using indicators of geomorphic stability. Physical Geography 21, 155–181.

• Field, R., Masters, H., Singer, M., (1982). Porous pavement: research, development, and demonstration. Journal of Transportation Engineering 108 (3), 244–258.

• Hall, M.J., (1984). Urban Hydrology. Elsevier applied science publishers, New York.

• Hammer, T.R. (1972) Stream channel enlargement due to urbanization. Water Resources Research 8:1530-1540.

• Harbor, J., (1994). A practical method for estimating the impact of land use change on surface runoff, groundwater recharge and wetland hydrology. Journal of American Planning Association 60, 91–104.

• Henshaw, P. C., Derek B. Both, (2000). Natural restabilization of stream channels in urban watersheads. Journal of the American Water Resources Association Vol. 36, No 6, December 2000.

• Montgomery, D. R. and Buffmgton, J. M. (1997). Channel Reach Morphology in Mountain Drainage Basins. Geological Society of America Bulletin 109:596-611.

• Papazachos, C., Soupios, P., Savaidis, A., Roumelioti, Z. (2000). Identification of smallscale active faults near metropolitan areas: An example from the Asvestochori fault near Thessaloniki. XXVII General Assembly of the European Seismological Commission (ESC) 10-15/9/2000.

• Sutcliffe, J.V., (1978). Methods of flood estimation: A guide to the flood studies Report. Institute of Hydrology. Report No. 49, 50pp.

• Tranos, M.D., Papadimitriou, Ε.Ε., and Kilias, Α.Α. (2003). Thessaloniki-Gerakarou fault zone (TGFZ): the western extension of the 1978 Thessaloniki earthquake fault (northern Greece) and seismic hazard assessment. Journal of Structural Geology, 25, 2109-2123.

• Vamvakaris, D.A., Papazachos, C.B., Savvaidis, P.D., Tziavos, I.N., Karagianni, E.E., Scordilis, E.M., Hatzidimitriou, P.M., (2003), “Stress-field and time-variation of active crustal deformation in the Mygdonia basin based on the joined interpretation of seismological, neotectonic and geodetic data”. Geophys. Res. Abstr. 5, 08794.

Διαδικτυακές Πηγές

• https://www.e-demography.gr/

• https://en-gb.topographic-map.com/maps/d9s/Greece/

• http://geodata.gov.gr/maps/?locale=el

• https://land.copernicus.eu/local/urban-atlas

• https://www.life-events.gr/i-poli-mou/taksidi-tou-ksiropotamou-ta-afthaireta-kai-oi-kindynoi-vinteo-foto/

• https://www.meteo.gr

• https://www.meteoblue.com

• https://www.pilea-hortiatis.gr

• http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication

• http://wfdgis.ypeka.gr/


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.